PC 321 : loon- en arbeidsvoorwaarden

Op deze pagina:

  Arbeidsduur

  De arbeidsduur is vastgesteld op 36 uur 40 minuten gemiddeld per week. Het uurrooster wordt bepaald op bedrijfsniveau. Werkt u meer? Dan hebt u recht op inhaalrust.

  Arbeid op zaterdag.

  Werken op zaterdag is enkel toegestaan voor ondernemingen die van wacht zijn en enkel voor de levering van geneesmiddelen aan huis, aan officina’s van wacht of aan hospitalen in de streek. Het vereiste personeel voor deze prestaties wordt tot een minimum beperkt.

  Organisatie van arbeid op zon- en feestdagen.

  Zondagsarbeid gebeurt steeds op vrijwillige basis. Indien er niet genoeg vrijwilligers zijn, kan op ondernemingsvlak in een rotatiesysteem voorzien worden in overleg met de syndicale afvaardiging of bij gebrek aan deze, via vastlegging in het arbeidsreglement. Bij voorrang worden werknemers ingeschakeld, die een arbeidsovereenkomst hebben en niet door studenten. Een uitzondering wat dit betreft is de periode 1/7 tot 30/9.

  Arbeid op zon- en feestdagen mag enkel tot doel hebben de apotheken van wacht te beleveren als ze erom verzoeken, alsook de ziekenhuisofficina’s in die gevallen waar het echt noodzakelijk is.

  Rondes op kerstavond en oudejaarsavond.

  Uit respect voor een gezond evenwicht tussen werk en privéleven, bevelen de sociale partners aan om de laatste ronde op deze dagen te laten aanvangen om 15u en de duur van deze ronde tot een minimum te beperken.

  Gesplitste dagroosters.

  Indien een vermindering van de rondes van de chauffeurs geleid heeft tot een gesplitst dagrooster, met meer dan 2 uren onderbreking tussen de shifts, zullen de werkgevers (behalve indien op ondernemingsvlak iets is uitgewerkt) een regeling uitwerken met respect voor een evenwicht tussen werk en privéleven.

  Lonen

  Functieclassificatie

  De sector 321 is een gemengd paritair comité, wat wil zeggen dat er zowel arbeiders als bedienden worden tewerkgesteld.

  Wanneer je wil nagaan wat je minimumloon is, dan moet je in de eerste plaats nakijken tot welke personeelsgroep (statuut) je behoort. Er bestaan immers aparte loonschalen voor arbeiders en bedienden.

  Binnen elk van deze personeelsgroep moet je nog kijken hoe de functies worden geklasseerd ten opzichte van mekaar, de zgn. functieclassificatie.

  Voor de arbeiders bestaan er 4 categorieën van functies met daaraan gekoppelde sectorale minimumlonen. Voor arbeiders worden binnen elke categorie nog aparte uurlonen vastgelegd op basis van de anciënniteit.

  Bij de bedienden werden verschillende functiegroepen vastgelegd voor o.a. administratieve (4 categorieën) en technische functies (4 categorieën), maar ook voor bv handelsvertegenwoordigers. Voor elke van deze categorieën werden minimumloonschalen bepaald.

  Wanneer je weet welk je minimumloonschaal is, dan moet je nog kijken in welke ervaringsjaar je zit. De sectorale barema's voor bedienden worden beschouwd als zgn. ervaringsbarema's. Je moet dus ook nagaan of elders verworven ervaring of gelijkgestelde periodes worden meegenomen om je exacte minimumloon te bepalen.

  Je kan hieronder de CAO's m.b.t. de functieclassificatie vinden voor arbeiders en bedienden.

  CAO functieclassificatie arbeiders

  CAO functieclassificatie bedienden

  Actuele barema's

  De lonen worden aangepast na sectoronderhandelingen of indexeringen. De actuele loonschalen kan je hieronder vinden.

  Download de barema’s

  Op 1 april 2024 zijn de lonen verhoogd.

  Premiestelsels

  Heb ik recht op een dertiende maand?

  Je hebt recht op een eindejaarspremie als je voldoet aan onderstaande voorwaarden:

  • in de loop van het jaar door een arbeidsovereenkomst met de onderneming verbonden geweest zijn;

  • tenminste vier maanden dienst tellen in de onderneming;

  • de onderneming niet vrijwillig verlaten hebben (vertrekken met het oog op het nemen van een pensioen of brugpensioen of ontslag omwille van economische werkloosheid worden niet als vrijwillig beschouwd). Opgelet! Werknemers die de onderneming vrijwillig verlaten, hebben wel recht op de eindejaarspremie als zij tenminste 7 jaar dienst tellen in de onderneming (op het ogenblik van ontslagname);

  • niet ontslagen zijn omwille van dringende redenen.

  Ben je als bediende het ganse jaar in dienst geweest, dan bedraagt de premie het werkelijke loon van december.

  Ben je als arbeider het ganse jaar in dienst geweest, dan bedraagt de premie: 160 X het uurloon van december.

  Werknemers die niet het volledige jaar in dienst waren van de onderneming, hebben recht op een pro rata berekening : 1/12de per volledig gewerkte maand.

  De eindejaarspremie wordt uitbetaald in de loop van de maand december.

  Heb ik recht op extra vergoedingen voor later werken?

  Ja, voor prestaties vóór 6u30 en voor prestaties na 20u wordt een toeslag van 25 % bovenop het normale loon betaald.

  Voor zaterdagwerk na 13u wordt ook een toeslag van 50% bovenop het gewone loon betaald.

  Word je tewerkgesteld op een zon- of feestdag? Dan heb je recht op een toeslag van 100% van het normale loon voor alle gepresteerde uren op die dag. Indien de werkelijk gepresteerde uren minder dan 3 uur bedragen, worden minimum 3 uren uitbetaald.

  Heb ik recht op ecocheques?

  Ja, sinds 2009 hebben de werknemers recht op ecocheques. Iedere werknemer, met een volledige referteperiode (01/06 tot 31/05), krijgt dus één keer per jaar ecocheques toegekend. De betaling van de ecocheques gebeurt in de loop van de maand juni. Hieronder vinden jullie de waarde van jullie ecocheque volgens jullie arbeidsregime:

  • Vanaf 4/5: 250 euro,

  • Vanaf 3/5 en minder dan 4/5: 200 euro,

  • Vanaf 1/2 en minder dan 3/5: 150 euro,

  • Vanaf 2/5 en minder dan 1/2: 120 euro,

  • Minder dan 2/5: 90 euro.

  Belangrijk! Werknemers, verbonden met een studentenovereenkomst zijn uitgesloten. En, als je geen volledige referteperiode 01/06 tot 31/05 haalt, wordt het bedrag pro rata vastgesteld.

  Opgelet! Bedrijfsonderhandelingen in 2009 kunnen binnen de onderneming ervoor gezorgd hebben dat de koopkrachtmaatregel ecocheques anders ingevuld werd.

  In ondernemingen met een syndicale delegatie kan een bedrijfseigen alternatief worden afgesproken.

  Heb ik recht op maaltijdcheques?

  Dat hangt van je bedrijf af. De sector voorziet het niet automatisch, maar de voorbije jaren hadden de bedrijven wel de kans om de bedragen uit de sectorale akkoorden om te zetten in maaltijdcheques. Navragen is dus de boodschap.

  Heb ik recht op andere premies?

  Sinds 2016 wordt een éénmalige premie van 250 euro voorzien, betaalbaar samen met het loon van de maand juni. De voorwaarde is dat je gans het jaar in dienst was. Wie een deeltijds jaar heeft, krijgt deze premie pro rata.

  In juni wordt een aanvullend dubbel vakantiegeld van 173,53 EUR toegekend volgens de modaliteiten van het dubbel vakantiegeld overeenkomstig de vakantiewetgeving.

  Vervoerskosten

  Door het sectorakkoord 2023-2024 wordt de fietsvergoeding opgetrokken naar € 0,27 per afgelegde km tussen werk- en woonplaats (heen en terug).

  Voor verplaatsingen met het openbaar treinvervoer is er een tussenkomst gelijk aan 80% van dekostprijs van een treinrit tweede klasse. Eenzelfde vergoeding is verschuldigd bij verplaatsingen met ander openbaar vervoer dan het treinvervoer.

  Kom je met de wagen naar het werk dan heb je een vergoeding van 75% van de prijs van de treinkaart in tweede klasse.

  Tabel vervoerskosten dd. 01/02/2024: klik hier.

  Verlofstelsels

  Culturele verlofdag

  Elk jaar wordt aan de werknemers één culturele verlofdag toegekend.

  Anciënniteitsverlof

  Bijkomend worden de volgende anciënniteitverlofdagen toegekend in functie van de anciënniteit van de betrokken werknemer in de onderneming :

  • 1 dag na 5 jaar anciënniteit;

  • 2 dagen na 10 jaar anciënniteit;

  • 3 dagen na 15 jaar anciënniteit;

  • 4 dagen na 20 jaar anciënniteit;

  • 5 dagen na 25 jaar anciënniteit;

  • 6 dagen na 30 jaar anciënniteit;

  • 7 dagen na 35 jaar anciënniteit.

  Bijkomende betaalde verlofdag

  Vanaf 2021 heeft de werknemer met een leeftijd van 56 jaar en ouder recht op een bijkomende betaalde verlofdag.

  Klein verlet

  Klein verlet is het recht van de werknemer om - met behoud van zijn normaal loon - van het werk afwezig te zijn ter gelegenheid van bepaalde familiale gebeurtenissen of voor het vervullen van bepaalde staatsburgerlijke verplichtingen of burgerlijke opdrachten.

  Om aanspraak te maken op klein verlet, moet je als werknemer de volgende voorwaarden naleven:

  • de werkgever vooraf verwittigen of, indien onmogelijk, zo snel mogelijk;

  • de afwezigheid aanwenden voor het doel waarvoor ze toegestaan is.

  Meer info vind je op https://www.aclvb.be/nl/klein-verlet.

  Opgelet!  Bovenop de bepalingen van het KB van 28 augustus 1963 inzake klein verlet, wordt aan de werknemers van het PC 321 het recht toegekend om ter gelegenheid van hun huwelijk, met behoud van hun normaal loon, één dag langer afwezig te zijn dan voorzien in de algemene reglementering.

  Gewettigde afwezigheid om dwingende familiale redenen

  De werknemer heeft het recht op een niet-bezoldigde afwezigheid van maximum 10 dagen per jaar in de volgende gevallen :

  • ongeval, ziekte of overlijden van een afstammeling, van de echtgenoot of van een andere persoon die tot het gezin behoort;

  • ongeval, ziekte of overlijden van een alleen levende vader, moeder of afstammeling;

  • noodzakelijkheid van bewaking van de kinderen van de werknemer;

  • aanzienlijke materiële schade aan de woning van de werknemer.

  Deze dagen zijn, wat de sociale zekerheid betreft, gelijkgesteld met arbeidsdagen.
  De werknemer moet de werkgever hiervan vooraf op de hoogte brengen of, indien onmogelijk, hem onmiddellijk verwittigen.

  De reden van de afwezigheid moet door gepaste documenten worden bewezen of, bij gebreke hieraan, door om het even welk ander rechtsmiddel.
  De afwezigheid mag nooit minder bedragen dan één dag, tenzij de werknemer om één van hoger vermelde redenen zijn werk dringend moet verlaten.
  In dat laatste geval wordt elke afwezigheid van meer dan vier uren gelijkgesteld met een afwezigheid van een dag en elke afwezigheid van minder dan vier uren, met deze van een halve dag. Tot slot moeten de op die dag reeds gepresteerde uren, vergoed worden.

  Tijdskrediet

  Tijdskrediet geeft de werknemer het recht om hetzij de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst volledig te onderbreken, hetzij zijn arbeidsprestaties te verminderen tot 4/5-tijds of tot halftijds.

  De regering Michel 1 heeft zwaar ingegrepen  in de uitkeringen die de RVA betaalt voor tijdskrediet. Zo moet je steeds het onderscheid maken tussen de vraag : heb ik recht op tijdskrediet, en onder welke voorwaarden ? En de vraag : heb ik ook recht op een RVA vergoeding voor de compensatie van het loonverlies ? Dat laatste is niet meer altijd het geval.

  De Vivaldi-regering besliste bij de begrotingsopmaak 2023-2024 om te besparen op de uitkeringen bij tijdskrediet en thematische verloven. De nieuwe maatregelen gaan in op 1 februari 2023. Opnieuw loopt het recht op tijdskrediet en het verkrijgen van een uitkering niet meer gelijk.

  We geven hieronder een beknopt overzicht van de verschillende mogelijkheden om tijdskrediet op te nemen. Voor meer inlichtingen kan je terecht op de themapagina’s van tijdskrediet van de ACLVB: https://www.aclvb.be/nl/tijdskrediet of neem contact op met jouw ACLVB-secretariaat.

  Voor elk van de hieronder beschreven stelsels bestaan er eveneens organisatorische regels die moeten vermijden dat de normale werking van de ondernemingen wordt verstoord. Je kan hierover meer informatie bekomen in jouw ACLVB-secretariaat.

  Niet-gemotiveerd tijdskrediet :

  Om diverse redenen is het tijdskrediet zonder motief sinds 1 april 2017 afgeschaft. Dat wil zeggen dat verlengingsaanvragen voor dit tijdskrediet dan ook niet meer mogelijk zullen zijn. Wanneer een werknemer nog in tijdskrediet zonder motief zit, zal hij hiervoor geen aanvraag tot verlenging meer kunnen indienen. Hij kan zijn oorspronkelijk aangevraagde periode wel nog vervolledigen.

  Gemotiveerd tijdskrediet : Recht ja – Vergoeding RVA : ja (gedeeltelijk)

  Wat het openen van de rechten qua tijd betreft : het gemotiveerd tijdskrediet geeft de werknemer met 24 maanden anciënniteit de mogelijkheid zijn arbeidsprestaties voltijds, halftijds of met 1/5e te onderbreken gedurende 36 maanden  voor het motief ‘opleiding’ , of gedurende 51 maanden voor de motieven : ‘zorg voor het kind jonger dan 8 jaar’ , ‘palliatieve verzorging’, ‘zwaar ziek kind of familielid’ of ‘gehandicapt kind tot de leeftijd van 21 jaar’. Opgelet: het recht op uitkeringen verschilt van deze bepalingen!

  De werknemer moet zijn gemotiveerde aanvraag kunnen bewijzen.

  Wijziging in het stelsel tijdskrediet met motief “zorg voor een kind jonger dan 8 jaar” :

  Vanaf 1 februari 2023 is de leeftijd, duurtijd en anciënniteitsvoorwaarde voor tijdskrediet met ‘motief zorg voor het kind’ gewijzigd. Opgelet! Het betreft enkel een wijziging voor het toekennen van de uitkeringen voor de voltijdse onderbreking :

  • De leeftijd voor het toekennen van uitkeringen voor deze voltijdse onderbrekingen verlaagt van 8 naar 5 jaar.
  • De duurtijd van de uitkeringen is teruggebracht van 51 tot 48 maanden, ongeacht de vorm (1/5e, halftijds of voltijds). De beperking van de maximumduur tot 48 maanden geldt ook voor tijdskrediet voor andere zorgdoeleinden die vóór 01/02/2023 zijn ingegaan voor werknemers die op 1/02/2023 minder dan 30 maanden tijdskrediet voor zorgdoeleinden hebben opgenomen. Voor degenen die op die datum meer dan 30 maanden tijdskrediet hebben opgenomen: zij blijven profiteren van 51 maanden van dit tijdskrediet met betaling van uitkeringen.

  Een andere verstrenging die vooral ten nadele van deeltijdse werknemers geldt, is de verstrenging van de tewerkstellingsvoorwaarde (tewerkstellingsbreuk), en dit voor het verkrijgen van uitkeringen voor alle vormen van tijdskrediet met motief :

  • Wie deeltijds tijdskrediet met motief wil opnemen met uitkering moet voortaan 12 maanden voorafgaand aan de schriftelijke aanvraag voltijds tewerkgesteld zijn geweest.
  • Wie voltijds tijdskrediet met motief wil opnemen met uitkering moet voortaan :
   • 12 maanden voltijds gewerkt hebben voorafgaand aan de aanvraag of
   • 24 maanden deeltijds gewerkt hebben voorafgaand aan de aanvraag.

  Voor het gemotiveerd tijdskrediet betaalt de RVA wel een vergoeding om het inkomensverlies te compenseren. De uitkeringen van de RVA zijn sinds 1 februari 2023 eveneens gewijzigd. Zo werden alle anciënniteitstoeslagen en leeftijdstoeslagen in de uitkeringsstelsels geschrapt, en dit voor alle vormen van tijdskrediet met motief aangevraagd na 31 januari 2023. De aangepaste uitkeringen kunnen geraadpleegd worden op de themapagina’s van tijdskrediet van de ACLVB: https://www.aclvb.be/nl/tijdskrediet.

  Tijdskrediet eindeloopbaan (landingsbaan) :

  Algemeen stelsel : Vermindering van arbeidsprestaties voor werknemers van 60 jaar of ouder : Recht Ja – Vergoeding RVA : Ja

  De vermindering van arbeidsprestaties voor werknemers van 60 jaar of ouder, biedt aan personen die dat willen de kans om hun arbeidsritme te verminderen, naar het einde van hun loopbaan toe, door over te stappen, hetzij 4/5-tijds , hetzij halftijds (voor personen die minstens 3/4-tijds zijn tewerkgesteld).  Er is geen maximale duur voorzien.  In dit geval is een bedrijfsanciënniteit van 24 maanden vereist (of minder indien de partijen dit overeenkomen) en moet men een beroepsloopbaan van 25 jaar kunnen aantonen.

  Instappen in dit algemeen systeem van tijdskrediet eindeloopbaan geeft wel recht op een RVA vergoeding om het inkomensverlies te compenseren.

  Sectoraal stelsel tijdskrediet eindeloopbaan (landingsbaan): Vermindering van arbeidsprestaties voor werknemers van 55 jaar of ouder : Recht Ja – Vergoeding RVA : Ja

  Het paritair comité 321 heeft van de mogelijkheid gebruik gemaakt om de leeftijd die toegang geeft tot de onderbrekingsuitkeringen te verlagen tot 55 jaar voor de werknemers die zich in een van de volgende situaties bevinden:

  1. ze zijn op de aanvangsdatum van hun vermindering van prestaties tewerkgesteld in een onderneming die is erkend als zijnde in herstructurering of in moeilijkheden;
  2. op het ogenblik van de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever kunnen ze 35 jaar beroepsloopbaan als loontrekkende bewijzen, in de zin van de reglementering ‘werkloosheid met bedrijfstoeslag’;
  3. op het ogenblik van de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever waren ze:
  • ofwel ten minste 5 jaar gedurende de 10 voorgaande jaren tewerkgesteld in een zwaar beroep;
  • ofwel ten minste 7 jaar gedurende de 15 voorgaande jaren tewerkgesteld in een zwaar beroep;
  • ofwel ten minste 20 jaar tewerkgesteld in een stelsel van nachtarbeid.

  Onder ‘zwaar beroep’ wordt verstaan dat men heeft :

  • gewerkt heeft in ‘wisselende ploegen van 2 werknemers die zowel qua inhoud als qua omvang hetzelfde werk doen’,
  • ‘gewerkt hebben in uurrooster met onderbroken diensten waarbij de werknemer permanent werkt in dagprestaties waarvan de begintijd en de eindtijd minimum 11 uur uit elkaar liggen met een onderbreking van minstens 3 uur en minimumprestaties van 7 uur. Onder permanent verstaat men dat de onderbroken dienst de gewone arbeidsregeling van de werknemer vormt en dat hij niet occasioneel in een dergelijke dienst wordt tewerkgesteld,
  • gewerkt in een arbeidsregime met nachtprestaties.

  Sectoraal stelsel tijdskrediet eindeloopbaan: Vermindering van arbeidsprestaties voor werknemers van 50 jaar of ouder : Recht Ja – Vergoeding RVA : Nee

  In het PC 321 heeft de werknemer wel het recht om deze tijdskredietformule vanaf 50 jaar onder de volgende vormen, echter zonder dat de RVA hiervoor een vergoeding betaalt:

  • halftijds op voorwaarde dat de werknemer een zwaar beroep heeft uitgeoefend dat bovendien voorkomt in de lijst van de knelpuntberoepen;
  • 4/5-tijds als de werknemer een zwaar beroep heeft uitgeoefend of een 28-jarige loopbaan kan voorleggen;
  • halftijds of 4/5-tijds wanneer het bedrijf van de werknemer erkend is als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering.

  Heb ik recht op een thematische verlof ?

  Elke werknemer heeft recht op het nemen van een thematische verlof. Hiermee wordt de werknemer bedoeld die zijn/haar loopbaan volledig of gedeeltelijk onderbreekt in het kader van :

  • palliatief verlof;
  • verlof voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid;
  • ouderschapsverlof.

  De werknemers, die één van deze thematische verloven opnemen, krijgen van de Federale Overheid een compenserende vergoeding in de vorm van een RVA-vergoeding met dien verstande dat alle anciënniteitstoeslagen en leeftijdstoeslagen in de uitkeringsstelsels zijn geschrapt, en dit voor alle vormen van thematische verloven aangevraagd na 31 januari 2023.

  Aanmoedigingspremie

  Werk je in de privésector of de social profit sector? En neem je tijdskrediet, ouderschapsverlof, palliatief verlof, verlof voor medische bijstand of mantelzorgverlof op? Dan kan je onder bepaalde voorwaarden een aanmoedigingspremie krijgen. Dat is een aanvullende uitkering die je van de Vlaamse overheid krijgt, bovenop de onderbrekingsuitkering van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). Meer info over de de toekenningsregels en de aanvraag van de Vlaamse aanmoedigingspremies kan je hier vinden : https://www.vlaanderen.be/vlaamse-aanmoedigingspremie

  Voor meer informatie kan je steeds terecht op onze site of in je ACLVB-secretariaat.

  Eindeloopbaan

  Het systeem van werkloosheid met bedrijfstoeslag (het vroegere brugpensioen) is de laatste jaren grondig gewijzigd.

  Voor meer algemene informatie in verband met SWT kan je elders op onze website terecht.

  Wij kunnen via deze weg niet altijd een “kant en klaar” antwoord bieden op je individuele vragen. Veel hangt af van jouw persoonlijke situatie. Voor specifieke vragen kan u steeds terecht in één van onze ACLVB-kantoren of bij onze medewerkers.

  Hieronder geven wij alvast een schematisch overzicht van de specifieke stelsels die vandaag van toepassing zijn voor alle werknemers van het PC 321.

  REGIME SWT

  PC 321

  LEEFTIJD

  LOOPBAAN

  GELDIGHEIDSDUUR VOORWAARDEN (**)

   

   

  MAN

  VROUW

  BEGIN

  EINDE

  ALGEMEEN STELSEL

  62

  40

  40

  01/01/2024

  31/12/2024

  SWT ZWARE BEROEPEN

  (***)

  60 (*)

  35, waarvan 5/7 jaar in de loop van de laatste 10/15 jaar in zwaar beroep

  1/07/2023

  30/06/2025

  SWT NACHTARBEID, BOUW EN ZWARE BEROEPEN

  (***)

  60 (*)

  33, waarvan 20 jaar nachtarbeid

  OF

  5/7 jaar in de loop van de laatste 10/15 jaar in zwaar beroep

  1/07/2023

  30/06/2025

  SWT LANGE LOOPBAAN

  (***)

  60 (*)

  40

  1/07/2023

  30/06/2025

  LANDINGSBAAN 1/2 | 1/5 - lange loopbaan, zwaar beroep

  55

  35

  OF

  5/7 jaar in de loop van de laatste 10/15 jaar in zwaar beroep

  OF

  20 jaar in regime nachtprestaties

  01/01/2023

  30/06/2025

  (*) De toegangsleeftijd voor de bijzondere stelsels SWT bedraagt sinds 1 juli 2021 60 jaar. De toegangsleeftijd voor het stelsel 'medische SWT' is vastgelegd op 58 jaar tot en met 30 juni 2025.

  (**) De voorwaarden zijn onderwerp van het Interprofessioneel Akkoord 2025.

  (***) De werknemers die in de bijzondere stelsels SWT stappen, zijn vrijgesteld van beschikbaarheid op de arbeidsmarkt.

  Syndicale rechten

  Je hebt recht op een syndicale premie.

  Wat is de voorwaarde om te kunnen genieten van een syndicale premie?

  Je moet op het ogenblik van de uitbetaling van de premie in orde zijn met je ledenbijdrage en tewerkgesteld zijn in het PC 321. Verder moet je op 31 maart ten minste 3 maanden aangesloten zijn bij de ACLVB.

  Wat moet je doen om je syndicale premie te krijgen?

  Je zal een attest krijgen van je werkgever. Dit attest moet je dan bezorgen aan je plaatselijk ACLVB-secretariaat.

  Wat moet er vermeld worden op het attest?

  • stempel van het ACLVB-secretariaat;

  • lidnummer ACLVB;

  • aansluitingsdatum + eventuele overgang van een andere vakbond;

  • rekeningnummer;
  • attest ondertekenen.

  Hoeveel bedraagt de syndicale premie?

  Vanaf het jaar 2020 wordt aan leden, voltijds tewerkgesteld in het PC 321, een bedrag van 145 EUR toegekend.

  Leden die deeltijds zijn tewerkgesteld krijgen een premie van 75 EUR.

  Wanneer wordt de premie uitbetaald?

  Vanaf juni wordt je premie uitbetaald.

  Nog vragen

  Contacteer je ACLVB-secretariaat.

  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart