PC 200 : Lees hier het akkoord dat is onderhandeld in jouw sector

17/11/2021 - 09u

Voor het PC 200 hebben we een akkoord afgesloten die zorgt voor een verbetering van je loon- en arbeidsvoorwaarden. Hieronder vind je een samenvatting van het sectoraal akkoord 2021-2022.

Koopkracht

Loonsverhoging

  • Op 1 december 2021 : verhoging van de baremieke- en reële lonen met 0,4%.
  • Mogelijkheid van omzetting in een gelijkwaardig voordeel als de lonen van het bedrijf hoger zijn dan de sectorale lonen. Dit voordeel moet voor 30 november 2021 in een overeenkomst gegoten worden.

Corona Premie

Een eenmalige corona premie wordt toegekend in de vorm van consumptiecheques in ondernemingen die aan de volgende twee cumulatieve voorwaarden voldoen:

  1. Zij hebben een positieve bedrijfswinst (code 9901) behaald in 2019 en 2020 (kalenderjaar).
  2. Hun omzet (code 70), of brutomarge (code 9900) indien de omzet niet beschikbaar is, is met ten minste 5% gestegen.

Het bedrag van deze premie zal afhangen van dit tweede punt:

  • Indien de omzet, of de brutomarge met ten minste 5% is gestegen, bedraagt de coronapremie 125 euro.
  • Indien de omzet, of de brutomarge met ten minste 10% is gestegen, bedraagt de coronapremie 250 euro.

De coronapremie wordt uiterlijk op 31/12/2021 uitgereikt.

De premie wordt betaald aan de werknemers die op 30/11/2021 in dienst zijn, a rato van de prestaties die tussen 01/12/2020 en 30/11/2021 zijn verricht en daarmee worden gelijkgesteld (overeenkomstig de sectorale CAO inzake de eindejaarspremie). De periodes van tijdelijke werkloosheid wegens corona worden in deze premie eveneens gelijkgesteld met effectieve prestaties.

Voor deeltijdse bedienden wordt de premie pro rata toegekend op basis van hun arbeidsregime op 30/11/2021.

Een schriftelijke communicatie zal door de werkgever uiterlijk op 15/12/2021 worden gericht aan de syndicale delegatie of bij gebrek, aan de werknemers omtrent de toekenning van de premie.

Eindejaarspremie

Om recht te hebben op de eindejaarspremie in het PC 200, moet de werknemer 6 maanden anciënniteit hebben.

Voor de berekening van de vereiste anciënniteit van tenminste zes maanden, komt de periode van tewerkstelling als uitzendkracht in aanmerking.

Eindeloopbaan en tijdskrediet

SWT

De onderstaande stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT - brugpensioen) worden verlengd ;

  • SWT vanaf 60 jaar met 33 jaar loopbaan waarvan 20 jaar nachtarbeid of zwaar beroep mits 10 jaar anciënniteit in de onderneming : verlenging van 1/07/2021 tot 30/06/2023.
  • SWT vanaf 60 jaar en lange loopbaan 40 jaar mits 10 jaar anciënniteit in de onderneming : verlenging van 1/07/2021 tot 30/06/2023.
  • SWT vanaf 60 jaar met 35 jaar loopbaan zwaar beroep mits 10 jaar anciënniteit in de onderneming : verlenging van 1/07/2021 tot 30/06/2023.

Tijdskrediet

Het tijdskrediet met motief  wordt verlengd voor de periode van 1 juli 2021 tot 31 december 2023.

Het tijdskrediet landingsbaan 1/5de vanaf 55 jaar wordt verlengd voor de periode van 1 juli 2021 tot 30 juni 2023.

Ook het tijdskrediet landingsbaan 1/2de vanaf 55 jaar met 35 jaar loopbaan in een zwaar beroep of 20 jaar nachtarbeid wordt verlengd voor de periode van 1 juli 2021 tot 30 juni 2023.

De premie van het sociaal fonds voor bedienden 1/5 eindeloopbaan blijft behouden.

Telewerk

De sociale partners moedigen de ondernemingen aan om, wanneer zij telewerk implementeren, dit gedurende de looptijd van dit akkoord op te nemen in het sociaal overleg op ondernemingsniveau. Eind 2022, in het kader van hun volgend akkoord, evalueren de sociale partners en bekijken ze of een kader op sectorniveau nodig is.

De sociale partners adviseren ondernemingen die nog geen gesprek zouden hebben gehad over deconnectie, dit aan te gaan in het CPBW, binnen de haar toegewezen bevoegdheden en alle actoren te sensibiliseren over de risico’s inzake overdreven connectiviteit.

Vorming

Het groeipad, voorzien in het sectoraal akkoord 2019-2020 wordt verder gevolgd : https://www.aclvb.be/nl/aanvullend-pc/aanvullend-pc-bedienden/artikels/pc-200-sectoraal-akkoord?_ga=2.25658045.1866344730.1637048166-1439341386.1576231863.

Mobiliteit

Fietsvergoeding

Vanaf 1 juli 2022, zal aan een regelmatige gebruiker van de fiets voor woon-werkverkeer een fietsvergoeding van 20 eurocent / effectief afgelegde km, met een max. van 8 EUR [max. 40 km heen en terug] per arbeidsdag, toegekend worden.

Privé-vervoer

Vanaf 1/1/2022 wordt het bedrag van de jaarlijkse brutogrens voor de tegemoetkoming in het privé-vervoer van 27.750 EUR verhoogd tot 29.680 EUR.

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Download

Download het pamflet

 
 
 
Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart