PC 313 - Apotheken en tarificatiediensten : Sectoraal akkoord

22/12/2021 - 09u

Sectoraal akkoord 2021 - 2022

Koopkracht

De barema's en de effectieve lonen worden verhoogd met 0,4% met ingang van 1 januari 2022.

Coronapremie

Een Corona-premie, in de vorm van consumptiecheques, wordt voor het jaar 2021 als volgt toegekend:

 • een eenmalige en uitzonderlijke premie van 100 euro en
 • een voorwaardelijke premie van 100 euro.

De voorwaardelijke premie is niet verschuldigd als :

 • de brutomarge van het bedrijf, uitgedrukt in % (verhouding tussen omzet en winst), in 2020 lager was dan in 2019 of
 • indien de omzet van het bedrijf in 2020 lager was dan in 2019 of
 • indien er geen winst was in het bedrijf in 2020.

Werknemers die in dienst zijn op 1 december 2021 komen in aanmerking voor deze premie op voorwaarde dat ze tussen 1 november 2020 en 31 oktober 2021 effectieve prestaties in de onderneming hebben verricht. Worden gelijkgesteld :

 • de dagen waarop de arbeidsovereenkomst wordt opgeschort op grond van artikel 28, 1 ° en 2° van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten,
 • artikel 6, §3 van de CAO nr. 98 inzake de gelijkgestelde periodes voor eco-cheques,
 • dagen van tijdelijke werkloosheid ten gevolge van overmacht (CORONA).

De premie wordt uitgekeerd in twaalfden, naar verhouding van het aantal volledige kalendermaanden gedurende dewelke de werknemer tijdens de referteperiode onder contract is geweest. Aan de deeltijdse werknemers worden de cheques toegekend volgens de effectief gepresteerde en gelijkgestelde uren tijdens de referteperiode.

De coronapremie is eenmalig en zal niet in aanmerking komen voor de berekening van de eindejaarspremie.

Reeds betaalde corona-premies in een onderneming worden in mindering gebracht op de sectorale coronapremie.

De consumptiecheques worden voor 31 januari 2022 in elektronische vorm toegekend tenzij op het niveau van de onderneming wordt beslist om ze in papieren vorm toe te kennen.

Vorming

De collectieve doelstelling is gemiddeld 5 opleidingsdagen voor alle werknemers per jaar (per voltijds equivalent).

De doelstelling verloopt volgens het volgende traject :

 • 2 dagen in 2022 inclusief een dag individuele opleiding ;
 • 3 dagen in 2024 inclusief een dag individuele opleiding ;
 • 4 dagen in 2026 inclusief een dag individuele opleiding ;
 • 5 dagen in 2028 inclusief een dag individuele opleiding.

Vervoerskosten

Voor verplaatsingen met de fiets, is het volgende afgesproken :

Als alleen een fiets wordt gebruikt om zich te verplaatsen : 0,20 €/km (met een maximum van 30 km/dag - Heen/Terug).

Indien er een combinatie is met het openbaar vervoer : vergoeding in het abonnement op het openbaar vervoer plus vergoeding voor het traject per fiets van 0,10 €/km (met een maximum van 30 km/dag - Heen/Terug).

De vergoeding wordt betaald naar rato van het aantal gewerkte dagen.

Deconnectie

De sociale partners onderschrijven het belang van goede afspraken op ondernemingsvlak over het vrijwaren van de balans tussen werk- en privé-leven, inclusief het mogelijk maken van deconnectie.

De sociale partners ondersteunen, elk vanuit hun rol, het overleg op ondernemingsvlak om te komen tot een balans tussen werk- en privé-leven als onderdeel van een duurzaam welzijnsbeleid.

In dit verband vragen zij de ondernemingen om deze aangelegenheid regelmatig te bespreken binnen de bestaande overlegorganen. Het uiteindelijk doel is om concrete maatregelen te nemen die deconnectie mogelijk maken.

Eind 2022 evalueren de sociale partners de situatie op vlak van deconnectie in de sector.

Nog vragen ?

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Download

Download

Pamflet sectoraal akkoord

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart