PC 310 : loon- en arbeidsvoorwaarden

Op deze pagina:

  Arbeidsduur

  De arbeidsduur wordt vastgelegd op 1.620,6 uur per jaar of 35u per week.

  De gewone wekelijkse arbeidsduur mag niet méér bedragen dan 37 uur per week, behalve andere vroeger vastgesteld modaliteiten. Voorbeeld: als de arbeidsduur vastgesteld wordt op 37 uur per week, moet nog 59,2 uur of 8 bijkomende verlofdagen toegekend worden.

  Het arbeidsreglement moet uw uurrooster vermelden.
   

  Wettelijk verlof

  De duur van uw vakantie wordt bepaald door het aantal dagen dat u effectief werkte in het voorbije kalenderjaar. Als u het hele jaar gewerkt hebt, heeft u recht op 4 volle weken vakantie, 20 dagen. Als u geen volledig jaar hebt gewerkt, zal uw recht op een aantal vakantiedagen in verhouding minder zijn.

  U hebt eveneens recht op 10 betaalde feestdagen:

  1 januari, Paasmaandag, 1 mei, Hemelvaartdag, Pinkstermaandag, 21 juli, OLV Hemelvaart, Allerheiligen, 11 november en 25 december.

  Ancienniteitsverlof

  1 dag na 10 jaar

  + 1  dag tussen 15 en 20 jaar

  + 1  dag na 20 jaar

  Bankholidays

  De bankholidays (vastlegging feestdagen en vervangingsdagen) worden vastgelegd in het PC 310.

  Indien wij over uw emailadres beschikken wordt u via onze ledencommunicatie als eerste op de hoogte gebracht van de toegewezen data voor de bankholidays.

  U kan deze informatie daarna ook vinden onder de sectorale pagina “Nieuws” op deze website.

  Klein Verlet

  Elke werknemer van de privé sector heeft recht op “het klein verlet” ter gelegenheid van familiegebeurtenissen of voor de vervulling van staatsburgerlijke verplichtingen of van burgerlijke opdrachten.

  Wel is er binnen de banksector een bijkomende dag voor huwelijk van de werknemer voorzien.

  Bijkomend verlof

  De werknemers die beginnen te werken zijn in de banksector voor 1 mei (zonder voldaan te hebben aan de wettelijke voorwaarden voor de toekenning van jaarlijkse vakanties en zonder voorafgaande beroepsactiviteiten) hebben recht op 2 weken betaald verlof ( zelfs indien niet gerechtigd ingevolge onvoldoende prestaties ) .

  Vrouwelijke werknemers hebben recht op maximum 2 jaar onbezoldigd verlof na bevallingsrust.

  Werknemers die kinderen hebben waarvoor ze kinderbijslag ontvangen hebben recht op een woensdagnamiddag , weliswaar onbezoldigd.

  Dwingende reden of verlof buitengewone omstandigheden

  Om dwingende reden dient te worden verstaan elke niet voorziene, los van het werk staande gebeurtenis die de dringende en noodzakelijke tussenkomst van de werknemer vereist en dit voor zover de uitvoering van de arbeidsovereenkomst deze tussenkomst onmogelijk maakt.

  Komen in aanmerking:

  • Ziekte, ongeval of hospitalisatie van de echtgen(o)t(e) /samenwonende/bloedverwant  in opgaande of neergaande lijn evenals een adoptie-og pleegkind, tante of oom van de werknemer, van zijn echtgeno(o)t(e) of van de persoon die met hem (haar) samenwoont
  • Ziekte, ongeval of hospitalisatie van een bloedverwant –of aanverwant in de eerste graag die niet met de werknemer onder hetzelfde dak woont, zoals een ouder, een schoonouder, een kind of een schoonkind van de werknemer.
  • Ernstige materiële beschadiging van de bezittingen van de werknemer , zoals schade aan de woning door een brand of natuurramp.
  • Bevel tot verschijning in persoon in een rechtszetting wanneer de werknemer partij is in het gedrang

  De werknemer mag afwezig blijven van het werk gedurende de tijd die nodig is om het hoofd te bieden aan de problemen die veroorzaakt worden door voormelde situaties. De duur van de afwezigheden mag evenwel maximum 10 arbeidsdagen zijn.

  Deze dagen worden normaal niet bezoldigd maar binnen het PC 310 hebben we vastgelegd dat er voor een maximum  van 4 dagen het loon wordt uitbetaald mits voorlegging van een attest voor een ongeval overgekomen aan of een ziekte van een jonge afstammeling.
   

  Barema – classificatie

  In het PC 310 bestaan 4 bediendebarema’s en 3 kaderbarema’s.

  Het minimum barema wordt vastgelegd op de sectorniveau. Elk bedrijf is vrij om meer te betalen. Uw loon is  afhankelijk van de categorie waarin uw functie wordt ingeschaald en uw ervaring in de functie.

  Als er een barema bestaat in je bedrijf dan mag het nooit lager zijn dan de sectorale barema’s.

  Om de 2 jaar, kunnen loonsverhogingen onderhandeld worden tijdens de sectorale onderhandelingen. Dit kan indien er een interprofessioneel akkoord werd afgesloten in de groep van 10.

  Indien wij over uw emailadres beschikken wordt u via onze ledencommunicatie als eerste op de hoogte gebracht van een koopkrachtverhoging in de sector.

  U kan deze informatie daarna ook vinden onder de sectorale pagina “Nieuws” op deze website.

  Voor meer inlichtingen neem contact op met uw ACLVB-afgevaardigde of met uw bestendig secretaris.
   

  Vakantiegeld

  Het dubbel vakantiegeld bedraagt 92% van het maandelijks bruto salaris.

  Eindejaarspremie

  • Bij een contract van onbepaalde duur: volledige 13de maand
  • Bij een contract van bepaalde duur met minimum 1 jaar dienst: volledige 13de maand.
  • De berekening gebeurt wel pro rata tov van de reële prestaties.

  In de proefperiode geen 13de maand. Door de gelijkschakeling statuut arbeider en bediende heeft men geen proefperiode meer.

  Indexeringsmechanisme

  De lonen van de werknemers in het PC310 wordt tweemaandelijks geïndexeerd. Het percentage is gelijk aan de procentuele wijziging van de gezondheidsindex van de 4 voorafgaande maanden, vergeleken met het rekenkundig gemiddelde van de gezondheidsindexcijfers van de 3de tot de 6de maand voorafgaand aan de aanpassing.

  Gewaarborgd  inkomen in geval van ziekte/privé ongeval ( uitgezonderd bevallingsverlof)

  • Indien anciënniteit > 1 jaar: 3 maanden gewaarborgd inkomen ( aanvulling van mutualiteit)
  • Indien anciënniteit > 5 jaar: 6 maanden gewaarborgd inkomen
  • Meer dan 10 jaar anciënniteit: 12 maanden gewaarborgd inkomen.
    

  Tewerkstelling en outplacement

  Individuele bepaling

  Indien er zich een individueel ontslag voordoet binnen een bedrijf van het PC 310 moet de werkgever volgende procedure respecteren:

  • Onderhoud met de werknemer moet zich voordoen binnen de 8 kalenderdagen
  • Elke werknemer heeft het recht zich te laten bijstaan door een syndicaal afgevaardigde
  • Uit  het ontslagdossier moet blijken dat er van willekeur geen sprake is en vermelden welke pogingen er geweest zijn om de situatie te verbeteren: vb evaluatiemomenten, opleidingsaanbod, ….

  Deze procedure geldt niet bij dringende reden.

  Bij niet naleving van de procedure is deze verplicht aan de ontslagen werknemer met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur en 1 jaar in dienst een forfaitaire schadevergoeding te betalen die overeenkomt met:

  • 3 maanden voor werknemers < 10 jaar dienst
  • 4,5 maanden voor werknemers 10<15 jaar dienst
  • 6 maanden voor werknemers 15<20 jaar dienst
  • 7,5 maanden voor werknemers 20<25 jaar dienst
  • 9 maanden > 25 jaar dienst

  En dit onverminderd de toepassing van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.

   

  Outplacement

  Outplacement is een geheel van begeleidende diensten en adviezen die in opdracht van een werkgever door een dienstverlener worden verleend, individueel of in groep , om een werknemer in staat te stellen zelf binnen een zo kort mogelijke termijn een betrekking bij een nieuwe werkgever te vinden of een beroepsbezigheid als zelfstandige te ontplooien.

  Binnen het PC 310 hebben we als dienstverlener Right Management. Deze overeenkomst wordt 2-jaarlijks herzien.
   

  Syndicale vertegenwoordiging

  Binnen elk bedrijf van het PC 310 kan er een syndicale afvaardiging opgericht worden vanaf 50 werknemers
   

  Syndicale premie

  Jaarlijks wordt er een syndicale premie uitbetaald van 35 euro. De betaling begint te lopen vanaf 15 september tot en met 15 november.
   

  Tijdskrediet

  Dankzij het tijdskrediet kan een werknemer de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst volledig of gedeeltelijk schorsen.

  Deze laatste jaren is het systeem van tijdskrediet en de desbetreffende vergoeding grondig gewijzigd. 

  Indien u bijkomende informatie wenst in verband met tijdskrediet, kan u een kijkje nemen in de pagina van onze studiedienst of terecht bij één van onze ACLVB-kantoren.

  Meer informatie hierover kan u ook vinden via het sectoraal nieuws op deze webpagina.

  Tijdskrediet - drempel

  Binnen de sector is er een afspraak gemaakt dat  6% van het aantal werknemers  in aanmerking wordt genomen om tijdskrediet aan te  vragen.

  De werknemers van 50 jaar en boven worden niet meegerekend in dit percentage.

   

  Ecocheques

  Bij voltijdse prestaties heeft u recht op ecocheques ter waarde van 200  euro per jaar.. In uw bedrijf is het mogelijk om deze ecocheques om te zetten in een ander gelijkwaardig voordeel.

  Aarzel dan niet om een ACLVB-afgevaardigden te weten welke formule van toepassing in uw bedrijf is.
   

  Tussenkomst in vervoerskosten woon-werkverkeer

  Bij gebruik van het openbaar vervoer is er een tussenkomst  van  100% van de prijs van het vervoersbewijs in geval van een jaarabonnement.

  Er is geen sectorale fietsvergoeding in het PC310.

  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart