PSC 140.02 Loon- & arbeidsvoorwaarden

Op deze pagina:

  Loon- en arbeidsvoorwaarden

  Hieronder vindt u de belangrijkste sectorale loon- en arbeidsvoorwaarden voor werknemers van het Paritair Comité 140.02, Comité voor de taxi's.

  Uw Paritair Comité is een belangrijk orgaan omdat op dit niveau de lonen en minimumarbeidsvoorwaarden die in uw sector gelden worden vastgelegd in de vorm van collectieve arbeidsovereenkomsten.

  Onze website is bedoeld om enkele regels voor te stellen die van toepassing zijn op uw sector. Meer informatie nodig ? Neem contact op met uw ACLVB-afgevaardigde of vaste ACLVB secretaris.

  Let op: bedrijfsovereenkomsten kunnen in gunstigere voorwaarden voorzien. In dit geval zijn uiteraard deze meest gunstige voorwaarden van toepassing.

  Hoe en in welke mate dien ik “flexibel” te zijn?

  De tijd dat de bestuurder in dienst is van de werkgever, met inbegrip van de rusttijden waarin het arbeidsreglement voorziet, mag niet minder dan 5 uur per dag bedragen, en niet meer dan 11 uur per dag, met dien verstande dat hij eenmaal per week, en op 24 en 31 december, 12 uur per dag mag bedragen.

  Voor taxichauffeurs zijn er drie korte werkuren:

  • Diensttijd, ook wel “aanwezigheidstijd” genoemd:
   • De tijd gedurende welke de bestuurder in dienst is van de werkgever.
   • Maximaal 650 uur in een periode van 13 weken.
  • Werktijd:
   • 76% van de aanwezigheidstijd wordt beschouwd als werkelijke arbeidstijd.
   • Maximaal 494 uur in een periode van 13 weken.
  • In het arbeidsreglement voorziene pauzes tijdens de werktijd (bv. voor maaltijden):
   • Deze maken geen deel uit van de arbeidstijd, aangezien de taxichauffeur tijdens deze pauzes niet in dienst is van de werkgever.

  Als je wilt overwerken, krijg je extra betaald.

  Hoe weet ik het salaris waar ik recht op heb?

  Het salaris waar u recht op heeft, is boven alles afhankelijk van uw paritaire subcommissie.

  Taxichauffeurs

  Opgelet! Als er in uw bedrijf andere lonen gelden, moeten deze hoger zijn dan het sectorloon per uur.

  Loonbarema’s - taxichauffeurs (vanaf 01/08/2022):

  In bijlage vindt u de minimum uurlonen voor taxichauffeurs.

  GMML

  De chauffeurs van de werkgevers bedoeld in artikel 1 van deze collectieve arbeidsovereenkomst die volledige prestaties verrichten, genieten een gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen, dat wordt bepaald door het bedrag van het minimuminkomen voorzien in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43 afgesloten binnen de Nationale Arbeidsraad voor de categorie werknemers van minstens 20 jaar oud en met een jaar anciënniteit in het bedrijf.

  Het te waarborgen inkomen per loonperiode wordt bepaald door toepassing van de volgende formule: (inkomen beoogd in artikel 4 x 3): 494 uur x aantal door de chauffeur gewerkte uren tijdens de betreffende betaalperiode. Het aantal van 494 uur dat in de overgenomen formule is vastgelegd, wordt verkregen door de wekelijkse arbeidstijd voor chauffeurs van taxibedrijven te vermenigvuldigen met 13.

  Garagepersoneel

  In bijlage vindt u de minimum uurlonen voor het garagepersoneel (index 01/09/2022).

  Kan ik begunstigde worden van een premie indien ik tijdens de nacht werk?

  Als gevolg daarvan is het salaris van de taxichauffeur, dat wordt betaald als een percentage van de omzet, ’s nachts hoger (berekening van het salaris volgens de formule: omzet x 0,8659 x 36% of 35%).

  De taxitarieven stijgen in België met +/- 2 EUR per nacht.

  Bestaan er nog andere premies waar ik recht op heb?

  Alle bedragen van deze premies zijn opgenomen in de barema’s hieronder:

  Cadeau-chèques:

  In december 2022, indien 3/4de voltijds werkt, ontvangt u €35. Voor deeltijdwerkers bedraagt het toegekende bedrag 17,5 euro.

  De twee voorwaarden om het te krijgen zijn de volgende:

  • De werknemer moet op 1 december van het jaar waarin de vouchter wordt toegekend, 2 jaar in dienst zijn van het bedrijf;
  • De werknemer moet ten minste één dag hebben gewerkt in het jaar waarin de vouchter wordt toegekend.

  Eco-chèques

  Een ecocheque van 100 euro wordt toegekend aan de werknemers van het taxibedrijf. De volgende formule wordt toegepast om de exacte dagen te bepalen:

  (M x D)/J

  M = 100 EUR (jaarlijks bedrag van de écocheques);

  D = aantal door de werknemer gewerkte of gelijkgestelde dagen;

  A = theoretisch aantal dagen op jaarbasis: (aantal arbeidsdagen per week volgens het normale werkregime van de werknemer) x 52.

   

  Het volgens deze formule verkregen bedrag wordt naar boven afgerond op het eerstvolgende 5 EUR.

   

  Heb je er recht op? Bijgaand vindt u de lijst van producten en diensten die met uw vouchers kunnen worden aangekocht: http://cnt-nar.be/CCT-COORD/cct-098.pdf

  Het bedrag wordt betaald op 31 januari van het volgende jaar.

   

   

  Vergoedingen

  Vergoeding in geval van overlijden

  Bij overlijden van een werknemer actief in dienst van een taxi- of autoverhuurbedrijf met chauffeur en die de wettelijke pensioenleeftijd nog niet heeft bereikt, wordt een vergoeding van 1.000 euro toegekend aan de langstlevende echtgenoot of aan de persoon die kan bewijzen dat hij de begrafeniskosten van de bovengenoemde werknemer heeft gedragen.

  Uniformvergoeding

  Werknemers hebben recht op een uniformvergoeding als aan de volgende voorwaarden is voldaan.

  • Als ze 200 dagen voltijds werk per jaar kunnen bewijzen tussen 1 juli van het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de uniformvergoeding betrekking heeft en 30 juni van het jaar waarop deze uniformvergoeding betrekking heeft, hebben zij recht op een forfaitaire uniformvergoeding van 150 EUR per jaar.
  • Indien zij tijdens de referteperiode deeltijds tewerkgesteld waren, wordt het bedrag van de forfaitaire vergoeding verlaagd naar rato van het arbeidsstelsel. De voorwaarde van minimaal 200 gepresteerde arbeidsdagen die te bewijzen zijn om de vergoeding te ontvangen, wordt eveneens verminderd naar rato van het werkstelsel van de werknemer.

  Vertrekvergoeding

  Aan de werknemers die de pensioengerechtigde leeftijd bereiken, en aan degenen die in aanmerking komen voor vervroegd pensioen, wordt een vertrekpremie toegekend volgens de volgende voorwaarden:

  • Arbeidsstelsel groter dan 50% van dat van een voltijdse werknemer : 50 EUR per 5 jaar ononderbroken anciënniteit in de sector.
  • Arbeidsstelsel gelijk aan 50% of minder dan dat van een voltijdse werknemer : 25 EUR per 5 jaar ononderbroken anciënniteit in de sector.

  Deze premie wordt slechts één keer uitbetaald op vertoon van één of meerdere anciënniteitsattesten.

  Arab-vergoeding

  Deze premie wordt aan de werknemers gegeven als een vergoeding voor de kosten die deze chauffeurs maken buiten de zetel van het bedrijf vermeld in het arbeidsreglement, welke kosten echter specifiek zijn voor het bedrijf. (wasruimtes, toiletten, eetzalen, drankjes, …)

  Gezien het mobiele karakter van het beroep van chauffeur, waardoor taxibedrijven niet over een aantal sanitaire voorzieningen kunnen beschikken, moet noodzakelijkerwijs gebruik worden gemaakt van bestaande  particuliere voorzieningen.

  De ARAB moet vermeld worden op loonfiche 281.10 van de werknemers onder de rubriek "kosten eigen aan de onderneming".

  Gezien de mobiliteit van het beroep van chauffeur, waardoor taxibedrijven niet in staat zijn een aantal sanitaire voorzieningen aan te bieden, is het noodzakelijk om gebruik te maken van bestaande privévoorzieningen.

  Vanaf 01.01.2019 het bedrag van de ARAB-vergoeding komt overeen met 4,57% van de omzet exclusief btw, met een gemiddeld minimum van 5,75 EUR per gewerkte dag tijdens de loonperiode.

  Let op: voor chauffeurs die deeltijds werken, is het gemiddelde dagelijkse minimum van € 5,75 per dag niet gewaarborgd.

  Vergoeding in geval van overlijden

  Bij overlijden van een werknemer actief in dienst van een taxi- of autoverhuurbedrijf met chauffeur en die de wettelijke pensioenleeftijd nog niet heeft bereikt, wordt een vergoeding van 1.000 euro toegekend aan de langstlevende echtgenoot of aan de persoon die kan bewijzen dat hij de begrafeniskosten van de bovengenoemde werknemer heeft gedragen.

  Uniformvergoeding

  De werknemers hebben recht op een unfiformvergoeding van 150 euro. Dit maximumbedrag wordt evenredig verdeeld volgens het arbeidsregime. In november ontvangt u een brief als u kunt aantonen dat u tussen 1 juli van het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de uniformvergoeding betrekking heeft en 30 juni van het jaar waarop de uniformvergoeding betrekking heeft, 200 dagen voltijds per jaar heb gewerkt.

  Werknemers hebben recht op een uniformvergoeding als aan de volgende voorwaarden is voldaan.

  Voorbeeld 1

  Normale voltijdse regeling van het bedrijf 38 uur/week.

  Werknemersregime: 19 uur/week.

  Bedrag 19/38 van €150 = € 75

   

  Voorbeeld 2

  Werknemersregeling 25 uur/week

  Bedrag 25/38 van €150 = €98,7

   

  U kunt gedurende de 5 jaar gebruik maken van uw recht om uw schadevergoeding terug te vorderen.

  Uitkering in geval van definitieve intrekking van het medisch selectieattest

  Chauffeurs die minstens vijf jaar in hetzelfde bedrijf in dienst zijn, hebben recht op een vergoeding bij definitieve intrekking van hun medisch selectieattest.

  Dit bedrag is vastgesteld op 1.000 euro.

  De terugbetaling gebeurt op vertoon van het bewijs van de definitieve intrekking van het medisch selectieattest en het bewijs van een dienstverband van minstens 5 jaar in hetzelfde bedrijf.

  Quelles avantages peuvent avoir les travailleurs plus âgées dans le secteur?

  Jaarlijkse anciënniteitspremie

  De jaarlijkse anciënniteitspremie wordt betaald in januari

   

  Na 3 jaar ononderbroken dienst in hetzelfde bedrijf

  +0,50%

  Na 5 jaar ononderbroken dienst in hetzelfde bedrijf

  +1,00%

  Na 10 jaar ononderbroken dienst in hetzelfde bedrijf

  +1,50%

  Na 15 jaar ononderbroken dienst in hetzelfde bedrijf

  +2,00%

  Na 20 jaar ononderbroken dienst in hetzelfde bedrijf

  +2,50%

  te berekenen op basis van het jaarinkomen van de bestuurder (exclusief BTW)

  Professionele herindeling

  Ascento biedt werknemers in de taxisector die op het moment van ontslag zonder dringende reden de leeftijd van 45 jaar hebben bereikt en die ten minste één jaar onafgebroken in dienst van de werkgever zijn geweest, een herindeling in het beroep aan.

   

  U kunt binnen twee maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst een schriftelijk verzoek tot herindeling bij het Sociaal Fonds indienen.

   

  Werkloosheid met Bedrijfstoeslag - SWT

  Sinds 1 januari 2015 is het tijdskredietsysteem herzien.

  Indien u meer informatie over dit onderwerp wenst, raden wij u aan onze algemene informatiepublicaties over dit onderwerp te raadplegen.

  Op de site kunnen we niet altijd een "op maat gemaakt" antwoord geven op uw vraag. Het is immers uw persoonlijke situatie die mede de opzegtermijnen bepaalt. Indien u specifieke vragen heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met een van onze ACLVB-kantoren of met een van onze medewerkers.

  SWT loopbaan PC 140.02

  Leeftijd

  Loopbaan

  Geldigheidsduur

   

  Man

  Vrouw

  Begin

  Einde

  Algemene loopbaan

  62

  40

  37 (2021)

  1/01/2015

   

  38 (2022)

  39 (2023)

  40 (2024)

  Medische SWT

  58

  35

  01/01/2021

  30-06-2023

  Tijdskrediet - Eindeloopbaan(nacht, bouw, zware beroepen, lange loopbaan (35 jaar)

  55 (4/5)

  55 (1/2)

  35

  01/01/21

  31/12/2023

   

   

   

  Tijdskrediet

  Sinds 1 januari 2015 is het systeem van tijdskrediet grondig herzien. Indien u meer informatie wenst over dit onderwerp, raden wij u aan onze algemene informatiepublicaties over dit onderwerp te raadplegen.

  SWT stelsel PC 140.02

  Leeftijd

  Loopbaan

  Geldigheidsduur

  Tijdskrediet - Eindeloopbaan(nacht, bouw, zware beroepen, lange loopbaan (35 jaar)

  55 (4/5)

  55 (1/2)

  35

  01/01/21

  31/12/2023

   

                   

   

  Op de website kunnen wij niet altijd een antwoord “op maat” op uw vraag geven. Uw persoonlijke situatie is namelijk mede bepalend voor de opzegtermijn. Als u specifieke vragen hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen met een van onze ACLVB-kantoren of een van onze medewerkers.

  Worden het certificaat van chauffeur of het rijbewijs terugbetaald?

  Vergoeding van de kosten van de oogarts, de medische kosten en de kosten voor het verkrijgen van een rijbewijs.

  Le chauffeur doit être en service depuis au moins trois mois au moment de l'examen et être toujours en service trois mois après l'examen.

  De chauffeur moet in dienst zijn gedurende drie maanden op het moment van het examen en moet nog altijd in dienst zijn drie maanden na het examen.

  De terugbetaling gebeurt op basis van de effectieve kosten, met een maximum van:

  • kosten van de oogarts: 39,66 EUR;
  • medische kosten: 42,15 EUR;
  • rijbewijskosten: 25 EUR (vanaf 01.06.2014);
  • totaalkost: 106,81 EUR.

  Terugbetaling van de certificaat kosten van chauffeur in Vlaanderen

  De werknemer betaalt de kosten van het certificaat van chauffeur terug aan de chauffeurs doe nog altijd in dienst zijn drie maanden na de betaling van de kost. Het bedrag van de terugvordering verhoogt tot 21,23EUR (het bedrag in 2022 wordt jaarlijks geïndexeerd in januari):

  Indien u verhuist of indien u het certificaat verliest, is de werkgever niet verplicht om u terug te betalen.

  Heb ik recht op terugbetaling van verplaatsingskosten?

  De sector van de taxis reglementeert een minimum van interventie door de werkgever voor verschillende transportmiddelen.

  De werknemer wordt iedere maand betaald met een maandabonnement of in de gebruikelijke loonperiode in het bedrijf, voor abonnementen die een week geldig zijn.

  Openbaar vervoer

  De bijdrage van werkgevers in de vervoerskosten van werknemers voor treinvervoer is vastgesteld op 80% van de prijs van de treinkaart  met de invoering van het derdebetalerssysteem.

  De werkgeversbijdrage in de vervoerskosten voor het openbaar vervoer, met uitzondering van het treinvervoer, wordt bepaald bij collectieve overeenkomst nr. 19/9 van de Nationale Arbeidsraad.

  Bij opeenvolgend gebruik van verschillende vervoermiddelen geldt de tussenkomst van de werkgever voor de respectieve afstanden.

  Indien voor de gehele afstand één kaartje wordt uitgegeven, zonder dat dit kaartje met het openbaar vervoer wordt onderverdeeld, wordt de werkgeversbijdrage berekend op basis van de tabel met de bedragen, forfaitair, opgenomen in artikel 3 van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19/9 van de Nationale Arbeidsraad.

  Werknemers die de trein gebruiken voor hun verplaatsingen tussen huis en werk of die de trein combineren met een ander openbaar vervoermiddel, krijgen een vergoeding voor hun reiskosten via de derdebetalersregeling, die de verplaatsingen woon-werk voor werknemers gratis maakt.

  Andere vormen van openbaar vervoer

  De werkgeversbijdrage bedraagt in dit geval 71,8% van de werkelijk betaalde prijs, maar met een maximale werkgeverbijdrage in de prijs van het treinkaartje voor een afstand van 7km.

  Vanaf 1 januari 2020: invoering van het derdebetalerssyteem voor de combinatie van trein en ander openbaar vervoer.

  Gecombineerd openbaar vervoer

  Algemene regeling : indien 1 vervoerbewijs wordt afgegeven, is de bijdrage gelijk aan de werkgeversbijdrage in de prijs van het treinabonnement.

  In andere gevallen wordt de werkgeversbijdrage voor elk vervoermiddel afzonderlijk berekend. De totale werkgeversbijdrage is de som van de afzonderlijke bedragen.

  Fietsvergoeding

  Werknemers die daadwerkelijk de (elektrische) fiets gebruiken om regelmatig naar het werk te gaan, hebben recht op een fietsvergoeding van 0,24 euro per km, zowel heen als terug.

  Deze fietsvergoeding is niet cumuleerbaar met andere tussenkomsten van de werkgever bij woon-werkverplaatsingen voor de fietskilometers.

  Privétransport

  Alleen bij gebrek aan openbaar vervoer en voor verplaatsingen binnen de stad: 0,15 euro per werkdag wordt toegekend aan werknemers die minstens 5 km moeten afleggen.

   

  Kan ik genieten van professionele vormingen?

  De sociale partners leggen het gemiddelde aantal dagen voortgezette opleiding vastgesteld op 2 dagen per jaar per voltijdequivalent.

  Het groeitraject naar een gemiddelde van 5 opleidingsdagen per jaar per voltijdequivalent zal onder meer worden verwezenlijkt door een toename van de opleiding op de werkplek en een intensievere samenwerking met opleidingsnetwerken.

  Om deze groei mogelijk te maken, draagt het Sociaal Fonds bij in de kosten van bijscholing die door werkgevers voor hun werknemers wordt georganiseerd, indien deze betrekking heeft op de volgende ontwerpen: Anti-agressie-opleiding; opleiding klantenservice; communicatie/sociale vaardigheden; kennis toerisme; defensief rijden/ecodrive; sponsortraining; vervoer voor gehandicapten: eerste hulp; hef- en tiltechnieken; opstellen van een ongevallenverslag; aanvullende taalcursussen; andere onderwerpen na voorafgaande goedkeuring door het Sociaal Fonds.

  Wat zijn de andere syndicale en sociale voordelen?

  Vakbondsverlof

  Toekenning van één dag vakbondsverlof per jaar vanaf 1 januari 2020 voor elk volwaardig lid van de ondernemingsraad, het CPBW en de syndicale delegatie.

  Dit betekent dat de leden van de syndicale delegatie twee dagen de tijd hebben aangezien ze afkomstig zijn uit de ondernemingsraad of het CPBW.

   

  Vakbondspremie

  Het bedrag van de vakbondspremie in de taxisector bedraagt 145 euro en omvat het bedrag van de aanvullende sociale en getrouwheidstoelage:

   

  • Werknemers die gedurende ten minste één jaar lid zijn geweest van een van de interprofessionele organisaties die de op nationaal niveau gefedereerde arbeiders vertegenwoordigen, hebben recht op een aanvullende sociale uitkering op voorwaarde dat ze op 30 september van het betrokken jaar op de personeelslijsten zijn ingeschreven van de werkgever.
  • Werknemers die ten minste één jaar lid zijn geweest van een van de interprofessionele organisaties die werknemers op nationaal niveau vertegenwoordigen, hebben recht op een getrouwheidspremie op voorwaarde dat ze op 30 september van het jaar in kwestie op de personeelslijsten van de werkgever staan.

   

  Wat gebeurt er indien mijn contract wordt beëindigd of geschrapt?

  Aanvullende werkloosheidsuitkering

  Vanaf de inwerkingtreding van deze collectieve arbeidsovereenkomst hebben de werknemers bedoeld in artikel 1 voor elke werkloosheid dag voorzien in artikel 28quater van de wet van 10 maart 1990 betreffende de arbeidsovereenkomst (totale schorsing van de uitvoering van de overeenkomst of invoering van de overeenkomst of invoering van een stelsel van arbeidsduurvermindering) recht op de vergoeding voorzien in artikel 4 van deze collectieve arbeidsovereenkomst, gedurende maximum 30 dagen per kalenderjaar, voor zover zij voldoen aan de volgende voorwaarden

  • Zij zijn werkloos bij gebrek aan werk om economische redenen;
  • Op het tijdstip van de werkloosheid in dienst van de werkgever zijn
  • Een werkloosheidsuitkering ontvangen krachtens de werkloosheidsverzekeringswetgeving

  Het bedrag van de aanvullende werkloosheidsuitkering is vastgesteld op 3 euro per dag werkloosheid, met een maximum van 90 euro per kalenderjaar.

  Uitkering voor arbeidsongeschiktheid

  Na ten minste 60 dagen ononderbroken arbeidsongeschiktheid wegens ziekte, ongeval of beroepsziekte hebben werknemers, met uitzondering van werknemers die arbeidsongeschikt zijn wegens een beroepsziekte, recht op een uitkering ter aanvulling van de ziekte- en invaliditeitsuitkeringen, mist zij aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Op het tijdstip waarop de arbeidsongeschiktheid zich voordoet, een primaire uitkering voor arbeidsongeschiktheid ontvangen van de ziekte- en invaliditeitsverzekering overeenkomstig de desbetreffende wetgeving of een uitkering uit hoofde van de wet op arbeidsongevallen, en in dienst zijn van een werkgever.
  • De forfaitaire vergoeding :

  60 eerste dagen van ononderbroken arbeidsongeschiktheid

  25 EUR

  120 eerste dagen van ononderbroken arbeidsongeschiktheid

  35 EUR

  180 eerste dagen van ononderbroken arbeidsongeschiktheid

  40 EUR

  240 eerste dagen van ononderbroken arbeidsongeschiktheid

  45 EUR

  • De toepassing van dit artikel mag niet leiden tot een totale uitkering van 145 euro per werknemer, per tijdvak van twaalf maanden, te rekenen vanaf de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid.
  • Na deze periode van twaalf maanden wordt de arbeidsongeschiktheid niet meer vergoed. Een terugval wordt geacht een integrerend deel uit te maken van de eerdere arbeidsongeschiktheid, indien deze zich voordoet binnen de eerste twaalf werkdagen na het einde van deze periode van arbeidsongeschiktheid.

  Opzegtermijnen

  Sinds 1 januari 2014 zijn de opzegtermijnen voor werknemers en werknemers geharmoniseerd. Daardoor is de berekening van opzegtermijnen complex geworden. Als u vragen heeft over uw persoonlijke situatie, neem dan contact op met uw ACLVB-afgevaardigde of secretariaat: zij hebben de nodige tools om u te helpen.

  Opgelet! U heeft alleen recht op een WL-uitkering als u niet verantwoordelijk bent voor uw ontslag. Laat u nooit beïnvloeden door uw werkgever om uw contract alleen of in onderling overleg te beëindigen als dit niet het geval is. U loopt het risico uw recht op een werkloosheidsuitkering te verliezen. Als u ontslagen wordt of ontslag wilt nemen, neem dan eerst contact op met uw ACLVB-bedrijfscoördinator, uw vakbondsvertegenwoordiger of uw plaatselijke ACLVB-secretariaat.

  Op de site kunnen we niet altijd een "op maat" antwoord geven op uw vraag. Het is namelijk uw persoonlijke situatie die bepaalt in hoeverre u kunt profiteren van het SWT. Indien u specifieke vragen heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met een van onze ACLVB-kantoren of met een van onze medewerkers.

  Syndicale rechten

  Vakbondsverlof

  Toekenning van één dag vakbondsverlof per jaar vanaf 1 januari 2020 voor elk volwaardig lid van de ondernemingsraad, het CPBW en de syndicale delegatie.

  Dit betekent dat de leden van de syndicale delegatie twee dagen de tijd hebben aangezien ze afkomstig zijn uit de ondernemingsraad of het CPBW.

  Vakbondspremie

  Het bedrag van de vakbondspremie omvat het bedrag van de aanvullende sociale uitkering en getrouwheid.

  Werknemers die gedurende ten minste één jaar lid zijn geweest van een van de interprofessionele organisaties die de op nationaal niveau gefedereerde arbeiders vertegenwoordigen, hebben recht op een aanvullende sociale uitkering op voorwaarde dat ze op 30 september van het betrokken jaar op de personeelslijsten zijn ingeschreven van de werkgever.

  Werknemers die ten minste één jaar lid zijn geweest van een van de interprofessionele organisaties die werknemers op nationaal niveau vertegenwoordigen, hebben recht op een getrouwheidspremie op voorwaarde dat ze op 30 september van het jaar in kwestie op de personeelslijsten van de werkgever staan.

  Verhoging van de vakbondspremie naar 135 EUR in 2019 vanaf 145 EUR in 2020.

  Uitkeringen

  Aanvullende WL-uitkering

  De werknemers hebben voor elke dag werkloosheid voorzien in artikel 28quater van de wet van 10 maart 1990 betreffende de arbeidsovereenkomst (volledige schorsing van de uitvoering van de overeenkomst of totstandkoming van de overeenkomst of totstandbrenging van een regeling voor arbeidstijdverkorting), recht op de toelage voorzien in artikel 4 van deze cao, voor maximaal dertig dagen per kalenderjaar, op voorwaarde dat ze aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • werkloos zijn wegens gebrek aan werk als gevolg van economische oorzaken;
  • op het moment van werkloosheid in dienst zijn van de werkgever;
  • genieten van werkloosheidsuitkeringen krachtens de wetgeving inzake werkloosheidsverzekering.

  Het bedrag van de aanvullende WL-uitkering is vastgesteld op € 3 - per werkloosheidsdag met een maximum van € 90 - per kalenderjaar.

  Uitkering bij arbeidsongeschiktheid

  Werknemers hebben na ten minste zestig dagen ononderbroken arbeidsongeschiktheid als gevolg van ziekte, ongeval of arbeidsongeval recht op een uitkering, met uitzondering van arbeidsongeschiktheid als gevolg van beroepsziekte, aanvullend op vergoedingen bij ziekte en invaliditeitsverzekering, op voorwaarde dat ze aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • in aanmerking komen voor de primaire vergoedingen voor arbeidsongeschiktheid uit de ziekte- en invaliditeitsverzekering overeenkomstig de relevante wetgeving of voor de vergoedingen waarin de wet inzake arbeidsongevallen voorziet;
  • op het moment van arbeidsongeschiktheid in dienst zijn van een werkgever.

  Het forfaitaire bedrag van de uitkering wordt als volgt per werknemer vastgesteld:

  60 eerste dagen ononderbroken ongeschiktheid

  25 EUR

  120 eerste dagen ononderbroken ongeschiktheid

  35 EUR

  180 eerste dagen ononderbroken ongeschiktheid

  40 EUR

  240 eerste dagen ononderbroken ongeschiktheid

  45 EUR

  De toepassing van dit kan enkel aanleiding geven tot de toekenning van een globale uitkering van 145 EUR per werknemer, per periode van twaalf maanden, vanaf de eerste dag van arbeidsongeschiktheid.

  Na deze periode van twaalf maanden wordt de arbeidsongeschiktheid niet meer vergoed. De terugval wordt beschouwd als een integraal onderdeel van de vorige arbeidsongeschiktheid als deze optreedt binnen de eerste twaalf werkdagen na het einde van deze arbeidsongeschiktheid.

   

   

  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart