PC 306 : Sectorakkoord Verzekeringen

06/12/2021 - 16u

Sectoraal akkoord

Voor de sector van het Verzekeringswezen (PC 306) hebben we een akkoord afgesloten dat zorgt voor een verbetering van je loon- en arbeidsvoorwaarden. Hieronder vind je een samenvatting van het sectoraal akkoord 2021-2022.

Koopkracht : Coronapremie

De sociale partners komen overeen om aan de werknemers een niet-recurrente premie van 450 euro netto toe te kennen.

Voor de werknemers met onvolledige prestaties tijdens de twaalf maanden van het prestatiejaar 2021 (deeltijds werk, tijdskrediet, aanwerving tijdens het jaar …) wordt het bedrag van de premie proportioneel verminderd, overeenkomstig de regels die in de onderneming van toepassing zijn.

De cheques worden in principe uiterlijk op 31 december 2021 uitgegeven.

Tijdskrediet eindeloopbaan

Vanaf 1 juli 2021, hebben de werknemers recht op tijdskrediet landingsbaan met vergoeding, 1/5° vanaf  55 jaar en 1/2° vanaf 55 jaar, voor werknemers met een lange loopbaan van 35 jaar

Stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT 60/40)

Vanaf 1 juli 2021, hebben de werknemers recht op  SWT vanaf 60 met 40 jaar loopbaan op basis van NAR-cao

1/10de ouderschapsverlof

Vanaf 1 januari 2022, zullen de werknemers van de sector in alle gevallen de mogelijkheid hebben om te kiezen voor opname van ouderschapsverlof in de vorm van een 1/10de onderbreking.

Telewerk

De ondernemingen en de betrokken overlegorganen zetten het overleg en de constructieve dialoog voort betreffende de nieuwe arbeidsorganisatie na de covidcrisis.

Een evaluatie van deze nieuwe arbeidsorganisaties na de covidcrisis zal plaatsvinden op de vergadering van het Paritair Comité van september 2022.

Werkzekerheid

Verlenging van de procedure in geval van ‘technisch ontslag wegens arbeidsorganisatie’ tot eind 2023

Opleiding en sectorale outplacement

  • Een opleidingskrediet, uitgedrukt in aantal dagen per jaar, wordt collectief op bedrijfsvlak bepaald.
  • Alle werknemers hebben toegang tot deze opleidingsmogelijkheid op voorwaarde dat ze verband houdt met het beroepsleven in de onderneming. Indien de opleiding wordt geweigerd door de rechtstreekse hiërarchie van de werknemer, heeft deze de mogelijkheid een beroep in te stellen bij de directie Human Resources van zijn onderneming. Indien de weigering wordt gehandhaafd door de werkgever, dient deze zijn beslissing schriftelijk aan de werknemer te motiveren.
  • Ondertekening  een cao betreffende de verlenging van de sectorale outplacementformule (tot eind 2023) in het kader van de sectorale sanctieregeling.
  • Budgettaire kredietlijn voor opleiding binnen de onderneming: verlenging. Het gaat om een mechanisme dat opleiding binnen de onderneming moet stimuleren.
  • Valorisatie van de verworven competenties : De ondertekenende partijen verbinden er zich ertoe om binnen FOPAS een mechanisme in te richten dat de verworven competenties valoriseert om de beroepsherinschakeling van ontslagen werknemers te bevorderen en om deze competenties te erkennen door middel van een certificering afgeleverd door het Paritair Comité.
  • Ondertekening een cao voor de financiering van FOPAS.
  • Er zal binnen FOPAS een denkoefening worden gehouden over opleiding in digitale vorm (projectcommissie).

Vrijwillige overuren

De vakbondsorganisaties kunnen op vraag collectieve informatie verkrijgen over het aantal vrijwillige overuren. Dit op het niveau van de ondernemingsraad en op het moment dat de informatie in verband met de sociale balans wordt verstrekt.   

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart