Garagebedrijf (PC 112) : eisenbundel 2021-2022

30/09/2021 - 11u

Eisenbundel | Nationaal akkoord voor een periode van 2 jaar

Zekerheid

Inkomenszekerheid

A. Loonsverhoging
 • Maximale invulling van de loonmarge door verhoging van de baremieke en effectieve lonen, vanaf 1 januari 2021
 • Ondernemingsenveloppe met deadline en terugvalpositie
 • Toekenning van de coronapremie
 • Invoering van een systeem van jaarlijkse baremieke verhogingen
 • Verhoging van ploegenpremie en premie voor nachtarbeid
 • Invoering scheidingspremie
 • Verlenging engagementsverklaring jeugdlonen
B. FBZ
 • Alle bepalingen van bepaalde duur verlengen
 • Indexeren en verhoging van alle aanvullende vergoedingen
 • Aanvullende vergoeding bij tijdskrediet (motief zorg en opleiding) en bij ouderschapsverlof
 • Verhoging en uitbreiding tussenkomst in kosten kinderopvang
 • Aanvullende vergoedingen bij geboorte- en moederschapsverlof
 • Automatische betaling van de aanvullende vergoedingen tijdelijke werkloosheid
C. Eindejaarspremie
 • Verbetering gelijkstelling voor tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen en bij ziekte
 • Schrappen anciënniteitsvereiste van 3 jaar bij vrijwillig vertrek
D. Mobiliteit
 • Maximale fietsvergoeding bij woon- werkverkeer
 • Verhoging tussenkomst privévervoer
E. Functieclassificatie
 • Herziening functieclassificatie

Werkzekerheid

 • Verbetering van de werkzekerheidsclausule

Opleiding

 • Verhoging van collectieve en individuele opleidingsrechten en verzekeren van gelijke participatie + mechanisme om het recht op vorming afdwingbaar te maken

 • Geen scholingsbeding voor gratis opleidingen door Educam, opleidingen waarvoor aan de werkgever een premie werd betaald en wettelijk of reglementair verplichte opleidingen

 • Versterken van de rol van het sociaal overleg bij de uitwerking van de opleidingsplannen

 • Vorming en opleiding, alsook de voorbereiding van vorming en opleiding verplicht tijdens de arbeidstijd

 • Educam laten erkennen als centrum voor de validatie van ervaring en het in kaart brengen door Educam van de nodige toekomstige competenties op vraag van de werknemer

Kwaliteit van de loopbaan

Loopbaanplanning

A. Werkbaar werk
 • Verder ontwikkelen van het sectoraal model werkbaar werk, met aandacht voor de zware beroepen
 • Verbetering loopbaanverlof
 • Verbetering anciënniteitsverlof
 • Verbeteren en uitbreiden van klein verlet en verlof om dwingende redenen
B. SWT
 • Sectoraal maximaal intekenen op kadercao’s NAR betreffende SWT
C. Tijdskrediet en zachte landingsbanen
 • Sectoraal maximaal intekenen op de kadercao’s NAR betreffende landingsbanen
 • Sectoraal maximaal recht voorzien van voltijds- en halftijds tijdskrediet met motief

Inspraak en overleg

 • Verduidelijkingen cao inzake statuut vakbondsafvaardiging
 • Plaatsvervangende mandaten in ondernemingen met minder dan 50 arbeiders
 • Meetellen van uitzendkrachten voor de oprichting en de berekening van het aantal mandaten vakbondsafvaardiging
 • Voorzien in een tussentijdse aanstelling van syndicale afgevaardigden
 • Verhogen van het aantal dagen syndicale vorming
 • Meer controle op onderaannemers en uitzendarbeid
 • Uitbreiding syndicale uren
 • Verlenging na-bescherming, zoals bepaald in artikel 20 van het nationaal akkoord van 2017-2018
 • Overleg met de vakbondsafvaardiging in het kader van de relance vrijwillige overuren + recht op bijstand door vakbondsafgevaardigde en/of vakbondssecretaris bij het sluiten van de individuele overeenkomst

Allerlei

 • Vlaamse aanmoedigingspremies
 • Technische aanpassingen
Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart