PC 140.05: Loon- & arbeidsvoorwaarden

Op deze pagina:

  Welke regels zijn van toepassing in de sector?

  Hieronder vindt u de belangrijkste loon- en arbeidsvoorwaarden voor de werknemers van het paritair comité 140.05 - Verhuisondernemingen.

  Uw paritair comité is een belangrijk orgaan, want het is op dit niveau dat de minimale loon- en arbeidsvoorwaarden die van toepassing zijn in uw sector worden vastgelegd. Dit gebeurt door middel van collectieve arbeidsovereenkomsten.

  Op onze website willen wij u een overzicht geven van een deel van de regels die van toepassing zijn in uw sector. Meer informatie nodig? Neem contact op met uw afgevaardigde of bestendig secretaris van de ACLVB.

  Opgelet! Bedrijfs-cao’s kunnen betere voorwaarden bevatten. In dat geval zijn natuurlijk de gunstigste voorwaarden van toepassing.

  Wat zijn de minimumlonen?

  Hieronder vindt u de minimumuurlonen van de verschillende werknemerscategorieën in het PC 140.05.

  Opgelet! Als er binnen uw bedrijf andere lonen gelden, dan moeten die hoger zijn dan de sectorale uurlonen.

  Wat zijn de functieclassificaties?

  - Beginner drager
  - Drager (+1 jaar)
  - Nationale en internationale bestuurder
  - Machinist
  - Verpakker
  - Kassier
  - Chauffeur met rijbewijs C/CE met min. 2 jaar anciënniteit in de sector
  - Teamleider

  Schaallonen 38 uur/week (01/12/2022)

  Lonen garagepersoneel  (02/2023)

  Lonen, salarissen en bonussen zijn gekoppeld aan de gezondheidsindex. Wanneer de lonen van PCS 140.05 stijgen, sturen wij een infoflash om onze leden te informeren.

  Vergoedingen

  1) Flexibiliteitspremie voor alle diensturen boven 38 uur/week die geen overuren en geen beschikbaarheidstijd zijn : 3,4256 EUR/uur

  2) ARAB-vergoeding voor niet-sedentaire werknemers : 1,12  EUR/uur

  3) Anciënniteitspremie (jaarlijkse brutopremie in januari) :

  vanaf 3 jaar ononderbroken anciënniteit                   25,00
  vanaf 5 jaar ononderbroken anciënniteit                   48,00
  vanaf 10 jaar ononderbroken anciënniteit                  85,00
  vanaf 15 jaar ononderbroken anciënniteit                 122,00
  vanaf 20 jaar ononderbroken anciënniteit                 160,00

  Als de werknemer in het kader van zijn werk een nacht in een hotel moet doorbrengen, wordt een vergoeding van ten hoogste 44.3014 euro toegekend

  4) Verblijfsvergoeding :
  Overnachting en ontbijt                              17,7293 EUR
  Middagmaal                                                14,2054 EUR (als de terugkeer naar werkplaats plaatsvindt heeft na 14 uur)
  Avondmaal                                                 12,3667 EUR (als de dagdienst voor 12 uur begint)

  5) Verwijderingsvergoeding : 3,4256 EUR/uur (werktijden en beschikbaarheid worden voor 100% uitbetaald en omvatten geen overuren). 

  Heb ik recht op vergoedingen voor verplaatsingen?


  1. Openbaar vervoer: vanaf een afstand van 1 km tussen woon- en werkplaats is de werkgever verplicht de werknemer 70% van de prijs van de NMBS treinkaart 2e klas en retour terug te betalen.
  2. Privévervoer: tussenkomst van de werkgever vanaf een afstand van 1 km voor 60% van de prijs van de treinkaart - sectorale tabel (vanaf 01/02/2022)
  3. Fietsvergoeding: 0,27 EUR per km. De sector heeft een automatische koppeling met de jaarlijkse indexering van de maximale belastingvrije som toegestaan.

  Heb ik recht op sectoraal verlof? 

  Jubileumverlof: per 5 jaar dienstverband bij dezelfde onderneming wordt 1 dag met behoud van loon toegekend, met een maximum van 5 dagen.
  Het voor de dag van het verlof wegens langdurige dienst te betalen salaris is het voor die dag geldende contractuele salaris.

  Invoering van een betaalde vakantie voor de gemeenschap/regio

  Een bijzondere verlofdag als « regionale verlofdag » wordt toegekend volgens de plaats waar de exploitatiezetel van de onderneming gevestigd is (het kan verplaatst worden volgens de modaliteiten van de onderneming) : 

  • 11 juli in het Nederlandstalig landsgedeelte
  • 27 september in het Franstalig landsgedeelte
  • 15 november in het Duitstalig landsgedeelte


  Geniet u van een Sector Medisch Plan?


  De AG verzekering hospitalisatieverzekering: 
  Om ervan te kunnen profiteren, moet u gedurende 2 opeenvolgende kwartalen in de verhuissector hebben gewerkt. 
  De interventie begint 2 maanden voor en tot 6 maanden na uw ziekenhuisopname (vooral voor raadplegingen en medicatie). 


  Is er een eindejaarsuitkering?


  Indien u op het ogenblik van de uitbetaling van de eindejaarspremie minstens 6 maanden bij de onderneming in dienst bent, hebt u er recht op. De bonus wordt elk jaar in december uitbetaald.


  Zijn er sectorspecifieke opleidingen? 


  Opleiding voor toetreding tot de sector:
  Wanneer een werknemer in de sector gaat werken, heeft hij recht op één dag initiële veiligheidsopleiding in een door het Sociaal Fonds erkend centrum (te volgen zodra de opleiding beschikbaar is). Deze dag is betaald.


  Individuele opleiding :


  Voor bedrijven met 0 tot minder dan 20 werknemers op jaarbasis:
  Het opleidingskrediet van een voltijdse werknemer, die het hele jaar door bij de werkgever in dienst is, komt overeen met ten minste 2 dagen op jaarbasis.


  Voor bedrijven met meer dan 19 werknemers op jaarbasis:
  Sinds 2021 krijgen werknemers 5 dagen individuele opleiding.


  Voor deeltijdwerkers of in geval van een onvolledig kalenderjaar:


  Het aantal opleidingsdagen voor een werknemer die niet voltijds werkt en/of een arbeidsovereenkomst heeft die niet het volledige kalenderjaar bestrijkt, rekening houdend met de arbeidsovereenkomst van de werknemer, wordt als volgt berekend
  A X B X C, waarbij
  A = het aantal opleidingsdagen dat op bedrijfsniveau wordt toegekend voor een voltijdse werknemer;
  B = het arbeidsregime van de werknemer in vergelijking met het arbeidsregime van een voltijdse werknemer;
  C = het aantal maanden/12 dat de werknemer in de onderneming werkzaam is geweest.


  Indien aan de werknemer geen opleidingsdagen of opleidingspunten worden toegekend:
  Indien geen opleidingsdag of opleidingskrediet aan de werknemer wordt toegekend en de werknemer niet over een individueel opleidingsbudget beschikt, geldt in de onderneming vanaf 01/01/2017 een recht op gemiddeld 2 opleidingsdagen per jaar per voltijds equivalent.
  Onder een opleidingsdag wordt verstaan de duur van een voltijdse werkdag of het equivalent van ten minste 7 uur.


  Welke andere voordelen biedt het Sociaal Fonds?


  Ontslagvergoeding: 
  De vertrekpremie bedraagt 39,40 €/dienstjaar, met een maximum van 630,81 € (01/01/2022)


  De overlijdensuitkering: 
  De begunstigde van de overledene heeft recht op een bonus 
  (in geval van overlijden ten gevolge van ziekte en particulier ongeval) van € 1969,91
  (bij overlijden ten gevolge van een ongeval op het werk of op weg naar het werk) 3939,81 euro


  Opleidingskosten voor C- en CE-licenties: 
  De werkgever kan de kosten van de opleiding betalen en u betaalt voor de uren gedurende welke u de opleiding volgt. Hij heeft het recht dit aan te vragen voor 40 werknemers per jaar. De tussenkomst bedraagt maximaal 1500 euro per werknemer.


  Het sectoraal sociaal plan 2e pijler
  Als werknemer van subcategorie 140.05 hebt u recht op een aanvullend pensioen (boven op het wettelijke overheidspensioen - 1e pijler). U ontvangt het bijgedragen bedrag wanneer u wettelijk met pensioen bent.
   

  Tijdsskrediet

  Sinds 1 januari 2015 is het systeem van tijdskrediet grondig gewijzigd. Voor meer informatie in verband met tijdskrediet, verwijzen wij u door naar de algemene ACLVB-publicaties over dit thema.

  Wij kunnen op deze website niet altijd een kant-en-klaar antwoord bieden op alle individuele vragen. Veel hangt af van uw persoonlijke situatie. Voor specifieke vragen over tijdskrediet kunt u steeds terecht bij een van onze ACLVB-kantoren of bij onze medewerkers.

   

  Eindeloopbaan - SWT

  Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (het vroegere stelsel van vervroegde uittreding) heeft de afgelopen jaren ingrijpende wijzigingen ondergaan.
  Wilt u algemene informatie over het CCR, klik dan hier. 
  Wij kunnen op deze site geen op maat gesneden antwoorden geven op uw vragen over uw persoonlijke situatie. Voor specifieke vragen kunt u altijd terecht bij een van de secretariaten van de CGSLB of contact opnemen met een van onze medewerkers.
  Hieronder vindt u een schematisch overzicht van de specifieke regelingen die momenteel voor alle werknemers in het sCP 140.05 gelden.

  SWT Stelsel 140.05

  LEEFTIJD

  LOOPBAAN

  GELDIGHEIDSDUUR (**)

   

   

  MAN

  VROUW

  BEGIN

  EINDE

  ALGEMEEN STELSEL

  62

  40

  40

  40

  40

  37

  38

  39

  40

  01/01/2021

  01/01/2022

  01/01/2023

  01/01/2024

  31/12/2021

  31/12/2022

  31/12/2023

  31/12/2024

  SWT ZWARE BEROEPEN

   

  60(*)

  35 waarven 5/7 jaar in de loop van de 10/15 laatste jaren in zware beroepen

  01/07/2021

  30/06/2023

  SWT NACHT, BOUW EN ZWARE BEROEPEN

   

  60(*)

  33 waarvan 20 jaren nachtwerk OF 

  5/7 jaren in de loop van de 10/15 laatste jaren in zware beroepen

  01/07/2021

  30/06/2023

  SWT LANGE LOOPBAAN

   

  60(*)

  40

  01/07/2021

  30/06/2023

  TIJDSKREDIET EINDELOOPBAAN 1/2 | 1/5 – LANGE LOOPBAAN, ZWARE BEROEPEN

  55

  35

  OF

  5/7 jaren in de loop van de 10/15 jaren in zwaar beroep

  OF

  20 jaren in het stelsel van nachtwerk

  01/01/2021

  30/06/2023

  (*) De toetredingsleeftijd voor de bijzondere CCR-regelingen is 60 jaar met ingang van 1 juli 2021. De toetredingsleeftijd tot het "RCC medisch" stelsel wordt vastgesteld op 58 jaar voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2023.
  (**) Deze voorwaarden zijn het onderwerp van de interprofessionele overeenkomst 2023.
   

  Kennisgevingstermijnen


  Sinds 1 januari 2014 zijn de opzegtermijnen voor handarbeiders en hoofdarbeiders geharmoniseerd. Als gevolg daarvan is de berekening van opzeggingstermijnen ingewikkeld geworden. Indien u vragen hebt over uw persoonlijke situatie, neem dan contact op met uw CGSLB-afgevaardigde of het secretariaat: zij beschikken over de nodige instrumenten om u te helpen.

  OPGELET: U hebt alleen recht op een werkloosheidsuitkering als u niet verantwoordelijk bent voor uw ontslag. Laat u nooit door uw werkgever beïnvloeden om uw contract uit eigen beweging of met wederzijds goedvinden te beëindigen als dit niet het geval is. U riskeert uw recht op een werkloosheidsuitkering te verliezen. Indien u ontslagen wordt of ontslag wilt nemen, neem dan eerst contact op met uw CGSLB-bedrijfscoördinator, uw vakbondsafgevaardigde of uw plaatselijk CGSLB-secretariaat.
   

  Wat zijn de andere syndicale en sociale voordelen?

  Vakbondsbonus


  Elk jaar in december hebben de leden van de CGSLB met een P-movers-kaart die in de sector vervoer en logistiek voor derden werken, recht op een vakbondsbonus van 145 euro (vanaf de vakbondsbonus van 2022 - betaling 2023). 


  Hiervoor moet u aan de volgende voorwaarden voldoen
  - ten minste één jaar lid zijn van een vakbond 
  - op 30 september van het lopende jaar in dienst zijn van een werkgever van het paritair subcomité 140.05.  
   
  Onze leden die hun e-mailadres hebben meegedeeld, zullen in onze infoflits op de hoogte worden gebracht van de uitbetaling van de bondsbonus.


  Wil je je collega's helpen en verdedigen? De rol van de vakbondsdelegatie....

   

  Hoe kan ik deelnemen aan de sociale dialoog in mijn bedrijf en in de sector?


  Bedrijven met meer dan 50 werknemers moeten een comité voor preventie en bescherming op het werk oprichten.


  Ondernemingen met meer dan 100 werknemers moeten een ondernemingsraad oprichten.


  Door u kandidaat te stellen als CGSLB-kandidaat bij de sociale verkiezingen, kunt u verkozen worden en zo een impact hebben op het sociaal overleg.


  Om de vier jaar worden er sociale verkiezingen gehouden.


  Elk lid of plaatsvervangend lid van een ondernemingsraad, van een comité voor preventie en bescherming op het werk of van een vakbondsdelegatie heeft recht op twee dagen afwezigheid per jaar en per mandaat, betaald door zijn werkgever, om deel te nemen aan door de vakbonden georganiseerde opleidingscursussen.

   

  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart