PC 320: loon- en arbeidsvoorwaarden

Op deze pagina:

  Hieronder vind u de belangrijkste sectorale loon- en arbeidsvoorwaarden voor de werknemers van Paritair Comité 320, de Begrafenisondernemingen.

  Uw Paritair Comité is een belangrijk orgaan want op dit niveau worden uw loon- en arbeidsvoorwaarden, onder vorm van collectieve arbeidsovereenkomsten bepaald.

  Onze website heeft tot doel u een aantal bepalingen voor te stellen die van toepassing zijn in uw sector. Meer info ? Contacteer uw afgevaardigde of Bestendig Secretaris.

  Opgelet, het is mogelijk dat er meer voordeliger voorwaarden van toepassing zijn in uw onderneming. Uiteraard blijven die dan van toepassing.
   

  Arbeidsduur

  In de sector van de Begrafenisondernemingen werd de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur bepaald op 38 u. Deze arbeidsduur kan gespreid worden over een 7 dagen-week.
   

  Verloning

  De sector begrafenisondernemingen bepaalde een loonbarema dat het minimum brutoloon bepaalt dat u wordt uitbetaald ; Dit loon varieert volgens uw functie die werd vastgelegd in de sectorale functieclassificatie alsook uw ervaring.

  Op 1 april 2014, bedroeg het minimum uurloon voor de arbeiders (cat. 1 zonder ervaring), 9,57 euro en het minimum maandloon voor bedienden, 1.575,39 euro (cat.1 zonder ervaring) in een regime van een 38u/week.

  De minimumlonen werden op 1 april 2014 geïndexeerd.

  Vragen over uw verloning ? Contacteer uw afgevaardigde of uw ACLVB-kantoor !
   

  Premies

  Eindejaarspremie

  De eindejaarspremie voor de arbeiders bedraagt 8,33% van het brutoloon tot 108% niet geplafonneerd, aangegeven in de trimesteriële aangifte aan de RSZ.

  Voor de bedienden bedraagt ze 8,33% van het brutoloon aan 100% niet geplafonneerd , aangegeven in de trimesteriële aangifte aan de RSZ.

  De eindejaarspremie is betaalbaar vanaf 15 december van het lopende jaar.

  Kleding

  De werkgever is ertoe gehouden om de ceremoniekleding ter beschikking te stellen van de werknemer en het onderhoud ervan te verzekeren.

  Forfaitaire wachtvergoeding

  Een vergoeding van 9,57 € is verschuldigd aan de werknemer per schijf van 30 uren dat hij/zij van wacht is.
   

  Vervoerskosten

  Openbaar vervoer

  Een forfaitaire vergoeding ten belope van 80% van het tarief van een wekelijkse treinkaart in 2° klasse , berekend op basis van de afgelegde kilometers. Voor verplaatsingen minder dan 1 km, wordt geen vergoeding voorzien.

  Privé vervoer (eigen transport)

  Voor de afgelegde verplaatsing van het woon- werkverkeer (> 1 km) werd de vergoeding vastgelegd op 80 % van een weektreinkaart 2° klasse, berekend op basis van de afgelegde kilometers.

  Fietsvergoeding

  Indien de werknemer zich verplaatst per fiets van zijn woonplaats naar het werk, dan ontvangt hij/zij een vergoeding van 0,22 €/kilometer. Het werkgeversaandeel is gelijk aan de tussenkomst voor een sociaal abonnement. Verplaatsingen van minder dan 1 km, worden niet in aanmerking genomen.
   

  Verlof en vakantie

  Elke werknemer in de privésector heeft recht op 20 vakantiedagen. Voor deze dagen zonder prestaties wordt de werknemer uitbetaalt en krijgt hij/zij dubbel vakantiegeld (raadpleeg onze brochure jaarlijkse vakantie). Er is ook een recht op dagen klein verlet ter gelegenheid van familiegelegenheden of om bepaalde burgerplichten te vervullen.

  Bovenop deze traditionele vakantiedagen en de 10 wettelijke feestdagen, voorziet de sector van de begrafenisondernemingen onder andere in :

  • Een regionale feestdag : 11 juli (Vlaanderen), 27 september (Wallonië) en voor Brussel een dag te bepalen op bedrijfsniveau
  • Geboorte (3 dagen)
  • Anciënniteitsverlof : 1 dag per schijf van 5 jaar anciënniteit in de onderneming met een maximum van 5 dagen vanaf 25 jaar anciënniteit.

  Tijdskrediet

  Sedert 1 januari 2015, werd het systeem van tijdskrediet, grondig herzien. Indien u meer informatie wenst over dit onderwerp, dan raden wij u aan onze publicaties met algemene informatie hierover te raadplegen.

  Op onze website is het onmogelijk om altijd informatie op individuele maat te geven. Inderdaad, zo bepaalt uw individuele situatie voor een groot deel de opzegtermijn.  Indien u bijzondere vragen hebt, aarzel dan niet om u te informeren in één van onze kantoren of één bij één van onze medewerkers.
   

  Eindeloopbaan

  Recent werd het systeem van werkloosheid met een bedrijfstoeslag, voorheen brugpensioen, grondig gewijzigd.

  Indien u hierover vragen hebt, aarzel niet onze website te raadplegen.

  Op de site kunnen wij niet steeds op maat gesneden informatie geven. Uw individuele situatie bepaalt of u al dan niet kan genieten van een SWT. Bijzondere vragen ? Aarzel niet onze ACLVB- kantoren of een medewerker te raadplegen.

  Hieronder kan u een overzicht terugvinden van de SWT- systemen die van toepassing zijn in uw sector.

  SWT PC 320

  Leeftijd

  Loopbaan

  Geldigheidsduur

   

  Toegangsleeftijd

  Toegangsloopbaan

  Inwerkingtreding

  Einde

  Algemeen stelsel

  60

  H - M : 40
  F - V   :  31 (2015), 32 (2016), 33 (2017)

  1/01/2015

  31/12/2017

  SWT Lange loopbaan

  58

  40

  1/01/2015

  31/12/2016

  Medische SWT

  58

  35

  1/01/2015

  31/12/2016

   

  Syndicale rechten: de syndicale premie

  Elk jaar in de loop van de maand januari ontvangen de ACLVB- leden uit de sector van de Begrafenisondernemingen een syndicale premie ten belope van 120,00 €. Rechthebbenden moeten minstens 155 dagen tewerk gesteld geweest zijn (minstens haftijds) tijdens de referentieperiode (voorgaande jaar).

  Werknemers (halftijds en minder) die tussen de 65 en 114 dagen tewerk gesteld waren gedurende deze referentieperiode hebben recht op een syndicale premie van 60 €.

  Referentieperiode loopt van 01/07/2012 – 30/06/2013, 01/07/2013 – 30/06/2014, 01/07/2014 – 30/06/2015, 01/07/2015 – 30/06/2016 enz …

  Leden die ons hun mailadres overmaakten worden via een infoflash verwittigd van de uitbetaling van de syndicale premie.

  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart