PC 144 : loon- en arbeidsvoorwaarden

Op deze pagina:

  Arbeidsduur

  De weekgrens voor de arbeidsduur in de landbouw is 38 uur. Toch wordt in veel bedrijven toch meer dan 38 uur per week gewerkt. De wettelijke arbeidsduur van 38 per week wordt in dit geval toch bereikt door het toekennen van compensatiedagen.

  Indien je hier verdere vragen over zou hebben. Aarzel dan niet om een ACLVB-afgevaardigden of een bestendig secretaris te contacteren. Je kan ook steeds terecht bij het dichtstbijzijnde ACLVB-kantoor.

  Loon- en arbeidsvoorwaarden

  Hieronder vindt u de belangrijkste loon- en arbeidsvoorwaarden voor de arbeiders tewerkgesteld in de landbouwsector (paritair comité 144). Het is binnen dit Paritair Comité dat de minimale loon- en arbeidsvoorwaarden, per collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO), worden vastgelegd.

  De bepalingen hieronder zijn een overzicht van de minima die van toepassing zijn in de  sector. Voor meer inlichtingen kan u contact opnemen met uw ACLVB-afgevaardigde, bestendig secretaris of het dichtstbijzijnde ACLVB-kantoor.

  Opgelet! Er kunnen bedrijfscao’s afgesloten worden die gunstigere loon- en arbeidsvoorwaarden voorzien dan de sectorale minima. In dat geval zijn de meest gunstige voorwaarden van toepassing.

  Opgelet! Voor seizoens- en gelegenheidsarbeid gelden specifieke bepalingen die niet zijn opgenomen op deze website. Vraag ernaar naar in het dichtstbijzijnde ACLVB-kantoor of bij één van onze medewerkers.

  Hier vindt u de schaallonen van de arbeiders en bedienden geldig op 1 januari 2024.

  Plan voor eerlijke concurrentie

  Plan voor eerlijke concurrentie in de groene sectoren

  Lonen

  De sectorale minimumuurlonen en de effectieve lonen van de arbeiders uit de landbouw worden jaarlijks op 1 januari geïndexeerd. Indien er in uw bedrijf andere uurlonen van toepassing zijn, moeten deze altijd hoger liggen dan de sectorale. De sectorale uurlonen kan u bij ons opvragen, via uw afgevaardigde, uw bestendig secretaris of aan één van onze kantoren.

  Tweejaarlijks vinden er sectorale onderhandelingen plaats. Daarin kan een sectorale loonsverhoging bekomen worden indien de loonnorm het toelaat. Meer informatie over de resultaten van de meest recente sectorale onderhandelingen vindt u op onze website.

  Premies en vergoedingen

  Ecocheques

  Sinds 2009 hebben werknemers in de landbouw recht op ecocheques ter waarde van maximum 250 euro/jaar. Deze moeten ten laatste tegen eind december van elk jaar afgeleverd worden.

  Tijdelijke werkloosheid door economische redenen, slecht weer of overmacht:

  6,20 euro/dag (alle dagen van de week, behalve zondag)

  Bestaanszekerheid bij ziekte of ongeval (na periode gewaarborgd loon):

  Anciënniteit in de onderneming

  Maximale periode

  Bedrag per dag (alle dagen, behalve zondag)

  1 jaar

  4 weken

  4,96 euro

  5 jaar

  13 weken

  4,96 euro

  10 jaar

  26 weken

  4,96 euro

  Eindejaarspremie - algemene regel   

  De berekening van het bedrag van de eindejaarspremie gebeurt op basis van het brutoloon. De premie verschilt dus naargelang uw persoonlijke situatie. Het attest eindejaarspremie moet u terugsturen naar het sociaal fonds.

  Syndicale premie   

  De premie bedraagt maximaal 145 euro. Het attest syndicale premie dient u binnen te brengen bij uw ACLVB-kantoor.

  Verplaatsingsvergoeding

  Bij het bepalen van de terug te betalen verplaatsingskosten wordt rekening gehouden met het aantal afgelegde kilometers en het gebruikte vervoermiddel. Hierbij verstaat men onder "afgelegde afstand" de enkelvoudige afstand, dus niet de afstand heen en terug. Bij vervoermiddel maakt men het onderscheid tussen openbaar vervoer, privé-vervoermiddel en de fiets.

  De tussenkomst in verplaatsingskosten wordt minstens één maal per maand betaald. Bij indiensttreding van een werknemer moet de werkgever op de hoogte worden gesteld van de afstand woon-werkplaats en de gebruikte vervoermiddel.

  Indien je hier verdere vragen over zou hebben. Aarzel dan niet om een ACLVB-afgevaardigden of een bestendig secretaris te contacteren. Je kan ook steeds terecht bij het dichtstbijzijnde ACLVB-kantoor.

  Schorsing arbeidsovereenkomst

  In sommige omstandigheden kunt u, of beslist u zelf om, tijdelijk niet meer te werken. Bijvoorbeeld in geval van ziekte, tijdelijke werkloosheid, klein verlet, verlof om dwingende redenen, jaarlijkse vakantie, feestdagen of tijdskrediet.

  Ziekte

  Als u ziek wordt, verwittigt u zo vlug mogelijk uw werkgever en bezorgt u hem een doktersbriefje binnen de termijn die in het arbeidsreglement van uw onderneming is bepaald. Verwittig ook uw mutualiteit om van hun diensten te kunnen genieten en eventueel uw recht op gewaarborgd loon niet te verliezen.

  Bestaanszekerheid bij ziekte of ongeval (na periode gewaarborgd loon):

  Anciënniteit in de onderneming

  Maximale periode

  Bedrag per dag (alle dagen, behalve zondag)

  1 jaar

  4 weken

  4,96 euro

  5 jaar

  13 weken

  4,96 euro

  10 jaar

  26 weken

  4,96 euro

  Klein verlet

  Bij bepaalde gelegenheden hebt u recht verlof te nemen. Om correct van dit recht gebruik te maken moet uw werkgever indien mogelijk vooraf verwittigd worden. Uiteraard moet men dit verlof gebruiken voor een geldige reden.

  Reden afwezigheid

  Duur afwezigheid

  Huwelijk werknemer

  2 dagen te kiezen in de week van de gebeurtenis of de daaropvolgende week

  Huwelijk kind werknemer of echtgeno(o)t(e), broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, vader, moeder, schoonvader, schoonmoeder, stiefvader, stiefmoeder, kleinkind werknemer

  de dag van het huwelijk

  Priesterwijding of intrede in klooster van kind werknemer of echtgeno(o)t(e), broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster werknemer

  de dag van de plechtigheid

  Overlijden echtgeno(o)t(e), kind werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e),vader, moeder, schoonvader, schoonmoeder, stiefvader of stiefmoeder van de werknemer

  3 dagen, te kiezen tijdens de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis

  Overlijden broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, grootvader, grootmoeder, overgrootvader, overgrootmoeder, kleinkind, achterkleinkind, schoonzoon of schoondochter die inwoont bij de werknemer

  2 dagen, te kiezen tijdens de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis

  Overlijden broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, grootvader, grootmoeder, overgrootvader, overgrootmoeder, kleinkind, achterkleinkind, schoonzoon of schoondochter die niet inwoont bij de werknemer

  de dag van de begrafenis

  Plechtige communie of deelname feest vrijzinnige jeugd van een kind van de werknemer of zijn echtgeno(o)t(e)

  de dag van de plechtigheid of de daaraan voorafgaande of daaropvolgende activiteitsdag als de plechtigheid op een zon-, feestdag of inactiviteitsdag valt

  Deelname jury Hof van Assisen, oproeping als getuige voor de rechtbank of persoonlijke verschijning op aanmaning van de arbeidsrechtbank

  de nodige tijd doch maximum 5 dagen

  Uitoefenen ambt bijzitter hoofdstembureau of enig stembureau bij parlements-, provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen

  de nodige tijd

  Uitoefening ambt bijzitter hoofdbureau bij verkiezing Europees Parlement

  de nodige tijd doch maximum 5 dagen

  Uitoefenen ambt bijzitter hoofdbureau voor stemopneming bij parlements-, provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen

  de nodige tijd doch maximum 5 dagen

  Verlof om dwingende redenen

  U hebt een beperkt recht op onbetaald verlof om een dringende en noodzakelijke tussenkomst bij een sociaal of familiaal probleem. Die gebeurtenis mag niet voorzien zijn en moet los staan van het werk. Op vraag van uw werkgever dient u de dwingende reden te bewijzen. De duur van uw afwezigheid mag in elk geval niet meer dan 10 kalenderdagen per jaar zijn. Voor deeltijdse arbeiders is deze maximumduur in verhouding met hun deeltijdse prestaties.

  Jaarlijkse vakantie

  De duur van uw vakantie wordt bepaald door het aantal dagen dat u effectief werkte in het voorbije kalenderjaar. Als u het hele voorafgaande jaar gewerkt hebt heeft u recht op vier volle weken vakantie, 20 dagen in een vijfdagenweekstelsel. Als u geen volledig kalenderjaar hebt gewerkt, zal uw recht op een aantal vakantiedagen in verhouding minder zijn.

  U hebt recht op 10 betaalde feestdagen: 1 januari, Paasmaandag, 1 mei, Hemelvaartdag, Pinkstermaandag, 21 juli, OLV Hemelvaart, Allerheiligen, 11 november, Kerstmis. Als een feestdag op een zondag of een gewone inactiviteitdag valt, wordt deze door een gewone activiteitsdag vervangen. De vervangingsdag krijgt dan het karakter van een feestdag.

  Tijdskrediet

  Sinds 1 januari 2015 is het systeem van tijdskrediet grondig gewijzigd. Voor meer algemene informatie in verband met tijdskrediet, verwijzen wij u door naar de algemene ACLVB-publicaties over dit thema.

  Wij kunnen op deze website niet altijd een “kant en klaar” antwoord bieden op alle individuele vragen. Veel hangt af van uw persoonlijke situatie. Voor specifieke vragen over tijdskrediet kan u steeds terecht bij één van onze ACLVB-kantoren of bij onze medewerkers.

  Opzegtermijnen

  Sinds 1 januari 2014 zijn de opzegtermijnen voor arbeiders en bedienden geharmoniseerd.  Hierdoor is de berekening van de opzegtermijnen complex geworden. Indien u vragen hebt over uw persoonlijke situatie, gelieve dan contact op te nemen met uw afgevaardigde of uw ACLVB-secretariaat. Zij beschikken over de nodige tools om u verder te helpen.

  OPGELET! U hebt pas recht op werkloosheidsuitkeringen wanneer u geen schuld treft aan uw ontslag. Laat u nooit onder druk zetten door uw werkgever om zelf een einde te stellen aan uw contract of om dit te beëindigen in onderlinge overeenkomst indien u daar eigenlijk niet mee akkoord kan gaan. U riskeert uw recht op werkloosheidsuitkeringen te verliezen. Als u wordt ontslagen of als u zelf ontslag wil nemen, neem dan best eerst contact op met uw ACLVB-bedrijfscoördinator, uw vakbondsafgevaardigde of uw plaatselijke ACLVB-secretariaat.

  Werkloosheid met bedrijfstoeslag – SWT (het vroegere brugpensioen)

  Het systeem van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) is de laatste jaren grondig gewijzigd.

  Voor meer algemene informatie in verband met SWT kan u elders op onze website terecht.

  Wij kunnen op deze website niet altijd een “kant en klaar” antwoord bieden op alle individuele vragen. Veel hangt af van uw persoonlijke situatie. Voor specifieke vragen kan u steeds terecht bij één van onze ACLVB-kantoren of bij onze medewerkers.

  Hieronder geven wij een schematisch overzicht van de specifieke stelsels die actueel van toepassing zijn voor uw sector:

  REGIME SWT PC 118144

  LEEFTIJD

  LOOPBAAN

  GELDIGHEIDSDUUR

   

  MAN

  VROUW

  BEGIN

  EINDE

  ALGEMEEN STELSEL

  60

  40

  31 (2015)

  1/01/2015

  31/12/2017

  32 (2016)

  33 (2017)

  34 (2018)

  Eindeloopbaandagen

  Het ‘langer werken’ doet ook zijn intrede in de landbouw. Om het langer werken werkbaar te maken hebben de sectorale sociale partners een werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers opgestart.

  In dit plan krijgen oudere werknemers de mogelijkheid om deel te nemen aan sectorspecifieke opleidingen gericht op de doelgroep van werknemers ouder dan 45 jaar en met tenminste 10 jaar anciënniteit in de sector.

  De werknemer is echter niet verplicht om aan dergelijke opleiding deel te nemen. De opleidingsdag kan ook vervangen worden door een vrije betaalde dag.

  Om gebruik te maken van deze dagen moet men voldoen aan onderstaande voorwaarden:

  • 45 jaar en ouder en 10 jaar anciënniteit: 1 dag
  • 50 jaar en ouder en 15 jaar anciënniteit: 2 dagen
  • 55 jaar en ouder en 15 jaar anciënniteit: 3 dagen

  Dit plan geldt voorlopig enkel voor het jaar 2014. Er vindt een evaluatie plaats in 2015.

  Verplaatsingskosten

  De werkgeversbijdrage in het woon-werkverkeer voor privévervoer is  gestegen. Hier kan u de nieuwste tarieven van PC 144 raadplegen!

  Sectoraal pensioenplan

  Sinds 2008 bestaat er voor de arbeiders uit de landbouwsector een sectoraal aanvullend pensioenplan.  Dit is het gevolg van de CAO van 5 februari 2008, mede onderhandeld en ondertekend door ACLVB.

  Dit betekent dat alle arbeiders uit de landbouw een aanvullend pensioen genieten, ofwel op basis van het sectoraal sociaal pensioenplan, ofwel op basis van een bedrijfseigen systeem.

  Vakbondsafvaardiging

  Om effectief aan vakbondswerk te doen is de oprichting van een vakbondsafvaardiging een van de meest efficiënte instrumenten. In de voedingshandel kan, mits enkele modaliteiten vervuld zijn, een vakbondsafvaardiging worden opgericht in ondernemingen die minstens 35 werknemers tewerkstellen.

  Indien u interesse hebt om de belangen van de bedienden in uw onderneming te behartigen, neemt u contact op met de bestendig secretaris van uw zone.

  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart