U werkt in de energiesector ? Dan heeft u recht op een syndicale premie !

16/11/2020 - 12u

Wat is het bedrag van de syndicale premie ?

De premie bedraagt 145 €. U heeft recht op een premie indien u voltijdse bijdragen heeft betaald tijdens de referteperiode (minstens 180 € / jaar). U moet tewerkgesteld zijn geweest voor minstens 3 maanden tijdens de referteperiode. Deze loopt van 01/07/2019 t/m 30/06/2020.

Zijn gelijkgesteld aan rechthebbenden, indien voldaan aan bovenstaande regels :
- de langstlevende echtgenoot of het kind / de kinderen van de voornoemde werknemer die in de loop van de referentieperiode overleden is;
- de deeltijds tewerkgestelde werknemers;
- de werknemers in tijdskrediet of loopbaanonderbreking einde loopbaan, de werknemers met vervroegde opruststelling alsook de invaliden tot aan de pensioengerechtigde leeftijd

Wat moet ik doen om de premie te krijgen ?

Het Fonds van PC 326 zal u een attest opsturen waarop u uw lidnr. dient in te vullen en een kruisje in het vak ACLVB. U ondertekent en bezorgt dan het attest asap aan uw afgevaardigde of brengt dit binnen in het lokaal ACLVB-secretariaat.
Opgepast : voor de kaders van PC 326 is er een “blanco” formulier voorzien. Om dit te krijgen kan u ook contact opnemen met het lokaal secretariaat of met de afgevaardigde in uw bedrijf.

Coronaproof regel

U kan ook na invulling en ondertekening het gescand attest of een foto van het attest per mail bezorgen aan uw afgevaardigde. Bewaar goed het origineel attest, dit zal u later opgevraagd worden !!!

Wanneer wordt de SP betaald ?

De premie wordt vanaf begin december tot einde maart betaald.

De premie is een gedeeltelijke terugbetaling van uw bijdragen maar vormt tevens de basis om de syndicale representativiteit in de bedrijven van PC 326 te kunnen bepalen. Om het maximum aantal mandaten voor onze delegaties te behalen, is het dus belangrijk dat dit attest asap vervolledigd en gehandtekend wordt binnengebracht.

Nog vragen ?

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Download

Download

Download de flash

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart