Makelarij (PC 307) : Sectoraal akkoord

02/12/2021 - 11u

Sectoraal akkoord

Voor de sector van de makelarij en verzekeringsagentschappen (PC 307) hebben we een akkoord afgesloten dat zorgt voor een verbetering van je loon- en arbeidsvoorwaarden. Hieronder vind je een samenvatting van het sectoraal akkoord 2021-2022.

Koopkracht

Verhoging van de sectorale minimumlonen en reële lonen met 10€ vanaf 1 januari 2022.

Voor werknemers die boven het sectorale minimumloon worden betaald, kan de verhoging van de koopkracht op het niveau van de onderneming in een andere vorm worden toegekend.

Coronapremie

Een coronapremie van € 100, in de vorm van consumptiecheques, wordt uiterlijk op 31 december 2021 uitbetaald aan werknemers in dienst op de datum van de uitbetaling in de bedrijven die onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagent-schappen vallen,  behalve :

  • Indien de brutomarge van het bedrijf, uitgedrukt in procenten (verhouding tussen de omzet en de winst), in 2020 lager is dan in 2019.

Of

  • Indien de omzet van het bedrijf (code 70) in 2020 lager is dan in 2019

Of

  • Indien er geen winst is in het bedrijf (code 9901) in 2020

De werkgever zal de vakbondsafvaardiging of, bij gebrek daaraan, de werknemers uiterlijk op 15/12/2021 een schriftelijke mededeling doen betreffende de toekenning van de premie.

Een Coronapremie, die reeds werd toegekend na 1 juli 2021 op het niveau van de onderneming, wordt in mindering gebracht van de hoger vermelde bedragen.

1/10de ouderschapsverlof

Vanaf 1 januari 2022, zullen de werknemers van de sector in alle gevallen de mogelijkheid hebben om te kiezen voor opname van ouderschapsverlof in de vorm van een 1/10de onderbreking.

Ouplacement

Vanaf 1 januari 2022 zullen werknemers die worden ontslagen om andere redenen dan dringende reden of einde van de loopbaan (SWT), en van wie de opzegtermijn meer dan 30 weken bedraagt, recht hebben op outplacement zonder dat hun opzegtermijn met 4 weken wordt verminderd.

Telewerk

De bedrijven engageren zich om een overleg op te starten met de bedoeling om tot een akkoord te komen aangaande telewerk.

Tijdskrediet eindeloopbaan

Vanaf 1 juli 2021, hebben de werknemers recht op tijdskrediet landingsbaan met vergoeding, 1/5° vanaf  55 jaar en 1/2° vanaf 55 jaar, voor werknemers met een lange loopbaan van 35 jaar

Stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT 60/40)

Vanaf 1 juli 2021, hebben de werknemers recht op  SWT vanaf 60 met 40 jaar loopbaan op basis van cao NAR

Overeenkomst over digitale communicatie voor vakbonden

Overeenkomst over mededeling aan het Paritair Comité in geval van fusies/overnames

Nog vragen ?

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart