PC 308 : loon- en arbeidsvoorwaarden

Op deze pagina:

  Hieronder vindt u de belangrijkste loon- en arbeidsvoorwaarden voor de arbeiders tewerkgesteld in het Paritair comité 308. Het is binnen dit Paritair Comité dat de minimale loon- en arbeidsvoorwaarden - onder de vorm van collectieve arbeidsovereenkomsten - worden vastgelegd.

  Onze website heeft tot doel om u te informeren met betrekking tot een deel van de regels die toepasbaar zijn in uw sector. Voor meer inlichtingen neem contact op met uw ACLVB-afgevaardigde of met uw bestendig secretaris

  Er kunnen bedrijfscao’s afgesloten worden die gunstigere loon- en arbeidsvoorwaarden voorzien dan de sectorale minima. In dat geval zijn de meest gunstige voorwaarden dan ook van toepassing.
   

  Arbeidsduur

  De weekgrens voor de arbeidsduur in de sector voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie bedraagt gemiddeld maximaal 35h30 uur op jaarbasis. Toch is het mogelijk dat u meer dan 35u30 uur per week werkt. In dit geval heeft u recht op arbeidsduurvermindering – dagen (ADV).
   

  Verlof

  Wettelijk verlof

  De duur van uw vakantie wordt bepaald door het aantal dagen dat u effectief werkte in het voorbije kalenderjaar. Als u het hele jaar gewerkt hebt, heeft u recht op 4 volle weken vakantie, 20 dagen.  Als u geen volledig jaar hebt gewerkt , zal uw recht op een aantal vakantiedagen in verhouding minder zijn.

  U hebt eveneens recht op 10 betaalde feestdagen: 1 januari, Paasmaandag, 1 mei, Hemelvaartdag, Pinkstermaandag, 21 juli, OLV Hemelvaart, Allerheiligen, 11 november en 25 december.

  Ancienniteitsverlof

  Elke werknemer heeft recht op 1 bijkomende dag vanaf 5 jaar dienst. Nadien komt er steeds één dag bij na elke 5 jaar dienst.

  Ouderdomsverlof

  • 1 dag vanaf 58 jaar
  • 1 dag 59 jaar
  • 1 dag 60 jaar
  • 1 dag 61 jaar
  • 1 dag 62 jaar

  Bankholidays

  In het PC 308  legt men  de bankholidays  en de vervangende feestdagen vast.

  In 2016: 25 maart en 6 mei = vastgelegde brugdagen

  Klein Verlet

  Klein verlet is het recht in hoofde van de werknemer om met behoud van zijn normaal loon van het werk afwezig te blijven ter gelegenheid van bepaalde familiale gebeurtenissen of voor vervulling van bepaalde staatsburgerlijke verplichtingen of van burgerlijke opdrachten.

  Binnen het PC 308 is er volgende uitbreiding voorzien:

  • 1 dag  extra voor huwelijk
  • 1 dag  bevalling  ( schoon)dochter
  • 1 dag extra plechtige communie / feest vrijzinnige

  Dwingende redenen CAO nar

  Om dwingende reden dient te worden verstaan elke niet voorziene , los van het werk staande gebeurtenis die de dringende en noodzakelijke tussenkomst van de werknemer vereist en dit voor zover de uitvoering van de arbeidsovereenkomst deze tussenkomst onmogelijk maakt.

  Komen in aanmerking:

  • Ziekte, ongeval of hospitalisatie van de echtgen(o)t(e) /samenwonende/bloedverwant  in opgaande of neergaande lijn evenals een adoptie-og pleegkind, tante of oom van de werknemer, van zijn echtgeno(o)t(e) of van de persoon die met hem (haar) samenwoont;
  • Ziekte , ongeval of hospitalisatie van een bloedverwant –of aanverwant in de eerste graag die niet met de werknemer onder hetzelfde dak woont, zoals een ouder, een schoonouder, een kind of een schoonkind van de werknemer.
  • Ernstige materiële beschadiging van de bezittingen van de werk werknemer, zoals schade aan de woning door een brand of natuurramp.
  • Bevel tot verschijning in persoon in een rechtszetting wanneer de werknemer partij is in het gedrang.

  De werknemer mag afwezig blijven van het werk gedurende de tijd die nodig is om het hoofd te bieden aan de problemen die veroorzaakt worden door voormelde situaties.

  De duur van de afwezigheden mag evenwel maximum 10 arbeidsdagen zijn.

  Deze dagen worden normaal niet bezoldigd maar binnen het PC 308 hebben we vastgelegd dat er voor een maximum van 3 dagen het loon wordt uitbetaald mits voorlegging van een attest.
   

  Barema – classificatie

  Het barema wordt vastgelegd door de sector van de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie. Het is het minimumbarema dat wordt vastgelegd in uw sector. Elk bedrijf is vrij om meer te betalen. Het loon is ook afhankelijk van in welke categorie uw functie deel uit maakt en hoeveel ervaring je al hebt in uw functie ( zie functieclassificatie CAO-bundel)

  Om de 2 jaar, kunnen verhogingen onderhandeld worden tijdens de sectorale onderhandelingen nadat er een IPA-akkoord is afgesloten die de grote lijnen vastlegd.

  Als er een barema bestaat in je bedrijf dan mag het nooit lager zijn dan de sectorale barema’s.

  Voor meer inlichtingen neem contact op met uw ACLVB-afgevaardigde of met uw bestendig secretaris.

  Opmerking:

  • De lonen van het PC 308 zijn verschillend tov deze van de banksector (PC 310).
  • De bediendebarema’s van PC 308 zijn lager dan PC 310 maar de kaderbarema’s van pc 308 zijn beter dan PC 310.

  Vakantiegeld

  92%  van het maandelijks bruto salaris.

  Eindejaarspremie

  • Bij een contract van onbepaalde duur: volledige 13-de maand
  • Bij een contract van bepaalde duur met minimum 1 jaar dienst: volledige 13-de maand.
  • De berekening gebeurt wel pro rata t.o.v van de reële prestaties.

  In de proefperiode geen 13- maand. Nu bij gelijkschakeling statuut arbeider en bediende heeft men geen proefperiode meer. De proefperiode gaat vervangen worden door de 1ste 6 maanden.

  Gewaarborgd  inkomen in geval van ziekte/privé ongeval ( uitgezonderd bevallingsverlof)

  Het gewaarborgd inkomen in geval van ziekte/ privéongeval is gelijkgesteld aan 1 maand wedde.
   

  Werkzekerheid en procedure

   Individuele bepaling

  Indien er zich een individueel ontslag voordoet binnen een bedrijf van pc 308 moet de werkgever volgende procedure respecteren:

  • Onderhoud met de werknemer moet zich voordoen binnen de 5 werkdagen
  • Elke werknemer heeft het recht zich te laten bijstaan door een syndicaal afgevaardigde
  • De werkgever is verplicht een toelichting te geven aangaande de redenen van het voorgenomen ontslag
  • Uit  het ontslagdossier moet blijken dat er van willekeur geen sprake is en vermelden welke pogingen er geweest zijn om de situatie te verbeteren: vb evaluatiemomenten, opleidingsaanbod, ….

  Deze procedure geldt niet bij dringende reden.

  Bij niet naleving van de procedure is deze verplicht aan de ontslagen werknemer met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur en 1 jaar in dienst een forfaitaire schadevergoeding te betalen gelijk aan het lopend loon van 3 maanden.

  Bepalingen van collectieve aard

  In geval van overname,fusie of splitsing zal de werkgever zo spoedig mogelijk schriftelijk en/of mondeling volgende info vertrekken aan de personeelsleden , maar eerst aan de OR:

  • Omschrijving van de omstandigheden die aanleiding geven tot  overname, fusie, splitsing
  • Mogelijke gevolgen van tewerkstelling
  • Overzicht van de maatregelen
  • Gevolgen op de arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden

  Binnen een termijn van 90 dagen volgend op de info kan de werkgever niet overgaan tot ontslag . Uitzondering: dringende reden, of reden die geen betrekking hebben op overname, fusie of  splitsing.

  Indien werkgever toch een personeelslid ontslaat moet hij een sanctie van 6 maanden betalen voor wie op het moment van ontslag nog geen 5 jaar dienst heeft en 8 maanden voor wie meer dan 5 jaar dienst heeft.
   

  Outplacement

  Outplacement is een geheel van begeleidende diensten en adviezen die in opdracht van een werkgever door een dienstverlener worden verleend, individueel of in groep , om een nieuwe werknemer in staat te stellen zelf binnen een zo kort mogelijke termijn een betrekking bij een nieuwe werkgever te vinden of een beroepsbezigheid als zelfstandige te ontplooien.

  De wet tot invoering van het eenheidsstatuut  voorziet in een veralgemeend recht op outplacement. Dit komt bovenop de reeds bestaande systemen van outplacement ( voor werknemers van minder dan 45 jaar of voor werknemers vanaf 45 jaar).

  Binnen het pc 308 hebben we als dienstverlener Right Management. Deze overeenkomst wordt 2-jaarlijks herzien.
   

  Syndicale vertegenwoordiging

  Binnen elk bedrijf van het PC 308 kan er een syndicale afvaardiging opgericht worden vanaf 50 werknemers .

  Aantal mandaten:

  • 4 bij aantal pers. 50 tot 149
  • 6 bij aantal pers. 150 tot 399
  • 8 bij aantal pers. 400 tot 999
  • 10 bij aantal pers 1000 en meer
    

  Syndicale premie

  Jaarlijks wordt er een syndicale premie uitbetaald van 35 euro. De betaling begint te lopen vanaf 15 september tot en met 15 november.

  Tijdskrediet

  Sinds 1 januari 2015 is het systeem van tijdskrediet grondig gewijzigd.

  Tijdskrediet ZONDER Motief

  Geen onderbrekingsuitkeringen meer voor de nieuwe aanvragen vanaf 01/01/2015. Maar als alle toegangsvoorwaarden vervuld zijn ,kan het recht op voltijds, halftijds of 1/5 tijdskrediet zonder motief nog steeds worden bekomen maar onder dezelfde vorm van vermindering van prestaties, dan gelden de oude regels.

  Tijdskrediet MET Motief

  Het tijdskrediet met motief blijft ongewijzigd: dus recht op uitkeringen.

  Maar de duur van 36 maanden gaat naar 48 maanden voor de volgende motieven:

  • Om te zorgen voor kind jonger dan 8 jaar
  • Om de zorgen voor ernstig ziek gezins-familielid tot de 2de graad
  • Om palliatieve zorgen te verstrekken
  • Om te zorgen voor zijn gehandicapt kind jonger dan 21 jaar

  Tijdskrediet eindeloopbaan

  In de sector is er een CAO afgesloten voor 2015-2016 waarin de werknemers vanaf 55 jaar  en een beroepsverleden van 35 jaar hebben , toelaat hun prestaties te verminderen tot een halftijdse betrekking of verminderen met 1/5 met  vergoeding van de RVA.

  Drempel tijdskrediet

  Binnen de sector is er een afspraak gemaakt dat  5 % van het aantal werknemers in aanmerking wordt genomen om tijdskrediet aan te  vragen. De werknemers van 50 en boven worden niet  meegerekend in deze 5%.

  Wel kunnen er andere berekeningen gemaakt worden op het niveau van  het bedrijf.
   

  SWT

  Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag wordt binnen het PC 308 in alle gevallen van ontslag door de werkgever, behalve bij ontslag om dringende redenen, toegestaan aan werknemers :

  • Die de leeftijd van minstens 60 jaar bereikt hebben uiterlijk op het einde van hun arbeidsovereenkomst.
  • Zolang de sector-CAO van toepassing is : tot 31 december 2017

  Er wordt een aanvullende vergoeding voorzien nl 90 % van het verschil tussen het netto-referteloon en de normale werkloosheidsuitkering.

  Voor werknemers die in het kader van tijdskrediet een vermindering van de arbeidsprestaties ( halftijds of 4/5) genieten sinds maximum 3 jaar en overstappen naar het stelsel SWT onmiddellijk na die vermindering van arbeidsprestaties, wordt het netto referteloon berekend op basis van het bruto maandloon dat de werknemer zou hebben verdiend als hij zijn arbeidsprestaties niet verminderd had. ( !!! bruto-inkomen van werkloze < bruto-inkomsten tijdens periode van tijdskrediet.
   

  Ecocheques

  180 euro per jaar bij voltijdse prestatie uitbetaald in de maand december.
   

  Tussenkomst in vervoerskosten woon-werkverkeer

  • Openbaar vervoer: tussenkomst =  100% van de prijs van het vervoersbewijs ( indien jaarlijks abonnement)
  • Privé-vervoer: gemiddelde tussenkomst van 70% van het equivalent van het treinabonnement
  • Fietsvervoer: ja
  • Minimale afstand van 2 km 
  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart