PC 127: loon- en arbeidsvoorwaarden

Op deze pagina:

  Arbeidsduur

  In de sector van de Handel in Brandstoffen werd de werkelijke wekelijkse arbeidsduur bepaald op 40u. De 2 uren die de werknemer bovenop de normale gemiddelde arbeidsduur van 38u/week presteert, worden gecompenseerd door 12 dagen à rato van 8u (maximum) per jaar.
   

  Verloning

  De sector van de Handel in Brandstoffen bepaalt het loonbarema dat op zijn beurt het minimum bruto loon bepaalt dat u wordt uitbetaald. Dit loon varieert met uw functie die afhangt van de sectorale functieclassificatie en uw ervaring.

  De minimumlonen van de sector werden geïndexeerd op 1 juli 2017.

  Voorbeeld : het minimumuurloon van een arbeider (handlanger zonder anciënniteit aan een regime van 40u/week) bedraagt 11,3645 €. Indien er bedrijfsbarema’s zijn moeten die minstens het equivalent zijn van het sectorbarema.

  Vragen over uw verloning : contacteer uw afgevaardigde of ACLVB- kantoor.
   

  Premies

  Eindejaarspremie

  Om recht te hebben op de eindejaarspremie moet de arbeider minstens 50 dagen gewerkt hebben in een onderneming van de sector (PC 127) gedurende de referentieperiode (1 juli  - 30 juni van het lopende jaar). De eindejaarspremie wordt betaald in de tweede helft van december, volgend op het jaar waarop het betrekking heeft.

  Berekening van de premie :

  • Jaarlijkse loonmassa  x  6,35 % = brutopremie
  • brutopremie - 13,07 % (RSZ-bijdrage WN = 108% van de loonmassa) = belastbare premie
  • belastbare premie - 20 % (beroepsvoorheffing) = netto premie

  ARAB-vergoeding

  De werknemers van de sector die het vervoer zelf doen hebben recht op een ARAB- vergoeding, betaald door de werkgever. Deze vergoeding bestaat uit een terugbetaling van een aantal kosten van de werknemer, buiten de onderneming (vb. Toilet, drank enz..)

  Op 1 juli 2017 bedroeg deze premie 1,2601 € /u aanwezigheid (volledig of gedeeltelijk).

  Verblijfsvergoeding :

  • Grote vergoeding : € 35,7827
  • Kleine vergoeding : € 14,3925

  Verplaatsingsvergoeding

  Openbaar Vervoer

  Indien er geen vervoer door de werkgever is voorzien, wordt een forfaitaire vergoeding betaald door de werkgever die 60% bedraagt van de treinkaart NMBS, op basis van het aantal afgelegde kilometers. Indien de afstand minder dan 5 km bedraagt dient geen tussenkomst te worden betaald.

  Privévervoer

  Idem.
   

  Verlof en vakantie

  Elke werknemer in de privésector heeft recht op 20 vakantiedagen. Voor deze dagen zonder prestaties wordt de werknemer uitbetaalt en krijgt hij/zij dubbel vakantiegeld (raadpleeg onze brochure jaarlijkse vakantie). Er is  ook een recht op dagen klein verlet ter gelegenheid van familiegelegenheden of om bepaalde burgerplichten te vervullen.

  Tijdskrediet

  Sedert 1 januari 2015, werd het systeem van tijdskrediet, grondig herzien. Indien u meer informatie wenst over dit onderwerp, dan raden wij u aan onze publicaties met algemene informatie hierover te raadplegen.

  Op onze website is het onmogelijk om altijd informatie op individuele maat te geven. Inderdaad, zo bepaalt uw individuele situatie voor een groot deel de opzegtermijn.  Indien u bijzondere vragen hebt, aarzel dan niet om u te informeren in één van onze kantoren of één bij één van onze medewerkers.
   

  Eindeloopbaan

  Pensioenpremie

  Bedrag : 99,16 €

  Indien de werknemer 10 jaar loopbaan kan bewijzen in de sector Handel in Brandstoffen voor zijn op ruststelling (vervroegd & brugpensioen inbegrepen) dan kan de werknemer deze premie krijgen, uitbetaald door de werkgever.

  SWT

  Recent werd het systeem van werkloosheid met een bedrijfstoeslag, voorheen brugpensioen, grondig gewijzigd. Indien u hierover vragen hebt, aarzel niet onze website te raadplegen.

  Op de site kunnen wij niet steeds op maat gesneden infromatie geven. Uw individuele situatie bepaalt of u al dan niet kan genieten van een SWT.

  Bijzondere vragen ? Aarzel niet onze ACLVB-kantoren of een medewerker te raadplegen.

  Hieronder kan u een overzicht terugvinden van de SWT- systemen die van toepassing zijn in uw sector.
   

  SWT

  Leeftijd

  Loopbaan

  Geldigheidsduur

   
   

  PC 127

  Toegangsleeftijd

  Toegangsloopbaan

  Inwwerkingtreding

  Einde

   

  Algemeen stelsel

  60

  M : 35
  V : 28

  1/01/2015

  31/12/2016

   
   
   

  SWT Nachtarbeid, bouw en zware beroepen

  58

  33

  1/01/2015

  31/12/2016

   
   

  SWT Lange loopbaan

  58

  40

  1/01/2015

  31/12/2016

   
   

  Medisch SWT

  58

  35

  1/01/2015

  31/12/2016

   
   

   

  Syndicale premie

  Elk jaar wordt in de loop van de maand december, een premie uitbetaald aan de leden van de ACLVB (betaalbaar indien u in de tweede semester van het betalingsjaar in PC 127 werkte). De premie bedraagt 130,00 €.

  Leden die ons hun mailadres bezorgden worden hierover geïnformeerd via een infoflash.

  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart