Handel | PC's 202, 311 en 312: eisenbundel 2023-2024

18/04/2023 - 07u

PC's 202, 311 en 312 : eisenbundel 2023-2024

De vakbonden hebben hun eisenbundel aan de werkgevers overhandigd in het kader van de sectorale onderhandelingen. Om te tonen hoe dringend de situatie is, werd gisteren een vakbondsactie georganiseerd aan de FOD Werk. Onze boodschap is dat er iets moet veranderen in de handel. Geen sociale dumping meer in de sector. Kwaliteitsvolle tewerkstelling en mooie loopbanen moeten mogelijk zijn voor alle werknemers van de Handel!

Eisenbundel 2023-2024

Harmonisering van de pc’s

Omkadering van onzekere contracten

Raam-cao op sectoraal niveau, te vertalen naar bedrijven, die voorziet in een beperking van studentencontracten, contracten van bepaalde duur en flexi-jobs, een maximumpercentage per winkel, zowel wat de contractuele regelingen, het aantal uren per winkel en de aanwezigheidsdagen betreft, en de naleving van de uithanging van uurroosters. Een cascade invoeren waarbij onzekerheid alleen kan optreden wanneer vaste contracten bijkomende uren hebben gehad en geen contracten voor bepaalde duur kunnen worden omgezet in contracten voor onbepaalde duur.

Koopkracht

 • Verhoging van de reële barema’s en lonen in bruto, ook het sectorale GGMI. Meerekenen interimarbeid voor bepaling anciënniteit van een medewerker.
 • Analytische functieclassificatie (A - B) en toepasselijke barema’s
 • Erkenning voorervaring, niet enkel afdwingbaar bij indiensttreding
 • Loontoeslagen late/vroege uren
 • Eindejaarspremie: afschaffing van de anciënniteitsvoorwaarden en pro rata toekenning van de gewerkte maanden in alle omstandigheden, ook toekenning in geval van ontslag werknemer
 • De mogelijkheid tot omzetting van de ecocheques (inclusief maaltijdcheques) en de sectorale premiesverlengen. Indexering van toegekende premies in de sector.
 • Een betaalde dag verlof om dwingende redenen (of een extra dag indien al het geval), 
 • ADV-dagen: pro rata betaling van de gewerkte dagen bij vertrek uit het bedrijf.
 • Premie kinderopvang: voor alle pc’s tot de leeftijd van 12 jaar.
 • Verplaatsingskosten: afschaffing van het plafond van € 37500 bruto voor de toekenning van privé-vervoerskosten.
 • Verhoging fietsvergoeding naar 0.27€ per afgelegde kilometer héén en terug
 • Tussenkomst in parkeerkosten
 • Toekenning wasvergoeding bij erkenningskledij / uniform
 • Tijdelijke werkloosheid (overmacht)
  • Voorzien in een toeslag voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ()
  • Gelijkstelling van dagen tijdelijke werkloosheid (overmacht) voor de eindejaarspremie en vakantiedagen
  • Eerlijke verdeling van tijdelijke werkloosheid over al het personeel
 • Vergoeding thuiswerk

Dringend een rondetafel over de toekomst van de handel in België

Arbeidsorganisatie/Combinatie privé- en beroepsleven

 • Vaste roulementsdag
 • Minimale prestaties van 4 u./dag
 • Veiligheid: personeelsbestand van minimum 2 personen in de winkels (link met agressie in de winkels)
  • Minder geld in de winkels
  • Nieuwe opleidingen over agressie - eventueel georganiseerd op bedrijfsniveau en toegang mogelijk maken voor zoveel mogelijk personeel.
  • Niet alleen voor de veiligheid, maar ook om de werklast te verminderen.
  • Beleid tegen werkdruk uitwerken in alle bedrijven in de sector
  • Verbod om alleen of onder streng toezicht te werken
 • Versterking van de rol van het CPBW in geval van uitzonderlijke gebeurtenissen (zoals corona), zowel wat het veiligheidsaspect als wat de kwestie van het welzijn van de werknemers betreft + sectorale evaluatie van de aspecten van gezondheidsveiligheid en de agressiviteit van klanten in deze omstandigheden
 • Sectoraal kader voor zondagswerk
 • Vervanging van zieken: verplichting om cao 35 na te leven en werknemers met een arbeidsovereenkomst aan te nemen in plaats van gebruik te maken van overuren wanneer een bepaald percentage zieken in het bedrijf wordt overschreden.
 • Pc 311: de werkplek (filiaal) opnemen in het uurrooster. Overplaatsing naar een andere winkel dan die welke in het contract is opgenomen, enkel met instemming van de SA.
 • Sectorale omkadering progressieve werkhervatting.
 • Individueel recht op opleiding.

CADV

 • CADV op 32 uren voor voltijdse werknemers met loonbehoud
 • In het bijzonder in de vorm van de herinvoering van het betaald kwartiertje

Verbetering van de arbeidsovereenkomsten

 • Verhoging van de deeltijdse contracturen (min. 28 u.)
 • Verhoging van de contracturen na elke bijkomende prestatie
 • Extra vrije weekends of zondagen (vooral belangrijk voor toeristische zones)
 • Maximaal 4 dagen per week voor alle soorten contracten
 • Toepassing 4-dagen week indien gewenst (arbeidsdeal)

Eindeloopbaan

 • Maximalisering van de SWT-stelsels en tijdskrediet eindeloopbaan, ook breder toegankelijk voor kaderleden
 • Halftijds tijdskrediet eindeloopbaan 3 x 6 u.
 • Verhoging van de dagen anciënniteitsverlof
 • Cao 104: CADV eindeloopbaan

Werkgroepen : invoering en evaluatie van de werkgroepen

 • Re-integratie na langdurige ziekte
 • Haalbaarheid van het werk
 • Interpretatie van de cao’s
 • Opleidingen en alternerend leren
 • Een verslag opmaken van deze werkgroepen
 • Werkgroep evolutie van de beroepen in de handel, opleiding en overgangen

Syndicale werking

 • Gelijkstelling syndicale premie bij volledig tijdskrediet (zeker voor bijvoorbeeld kort TK zoals zorgverlof en palliatief verlof)
 • Verhoging van het aantal effectieve mandaten (pc 311)
 • Verhoging van syndicale kredieten en bedragen (opleiding en kosten), de tijdelijke contracten meerekenen voor de berekening van de invoering van de SA
 • Verhoging van de fondsen voor de syndicale vorming (indexering 2021-2022).

Verlenging van bestaande sector- en bedrijfs-cao’s

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Like onze Facebook-pagina en volg het laatste nieuws over de Handel via https://www.facebook.com/aclvbhandel/notifications/.

Download

Eisenbundel in gemeenschappelijk vakbondsfront

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart