PC 322.01 : Loon- en arbeidsvoorwaarden

Op deze pagina:

  Arbeidsduur?

  De wekelijkse arbeidsduur wordt bepaald op 38u.

  De minimale wekelijkse arbeidsduur wordt vastgelegd op:

  • 13 uren voor dienstencheque-werknemers, die genieten van aanvullende uitkeringen (werkloosheid, integratie of financiële sociale hulp);

  • 10 uren voor alle andere dienstencheque-werknemers.

  Maar, het is interessanter een arbeidsovereenkomst dienstencheques te sluiten met een minimale wekelijkse arbeidsduur van 13 uren. Op die manier wordt een volledige sociale bescherming gewaarborgd.

  Opgelet! Sinds september 2009 is de minimale werkperiode 3 uur. Onder “werkperiode” verstaan we een doorlopende en homogene gewerkte periode. Met andere woorden, de minimumduur van elke werkperiode mag niet korter zijn dan 3 uren per dag. Je werkgever mag je dus niet verplichten bijvoorbeeld slechts 2 uren per dag te presteren zoals het verboden is van 8u tot 12u bij een gebruiker te werken en daarna nog van 15u tot 17u bij een andere gebruiker te werken op dezelfde dag. Maar het is wel mogelijk van 8u tot 10u bij gebruiker A te werken en van 10u30 tot 12u30 bij gebruiker B te werken op dezelfde dag. Want, het half uur (10u-10u30), noodzakelijk om zich te verplaatsen van gebruiker A naar gebruiker B, is inbegrepen in de 3 uren prestaties en moet dus betaald worden. De bedrijven worden immers aangeraden 3 uren prestaties te voorzien bij dezelfde gebruiker.

  Lonen?

  De minimumlonen

  Na index van september 2017 :

  • bij aanvang : 10.82 euro
  • vanaf 1 jaar anciënniteit*: 11,24 euro
  • vanaf 2 jaar anciënniteit*: 11,38 euro
  • vanaf 3 jaar anciënniteit*: 11,50 euro

  *Bij dezelfde werkgever

  De vergoeding in verplaatsingstijd is 0,10 euro/km en
  minimaal 0,59 euro per verplaatsing.

  Uiteraard is het mogelijk dat je bedrijf betere voorwaarden toestaat.

  Premiestelsels?

  Eindejaarspremies

  De werknemers hebben recht op een eindejaarspremie. Deze premie wordt betaald door het Fonds voor bestaanszekerheid in de loop van de maand december van het lopend kalenderjaar. De eindejaarspremie bedraagt 4,50% van het tijdens de periode van 1 juli tot en met 30 juni verdiende brutoloon. Deze premie wordt verminderd met de RSZ-bijdrage (13,07%) en de bedrijfsvoorheffing (23,22%).

  Wat zijn de voorwaarden om te kunnen genieten van de eindejaarspremie? Om aanspraak te kunnen maken op een eindejaarspremie moet u tijdens de periode van 1 juli tot en met 30 juni gedurende ten minste 65 dagen tewerkgesteld geweest zijn als dienstenchequewerknemer. Zwangerschapsverlof en de dagen van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen worden - met een maximum van 26 dagen - gelijkgesteld als arbeidsdagen.

  Lees meer op de website van het Fonds.

  Telefoonkosten

  De sociale partners sturen aan tot een voordelig systeem, geregeld op bedrijfsniveau, zodat de werknemers hun professionele communicatie niet meer zelf moeten betalen.

  Onderhoud van werkkledij

  De werkgever is verplicht om arbeidskledij te geven en deze te onderhouden. Doen ze dit niet, dan moeten ze hiervoor een vergoeding betalen.

  Sinds 1 juli 2016 wordt de “vergoeding werkkledij” verhoogd tot 0,38€ per gepresteerde of aangevatte arbeidsdag (ipv 0,26€).

  Bedrijven die zelf voorzien in het onderhoud van de werkkledij moeten een vergoeding van € 0,12 per gepresteerde dag toekennen via een CAO die op ondernemingsvlak wordt afgesproken.

  De werkkledij moet vermijden dat de werknemer zich vuil maakt als gevolg van de aard van zijn /haar werkomstandigheden. Werkkledij en het wordt niet beschouwd als beschermingskledij.

  Onder werkkledij wordt verstaan:

  1) kledij dat het boven- en onderlichaam bedekt

  • voor het bovenlichaam: een T-shirt, een bloes, een hemd ;
  • voor het onderlichaam: een broek, een short of een jurk

  OF

  2) één kledij dat het boven- en onderlichaam bedekt, specifiek schoeisel voor het gebruik van water of andere producten op vloeroppervlakken.

  Indien er een CPBW en/of een syndicale delegatie aanwezig is in de onderneming, worden afspraken met betrekking tot werkkledij vastgesteld in overleg met de afgevaardigden. Deze afspraken kunnen bv inhouden: het aantal ter beschikking te stellen kledingstukken, de noodzaak om aangepaste kledij te hebben ifv de weersomstandigheden, het type activiteit, …

  Gunstigere regelingen op het niveau van de de onderneming, blijven van toepassing.

  De werkgever moet gratis werkkledij ter beschikking stellen voor zijn werknemers vanaf het begin van hun werkzaamheden.

  De werkgever is eigenaar van de werkkledij en staat in voor:

  • het reinigen van de werkkledij (met anti-allergene middelen) ;
  • het herstellen/onderhouden en vernieuwen van de werkkledij (indien nodig).

  De werknemer mag zelf instaan voor de reiniging en het onderhoud van de werkkledij, voor zover die kledij geen enkel risico vormt voor zijn gezondheid en de gezondheid van zijn directe omgeving.

  Indien de werknemer zelf instaat voor het onderhoud van de werkkledij, zal de werknemer dus een vergoeding per gepresteerde of aangevatte arbeidsdag van 0,26 euro ontvangen:

  De vergoeding wordt betaald op hetzelfde moment als het loon.

  Aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen

  Als werknemer heb je recht op een extra vergoeding voor tijdelijke werkloosheid voor economische redenen, maar laat je niet bedriegen door je werkgever. Soms maakt een werkgever te snel gebruik van economische werkloosheid. Vragen? Contacteer ons.

  Bij tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen heeft de werknemer recht op een aanvullende vergoeding bovenop de werkloosheidsuitkeringen.

  De vergoeding is ten laste van de werkgever.

  Deze aanvullende vergoeding bedraagt 2 euro bruto per werkdag, die niet werd gepresteerd omwille van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen.

  De aanvullende vergoeding moet betaald worden bij de eerstvolgende betaling van het loon na de periode van tijdelijke werkloosheid.

  In het bedrijf zijn betere voorwaarden mogelijk.

  Vervoerskosten?

  De werkgeverstussenkomst in de verplaatsing woon-werkverkeer voor het gemeenschappelijk openbaar vervoer en het gebruik van eigen vervoermiddelen bedraagt 75 % van de huidige tabel van de prijzen van de treinkaarten.

  De vervoerskosten worden vanaf de 1ste kilometer terugbetaald:

  • Van thuis naar de eerste gebruiker en van de laatste gebruiker tot thuis:

  a. Openbaar vervoer: 75% van de prijs van het treinabonnement in overeenstemming met de CAO 19 octies van de NAR zonder de 100% te overschrijden.

  b. Privé-vervoer: 75% van de tussenkomst in de kost van een maandelijkse treinkaart van de prijs van het treinabonnement in overeenstemming met de CAO 19 octies van de NAR zonder de 100% te overschrijden.

  c. Fiets: € 0,23 per kilometer.

  • Tussen 2 gebruikers:

  a. Openbaar vervoer: 100% van de werkelijke vervoerskosten.

  b. Privé-vervoer:

  <= 15km: € 0,13 per km

  > 15km: € 0,15 per km

  c. Fiets: € 0,20 per kilometer.

  • Boodschappen in opdracht van de gebruiker:

  a. Openbaar vervoer: 100% van de werkelijke vervoerskosten.

  b. Privé-vervoer: € 0,2156 per km.

  c. Fiets: € 0,23 per kilometer.

  De terugbetaling gebeurt uiterlijk:

  • op het ogenblik van de uitbetaling van de bezoldiging op het einde van de maand, die volgt op de maand waarin de kosten werden gemaakt ;
  • na het voorleggen van de vereiste documenten ter verantwoording of obv een verklaring van de werknemer.

  Verlofstelsels?

  Gewettigde afwezigheid om dwingende familiale redenen

  De werknemer heeft het recht op een niet-bezoldigde afwezigheid van maximum 10 dagen per jaar in de volgende gevallen:

  • ongeval, ziekte of overlijden van een afstammeling, van de echtgenoot of van een andere persoon die tot het gezin behoort;
  • ongeval, ziekte of overlijden van een alleen levende vader, moeder of afstammeling;
  • noodzakelijkheid van bewaking van de kinderen van de werknemer;
  • aanzienlijke materiële schade aan de woning van de werknemer.

  Deze dagen zijn, wat de sociale zekerheid betreft, gelijkgesteld met arbeidsdagen.
  De werknemer moet de werkgever hiervan vooraf op de hoogte brengen of, indien onmogelijk, hem onmiddellijk verwittigen.

  De reden van de afwezigheid moet door gepaste documenten worden bewezen of, bij gebreke hieraan, door om het even welk ander rechtsmiddel.

  De afwezigheid mag nooit minder bedragen dan één dag, tenzij de werknemer om één van hoger vermelde redenen zijn werk dringend moet verlaten.

  In dat laatste geval wordt elke afwezigheid van meer dan 4 uren gelijkgesteld met een afwezigheid van een dag en elke afwezigheid van minder dan 4 uren, met deze van een halve dag.

  Nochtans moeten de op die dag reeds gepresteerde uren arbeid vergoed worden.

  Betaalde feestdagen

  De 10 betaalde feestdagen zijn:

  • 1 januari

  • Paasmaandag

  • OLV Hemelvaart

  • 1 mei

  • Pinkstermaandag

  • 21 juli

  • Hemelvaartsdag

  • Allerheiligen

  • 11 november

  • Kerstmis

  Wanneer een feestdag samenvalt met een zondag of een gewone inactiviteitsdag, wordt hij door een gewone activiteitsdag vervangen.

  Arbeidsongeval en burgerlijke aansprakelijkheid

  De werknemer met een arbeidsovereenkomst dienstencheques die tewerkgesteld wordt door een erkende onderneming is volledig gedekt bij (arbeids)ongevallen op weg van en op weg naar het werk.

  Het is dus de werkgever die hiervoor verantwoordelijk is en niet de particulier bij wie de werknemer effectief werkt. Die particulier moet hem wel, net als elke goede beheerder, wijzen op eventuele gevaren in het huis (bv. gevaarlijke trap, rek met gevaarlijke producten, ...). Vooraleer hij de eerste maal bij die particulier aan het werk gaat, overlopen zij ‘best’ samen de eventuele gevaren.

  De werknemer is burgerlijke aansprakelijk voor opzettelijke fouten, zware fouten en licht terugkerende fouten. Indien u bijkomende vragen hebt, aarzel niet om contact op te nemen met uw ACLVB-secretariaat.

  Zwangere werkneemsters

  Als een werkneemster zwanger is, moet de werkgever in samenspraak met de arbeidsgeneesheer een risicoanalyse verrichten.

  Wanneer risico’s worden vastgesteld moet de werkgever maatregelen nemen, bijvoorbeeld een voorlopige aanpassing van de arbeidsomstandigheden van de werkneemster.

  Afwezigheid van de klant

  De voorziene uren moeten betaald worden. Indien de klant (waar je gaat poetsen bijvoorbeeld) afwezig is waardoor je niet kan beginnen werken, moet je toch betaald worden voor de voorziene uren. Daarentegen als de klant de onderneming, binnen de wettelijke termijn, zijn afwezigheid heeft gemeld, moet de werkgever alles in het werk stellen om de voorziene uren te laten presteren bij een andere klant.

  Eindeloopbaan

  Werkloosheid met bedrijfdstoeslag (Brugpensioen)

  Werknemers die –gelijktijdig - voldoen aan de volgende voorwaarden komen in aanmerking:

  Minstens 60 jaar zijn ten laatste op 31/12/17

  • En voor de periode tussen 1/1/2015 en 31/12/2015:

  40 jaar loontrekkende als man
  31 jaar loontrekkende als vrouw

  • Voor de periode tussen 1/1/2016 en 31/12/2016:

  40 jaar loontrekkende als man
  32 jaar loontrekkende als vrouw

  • Voor de periode tussen 1/1/2017 en 31/12/2017:

  40 jaar loontrekkende als man
  33 jaar loontrekkende als vrouw

  Syndicale rechten?

  Als lid bij ACLVB ben je meer dan een nummer. We behandelen je vragen en dossier nauwgezet op. Hoe meer aangeslotenen bij ACLVB hoe sterker we jouw rechten kunnen verdedigen, in overleg als het kan, tot bij de rechtbank als het moet.

  Uw lidgeld wordt overigens ook voor groot stuk gecompenseerd door syndicale premie van 105 euro.

  Heb ik recht op een syndicale premie? Om recht te hebben op de syndicale premie moet je op het ogenblik van de uitbetaling lid zijn van de ACLVB en in orde zijn met je vakbondsbijdrage. Voor de rest gelden dezelfde voorwaarden als voor de eindejaarspremie.

  Opgelet! Het premiedocument dat u van het Sociaal Fonds ontvangt, bezorgt u zo snel mogelijk aan uw ACLVB-secretariaat.

  Wie betaalt de syndicale premie? De syndicale premie wordt betaald door de ACLVB in de loop van november.

  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart