PC 310 : loon- en arbeidsvoorwaarden

Op deze pagina:

  Hieronder vindt u de belangrijkste loon- en arbeidsvoorwaarden voor de arbeiders tewerkgesteld in het Paritair comité 310. Het is binnen dit Paritair Comité dat de minimale loon- en arbeidsvoorwaarden - onder de vorm van collectieve arbeidsovereenkomsten - worden vastgelegd.

  Onze website heeft tot doel om u te informeren met betrekking tot een deel van de regels die toepasbaar zijn in uw sector. Voor meer inlichtingen neem contact op met uw ACLVB-afgevaardigde of met uw bestendig secretaris

  Er kunnen bedrijfscao’s afgesloten worden die gunstigere loon- en arbeidsvoorwaarden voorzien dan de sectorale minima. In dat geval zijn de meest gunstige voorwaarden dan ook van toepassing.
   

  Arbeidsduur

  De arbeidsduur wordt vastgelegd op 1.620,6 uur per jaar of 35u per week.

  De gewone wekelijkse arbeidsduur mag niet méér bedragen dan 37 uur per week, behalve andere vroeger vastgesteld modaliteiten. Voorbeeld: als de arbeidsduur vastgesteld wordt op 37 uur per week, moet nog 59,2 uur of 8 bijkomende verlofdagen toegekend worden.

  De arbeidsovereenkomst moet het uurrooster vermelden.
   

  Verlof

  Wettelijk verlof

  De duur van uw vakantie wordt bepaald door het aantal dagen dat u effectief werkte in het voorbije kalenderjaar. Als u het hele jaar gewerkt hebt, heeft u recht op 4 volle weken vakantie, 20 dagen. Als u geen volledig jaar hebt gewerkt, zal uw recht op een aantal vakantiedagen in verhouding minder zijn.

  U hebt eveneens recht op 10 betaalde feestdagen:

  1 januari, Paasmaandag, 1 mei, Hemelvaartdag, Pinkstermaandag, 21 juli, OLV Hemelvaart, Allerheiligen, 11 november en 25 december.

  Ancienniteitsverlof:

  Volgend anciënniteitsverlof

  • 1 dag na een jaar acienniteit in het onderneming
  • 1 dag na 10 jaar
  • + 1  dag tussen 15 en 20 jaar
  • + 1  dag na 20 jaar

  Bankholidays

  De bankholidays (vastlegging feestdagen en vervangingsdagen) worden vastgelegd in het PC 310.

  De ACLVB leden die hun email adres hebben bezorgd worden op de hoogte van de bankholidays gebracht via een Infoflash.

  Bijkomend verlof:

  De werknemers die beginnen te werken zijn in de banksector voor 1 mei  ( zelfs indien niet gerechtigd ingevolge onvoldoende prestaties ) hebben recht op 2 weken betaald verlof.

  Vrouwelijke werknemers hebben recht op maximum 2 jaar onbezoldigd verlof na bevallingsrust.

  Werknemers die kinderen hebben waarvoor ze kinderbijslag ontvangen hebben recht op een woensdagnamiddag , weliswaar onbezoldigd.

  Klein Verlet

  Elke werknemer van de privé sector heeft recht op “het klein verlet” ter gelegenheid van familiegebeurtenissen of voor de vervulling van staatsburgerlijke verplichtingen of van burgerlijke opdrachten.

  Wel is er binnen de banksector een bijkomende dag voor huwelijk van de werknemer voorzien.

  Dwingende reden of verlof buitengewone omstandigheden:

  Om dwingende reden dient te worden verstaan elke niet voorziene, los van het werk staande gebeurtenis die de dringende en noodzakelijke tussenkomst van de werknemer vereist en dit voor zover de uitvoering van de arbeidsovereenkomst deze tussenkomst onmogelijk maakt.

  Komen in aanmerking:

  • Ziekte, ongeval of hospitalisatie van de echtgen(o)t(e) /samenwonende/bloedverwant  in opgaande of neergaande lijn evenals een adoptie-og pleegkind, tante of oom van de werknemer, van zijn echtgeno(o)t(e) of van de persoon die met hem (haar) samenwoont
  • Ziekte, ongeval of hospitalisatie van een bloedverwant –of aanverwant in de eerste graag die niet met de werknemer onder hetzelfde dak woont, zoals een ouder, een schoonouder, een kind of een schoonkind van de werknemer.
  • Ernstige materiële beschadiging van de bezittingen van de werknemer , zoals schade aan de woning door een brand of natuurramp.
  • Bevel tot verschijning in persoon in een rechtszetting wanneer de werknemer partij is in het gedrang

  De werknemer mag afwezig blijven van het werk gedurende de tijd die nodig is om het hoofd te bieden aan de problemen die veroorzaakt worden door voormelde situaties. De duur van de afwezigheden mag evenwel maximum 10 arbeidsdagen zijn.

  Deze dagen worden normaal niet bezoldigd maar binnen het PC 310 hebben we vastgelegd dat er voor een maximum  van 4 dagen het loon wordt uitbetaald mits voorlegging van een attest voor een ongeval overgekomen aan of een ziekte van een jonge afstammeling.
   

  Barema – classificatie

  In het PC 310 bestaan 4 bediendebarema’s en 3 kaderbarema’s.

  Het barema wordt vastgelegd door de bankssector. Het is het minimumbarema dat wordt vastgelegd in uw sector. Elk bedrijf is vrij om meer te betalen. Het loon is ook afhankelijk van in welke categorie uw functie deel uit maakt en hoeveel ervaring je al hebt in uw functie ( zie functieclassificatie CAO-bundel).

  Om de 2 jaar, kunnen verhogingen onderhandeld worden tijdens de sectorale onderhandelingen nadat er een IPA-akkoord is afgesloten die de grote lijnen vastlegd.

  Als er een barema bestaat in je bedrijf dan mag het nooit lager zijn dan de sectorale barema’s.

  Voor meer inlichtingen neem contact op met uw ACLVB-afgevaardigde of met uw bestendig secretaris.
   

  Vakantiegeld

  92% van het maandelijks bruto salaris.
   

  Brugpensioen

  Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag wordt binnen het PC 310 in alle gevallen van ontslag door de werkgever, behalve bij ontslag om dringende redenen, toegestaan aan werknemers :

  • Die de leeftijd van minstens 60 jaar bereikt hebben uiterlijk op het einde van hun arbeidsovereenkomst.
  • Zolang de sector-CAO van toepassing is : tot 31 december 2017

  Er wordt een aanvullende vergoeding voorzien nl 95 % van het verschil tussen het netto-referteloon en de normale werkloosheidsuitkering.

  Voor werknemers die in het kader van tijdskrediet een vermindering van de arbeidsprestaties ( halftijds of 4/5) genieten sinds maximum 3 jaar en overstappen naar het stelsel SWT onmiddellijk na die vermindering van arbeidsprestaties, wordt het netto referteloon berekend op basis van het bruto maandloon dat de werknemer zou hebben verdiend als hij zijn arbeidsprestaties niet verminderd had.

  ( !!! bruto-inkomen van werkloze < bruto-inkomsten tijdens periode van tijdskrediet).
   

  Eindejaarspremie

  • Bij een contract van onbepaalde duur: volledige 13de maand
  • Bij een contract van bepaalde duur met minimum 1 jaar dienst: volledige 13de maand.
  • De berekening gebeurt wel pro rata tov van de reële prestaties.

  In de proefperiode geen 13de maand. Nu bij gelijkschakeling statuut arbeider en bediende heeft men geen proefperiode meer.

  Indexeringsmechanisme

  Tweemaandelijks: het % is gelijk aan de procentuele wijziging van de gezondheidsindex van de 4 voorafgaande maanden, vergeleken met het rekenkundig gemiddelde van de gezondheidsindexcijfers van de 3de tot de 6de maand voorafgaand aan de aanpassing.
   

  Gewaarborgd  inkomen in geval van ziekte/privé ongeval ( uitgezonderd bevallingsverlof)

  • Indien anciënniteit > 1 jaar: 3 maanden gewaarborgd inkomen ( aanvulling van mutualiteit)
  • Indien anciënniteit > 5 jaar: 6 maanden gewaarborgd inkomen
  • Meer dan 10 jaar anciënniteit: 12 maanden gewaarborgd inkomen.
    

  Tewerkstelling en outplacement

  Individuele bepaling

  Indien er zich een individueel ontslag voordoet binnen een bedrijf van pc 310 moet de werkgever volgende procedure respecteren:

  • Onderhoud met de werknemer moet zich voordoen binnen de 8 kalenderdagen
  • Elke werknemer heeft het recht zich te laten bijstaan door een syndicaal afgevaardigde
  • Uit  het ontslagdossier moet blijken dat er van willekeur geen sprake is en vermelden welke pogingen er geweest zijn om de situatie te verbeteren: vb evaluatiemomenten, opleidingsaanbod, ….

  Deze procedure geldt niet bij dringende reden.

  Bij niet naleving van de procedure is deze verplicht aan de ontslagen werknemer met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur en 1 jaar in dienst een forfaitaire schadevergoeding te betalen die overeenkomt met:

  • 3 maanden voor werknemers < 10 jaar dienst
  • 4,5 maanden voor werknemers 10<15 jaar dienst
  • 6 maanden voor werknemers 15<20 jaar dienst
  • 7,5 maanden voor werknemers 20<25 jaar dienst
  • 9 maanden > 25 jaar dienst

  En dit onverminderd de toepassing van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.

  Herstructurering

  In geval van overname, fusie of splitsing zal de werkgever zo spoedig mogelijk schriftelijk en/of mondeling volgende info vertrekken aan de personeelsleden , maar eerst aan de OR:

  • Omschrijving van de omstandigheden die aanleiding geven tot  overname, fusie, splitsing
  • Mogelijke gevolgen van tewerkstelling
  • Overzicht van de maatregelen
  • Gevolgen op de arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden

  Binnen een termijn van 90 dagen volgend op de info kan de werkgever niet overgaan tot ontslag . Uitzondering: dringende reden, of reden die geen betrekking hebben op overname, fusie of splitsing.

  Indien werkgever toch een personeelslid ontslaat moet hij een sanctie van 6 maanden betalen voor wie op het moment van ontslag nog geen 5 jaar dienst heeft en 9 maanden voor wie meer dan 5 jaar dienst heeft.

  Collectief ontslag

  • In geval van collectief ontslag, is de werkgever verplicht aan de bevoegd e instanties de nodige info en uitleg te geven ( wet renault). Indien hij niet voldoet aan deze procedure moet hij aan de werknemers met contracten van onbepaalde duur een forfaitaire vergoeding te betalen gelijk aan het lopend loon van zes maanden voor de werknemers met een anciënniteit tussen één en vijf jaar en een forfaitaire vergoeding gelijk aan het lopend loon van negen maanden voor de werknemers met een anciënniteit van meer dan vijf jaar.
  • In geval van collectief ontslag worden eveneens voorafgaandelijk onderhandelingen gevoerd waarbij de sociale partners gepaste oplossingen en sociale begeleidingsmaatregelen zullen trachten uit te werken om de tewerkstelling van de betrokken werknemers zoveel mogelijk te vrijwaren en/of heroriënteringsmogelijkheden te vergroten.

  Outplacement

  Outplacement is een geheel van begeleidende diensten en adviezen die in opdracht van een werkgever door een dienstverlener worden verleend, individueel of in groep , om een nieuwe werknemer in staat te stellen zelf binnen een zo kort mogelijke termijn een betrekking bij een nieuwe werkgever te vinden of een beroepsbezigheid als zelfstandige te ontplooien.

  De wet tot invoering van het eenheidsstatuut  voorziet in een veralgemeend recht op outplacement. Dit komt bovenop de reeds bestaande systemen van outplacement ( voor werknemers van minder dan 45 jaar of voor werknemers vanaf 45 jaar).

  Binnen het pc 310 hebben we als dienstverlener Right Management. Deze overeenkomst wordt 2-jaarlijks herzien.
   

  Syndicale vertegenwoordiging

  Binnen elk bedrijf van het PC 310 kan er een syndicale afvaardiging opgericht worden vanaf 50 werknemers
   

  Syndicale premie

  Jaarlijks wordt er een syndicale premie uitbetaald van 35 euro. De betaling begint te lopen vanaf 15 september tot en met 15 november.
   

  Tijdskrediet

  Sinds 1 januari 2015 is het systeem van tijdskrediet grondig gewijzigd.

  Tijdskrediet ZONDER Motief

  Om diverse redenen is het tijdskrediet zonder motief sinds 1 april 2017 afgeschaft. Dat wil zeggen dat verlengingsaanvragen voor dit tijdskrediet dan ook niet meer mogelijk zullen zijn. Wanneer een werknemer nog in tijdskrediet zonder motief zit zal hij hiervoor geen aanvraag tot verlenging meer kunnen indienen, hij kan zijn oospronkelijk aangevraagde periode wel nog vervolledigen.

  Tijdskrediet MET Motief

  Het tijdskrediet met motief blijft ongewijzigd: dus recht op uitkeringen.

  Maar de duur van 36 maanden gaat naar 48 maanden voor de volgende motieven:

  • Om te zorgen voor kind jonger dan 8 jaar
  • Om de zorgen voor ernstig ziek gezins-familielid tot de 2de graad
  • Om palliatieve zorgen te verstrekken

  Om te zorgen voor zijn gehandicapt kind jonger dan 21 jaar.

  Tijdskrediet eindeloopbaan

  In de sector is er een CAO afgesloten voor 2015-2016 waarin de werknemers vanaf 55 jaar  en een beroepsverleden van 35 jaar hebben , toelaat hun prestaties te verminderen tot een halftijdse betrekking of verminderen met 1/5 met  vergoeding van de RVA.

  Drempel tijdskrediet

  Binnen de sector is er een afspraak gemaakt dat  6% van het aantal werknemers  bij grote bedrijven en 5 % bij bedrijven van minder dan 750 werknemers in aanmerking wordt genomen om tijdskrediet aan te  vragen.

  De werknemers van 50 jaar en boven worden niet meegerekend in deze 5%.

  Wel kunnen er andere berekeningen gemaakt worden op het niveau van  het bedrijf.

  In de sector is er een CAO afgesloten voor 2015-2016 waarin de werknemers vanaf 55 jaar en een beroepsverleden van 35 jaar hebben , toelaat hun prestaties te verminderen tot een halftijdse betrekking of verminderen met 1/5 met  vergoeding van de RVA.
   

  Ecocheques

  200  euro per jaar bij voltijdse prestatie. In uw bedrijf is het mogelijk om deze ecocheques omzetten in een ander gelijkwaardig voordeel.

  Aarzel dan niet om een ACLVB-afgevaardigden te weten welke formule van toepassing in uw bedrijf is.
   

  Tussenkomst in vervoerskosten woon-werkverkeer

  • Openbaar vervoer: tussenkomst =  100% van de prijs van het vervoersbewijs ( indien jaarlijks abonnement). Bij een maandabonnement is er een tussenkomst op de basis van de officiële tarieven.
  • Privé-vervoer: gemiddelde tussenkomst van 70% van het equivalent van het treinabonnement
  • Fietsvervoer: geen
  • Minimale afstand van 2 km 
  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart