Verzekeringswezen (PC 306) : sectoraal akkoord

05/02/2018 - 14u

Werk je in het PC 306 (verzekeringen) ? We hebben een sectoraal akkoord getekend

Koopkracht

De werknemers van het verzekeringssector, aanwezig op het ogenblik van de betaling, ontvangen een netto niet-recurrent voordeel van 400 euro netto! De vorm en de proratiseringsregels worden in de onderneming gedefinieerd.

Wenst u meer info over de toepassing van dit akkoord in jouw bedrijf? Neem dan contact op met jouw ACLVB-afgevaardigde!

Vorming

 • Financiering Fopas 2018 (Fonds voor de opleiding van risicogroepen)

In 2018, wordt het Fonds voor de bevordering van de werkgelegenheid en de opleiding in de verzekeringssector (Fopas) gefinancierd door een werkgeversbijdrage van 0,15 % op de brutolonen

 • Professionele vorming:

Verlenging van de 4 vormingsdagen per FTE per jaar gemiddeld

Herbekijken van de procedure voor verzoek en toegang tot opleiding

Alle werknemers hebben toegang tot deze opleidingsmogelijkheid op voorwaarde dat ze verband houdt met het beroepsleven in de onderneming. Indien de opleiding wordt geweigerd door de rechtstreekse hiërarchie van de werknemer, heeft deze de mogelijkheid een beroep in te stellen bij de directie Human Resources van zijn onderneming. Indien de weigering wordt gehandhaafd door de werkgever, dient deze zijn beslissing schriftelijk aan de werknemer te motiveren.

Introductie van een vormingskrediet op bedrijfsniveau om vormingen te stimuleren

Valorisatie van de verworven competenties

Binnen FOPAS is een mechanisme in te richten dat de verworven competenties valoriseert om de beroepsherinschakeling van ontslagen werknemers aan te moedigen en om deze competenties te erkennen door middel van een certificering afgeleverd door het Paritair Comité.

SWT lange loopbaan (Brugpensioen)

In tegenstelling tot de onderhandelingen 2015-2016, hebben we in PC 306 een cao betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) mits 40 jaar loopbaan getekend.

 

Leeftijd

Loopbaan

Validiteit

begin

einde

SWT lange Loopbaan

58

40

1/01/2017

31/12/2017

59

40

1/01/2018

31/12/2018

 

Tijdskrediet

 • Tijdskrediet met motief

Zoals onderstaande tabel toont, wordt de duur voor alle vormen van tijdskrediet met zorgmotief gelijkgesteld naar 51 maanden. Enkel tijdskrediet met vorming als motief blijft op 36 maanden.

 

Motief

Duur

Kinderen tot 8 jaar

51 maanden

Medische bijstand van een gezins- of familielid of bij ernstige ziekte (uitgezonderd een ernstig ziek minderjarig kind, zie verder)

51 maanden

Palliatieve zorgen

51 maanden

Gehandicapt kind tot 21 jaar

51 maanden

Medische bijstand voor een minderjarig kind

51 maanden

Vorming

36 maanden

 
 • Tijdskrediet eindeloopbaan

Om in aanmerking te komen voor tijdskrediet eindeloopbaan met RVA-tussenkomst moet tegelijkertijd aan de volgende twee voorwaarden voldaan worden: een minimumleeftijd van 55 jaar en een loopbaan van 35 jaar OF een minimumleeftijd van 60 jaar en een loopbaan van 25 jaar. De RVA-tussenkomst voor tijdskrediet eindeloopbaan wordt in 2017 en 2018 gegarandeerd vanaf de leeftijd van 55 jaar gezien er een toetredingscao ondertekend werd in het paritair comité 306 (verzekeringen).

 

Voor meer info aangaande de verschillende vormen van tijdskrediet of de RVA-tussenkomst kan u terecht op onze website http://www.aclvb.be/nl/tijdskrediet.

 

Flexibiliteit

Afschaffing van het verbod voor de ondernemingen om grote flexibiliteit te onderhandelen op bedrijfsniveau.  Twee voorwaarden zijn nodig om grote flexibiliteit te bekomen: Toename van de werkgelegenheid en een akkoord met alle syndicale organisaties op bedrijfsniveau.

Er is dus geen automatische verhoging van de flexibiliteit.

Verlengingen

 • Werkzekerheidsclausule: tot 31 december 2019
 • Fonds voor Vakbondsopleiding (2017-2018)
 • Sectoraal Outplacement : specifiek mechanisme betreffende de onderlinge verdeling en veralgemening van het sectorale outplacement voor alle ontslagen werknemers wordt voortgezet (tot eind 2019)
 • Sociale vrede

Werkgroepen

 • Digitalisering

Studie over de definitie van de tegen 2025 te verwachten competenties en talenten met bijzondere focus op de impact van digitalisering in de verzekeringssector

 • Demografische uitdagingen - "Active ageing"

Er zal een selectie van concrete actiepistes die naar voren gekomen zijn uit de werkgroep "demografische uitdagingen" voorgelegd en meegedeeld worden aan de ondernemingen om de invoering van maatregelen binnen de onderneming te stimuleren met het oog op langer werken.

De werkgroep "demografische uitdagingen" zal deze concrete actiepistes selecteren en zal ze voorstellen aan het Paritair Comité tegen eind juni 2018.

 • Fonds voor vakbondsopleiding

Een werkgroep zal nadenken over de eventuele objectieve critéria voor de financiering van het fonds voor vakbondsopleiding. De werkgroep brengt verslag uit aan het paritair comité voor eind 2018.

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart