Tijdskrediet: sociale partners sluiten een nationale cao en geven positief advies over ouderschapsverlof

Op deze pagina:

  Publicatiedatum: 20/12/2016

  Tijdskrediet

  Harmonisering cao met uitkeringen

  Het gemotiveerd tijdskrediet (zorg) wordt opgetrokken tot 51 maanden. Dat betekent voor sommige stelsels een optrekking met 15 maanden (voor stelsels die nu op 36 maanden stonden). Voor de stelsels van 48 maanden, betekent dit een optrekking met 3 maanden.

  Het tijdskrediet zonder motief wordt afgeschaft. Sinds 1 januari 2015 keerde de RVA geen vergoedingen meer uit aan mensen die dit stelsel wensten op te nemen.

  De landingsbanen zonder uitkeringen in de cao (vanaf 55 voor iedereen, vanaf 50 in sommige gevallen) blijven behouden.

  Tijdskrediet met motief

  Huidige cao

  Nieuwe cao (ten laatste in werking op 1 april 2017)

  Opleiding

  36 m

  36 m

  Kind tot 8 jaar

  36 m

  51 m

  Zorg of bijstand verlenen aan zwaar ziek gezins- of familielid

  36 m

  51 m

  Palliatieve zorgen

  36 m

  51 m

  Gehandicapt kind tot 21 jaar

  48 m

  51 m

  Zwaar ziek minderjarig kind

  48 m

  51 m


  Tijdskrediet medische bijstand en thematish verlof

  Tot nu toe was het mogelijk om medische bijstand te vragen voor bloed- en aanverwanten tot en met de 2de graad (aanverwanten 2de graad: de grootouders, kleinkinderen of broers en zussen van de gehuwde echtgenoot + de gehuwde echtgenoot van de kleinkinderen, grootouders of broers en zussen) Dit wordt voortaan beperkt tot de aanverwanten 1ste graad (= schoonouders, stiefouders, stiefkinderen en echtgenoot van de kinderen). (het recht blijft voor alle duidelijkheid geopend voor de bloedverwanten 1ste én 2de graad.)

  Daartegenover zal de wettelijke samenwoning voortaan gelijkgesteld worden met het huwelijk. Dat betekent dat de werknemers die ervoor kiezen om wettelijk samen te wonen in plaats van te huwen, nu ook een beroep kunnen doen op de zorgmotieven voor (sommige leden van hun) schoonfamilie. Tot nu toe was het immers enkel mogelijk om een aanverwantschap te creëren via een huwelijk. Wetende dat er bijna dubbel zoveel verklaringen van wettelijke samenwoning worden afgelegd dan dat er huwelijken worden gesloten, is dit voor de ACLVB een enorme stap voorwaarts.

  De behandelende arts zal op het attest voor de aanvraag van het zorgverlof, voortaan moeten aanduiden of er, naast de eventuele professionele ondersteuning, daadwerkelijk behoefte is aan een voltijdse, halftijdse of 1/5 onderbreking van de aanvrager(bovenop het actuele attest).
   

  Nieuwe verrekenregels

  De oude verrekenregels waren, sinds het verdwijnen van de uitkeringen voor het niet-gemotiveerd tijdskrediet, nadelig geworden. Alle reeds gebruikte periodes van tijdskrediet (gemotiveerd en niet-gemotiveerd) werden immers afgetrokken van een saldo van 36/48 maanden.

  In de toekomst zullen werknemers die hun niet-gemotiveerd tijdskrediet reeds hebben opgenomen, niet langer hun saldo van gemotiveerd tijdskrediet automatisch verminderd zien worden. De eerste 12 maanden (voltijds equivalenten) van het tijdskrediet zonder motief dat reeds werd genomen, worden immers geneutraliseerd (Voorbeeld omzetting voltijds equivalent: 15 maanden 1/5 schorsing = 3 maanden voltijds equivalent. 12 maanden ½ schorsing: 6 maanden voltijds equivalent. 3 maanden voltijdse schorsing = 3 voltijds equivalent). Bovendien stijgt het startsaldo voor iedereen naar 51 maanden in plaats van 36 maanden.
   

  Voorbeeld

  Een werknemer heeft 15 maanden 4/5 en 12 maanden ½  gewerkt in een oud stelsel tijdskrediet zonder motief (cao 77bis). Bovendien heeft hij 10 maanden tijdskrediet met motief gebruikt onder cao 103.

  Het saldo voor deze werknemer bedraagt 41 maanden tijdskrediet met motief. Immers, 15 maanden 4/5 = 3 voltijds equivalent en 12 maanden ½ = 6 voltijds equivalent doch deze zullen geneutraliseerd worden. Enkel de 10 maanden die reeds opgenomen zijn in het nieuwe stelsel, worden afgetrokken van het saldo van 51 maanden.


  Andere aanpassingen cao tijdskrediet

  Berekeningswijze 25 jaar beroepsverleden

  De RVA, die verantwoordelijk is voor de uitbetaling van de uitkeringen, is volop bezig met een databank aan te leggen voor de berekening van het beroepsverleden (25 jaar ingeval men in het systeem van landingsbanen wil instappen) te automatiseren. In de praktijk komt het erop neer dat men 7800 (7800/312 = 25) arbeids- of gelijkgestelde dagen moet bewijzen.
   

  Combineren twee deeltijdse functies voor 4/5

  Iemand die 4/5 wil werken, moet in principe een arbeidsovereenkomst met een voltijdse tewerkstelling (bijvoorbeeld 38u/week) aantonen. Sommige werknemers hebben echter twee halftijdse tewerkstellingen, die samen één voltijdse tewerkstellingen vormen, al dan niet bij dezelfde werkgever(s). Voortaan zal het ook voor deze werknemers mogelijk zijn om een 1/5 vermindering aan te vragen, indien de werkgever waar de onderbreking wordt aangevraagd, hiermee akkoord is.
   

  Gelijkstellen OCV voor tewerkstellingsvoorwaarde landingsbanen

  Om in het stelsel van een landingsbaan te kunnen stappen, moet de werknemer in principe aantonen dat hij in de 24 maanden voorafgaand aan de aanvraag, werkte in het vereiste regime (voltijds indien 1/5 vermindering en ¾ indien ½ vermindering). De werknemer kan deze tewerkstellingsvoorwaarde bewijzen bij de vorige werkgever indien de huidige werkgever ermee akkoord is gegaan om een anciënniteitsvoorwaarde van korter dan 24 maanden te hanteren. De OCV (compensatievergoeding voor arbeiders naar aanleiding van het eenheidsstatuut) wordt, net zoals de verbrekingsvergoeding, voortaan ook beschouwd als een gelijkgestelde periode om deze tewerkstellingsvoorwaarde te bewijzen.
   

  Gelijkstelling burgerluchtvaart in landingsbanen (zwaar beroep)

  Het personeel dat werkt in de burgerluchtvaart en dat tewerkgesteld is een systeem van ploegenarbeid met nachtprestaties, werd gelijkgesteld als zwaar beroep voor SWT maar nog niet voor de landingsbanen. Dit wordt nu rechtgezet.
   

  Wanneer treden de wijzigingen in werking?

  De cao is ondertekend op 20 december 2016 maar zal pas in werking treden als de regering de nodige stappen heeft ondernomen om de andere teksten (met name het KB dat de uitkeringen voorziet) aan te passen. De cao zal hoe dan ook ten laatste op 1 april 2017 in werking treden en zal dan van toepassing zijn voor alle nieuwe aanvragen én verlengingsaanvragen. De werknemers die nog in een lopend systeem zitten, blijven tot aan hun eerstvolgende verlenging, onder de oude regels vallen.
   

  Ouderschapsverlof

  De voorbije jaren werden heel wat wetsvoorstellen ingediend rond ouderschapsverlof, die echter nooit de eindmeet haalden. Als sociale partners zijn we er echter wel in geslaagd om een positief advies te geven rond één ervan. De sociale partners vragen aan de regering om de mogelijk open te stellen om, in het kader van het ouderschapsverlof (kinderen tot de leeftijd van 12 jaar), dit ook op te nemen in de vorm van 1/10 onderbreking (bijvoorbeeld elke woensdagnamiddag, of één volledige dag per twee weken). Dit zou dan mogelijk zijn gedurende 40 maanden per kind. We gaan ervan uit dat de regering dit gemeenschappelijk signaal ter harte neemt.

  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart