We hebben een akkoord bereikt voor jouw sector! (PC 313)

04/01/2024 - 12u

Jouw sectorakkoord 2023-2024

We hebben een akkoord bereikt in het paritair comité 313 (Apotheken en tarificatiediensten).

In dit akkoord worden de verbeteringen van je loon- en arbeidsvoorwaarden voor de komende jaren vastgesteld.

Je kunt het volledige akkoord hier bekijken. Een ACLVB-pamflet vind je hier.

Hieronder de belangrijkste afspraken / wijzigingen:

Koopkrachtpremie

Onderneming met hoge winst in 2022: € 150.

Wat is hoge winst?

 • de operationele bedrijfswinst (code 9901) van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten in 2022 is positief en
 • de operationele bedrijfswinst (code 9901) van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten in 2022 is 1,15 keer hoger als het gemiddelde van de operationele bedrijfswinst (code 9901) over de afgelopen 3 jaren, zijnde 2019-2021.

Onderneming met uitzonderlijk hoge winst in 2022: € 175.

Wat is uitzonderlijke winst?

 • de operationele bedrijfswinst (code 9901) van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten in 2022 is positief en
 • de operationele bedrijfswinst (code 9901) van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten in 2022 is tweemaal zo hoog als het gemiddelde van de operationele bedrijfswinst (code 9901) over de afgelopen 3 jaren, zijnde 2019-2021.

Aandachtspunten

 • De premies zijn niet cumulatief.
 • Je moet in dienst zijn op 1 december 2023.
 • De premie wordt uitgekeerd volgens het aantal kalendermaanden dat je tewerkgesteld was tijdens de referteperiode (2022).
 • Deeltijdse werknemers krijgen de premie pro rata.
 • De koopkrachtpremie is een eenmalige premie en komt niet in aanmerking voor de berekening van de eindejaarspremie.

Vervoerskosten

 • Voor het woon-werkverkeer met het openbaar vervoer is de tussenkomst van de werkgever vanaf nu vastgesteld op 90% van de prijs van een treinabonnement tweede klasse of het tram- of busabonnement voor een gelijke afstand. Voorheen was dit 80%.
 • Indien er een combinatie is fiets en openbaar vervoer, wordt er naast de vergoeding in het abonnement op het openbaar vervoer een premie voor het traject per fiets van 0,20 EUR/km toegekend (met een maximum van 30 km/dag heen/terug). Voorheen was dit 0,10 EUR/km.

Anciënniteitsverlof

Werknemers hebben - vanaf 15 jaar bedrijfsanciënniteit - ieder jaar recht op 1 extra vakantiedag. Vanaf 25 jaar bedrijfsanciënniteit heb je recht op een tweede extra vakantiedag. Vanaf dit jaar krijg je vanaf 30 jaar nog een derde extra vakantiedag.

Eindeloopbaan

Het systeem van werkloosheid met bedrijfstoeslag (het vroegere brugpensioen) is de laatste jaren grondig gewijzigd.

Voor meer algemene informatie in verband met SWT kan je hier terecht. Hieronder geven we een schematisch overzicht van de specifieke stelsels die vandaag van toepassing zijn voor alle werknemers van het PC 313.

REGIME SWT

PC 313

LEEFTIJD

LOOPBAAN

GELDIGHEIDSDUUR VOORWAARDEN (**)

 

 

MAN

VROUW

BEGIN

EINDE

ALGEMEEN STELSEL

62 (*)

40

40

01/01/2024

31/12/2024

LANDINGSBAAN 1/2 | 1/5 - lange loopbaan, zwaar beroep

55

35

OF

5/7 jaar in de loop van de laatste 10/15 jaar in zwaar beroep

OF

20 jaar in regime nachtprestaties

01/07/2023

30/06/2025

 

(*) De toegangsleeftijd voor het stelsel 'medische SWT' is vastgelegd op 58 jaar voor de periode vanaf 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2025.

(**) De voorwaarden zijn onderwerp van het Interprofessioneel Akkoord 2025.

Vorming

Ondernemingen met minder dan tien werknemers

 • De farmaceutisch-technische assistenten die voltijds tewerkgesteld zijn, hebben recht op drie dagen vorming per jaar. Deeltijdsen, die minimum 50% werken, hebben recht op 1 1/2de dagen.
 • De adjunct-apothekers en de apothekerstitularissen, die geen eigenaar zijn van een apotheek, hebben recht op een forfaitaire vergoeding van 50 € per kalenderjaar voor een vorming die kan bijdragen tot de verbetering van hun beroepskwalificatie.
 • De andere werknemers, die noch farmaceutisch-technische assistenten noch apothekers zijn, hebben recht op drie dagen vorming per jaar voor zover de gekozen vormingen van die aard zijn dat ze hun beroepskwalificatie in de uitgeoefende functie verbeteren of een gunstige evolutie van hun beroepsloopbaan bevorderen. Deeltijdsen, die minimum 50% werken, hebben recht op 1 1/2de dagen.

Ondernemingen met minstens tien en minder dan twintig werknemers

De interprofessionele doelstelling van 5 opleidingsdagen voor alle werknemers per jaar per voltijds equivalent wordt volgens onderstaand traject ingevuld:

 • 3 dagen in 2024 inclusief één dag individuele opleiding;
 • 4 dagen in 2026 inclusief één dag individuele opleiding;
 • 5 dagen in 2028 inclusief één dag individuele opleiding.

Deeltijdsen, die minimum 50% werken, hebben recht op de helft van deze dagen.

Ondernemingen met minstens twintig werknemers

De interprofessionele doelstelling van 5 opleidingsdagen voor alle werknemers per jaar per voltijds equivalent wordt in 2024 ingevuld. Deeltijdsen, die minimum 50% werken, hebben recht op 2 1/2de dagen.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart