Banken (PC 310) : Protocol Talentmobiliteit

07/01/2019 - 08u

Protocol Talentmobiliteit

Eind december ondertekende sectorfederatie Febelfin samen met twee van de drie representatieve vakbonden een protocol Talentmobiliteit. De ACLVB ondertekende dit protocol niet als enige sociale partner. Het protocol is erop gericht om mensen uit de banksector toe te leiden naar een job in een andere sector.

Met dit bericht wensen wij even te kaderen waarom wij als liberale vakbond voorlopig niet meestappen in dit protocol. Voor de ACLVB is het project talentmobiliteit haar premature fase nog niet ontgroeid. Heel veel zaken dienen verder uitgeklaard en beschreven te worden in het protocol. Onderstaand vinden jullie onze belangrijkste punten van kritiek:

Afsprakenkader op bedrijfsniveau

Het lijkt ons logisch dat er voor bedrijfsinitiatieven die zich inschrijven in dit protocol duidelijke bedrijfsafspraken worden gemaakt (Welke jobs of diensten worden geïmpacteerd? Welke toeleidingstrajecten worden aangeboden?...). De ACLVB heeft meermaals gevraagd om de noodzaak aan bedrijfsakkoorden zwart op wit op te nemen in het protocol, maar tot op heden staat in het protocol dat informatie en overleg zal volgen in de ondernemingsraad (of bij ontstentenis in het CPBW). Daarnaast stellen wij vast dat er in het protocol niets voorzien is qua opvolging voor banken waar geen syndicale vertegenwoordiging aanwezig is. Met andere woorden, de bank kan volledig zelf invulling geven aan hoe zij instappen in dit project. De vakbonden dienen enkel geïnformeerd te worden.

Interne mobiliteit binnen de sector

Dit aspect komt onvoldoende tot uiting in het protocol. Volgens ACLVB dient er alles aan gedaan te worden om de mensen binnen de sector aan de slag te houden. Slechts indien hiertoe de nodige initiatieven genomen zijn en er gaan andere mogelijkheid is, kan men mensen op vrijwillige basis toeleiden naar een job buiten de sector.

Vrijwilligheid

De ACLVB blijft hameren op het belang van het vrijwillige karakter om als individuele werknemer in te stappen in één van de formules om extern toegeleid te worden. Ondanks herhaaldelijke bevestiging dat instappen in één of een combinatie van de formules enkel kan op vrijwillige basis, merken wij dat vrijwilligheid op het terrein vaak een andere invulling krijgt dan bedoeld op papier. Vandaar onze vraag om dit verder te omkaderen in een bedrijfsovereenkomst.

Statuut van de personen in een traject

Er moet zo snel mogelijk duidelijkheid komen over het statuut van de persoon gedurende het doorlopen van een traject. Dit is de kritische succesfactor om dit project te laten slagen. Niemand houdt van onzekerheid. Daarbij moet volgende soort vragen duidelijk op voorhand beantwoord worden: Welke payroll op welk moment? Wat met de beëindiging van het contract met de bank (ontslag met vergoeding?) Terugkeerrecht? Impact pensioenopbouw? ...

De ACLVB blijft het project talentmobiliteit nauwgezet opvolgen en zal haar schouders slecht mee onder de toekomstige akkoorden met andere sectoren zetten indien er over bovenstaande elementen voldoende duidelijkheid kan gegeven worden in het protocol.

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart