Het ontslag van 14 werknemers bij EDF-Luminus

18/09/2017 - 16u

De ACLVB verzoekt ALLE werkgevers in de sector gas en elektriciteit om de cao’s in de geest en volgens de letter te respecteren.

In de eisenbundel van ACLVB, overgenomen in de gemeenschappelijke eisenbundel van alle vakbonden, staat onder het luik tewerkstelling een belangrijke passage waarin de vakbonden aandringen dat de werkgevers zich ertoe verbinden het statuut van PC 326 te respecteren, in geval van overplaatsingen, herstructureringen, reorganisaties, fusies, enz…

Enkele dagen later na voorstelling van de eisenbundel… worden 14 mensen met onmiddellijke ingang ontslagen : onze vraag was dus niet overbodig !

WELKE REGELS moeten worden toegepast ?

VOORAFGAAND :

  1. ONDERZOEK tot VOORKOMEN VAN ontslag en/of overplaatsingen, mits begeleiding, herscholing, …
  2. Het INFORMEREN van de OR
  3. OVERLEG met de syndicale afvaardiging
  4. Informatie verstrekken naar de TEWERKSTELLINGSCEL

Deze regels staan niet zomaar in de cao ! Indien een werkgever zich niet houdt aan de ondertekende overeenkomsten, is dit bovendien een schending van de SOCIALE VREDE.

Bovendien minachten we de manier en het tijdstip van dit ontslag : per sms en net voor de vakantieperiode.

We betreuren ten zeerste deze gebeurtenis, en verzoeken de werkgeversfederaties en alle werkgevers zich hierover te beraden. Collectieve arbeidsovereenkomsten worden niet zomaar afgesloten, en zijn altijd het gevolg van wederzijdse inspanningen en evenwichten tussen werkgevers en werknemers. Nagenoeg in ALLE sectoren bestaan er clausules over tewerkstellingsverbintenissen, dwz. de verplichting om een bepaalde procedure te volgen indien de tewerkstelling collectief of individueel in het gedrang komt. Ook interprofessioneel bestaan er hiervoor regels.

Wij kunnen en zullen dus niet aanvaarden dat een onderneming van die omvang, en bij uitbreiding alle ondernemingen van de sector, zich niet houden aan deze verplichtingen !

De ACLVB-militanten.

Nog vragen ?

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Download

Download

Download de flash

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart