PC 301 : loon- en arbeidsvoorwaarden

Op deze pagina:

  Bevoegdheid

  Elke haven heeft een territoriale bevoegdheidsomschrijving. Met het KB van 12/01/1973  werden de respectieve ‘havengebieden’ vastgelegd.

  Hetzelfde Koninklijk Besluit definieert eveneens het begrip ‘havenarbeid’ als volgt:

  de behandeling (laden, lossen, stuwen, klasseren, sorteren, stapelen, samenstellen en ontbinden van eenheidsladingen en alle hiermee in verband staande diensten) van goederen welke per zee- of binnenschip, spoorwagen, vrachtwagen aan- of afgevoerd worden.

  Het Koninklijk Besluit van 05/07/2004 legt de voorwaarden vast tot erkenning van ‘havenarbeider’:

  1. van goed gedrag en zeden zijn;
  2. door de arbeidsgeneeskundige dienst medisch geschikt verklaard zijn voor havenarbeid;
  3. geslaagd zijn in de psychotechnische proeven; het doel van deze proeven is na te gaan of de kandidaat-havenarbeider voldoende intelligentie en de juiste persoonlijkheid en motivatie bezit, om na een opleiding de functie van havenarbeider te kunnen vervullen;
  4. minimum 18 jaar zijn;
  5. voldoende professionele taalkennis bezitten om alle bevelen en onderrichtingen in verband met het uit te voeren werk te kunnen verstaan;
  6. de voorbereidingslessen tot veilig werken en tot het verwerven van vakbekwaamheid hebben gevolgd gedurende drie weken, en geslaagd zijn voor de eindproef;
  7. de laatste vijf jaar niet het voorwerp zijn geweest van een maatregel van intrekking van de erkenning van havenarbeider op grond van artikel 7, eerste lid, 1° of 3°, van dit besluit; het betreft hier een intrekking in hetzelfde havengebied als dat waarvoor de erkenning als havenarbeider wordt gevraagd.

  Het contingent havenarbeiders bestaat uit een algemeen contingent en een logistiek contingent.

  De havenarbeiders van het algemeen contingent zijn erkend voor het verrichten van alle havenarbeid in de zin van artikel 1 van het koninklijk besluit van 12 januari 1973.

  De havenarbeiders van het logistiek contingent zijn uitsluitend erkend voor het verrichten van havenarbeid in de zin van artikel 1 van het vermelde koninklijk besluit van 12 januari 1973 op locaties waar goederen ter voorbereiding van hun verdere distributie of verzending een transformatie ondergaan die indirect leidt tot een aanwijsbare toegevoegde waarde.

  Naast de erkende havenarbeiders is het paritair comité eveneens bevoegd voor de vaklui. Dit zijn werknemers die behandelingstuigen en materieel gericht op havenarbeid vervaardigen, onderhouden of herstellen binnen het territoriaal bevoegdheidsgebied van elke haven.

  Zij mogen geen havenarbeid verrichten.

  Arbeidsduur

  De arbeidsduur bedraagt 36.25 uur per week gespreid over de 5 eerste werkdagen van de week en ligt begrepen tussen maandag 06.00 uur en zaterdag 05.45 uur

  De 4 shiften zijn vastgesteld als volgt:

  • dag: 08.00 uur tot 12.00 uur en van 12.30 uur tot 15.45 uur
  • morgen: 06.00 uur tot 10.00 uur en van 10.30 uur tot 13.45 uur
  • namiddag: 14.00 uur tot 18.00 uur en van 18.30 uur tot 21.45 uur
  • nacht: 22.00 uur tot 02.00 uur en van 02.30 tot 05.45 uur

  De havenarbeiders van het logistiek contingent alsook de vaklui kunnen andere aanvangsuren overeenkomen met hun werkgever.

  Lonen

  Het basisloon algemeen contingent is het loon van de dagshift van de beroepscategorie havenarbeider "algemeen werk". Dit basisloon bedraagt 137,67 € op 07/11/2018.

  De lonen van het algemeen contingent

  De lonen van het logistiek contingent

  Voor de lonen van de vaklui

  Premiestelsels

  Shift- en weekendtoeslagen

  Voor de havenarbeiders van het algemeen contingent en de vaklui

  • morgenshift: dagshiftloon + 5 %
  • namiddagshift: dagshiftloon +15 %
  • nachtshift: dagshiftloon + 50 %
  • zaterdag (alle shiften): dagshiftloon + 50 %
  • zon- en feestdagen: dagshiftloon + 100 %

  Voor de havenarbeiders van het logistiek contingent logistieke arbeiders, fruitsorteerders en fruitpakkers voor nachtwerk (op werkdagen tussen 22 en 6 uur): + 50%

  Voor zaterdagwerk (tussen 6 uur en 22 uur): + 50%

  Voor zon- en feestdagwerk: + 100% (tussen 22 uur van de voorafgaande dag tot 6 uur de volgende dag)

  Magazijnarbeiders

  • morgenshift: basisuurloon + 5%
  • namiddagshift: basisuurloon + 15%
  • nachtshift: basisuurloon + 50%
  • zaterdag: basisuurloon + 50 %
  • zon- en feestdagen: + 100 %

  Eindejaarspremie

  De havenarbeiders van het algemeen contingent alsook de vaklui hebben recht op een eindejaarspremie die wordt berekend door een dagelijkse premie te vermenigvuldigen met het aantal tijdens het refertejaar verkregen rechtgevende dagen.

  De dagelijkse premie wordt bekomen door het gemiddelde shiftloon havenarbeider algemeen werk op 30 september van het premiejaar verhoogd met de vaste premie, te vermenigvuldigen met de breuk 21/230e, zijnde het gemiddeld aantal maandelijkse werkdagen op de mogelijke jaarlijkse werkdagen.

  Hierbij is het gemiddeld shiftloon gelijk aan: basisloon dagshift + loon morgenshift + loon namiddagshift

  Rechtgevende dagen:

  • De gewerkte dagen
  • De vergoede dagen gewaarborgd weekloon arbeidsongeval
  • De gelijkgestelde dagen arbeidsongeval of beroepsziekte
  • De gelijkgestelde dagen wegens een ongeval op weg naar het aanwervingslokaal
  • De vergoede dagen gewaarborgd weekloon ziekte of ongeval gemeen recht
  • De wegens hospitalisatie gelijkgestelde dagen ziekte of ongeval gemeen recht
  • De dagen klein verlet
  • De herverdelingsdagen
  • De dagen opleiding dokautovoerder, dekman en kuiper
  • De dagen gedekt door een verbrekingsvergoeding
  • De anciënniteitsvakantiedagen
  • De dagen verlof om dwingende familiale redenen
  • De dagen dokterscontrole arbeidsongeval

  De havenarbeiders van het logistiek contingent hebben recht op een eindejaarspremie die wordt berekend door een dagbedrag te vermenigvuldigen met het aantal tijdens het referentiejaar gewerkte of gelijkgestelde dagen.

  Het dagbedrag is gelijk aan 8,27 % van het (individuele uurloon x 7,25 + € 5,35) op 30 september van het premiejaar.
  Voor de magazijnarbeiders echter wordt de dagelijkse premie bekomen door het gemiddeld shiftloon van de magazijnarbeiders in voege op 30 september van het premiejaar, verhoogd met € 5,35, te vermenigvuldigen met de breuk 21/230. Het gemiddeld shiftloon is gelijk aan: basisloon dagshift (8u.) + loon morgenshift (6u.)

  Het refertejaar voor de berekening van de eindejaarspremie begint op 1 oktober van het jaar dat de uitbetaling van de premie voorafgaat en eindigt op 30 september van het premiejaar.

  De betaling van de eindejaarspremie geschiedt op 10 december van het premiejaar.

  Vaste premie: een forfaitaire vergoeding per taak

  • 5,28 € per taak voor de havenarbeiders algemeen contingent en de vaklui
  • 1,26 € per taak voor de magazijnarbeiders
  • 1,17 € voor de fruitsorteerders

  Aanwervingsvergoeding voor kaderleden (haven van Antwerpen)

  aanwerving tijdens de tewerkstellingsuren: 1 overuur

  aanwerving buiten de tewerkstellingsuren:

  • voor aanwerving 1 - dagshift: 1 overuur dagshiftloon
  • voor aanwerving 2 - namiddagshift: ½ dagshiftloon
  • voor aanwerving 3 - morgenshift: ½ dagshiftloon
  • voor aanwerving 4 - nachtshift: ½ dagshiftloon

  Premie was- en onderhoud werkkledij: 1,14 € per gepresteerde taak

  Bestaanszekerheid

  Aan de havenarbeiders algemeen contingent rang A wordt voor elke dag werkloosheid een aanwezigheidsvergoeding toegekend.

  De aanwezigheidsvergoeding samen met de werkloosheidsvergoeding bedraagt steeds 66 % van het vigerend basisloon (dagloon havenarbeider algemeen werk).

  Op 01/07/2015 bedraagt de aanwezigheidsvergoeding 16,53 € per dag werkloosheid.

  Vervoerskosten

  Walking time: forfaitaire verplaatsingsvergoeding

  4,70 € per taak voor de havenarbeiders algemeen contingent en de vaklui

  4,35 € voor de fruitsorteerders

  Overeenkomstig de aanbeveling vervat in het IPA van 10/02/1975 wordt aan de werknemers die een privévervoermiddel gebruiken en geen sociaal abonnement genieten, per taak en per gecontroleerde werkloosheidsdag, een tussenkomst (tarieven NMBS)  toegekend naargelang de woonplaats.

  Klik hier > www.cepa.be/havenarbeiders/codex/codex-algemeen-contingent

  Klik hier > www.cewez.be

  Klik hier > www.cepg.be                               

  Sociaal abonnement

  De havenarbeiders die een sociaal abonnement genieten, ontvangen bij wijze van voorschot de hogervermelde vergoeding voor verplaatsingskosten met eigen vervoermiddel.  Na voorlegging van het sociaal abonnement en van de maandelijkse loonafrekening  wordt het verschil bijgepast ten belope van 75% van de prijs van het sociaal abonnement.

  Verlofstelsels

  Herverdelingsdagen

  Na 25 effectief gewerkte dagen zijn de havenarbeiders van het algemeen contingent gehouden 1 herverdelingsdag op te nemen.

  De herverdelingsdagen worden vergoed met het basisloon van de dagshift en de vaste premie van de beroepscategorie waartoe de arbeider behoort, met uitsluiting van de walking time.

  Op een herverdelingsdag mag de arbeider geen arbeid verrichten en kan hij geen aanspraak maken op werkloosheidsvergoeding.

  De havenarbeiders in los dienstverband mogen hun herverdelingsdagen naar eigen keuze gedurende het ganse jaar opnemen, voor zover het maximum aantal losse havenarbeiders die per dag afwezig mogen zijn niet is bereikt.

  De havenarbeiders in vast dienstverband dienen hun herverdelingsdagen in akkoord met hun werkgever op te nemen.

  Anciënniteitsvakantie

  Per jaar hebben de arbeiders recht op een aantal bijkomende vakantiedagen in functie van de anciënniteit. Per jaar worden deze anciënniteitsvakantiedagen als volgt berekend:

  • van 5 tot en met 9 jaar anciënniteit : 1 dag;
  • van 10 tot en met 14 jaar anciënniteit : 2 dagen;
  • van 15 tot en met 19 jaar anciënniteit : 3 dagen;
  • van 20 tot en met 24 jaar anciënniteit : 4 dagen;
  • van 25 tot en met 29 jaar anciënniteit : 5 dagen;
  • van 30 tot en met 34 jaar anciënniteit : 6 dagen;
  • vanaf 35 jaar anciënniteit : 7 dagen.

  Tijdskrediet

  Tijdskrediet zonder motief: de duurtijd voor een niet-gemotiveerd tijdskrediet wordt beperkt tot een equivalent van 12 maanden volledige schorsing van de arbeidsprestaties, dat wil zeggen:

  • 12 maanden volledige schorsing van de arbeidsprestaties; deze schorsing wordt enkel toegestaan indien de havenarbeider een vergoeding van de RVA ontvangt voor tijdskrediet.
  • 24 maanden vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking;
  • 60 maanden 1/5-tijdskrediet;
  • of een combinatie (maximaal het voltijds equivalent van 12 maanden).

  Om recht te hebben op een niet-gemotiveerd tijdskrediet moet de havenarbeider, op het moment van de schriftelijke aanvraag, aan twee voorwaarden voldoen:

  • een beroepsloopbaan als loontrekkende van minstens 5 jaar aantonen
  • minstens 2 jaar anciënniteit als havenarbeider hebben.

  Er wordt voorzien in een mechanisme om gelijktijdige afwezigheden ingevolge  tijdskrediet zonder motief te beperken. Dit beperkingsmechanisme wordt toegepast van zodra meer dan 5% van het aantal havenarbeiders gelijktijdig het recht op tijdskrediet wensen op te nemen.

  Voor de losse havenarbeiders wordt de drempel vastgelegd per categorie en per aanwervingszitting.

  Voor de havenarbeiders in vast dienstverband wordt de beperking van de afwezigheden geregeld op ondernemingsvlak. Van zodra de drempel bereikt is, zullen nieuwe aanvragen uitgesteld worden tot er een plaats vrijkomt.

  Tijdskrediet met motief zorg en opleiding: het recht op tijdskrediet wordt uitgebreid met een bijkomend recht van in totaal maximaal 36 maanden voor havenarbeiders die hun arbeidsprestaties volledig schorsen of verminderen:

  • om voor hun kind te zorgen tot de leeftijd van 8 jaar;
  • voor het verlenen van palliatieve verzorging;
  • voor het verlenen van bijstand of verzorging aan een zwaar ziek gezins- of familielid;
  • om een door de Gemeenschappen of de sector erkende opleiding te volgen die voldoet aan bepaalde voorwaarden.

  Het bijkomend recht wordt niet proportioneel verrekend bij opname in een deeltijdse formule.

  Voor het bekomen van dit bijkomend recht moet de havenarbeider geen beroepsloopbaan als loontrekkende van minstens 5 jaar aantonen; hij moet wel minstens 2 jaar anciënniteit hebben.

  De duur van het recht wordt verminderd met de maanden tijdskrediet voor de verzorging van een zwaar ziek of gehandicapt kind, uitgezonderd de eerste 12 maanden daarvan.

  Tijdskrediet met motief verzorging zwaar ziek of gehandicapt kind: het recht op tijdskrediet wordt uitgebreid met een bijkomend recht van maximaal 48 maanden voor havenarbeiders die hun arbeidsprestaties volledig schorsen of verminderen:

  • om zorg te dragen voor hun gehandicapt kind tot de leeftijd van 21 jaar;
  • voor het verlenen van bijstand of verzorging aan hun zwaar ziek kind of aan een zwaar ziek kind dat gezinslid is.

  Het bijkomend recht wordt niet proportioneel verrekend bij de opname in een deeltijdse formule. Voor het bekomen van dit bijkomend recht moet de havenarbeider geen beroepsloopbaan als loontrekkende van minstens 5 jaar aantonen; hij moet wel minstens 2 jaar anciënniteit hebben.

  De duur van het recht wordt verminderd met de maanden tijdskrediet met motief zorg en opleiding.

  Bijzonder stelsel 55+: oudere havenarbeiders hebben recht op tijdskrediet tot aan de pensioenleeftijd, wanneer zij hun arbeidsprestaties verminderen tot een halftijdse betrekking of genieten van een 1/5-tijdskrediet. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

  • De leeftijd van 55 jaar hebben bereikt;
  • 25 jaar beroepsloopbaan als loontrekkende kunnen bewijzen

  Eindeloopbaan

  Stelsel verminderde arbeidsgeschiktheid

  De havenarbeiders rang A die de leeftijd van 55 jaar bereikt hebben en van wie de verminderde lichamelijke geschiktheid voor alle havenarbeid door de externe dienst voor preventie en bescherming waarbij de lasthebber zoals bepaald in art. 1 van het KB van 4 september 1985, aangesloten is, bevestigd wordt, kunnen op hun verzoek opgenomen worden in het stelsel der verminderd arbeidsgeschikten.

  De aanvraag wordt ingediend bij het Paritair Subcomité via een syndicale organisatie vertegenwoordigd in het Paritair Subcomité.

  De havenarbeiders met een anciënniteit van minstens 20 jaar genieten een bestaanszekerheidsvergoeding (werkloosheidsvergoeding en aanwezigheidsvergoeding samen) gelijk aan 95 % van de vergoeding der werkloze havenarbeiders van rang A; de andere havenarbeiders hebben enkel recht op de werkloosheidsvergoeding. De anciënniteit wordt berekend vanaf de datum van erkenning als havenarbeider of inschrijving als vakman.

  De vergoeding wordt enkel toegekend aan de havenarbeiders die nog geen beroepsloopbaan van 14.040 voltijdse loopbaandagen hebben bereikt. De havenarbeiders die zich vóór de wettelijke minimumpensioenleeftijd (of uitzonderingsleeftijd bij lange loopbaan) reeds in de regeling bevinden, moeten vóór het bereiken van bedoelde leeftijd een pensioenberekening aanvragen.

  Wanneer geen resultaat van de pensioenberekening wordt voorgelegd aan het Fonds, wordt de uitkering van de vergoeding vanaf de wettelijke minimumpensioenleeftijd (of uitzonderingsleeftijd bij lange loopbaan) geschorst.

  De havenarbeiders die na de wettelijke minimumpensioenleeftijd (of uitzonderingsleeftijd bij lange loopbaan) tot de regeling willen toetreden, moeten op het ogenblik van hun aanvraag het resultaat van de pensioenberekening voorleggen. Zij kunnen enkel tot de regeling toetreden wanneer uit deze berekening blijkt dat zij geen beroepsloopbaan van 14.040 voltijdse loopbaandagen hebben.

  Van zodra de havenarbeiders een beroepsloopbaan van 14.040 voltijdse loopbaandagen hebben keert het Fonds de vergoeding niet langer uit.

  In geval van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval van gemeen recht behouden de verminderd arbeidsgeschikten het recht op aanwezigheidsvergoeding.

  De havenarbeiders rang B die de leeftijd van 55 jaar bereikt hebben, kunnen op hun verzoek opgenomen worden in het stelsel der verminderd arbeidsgeschikten, op voorwaarde dat deze toestand bevestigd wordt door de externe dienst voor preventie en bescherming waarbij de lasthebber zoals bepaald in art. 1 van het KB van 4 september 1985, aangesloten is.

  Zij hebben geen recht op aanwezigheidsvergoeding.

  De aanvraag wordt ingediend bij het Paritair Subcomité via een syndicale organisatie vertegenwoordigd in het Paritair Subcomité.

  De logistieke havenarbeiders - magazijnarbeiders en fruitsorteerders - die de leeftijd van 55 jaar bereikt hebben, kunnen op hun verzoek opgenomen worden in het stelsel der verminderd arbeidsgeschikten, op voorwaarde dat deze toestand door de externe dienst voor preventie en bescherming waarbij de lasthebber zoals bepaald in art. 1 van het KB van 4 september 1985, aangesloten is, bevestigd wordt.  Zij hebben geen recht op een aanwezigheidsvergoeding.

  De vaklui die de leeftijd van 58 jaar bereikt hebben, kunnen op hun verzoek opgenomen worden in het stelsel der verminderd arbeidsgeschikten, op voorwaarde dat deze toestand bevestigd wordt door de externe dienst voor preventie en bescherming waarbij de lasthebber zoals bepaald in art. 1 van het KB van 4 september 1985, aangesloten is.

  De vaklui met 15 jaar dienst als havenarbeider of vakman ontvangen een dagelijkse vergoeding van € 18,73 ten laste van de werkgever.

  De vergoeding wordt enkel toegekend aan de vaklui die nog geen beroepsloopbaan van 14.040 voltijdse loopbaandagen hebben bereikt. De vaklui die zich vóór de wettelijke minimumpensioenleeftijd (of uitzonderingsleeftijd bij lange loopbaan) reeds in de regeling bevinden, moeten vóór het bereiken van bedoelde leeftijd een pensioenberekening aanvragen.

  Wanneer geen resultaat van de pensioenberekening wordt voorgelegd, wordt de uitkering van de vergoeding vanaf de wettelijke minimumpensioenleeftijd (of uitzonderingsleeftijd bij lange loopbaan) geschorst.

  De vaklui die na de wettelijke minimumpensioenleeftijd (of uitzonderingsleeftijd bij lange loopbaan) tot de regeling willen toetreden, moeten op het ogenblik van hun aanvraag het resultaat van de pensioenberekening voorleggen. Zij kunnen enkel tot de regeling toetreden wanneer uit deze berekening blijkt dat zij geen beroepsloopbaan van 14.040 voltijdse loopbaandagen hebben.

  Van zodra de vaklui een beroepsloopbaan hebben van 14.040 voltijdse loopbaandagen wordt de vergoeding niet langer uitgekeerd

  Stelsel gedeeltelijke verminderde arbeidsgeschiktheid

  De havenarbeiders en de vaklui die de leeftijd van 55 jaar bereikt hebben en van wie de gedeeltelijke verminderde arbeidsgeschiktheid voor alle havenarbeid door de externe dienst voor preventie en bescherming waarbij de lasthebber zoals bepaald in art. 1 van het KB van 4 september 1985, aangesloten is, bevestigd wordt,

  kunnen op hun verzoek één of twee dagen per week vrijgesteld worden van aanwerving en stempelcontrole.

   

  SWT

  "CAO nodige voor de toepassing van deze stelsel

  LEEFIJD

  LOOPBAAN

  GELDIGHEIDSDUUR

  PC 301

  TOEGANGSLEEFTIJD

  TOEGANGSLOOPBAAN

  INWERKINGTREDING

  EINDE

   

  SECTO

  62

  H - M : 40
  F - V   :  31 (2015), 32 (2016), 33 (2017)

  1/01/2015

  /

     

   

   

   

   

     

   

   

   

   

     
     

  58

  40

  1/01/2015

  31/12/2016

     
     

  58

  35

  1/01/2015

  31/12/2016

     
  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart