PC 322.01 | Dienstencheques : premies

21/10/2021 - 10u

Eindejaarspremie en syndicale premie voor de dienstenchequewerknemers

Eindejaarspremie

Heb ik recht op een eindejaarspremie?

Om aanspraak te kunnen maken op een eindejaarspremie moet u tijdens de periode van 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021 gedurende ten minste 65 dagen tewerkgesteld geweest zijn als dienstenchequewerknemer.

De periodes van tijdelijke werkloosheid overmacht wegen corona worden gelijkgesteld om het recht te openen op de eindejaarspremie. Ze tellen met andere woorden dus mee om je 65 dagen te halen! Opgelet: deze dagen tellen niet mee voor de berekening van het bedrag!

Zwangerschapsverlof (15 weken) en de dagen van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen worden - met een maximum van 26 dagen - gelijkgesteld als arbeidsdagen. De gelijkstelling voor 15 weken moederschapsverlof dient aangevraagd te worden bij het Sociaal Fonds.

Hoeveel bedraagt de eindejaarspremie?

De bruto eindejaarspremie bedraagt 4,50% van het tijdens de periode van 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021 verdiende brutoloon. Deze bruto premie wordt verminderd met de RSZ-bijdrage (13,07%) en de bedrijfsvoorheffing (23,22%).

De netto-premie bedraagt dus ongeveer 63 % van de bruto-premie.

Opgelet!

Als je recht hebt op de eindejaarspremie ontvang je in de loop van de maand november een document van het Sociaal Fonds voor de Dienstencheques.

Indien het rekeningnummer niet vermeld is of niet correct is op het premiedocument dat je van het Sociaal Fonds ontvangt, moet je het document terugsturen naar het Sociaal Fonds.

Wat als het premiedocument verloren geraakt ?

In dit geval moet u schriftelijk een duplicaat aanvragen via https://www.fondsdienstencheques.be/index.php?id=12&L=0. Uw naam, uw rijksregisternummer en uw adres dienen vermeld te worden. Een nieuw document zal u dan opgestuurd worden.

Wie betaalt de eindejaarspremie?

De eindejaarspremie wordt betaald door het Sociaal Fonds in de loop van december.

Moet ik de eindejaarspremie op mijn belastingaangifte vermelden ?

Ja, je dient deze premie te vermelden bij de inkomsten van het jaar waarin je de betaling hebt ontvangen. Je ontvangt daartoe tijdig een fiscale fiche 281.10.
Vb : premie 2021

  • refertejaar: 01/07/2020- 30/06/2021
  • betaling: december 2021
  • aangeven: met de inkomsten van 2021
  • fiscale fiche 281.10: wordt opgestuurd in de loop van de maand april 2021

Opgelet: Het spreekt vanzelf dat, indien de betaling van de premie 2021 plaatsheeft in 2022, zij dient aangegeven te worden met de inkomsten 2022 (in 2023).

Syndicale premie

Heb ik recht op een syndicale premie?

Om recht te hebben op de syndicale premie moet je op het ogenblik van de uitbetaling lid zijn van de ACLVB en in orde zijn met uw vakbondsbijdrage. Voor de rest gelden dezelfde voorwaarden als voor de eindejaarspremie.

De periodes van tijdelijke werkloosheid overmacht wegens corona worden gelijkgesteld om het recht te openen op de syndicale premie. Ze tellen met andere woorden dus mee om je 65 dagen te halen!

Hoeveel bedraagt de syndicale premie?

De syndicale premie bedraagt 120 euro.

Opgelet!

Het premiedocument dat u van het Sociaal Fonds ontvangt, bezorgt u zo snel mogelijk aan uw ACLVB-secretariaat http://www.aclvb.be/over-aclvb/nuttige-adressen/.

Wie betaalt de syndicale premie?

De syndicale premie wordt betaald door de ACLVB in de loop van november.

Nog vragen ?

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Download

Download

Download de flash

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart