PC 207 : loon- en arbeidsvoorwaarden

Op deze pagina:

  Arbeidsduur

  In de sector van de Scheikundige Nijverheid volgen de bedienden, verbonden aan productiecyclus de arbeidsregeling van de arbeiders (zie PC 116).

  Voor de administratieve bedienden bedraagt de maximum gemiddelde wekelijkse arbeidsduur 38u00.
   

  Loon en classificatie

  Classificatie

  De functieclassificatie bepaalt of u al dan niet valt onder het toepassingsgebied van de Cao’s.

  Onder de functieclassificatie vallen de zogenaamde gebaremiseerde bedienden. Kaderleden en handelsvertegenwoordigers zijn niet gebaremiseerde bedienden en vallen bijgevolg niet onder het toepassingsbebied van de CAO’s uitgezonderd indien specifiek vermeld.

  Lonen

  Voor de gebaremiseerde bedienden zijn volgende sectorale minimum ervaringsmaandlonen van toepassing:

  Minimum maandlonen PC 207

  Maandwedde niet geconventioneerde ondernemingen:

  Onder niet-geconventioneerde ondernemingen wordt begrepen de bedrijven die de eventuele koopkrachtverhogingen niet gebonden zijn door een cao loons- en arbeidsvoorwaarden.  Met andere waarden de bedrijven die meer betalen dan het hierboven vermeld sectoraal minimum ervaringsmaandloon. In de CAO 2017-2018 wordt bepaald dat de lonen in die bedrijven op 1 januari 2017 stijgen met 1,1 %, eventueel verrekenbaar met reeds toegestane verhogingen in de periode 2017-2018.
   

  Premiestelsels

  Eindejaarspremie

  • Voorwaarden : minstens 6 maanden anciënniteit op 31/12 van de lopende jaar en verbonden zijn met een arbeidsovereenkomst met de onderneming op het ogenblik van de betaling van de premie. In sommige gevallen is een pro rata betaling mogelijk.
  • Bedrag: de minimum eindejaarspremie is 100% van het basisloon van december
  • Afwijkende bepalingen: bij ontslag door de werkgever, gepensioneerde bedienden en rechthebbenden en gelijkstellingen kan de eindejaarspremie toegekend worden.

  Bestaanszekerheid

  • Toekenning van een aanvullende werkloosheidsuitkering in geval schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst (Tijdelijke werkloosheid)
  • Voorwaarde: minstens max. 6 maanden anciënniteit in de onderneming
  • Bedrag en periode: max. 60 dagen/jaar: 10,50 Euro/niet-gewerkte dag

  Syndicale premie

  • De syndicale premie bedraagt 95 €. Via een infoflash wordt u het tijdstip van uitbetaling meegedeeld. Vermoedelijk wordt dit bedrag opgetrokken in 2018.
    

  Vervoerskosten

  Gemeenschappelijk openbaar treinvervoer (NMBS):

  De werkgever moet een bijdrage betalen, ongeacht de afgelegde afstand. De werkgeversbijdrage in de prijs van de treinkaart (sociaal abonnement) = de wettelijk vastgestelde werkgeversbijdrage. De werkgeverstussenkomst bedraagt gemiddeld 75% van de prijs van het sociaal abonnement en wordt berekend op basis van het aantal afgelegde kilometers.

  Openbaar vervoer, niet treinvervoer:

  De werkgever moet tussenkomen in de prijs van de abonnementen voor verplaatsingen vanaf 5 km (berekend vanaf de vertrekhalte. Werkgeversbijdrage = forfaitair 60% van de effectief door de arbeider betaalde prijs met als maximumgrens de werkgeverstussenkomst voorzien in de prijs van het sociaal abonnement.

  Particulier vervoer (gemiddelde tussenkomst 70%):

  Werkgeversbijdrage = tussenkomst zoals in de prijs van het sociaal abonnement. De werkgever is geen bijdrage verschuldigd als de afgelegde afstand minder dan 5 km bedraagt.
   

  Verlofstelsels

  Elke werknemer van de privé sector heeft recht op 20 vakantiedagen. Voor deze niet-gepresteerde dagen krijgt hij zijn salaris en een dubbel vakantiegeld (zie onze sectorale brochure “Jaarlijkse vakantie”).

  Hij mag ook van “het klein verlet” genieten ter gelegenheid van familiegebeurtenissen of voor de vervulling van staatsburgerlijke verplichtingen of van burgerlijke opdrachten.

  Naast de traditionele verlofdagen en de 10 wettelijke feestdagen, voorziet de sector voor de scheikundige nijverheid:

  • Één niet- betaald postnataal verlof;
  • Anciënniteitsverloven: een extra dag vanaf 20 jaar dienst.
    

  Tijdskrediet

  Sinds 1 januari 2015 is het systeem van tijdskrediet grondig gewijzigd. Voor meer algemene informatie in verband met tijdskrediet, verwijzen wij u door naar de algemene ACLVB-publicaties over dit thema.

  Wij kunnen op deze website niet altijd een “kant en klaar” antwoord bieden op alle individuele vragen. Veel hangt af van uw persoonlijke situatie. Voor specifieke vragen over tijdskrediet kan u steeds terecht bij één van onze ACLVB-kantoren of bij onze medewerkers.

  Samengevat is een landingsbaan mogelijk vanaf de leeftijd van 50 jaar en 28 jaar anciënniteit. 

  Tijdskrediet met zorgmotief: 51 maanden (vol- & 1/2 tijds).

  Tijdskrediet in kader van opleiding: 36 maanden
   

  Eindeloopbaan

  Aanvullend pensioen

  Er bestaat voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid een sectoraal aanvullend pensioenplan.

  Dit betekent dat alle bedienden van de scheikundige nijverheid een aanvullend pensioen genieten, ofwel op basis van het sectoraal sociaal pensioenplan, ofwel op basis van een bedrijfseigen systeem.

  Voor verder informatie verwijzen we naar de website van het Sociaal Fonds 2e Pijler PC207.

  SWT

  Het systeem van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) is de laatste jaren grondig gewijzigd.

  Voor meer algemene informatie in verband met SWT kan u elders op onze website terecht.

  Wij kunnen op deze website niet altijd een “kant en klaar” antwoord bieden op alle individuele vragen. Veel hangt af van uw persoonlijke situatie. Voor specifieke vragen kan u steeds terecht bij één van onze ACLVB-kantoren of bij onze medewerkers.

  Hieronder geven wij een schematisch overzicht van de specifieke stelsels die actueel van toepassing zijn voor uw sector:

  SWT

  LEEFTIJD

  Loopbaan

  GELDIGHEIDSDUUR

   
   

  PC 207

  Toegangsleeftijd

  Toegangsloopbaan

  Inwerkingtreding

  Einde

   

  Algemeen stelsel

  60

  H - M: 40
  F - V: 31 (2015), 32 (2016), 33 (2017)

  1/01/2017

  30/06/2019

   
   
   

  SWT lange loopbaan

  58/59

  40

  1/01/2017

  31/12/2018

   
   

  Medische SWT

  58/59

  35

  1/01/2017

  31/12/2018

   
   

  Zwaar beroep + nachtgebied

  58/59

  33 

  (waarvan 20 jr in nachtploeg)

  1/01/2017 31/12/2018  

   

  Zwaar beroep
   

  58/59 35 1/01/2017     01/12/2018  
  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart