Outplacement! Het ANPCB introduceert een sectorale regeling

10/06/2014 - 16u

De sociale partners vertegenwoordigd in het ANPCB, met zijn meer dan 450.000 werknemers het grootste paritair comité van ons land, sloten een akkoord over outplacement. Meteen is dit ook het eerste paritair comité waar zo’n akkoord tot stand komt en biedt het een antwoord op de veranderende regels in het ontslagrecht en de toenemende rol die aan outplacement worden toebedacht. Bovendien wort er geanticipeerd op wanneer outplacement een verplichting zal zijn (vanaf 2016) in situaties waarin de opzeg meer dan 30 weken is.

In het ANPCB bestaan er al langer afspraken rond outplacement. Zo is er vanaf de leeftijd van 35 jaar het recht op begeleiding bij ontslag, ook al voor werknemers met minder dan 30 weken opzeg. Maar de rechten worden nu dus nog meer uitgebreid. Dit is mogelijk dank zij Cevora, het sectoraal opleidingsfonds van het paritair comité dat over een enorme expertise beschikt. Door alle kennis en ervaring, alsook door de schaal van de sectorale middelen ten volle te benutten kon op sectoraal vlak een regeling worden afgesproken die het zuiver wettelijke sterk overstijgt.

De huidige regelgeving spreekt in het kader van outplacement over een minimumwaarde van het outplacement van € 1800. Met de sectorale overeenkomst werd dit opgetrokken tot een niveau waarbij iedereen minstens van een outplacementbegeleiding ter waarde van € 3000 zal kunnen genieten. Ook voor de grotere verdieners werd steeds een plafond bepaald waarbij de waarde van het outplacement naar boven toe afgerond wordt. Wanneer 1/12de van het jaarloon tussen €3001 en € 4200 ligt, wordt de waarde van het outplacement op € 4200 gebracht . Wie nog meer verdient krijgt dan het wettelijk maximumpakket ter waarde van € 5500. Bovendien krijgen de bedienden ook recht op een kostenvergoeding voor hun verplaatsingen.

Het gaat echter niet om een louter financieel voordeel. Outplacement is voor een aantal bedrijfjes op de markt een lucratieve business, die inhoudelijk niet altijd veel voorstelt. Alleen een CV leren opstellen en presenteren, met eventueel wat kledingtips volstaan niet om iemand naar een andere job te begeleiden. Het akkoord voorziet dat méér aandacht zal gaan naar individuele begeleiding en ook dat door Cevora georganiseerde opleidingen aangeboden zullen worden aan de betrokken werknemers. Cevora heeft zich in deze materie al ruimschoots bewezen en door het beheer van de nieuwe sectorale overeenkomst aan hen toe te vertrouwen kan het instaan voor de contracten met de ontslagbegeleiders en is kwaliteitscontrole mogelijk. Bovendien met inspraak van de drie vakbonden die meezetelen in de raad van bestuur.

Hoewel outplacement helemaal geen garanties inhoud op nieuw, laat staan evenwaardig werk, blijft het een belangrijk begeleidingsintrument voor de Belgische werknemers en in die zin is het uiteraard de taak van vakbonden om toe te zien dat hier verantwoordelijk wordt mee omgesprongen.
 

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart