PC 306 : Sectorakkoord Verzekeringen

03/12/2019 - 14u

Hieronder vinden jullie een overzicht van het sectoraal akkoord 2019-2020 voor de verzekeringen

Koopkracht

 • Toekenning van een eenmalige premie van 200 euro netto in 2020
 • Toekenning van een jaarlijks reccurente premie van 100 euro netto vanaf juni 2020

 De modaliteiten voor aanwending en toekenning worden op bedrijfsniveau vastgesteld.

 Deze bedragen worden geproratiseerd op basis van de tewerkstellingsgraad van de werknemer

 Tijdskrediet en SWT (brugpensioen)

 • Ondertekening een cao betreffende het tijdskrediet eindeloopbaan: mogelijkheid tot 4/5-tewerkstelling vanaf 55 jaar en halftijdse tewerkstelling vanaf 57 jaar
 • Ondertekening een cao betreffende het brugpensioen (SWT) vanaf 59 jaar met 40 jaar loopbaan, en dit tot 30 juni 2021

Werkzekerheid

 • Verlenging van de procedure in geval van ‘technisch ontslag wegens arbeidsorganisatie’ tot eind 2021

Deconnectie

 • Invoeging van de formulering uit de joint paper die bepaalt dat ‘de digitalisering niet mag leiden tot een situatie waarin werknemers verplicht worden om op elk moment (24/24u.) online te zijn’.

Telewerk

 • De tekst uit het sectorakkoord 2013-2014 wordt overgenomen: ‘De vertegenwoordigers van de werknemers worden geïnformeerd en geraadpleegd over de invoering van telewerk. De evolutie van telewerk vereist tevens een dialoog tussen sociale partners binnen de onderneming.’

Opleiding en sectorale outplacement

 • Een opleidingskrediet, uitgedrukt in aantal dagen per jaar, wordt voor het jaar 2020, collectief op bedrijfsvlak als volgt bepaald: personeelsbestand met een arbeidsovereenkomst uitgedrukt in voltijds equivalent op 30 juni van het voorgaande jaar, vermenigvuldigd met 4.
 • Alle werknemers hebben toegang tot deze opleidingsmogelijkheid op voorwaarde dat ze verband houdt met het beroepsleven in de onderneming. Indien de opleiding wordt geweigerd door de rechtstreekse hiërarchie van de werknemer, heeft deze de mogelijkheid een beroep in te stellen bij de directie Human Resources van zijn onderneming. Indien de weigering wordt gehandhaafd door de werkgever, dient deze zijn beslissing schriftelijk aan de werknemer te motiveren.
 • Ondertekening  een cao betreffende de verlenging van de sectorale outplacementformule (tot eind 2021) in het kader van de sectorale sanctieregeling.
 • Budgettaire kredietlijn voor opleiding binnen de onderneming: verlenging Het gaat om een mechanisme dat opleiding binnen de onderneming moet stimuleren. Dezelfde voorwaarden als in het vorige akkoord, met een evaluatie door het beheerscomité van FOPAS eind 2020.
 • Valorisatie van de verworven competenties : De ondertekenende partijen verbinden er zich ertoe om binnen FOPAS een mechanisme in te richten dat de verworven competenties valoriseert om de beroepsherinschakeling van ontslagen werknemers te bevorderen en om deze competenties te erkennen door middel van een certificering afgeleverd door het Paritair Comité.
 • Ondertekening een cao voor de financiering van FOPAS in 2020, met een bijdrage percentage van 0,15%, ter uitvoering van het IPA.

 Werkgroepen

 • Digitalisering/AI: oprichting van een werkgroep die verder moet nadenken over de impact van de digitalisering in de sector.
 • Evenwicht werk-privéleven : oprichting van een paritaire werkgroep die de opdracht krijgt best practices te formuleren, uitgaand van de denkoefening in het kader van de paritaire werkgroep ‘active ageing’ en de gesprekken over dit onderwerp binnen de CPBW’s.
 • Oprichting van een paritaire werkgroep die objectieve criteria moet vastleggen die een toekomstige kwantificering mogelijk maken van het bedrag voor de door FOPAS gefinancierde vakbondsopleidingen.

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart