Banken (PC 310): Sectoronderhandelingen 2019-2020

03/10/2019 - 12u

Hieronder vinden jullie een overzicht van het sectoraal akkoord 2019-2020 voor de banksector:

1. Koopkracht


De sectorale onderhandelingen hebben een kader bepaald waarbinnen bedrijfsonderhandelingen kunnen plaatsvinden. In bedrijven waarbinnen reeds, voor dit sectorakkoord, loononderhandelingen hebben plaatsgevonden conform het IPA 2019-2020, moeten deze bedrijfsonderhandelingen niet meer gevoerd worden. Indien er op bedrijfsniveau geen akkoord kan bereikt worden, voorziet de sector een alternatieve invulling van de loonmarge.
Banken zullen aan voltijds tewerkgestelden, die op het moment van betaling een contract hebben van onbepaalde of bepaalde duur, volgend eenmalig nettovoordeel toekennen:  200 euro netto ten laatste op 1 juli 2020.
Deze bedragen kunnen variëren volgens de categorieën van werknemers zoals bepaald op bedrijfsniveau, maar zijn gemiddeld gelijk aan het hierboven vermelde bedrag. De toekenning kan gebeuren via een verhoging van de maaltijdcheques, ecocheques of een gelijkwaardig voordeel.
Bij gebrek aan toekenning van het eenmalig nettovoordeel van € 200 zal de bank voor de periode 2019-2020 aan haar voltijds tewerkgestelden, die op het moment van betaling een contract hebben van onbepaalde of bepaalde duur, een eenmalige brutopremie toekennen van 300 euro. Deze bedragen kunnen variëren volgens de categorieën van werknemers zoals bepaald op bedrijfsniveau, maar zijn gemiddeld gelijk aan het hierboven vermelde bedrag. Deze premie zal betaald worden ten laatste op 1 juli 2020.
Bovenstaande koopkrachtverhogingen zullen pro rata toegekend worden aan de werknemers die geen voltijds tewerkstelling hebben gedurende de periode van 12 maanden voorafgaandelijk aan de betaling van deze voordelen.
De sectorale ervaringsbaremas van categorieën 1 en 2 van personeel met het statuut "bedienden-werklieden" worden vanaf 1 januari 2020 met 1,1% verhoogd.

Wenst u meer informatie over de toepassing van dit sectorakkoord in uw onderneming? Contacteer dan uw ACLVB-afgevaardigde. Zij bezorgen u met veel plezier bijkomende informatie.


2. Tijdskrediet en landingsbanen

Voor tijdskrediet eindeloopbaan met RVA-tussenkomst, sluiting van een cao betreffende het tijdskrediet eindeloopbaan: mogelijkheid tot 4/5-tewerkstelling vanaf 55 jaar en halftijdse tewerkstelling vanaf 57 jaar, ter uitvoering van de kader-cao nr. 137 in het kader van het IPA.
Toegang aan tijdskrediet : De verhoging tot 6% inzake de drempel van het totaal aantal werknemers dat in het bedrijf of de dienst wordt tewerkgesteld, wordt verlengd.
Voor meer info aangaande de verschillende vormen van tijdskrediet of de RVA-tussenkomst kan u terecht op onze website http://www.aclvb.be/nl/tijdskrediet.


3. Vorming


a) Voortzetting van de opleidingsinspanningen in de banksector om in 2020 te bereiken :
- Voor de banken die meer dan 750 werknemers tellen : 5 dagen per werknemer
- Voor de banken die minder dan 750 werknemers tellen : 4 dagen per werknemer
Opgelet: deze dagen worden collectief berekend.
b) De banken verbinden zich ertoe om gezamenlijk een piloot programma van omscholing/reskilling te organiseren en te financieren. Dit programma zal erop gericht zijn om werknemers van de banksector  in staat te stellen nieuwe vaardigheden te verwerven om hun inzetbaarheid in de sector te vergroten.
c) Verlenging van de 0,10% van de loonmassa bestemd voor de risicogroepen voor 2017 en 2018.
d) Cao syndicale vorming


4. Recht op deconnectie


De sector erkent het recht op deconnectie. 
In het sectoraal opleidingsaanbod zal een initiatief opgenomen worden inzake informatie over de risico’s van hyperconnectie en over best practices voor een verstandig en evenwichtig gebruik van digitale media (gsm, smartphone, mails, …).

De ondernemingen die nog geen kader over dit onderwerp hebben, verbinden zich ertoe om gedurende de looptijd van het akkoord, duidelijke en transparante richtlijnen op te stellen en  leidinggevenden en werknemers te sensibiliseren over de risico's inzake overdreven connectiviteit. 


5. Telewerk 


De ondernemingen die nog geen kader over dit onderwerp hebben, engageren zich de mogelijkheden van telewerk te bespreken en  uiterlijk op 31/12/2020 een policy op te stellen die op z’n minst de volgende elementen behandelt:
• de functies en/of activiteiten binnen de onderneming die verenigbaar zijn met het telewerk;
• de procedure om telewerk aan te vragen en toe te staan (of niet);
• de terbeschikkingstelling van de nodige apparatuur en technische ondersteuning;
• de bereikbaarheid van de werknemer tijdens het telewerk. 
 

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart