PC 341 : loon- en arbeidsvoorwaarden

Op deze pagina:

  Arbeidsduur

  De weekgrens voor de arbeidsduur in de sector voor het Paritair Comité voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten bedraagt gemiddeld maximaal 37u30 op jaarbasis vanaf  1 januari 2017.

  De arbeidsduurvermindering tussen de vorige basis 38u/week (PC 200) en het CP 341 wordt toegepast in twee stappen als volgt:

  1. 11,35 uur  ( = 1.5 dag per jaar) op 01/01/2016 om aldus 1713,85 uur per jaar te bereiken (  een arbeidstijd vast te leggen vanaf 0/01/2016  van 37u45 min per week)
  2. 11,35 uur op 01/01/2017 om te komen tot het einddoel van 1702,4 uur per jaar. ( een arbeidstijd vast te leggen op 01/01/2017 van 37 u 30 min per week).

  Werkuren

  Van maandag tot vrijdag, wordt het normale uurrooster wordt vastgesteld tussen 8u30 en 17u30, met een maximum van 8 uren.  In afwijking, kan het einde van de werkdag vastgelegd om 19 uur en maximum 2 dagen per week

  Het werk op zaterdag mag uitgevoerd worden van 08 uur 30 tot 12 uur 45 met een maximum van 4 uren en een minimum van 3 uren per dag.

  Loon

  Het barema wordt vastgelegd door de sector van de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten. Het is het minimumbarema dat wordt vastgelegd in uw sector. Elk bedrijf is vrij om meer te betalen. Het loon is ook afhankelijk van in welke categorie uw functie deel uit maakt en hoeveel ervaring je al hebt in uw functie ( zie functieclassificatie CAO-bundel)

  Om de 2 jaar, kunnen verhogingen onderhandeld worden tijdens de sectorale onderhandelingen nadat er een IPA-akkoord is afgesloten die de grote lijnen vastlegt.

  Als er een barema bestaat in je bedrijf dan mag het nooit lager zijn dan de sectorale barema’s.

  Voor meer inlichtingen neem contact op met uw ACLVB-afgevaardigde of met uw bestendig secretaris.

  Premies

  Jaarlijkse gratificatie

  Een premie gelijk aan het maandloon wordt betaald aan de werknemers die  verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst en die een anciënniteit hebben van tenminste zes maanden op het ogenblik van de betaling van de premie uiterlijk op het maand van december.

  Het bedrag van de premie mag worden herleid naar rato van de afwezigheden in de loop van het jaar.

  De werknemers die behalve om dwingende reden door de werkgever in de loop van het jaar werden ontslagen; de gepensioneerden; de bruggepensioneerden (SWT) hebben recht op de premie berekend naar rato van de prestaties van het lopende werkjaar, voor zover zij een anciënniteit hebben van zes maanden.

  Ecocheques

  Aan elke voltijds tewerkgestelde bediende met een volledige referte periode worden ecocheques een keer per jaar toegekend ter waarde van 250 EUR.

  Aan elke voltijds tewerkgestelde bediende met een volledige referte periode worden ecocheques toegekend ter waarde van:

  Wekelijkse arbeidsduur

  Waarde

  Vanaf 4/5 van een voltijdse betrekking

  EUR 250

  Vanaf 3/5 van een voltijdse betrekking

  EUR 200

  Vanaf 1/2 van een voltijdse betrekking

  EUR 150

  Minder van 1/2 van een voltijdse betrekking

  EUR 100

  De betaling van deze ecocheques vindt plaats één keer per jaar in de loop van de maand juni.

  De ecocheques kunnen in de ondernemingen omgezet worden in een gelijkwaardig voordeel.

  Verplaatsingskosten

  Vanaf een minimale afstand van 2 km tussen de gewone verblijfplaats en het werkadres, krijgen de werknemers die van een openbaar vervoerabonnement gebruik maken een tussenkomst gelijk aan het prijs van dit abonnement. De werknemer moet opteren voor de  jaarlijks meest voordelige en de meest aangewezen formule.

  Voor de werknemers die over een afstand van tenminste 2 km gebruik maken van de fiets om zich te verplaatsen van de gebruikelijke verblijfplaats en de plaats van tewerkstelling wordt de werkgeverstussenkomst vastgelegd op 0,22 EUR/km (heen en terug).

  Verlof en vakantie

  Elke werknemer van de privé sector heeft recht op 20 vakantiedagen. Voor deze niet-gepresteerde dagen krijgt hij zijn salaris en een dubbel vakantiegeld (zie onze sectorale brochure “Jaarlijkse vakantie”).

  Hij mag ook van “het klein verlet” genieten ter gelegenheid van familiegebeurtenissen of voor de vervulling van staatsburgerlijke verplichtingen of van burgerlijke opdrachten.

  Naast de traditionele verlofdagen en de 10 wettelijke feestdagen, in de sector voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten anciënniteitsdagen, zoals de bankensector, banksluitingsdagen (bankholiday) en één communautair feestdag worden jaarlijks aan de werknemers toegekend.

  Om de 2 jaar wordt een arbeidsovereenkomst afgesloten op sectorniveau om de sluitingsdagen en de vrije dagen te bepalen on overeenstemming met de bedrijfsleiding.

  Tijdskrediet

  Dankzij het tijdskrediet kan een werknemer de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst volledig of gedeeltelijk schorsen.

  Deze laatste jaren is het systeem van tijdskrediet en de desbetreffende vergoeding grondig gewijzigd. Zo valt  het recht op tijdskrediet en het  daaraan verbonden recht op vergoeding niet meer samen.

  Indien u bijkomende informatie wenst in verband met tijdskrediet, kan u een kijkje nemen in de brochure van onze studiedienst of terecht bij één van onze ACLVB-kantoren.

  Hieronder geven wij een schematisch overzicht van uw recht die actueel van toepassing zijn voor de sector voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten:

  Stelsels

  Recht

  Vergoeding

  Tijdskrediet met motief (voltijds)

  Ja

  Ja

  Tijdskrediet met motief (halfijds)

  Ja

  Ja

  Tijdskrediet met motief (1/5de )

  Ja

  Ja

  Landingsbanen vanaf 55 jaar (halftijds) met 35 jaar beroepsverleden (CAO 2017-2018)

  Ja

  Ja

  Landingsbanen vanaf 55 jaar (1/5de) met 35 jaar beroepsverleden (CAO 2017-2018).

  Ja

  Ja

  Landingsbanen vanaf 50 jaar met 28 jaar beroepsverleden (1/5de )

  Ja

  Nee

  Klein Verlet

  Elke werknemer van de privé sector heeft recht op “het klein verlet” ter gelegenheid van familiegebeurtenissen of voor de vervulling van staatsburgerlijke verplichtingen of van burgerlijke opdrachten.

  Wel is er binnen de banksector een bijkomende dag voor huwelijk van de werknemer voorzien.

  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart