PC 200 : Lees hier het akkoord dat is onderhandeld in jouw sector

06/07/2023 - 15u

Voor het PC 200 hebben we een akkoord afgesloten dat zorgt voor een verbetering van je loon- en arbeidsvoorwaarden. Hieronder vind je een samenvatting van het sectoraal akkoord 2023-2024.

Koopkracht

De bedienden van het Paritair Comité 200 hebben recht op een koopkrachtpremie in ondernemingen die aan de volgende twee cumulatieve voorwaarden voldoen:

 • de verhouding operationele bedrijfswinst (code 9901) op balanstotaal in 2022 is
  • minstens 1,25x het gemiddelde voor diezelfde verhouding over de jaren 2019-2021 : premie van 125€
  • minstens 1,50x het gemiddelde voor diezelfde verhouding over de jaren 2019-2021 : premie van 250€
  • minstens 2x het gemiddelde voor diezelfde verhouding over de jaren 2019-2021 : premie van 375€
 • EN de operationele bedrijfswinst in 2022 (code 9901) maakt minstens 5% uit van het balanstotaal in 2022.

 

De premie wordt betaald aan de werknemers die op 31/10/2023 in dienst zijn, a rato van de prestaties die tussen 01/11/2022 en 31/10/2023 zijn verricht en daarmee worden gelijkgesteld (overeenkomstig de sectorale CAO inzake de eindejaarspremie). De perioden van tijdelijke werkloosheid wegens corona worden in deze premie eveneens gelijkgesteld met effectieve prestaties.

Voor deeltijdse bedienden wordt de premie pro rata toegekend op basis van hun arbeidsregime op 31/10/2023.

Informatie aan de bedienden

Een schriftelijke communicatie zal door de werkgever uiterlijk op 15/11/2023 worden gericht aan de syndicale delegatie of bij gebrek, aan de werknemers omtrent de toekenning van de premie.

Eindejaarspremie

 • toevoeging van het “profylactisch verlof” in de opsomming van de afwezigheden die voor de berekening van de eindejaarspremie worden gelijkgesteld met prestaties
 • Assimilatie van einde arbeidsovereenkomst in onderling akkoord met een ontslag voor de berekening van de eindejaarspremie.

Lonen – Jongerenbarema

Het specifieke jongerenbarema (-21 jaar) vervat in artikel 6, §1 van de Cao van 9 juni 2016 tot vaststelling van de sectorale minimumloonschalen op basis van beroepservaring wordt met ingang van 1 januari 2024 afgeschaft.

Eindeloopbaan en tijdskrediet

SWT

De onderstaande stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT - brugpensioen) worden verlengd ;

 • SWT vanaf 60 jaar met 33 jaar loopbaan waarvan 20 jaar nachtarbeid of zwaar beroep mits 10 jaar anciënniteit in de onderneming : verlenging van 1/07/2023 tot 30/06/2025.
 • SWT vanaf 60 jaar en lange loopbaan 40 jaar mits 10 jaar anciënniteit in de onderneming : verlenging van 1/07/2023 tot 30/06/2025.
 • SWT vanaf 60 jaar met 35 jaar loopbaan zwaar beroep mits 10 jaar anciënniteit in de onderneming : verlenging van 1/07/2023 tot 30/06/2025.

Tijdskrediet

Het tijdskrediet met motief  wordt verlengd voor de periode van 1 juli 2021 tot 31 december 2025.

Het tijdskrediet landingsbaan 1/5de vanaf 55 jaar wordt verlengd voor de periode van 1 juli 2021 tot 30 juni 2025.

Ook het tijdskrediet landingsbaan 1/2de vanaf 55 jaar met 35 jaar loopbaan in een zwaar beroep of 20 jaar nachtarbeid wordt verlengd voor de periode van 1 juli 2021 tot 30 juni 2025.

De premie van het sociaal fonds voor bedienden 1/5 eindeloopbaan blijft behouden.

Telewerk

De sociale partners moedigen de ondernemingen aan, om wanneer zij telewerk implementeren, dit gedurende de looptijd van dit akkoord op te nemen in de sociale dialoog op ondernemingsniveau.

Vorming

 

Aantal werknemers in het bedrijf

Totaal aantal dagen per FTE

Collectief recht

Individueel recht

2024-2025

< 10 wns.

4

2

1/Jaar

2022-2023

≥ 20 wns.

6

 

2 (in 2023)

2024

≥ 20 wns.

 

 

3

2025

≥ 20 wns.

 

 

3

2026

≥ 20 wns.

 

 

4

2027

≥ 20 wns.

 

 

4

2028

≥ 20 wns.

 

 

5

2029

≥ 20 wns.

 

 

5

 

Indien de werkgever aan de bediende uiterlijk op het einde van een 5-jaarlijkse periode onvoldoende opleidingsdagen heeft aangeboden, dan kan de bediende de niet-toegekende dagen opnemen onder de vorm van opleidingsdagen binnen het opleidingsaanbod georganiseerd door CEVORA en dit uiterlijk binnen 12 maanden na het einde van de betrokken periode.  De bediende zal hiervan kunnen gebruik maken via een aanvraagformulier bij CEVORA.  De bediende informeert vooraf de werkgever over de dag(en) waarop hij afwezig zal zijn en bezorgt de werkgever een attest waaruit zijn aanwezigheid op de opleiding blijkt.

Mobiliteit

Fietsvergoeding

Vanaf 1 juli 2024 zal aan een regelmatige gebruiker van de fiets voor het woon-werkverkeer een fietsvergoeding van 27 eurocent/effectief afgelegde km, met een max. van 10,80 EUR [max. 40 km heen en terug] per arbeidsdag, toegekend worden.

Privé-vervoer

Vanaf 1/1/2024 zal het bedrag van de jaarlijkse bruto grens voor de tegemoetkoming in het privé-vervoer worden verhoogd. Het exacte bedrag zal worden meegedeeld wanneer het indexeringspercentage op 1 januari 2024 bekend is.

 

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart