PC 219 (Erkende controleorganismen) : Sectoraal akkoord voor de jaren 2023-2024

26/10/2023 - 12u

Sectoraal akkoord

Op 17 oktober werd er tussen de vakbonden en de werkgevers van de sector een akkoord afgesloten.

Hierbij geven we een samenvatting van wat er is overeengekomen:

 • Alle akkoorden zijn eveneens van toepassing op kaderleden al is er de mogelijkheid voor een alternatieve invulling op ondernemingsvlak in overleg.
 • Er werd een koopkrachtpremie afgesproken van:
  • 400 € indien de bedrijfswinst in 2022 > de gemiddelde bedrijfswinst in 2018-2021
  • 600 € indien de bedrijfswinst in 2022 > 2 x de gemiddelde bedrijfswinst in 2018-2021
  • WG moet voor 1/12/2023 meedelen wat het bedrag wordt
  • Er kan nog onderhandeld worden over een alternatief maar de premie moet dit jaar worden betaald
  • De premie is pro rata de arbeidstijd. Iemand die bv. halftijds werkt krijgt de helft van de premie
 • Vervoerskosten:
  • Verderzetting van de derdebetalersregeling voor wie met het openbaar vervoer naar het werk gaat
  • Sectorale aanbeveling om tussen te komen in de parkeerkosten (auto, fiets) bij het gebruik van het openbaar vervoer
  • De fietsvergoeding wordt verhoogd van 0,24 € naar 0,27 €
  • Indien je meerdere vervoersmodi gebruikt heb je recht op een gecombineerde vergoeding
 • Baanvergoeding voor niet-sedentaire werknemers
  • Er kan een hogere vergoeding worden betaald aan werknemers die niet-sedentair zijn dan wat afgesproken is in de cao van 2012. Het gaat over een totaal van 17 € indien er geen maaltijdcheque wordt betaald
 • Vorming
  • Het individueel recht op vorming wordt als volgt opgetrokken: 2 dagen in 2023, 2,5 dagen in 2024, 3,5 dagen in 2025 en 5 dagen in 2026
  • De werkgevers moeten jaarlijks een opleidingsplan overmaken aan de werknemers voor eind maart
 • Werkbaar werk/eindeloopbaan
  • Er komt een recht op onbeschikbaarheid via sectorale cao 
  • Indien je je anciënniteitsverlof niet kan opnemen in het geval van ziekte dient dit in overleg worden uitbetaald of overgedragen naar het volgend jaar
  • De bestaande systemen SWT en landingsbanen worden verlengd tot 30 juni 2025.
  • Hierdoor blijft de mogelijkheid tot het aanvragen van een landingsbaan vanaf 55 jaar.
  • Invoering van een sectoraal systeem van ‘zachte landingsbanen’ waarbij een werknemer vanaf 58 jaar een lichtere functie kunnen aanvragen met een bijstorting van 100 € bruto indien er loonverlies is
 • Verplaatsingstijd inspecteurs
  • De duur van de reistijd die door de werknemer ten laste wordt genomen vermindert vanaf 1/1/2024 van 7u/week naar 6u/week.
  • Er wordt onder de sociale partners gezocht naar een juridisch correcte oplossing voor de reistijd
  • Indien deze oplossing er niet komt voor 1/1/2026 vermindert de reistijd vanaf die datum naar 5u/week.
  • Bestaande ondernemingsafspraken die gunstiger zijn voor de werknemer worden hierdoor niet gewijzigd
  • Deze vermindering van de reistijd ten laste van de werknemer geldt niet voor de bedienden die hun afspraken nog helemaal autonoom regelen.
 • Sociaal overleg
  • De bijdragen voor syndicale vorming en syndicale waarborgen worden verhoogd vanaf 1/1/2024
  • De bestaande cao’s van bepaalde duur worden verlengd
  • De bijdragen voor de risicogroepen worden verlengd
 • Afspraken rond elektrische en hybride wagens
  • De kosten van de installatie van laadinfrastructuur thuis bij de werknemer die over een elektrische bedrijfswagen beschikt zijn ten laste van de werkgever zolang deze kosten als standaardkost worden beschouwd (verzwaring aansluiting woning, extra kabel verre afstand, extra werken voor bekabeling vallen hier niet onder)
  • Er wordt tijdens deze periode gezocht naar een correct tarief dienstreizen voor wie zich met de eigen elektrische wagen verplaatst en het huidig tariefsysteem dat gebaseerd is op fiscale PK en brandstofprijzen wordt herbekeken.

Nog vragen ?

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Download

Download

Sectoraal akkoord

Pamflet in GVV

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart