PC 330: IF-IC functieclassificatie | ACLVB geeft je een klare kijk !

24/04/2018 - 07u

IF-IC Functieclassificatie

Op 30 april is het zo ver. Je werkgever zal je bekend maken welke sectorale functiebeschrijving aan jouw job wordt gelinkt. Dit is een belangrijk moment in je loopbaan. De functie die de werkgever je toewijst, zal immers bepalen op welk loon je voortaan recht hebt.

Nu ben jij aan zet!  

Je moet nu een aantal belangrijke keuzes maken. Om je hierbij te helpen, leggen we in deze nieuwsbrief stap voor stap uit wat je moet doen en geven we je tips en informatie. Om te beginnen, vind je hier een duidelijk schema van de beslissingen die je de komende twee maanden moet bekendmaken aan je werkgever.

IF-IC : ACLVB geeft je een klare kijk!

De IF-IC functiebeschrijving

Je werkgever[1] zal je één van de functies toekennen die je in de IF-IC functiewijzer kan vinden. Het is mogelijk dat je werkgever meerdere functies (max.3) toekent of dat je functie ontbreekt in de IF-IC functiewijzer. In dat geval moet je werkgever je een categorie toekennen, die de hoogte van je loon zal bepalen.

 •  Lees je functiebeschrijving na. Je kan de beschrijving downloaden als je in de IF-IC functiewijzer op jouw functie klikt. Je kan hier ook vinden in welke categorie je functie werd geklasseerd (categorie 4 tot 20).
 • De beschrijving moet voor het overgrote deel (ongeveer 80% volstaat) overeenkomen met wat je doet. Twijfel je, dan kan je in de IF-IC functiewijzer op zoek naar een beschrijving die beter overeenkomt met je jobinhoud.
 • Wanneer je meerdere functies combineert, kijk dan goed na of de arbeidstijd die je werkgever opgeeft voor elk van de functies overeenstemt met de realiteit. Deze verdeling heeft immers een invloed op de samenstelling van je loon.
 • Wanneer je werkgever je geen functie toewijst, maar wel een categorie, kijk dan na of functies die in diezelfde categorie werden geklasseerd door IF-IC, overeenstemmen met het niveau van je eigen functie. Daarvoor kan je kijken naar de taken, maar ook naar de criteria.
 • Let op wanneer je werkgever je via e-mail informeert. Je aanvaardt de informatie voor ontvangst. Maar klik niet zomaar op “voor akkoord” zonder eerst kennis te nemen van de functiebeschrijving en de gevolgen daarvan.
 • Het is niet nodig om bijlagen aan je arbeidsovereenkomst te ondertekenen. Vraag om raad aan je vakbondsafgevaardigde of je vakbond als je werkgever toch een wijziging aan je arbeidsovereenkomst voorstelt.
 • Je vakbondsafgevaardigde of je vakbond kan je helpen als je twijfelt. De afgevaardigde heeft hiervoor een grondige opleiding gevolgd

Afhankelijk van je mening over de functie die je werkgever je heeft toegewezen, moet je nu een eerste belangrijke beslissing nemen : je aanvaardt de functie of je aanvaardt ze niet. Je hebt tijd tot 30 juni om alle beslissingen te nemen. Aarzel echter niet te lang, want als je je functie niet aanvaardt, moet je de nodige tijd voorzien om de beroepsprocedure voor te bereiden.

Je aanvaardt de functie die je werkgever je heeft toegewezen ?

Wanneer je akkoord bent met de functie, laat je dit aan je werkgever weten. Dit doe je door aan je werkgever  te melden welk barema je kiest. Je bestaande loonvoorwaarden of het nieuwe IF-IC barema (fase 1). Ook hier ben jij aan zet! Je krijgt van je werkgever alle gegevens die je helpen bij deze keuze. Je werkgever moet je op 30 april een vergelijking geven van de twee loonschalen (je bestaande loonschaal en het IFIC-barema in fase 1) en je zal een tip krijgen over welk van de twee het voordeligst is in jouw situatie. Deze tip is voor elke werknemer anders. Je moet dus je eigen situatie beoordelen. We hebben er natuurlijk voor gezorgd dat je nooit loon kan verliezen!

Wat moet je weten over je barema ?

Je moet weten dat het IF-IC barema een berekening is die voor elke werknemer anders is. Het is namelijk zo dat een aantal loonelementen worden geïntegreerd in je loonschaal. Zo is bv. de haard-of standplaatstoelage, het functiecomplementen, de toeslag voor diensthoofden en de premie voor BBT-BBK opgeteld bij je loonschaal.

Bovendien kunnen ook andere premies  worden opgeteld bij je loonschaal, wanneer daar met je vakbond in je onderneming een akkoord over werd gemaakt. Het totaal van deze loonschaal en de premies wordt het startbarema genoemd. Het startbarema wordt verhoogd wanneer het lager is dan de vastgestelde IF-IC barema’s (de zgn. doelbarema’s). De regering heeft ons geld gegeven om in een eerste stap 18,25% van het verschil tussen beide loonschalen te overbruggen. Zo komen we tot het IFIC-barema fase 1 voor alle werknemers.

Kijk je gegevens na voor je kiest !

Omdat de berekening verschillend is voor iedere werknemer, stelt IF-IC een berekeningstool ter beschikking van alle werknemers. Je kan alle gegevens die je van je werkgever krijgt, dus zelf nakijken met de IF-IC loonsimulator. Deze loonsimulator is vanaf 30 april vrij toegankelijk voor alle werknemers. Hier kan je alle informatie over je toegewezen functie en startbarema invullen, waarna je een simulatie en advies krijgt om je te helpen bij je individuele keuze. Het advies is gebaseerd op de samengetelde loonwinst of loonverlies voor je loopbaan (en voor een periode die je zelf kan invullen, bv. 5 of 10 jaar), in de veronderstelling dat je in dezelfde functie zou blijven werken tot aan je wettelijk pensioen.

Het is aan te raden om over te stappen naar het IF-IC barema als je een positief saldo hebt. Je hebt echter de volle vrijheid om te kiezen. Als je kiest voor het IF-IC barema kan je later niet terug naar je oude barema. Als je kiest voor je oude barema, kan je later, wanneer een bijkomend budget beschikbaar is, opnieuw kijken of een overstap naar het IF-IC barema (in fase 2 of later) voor jou voordelig is op dat moment. En tot slot, als je helemaal niet kiest, blijven je bestaande loonvoorwaarden gewoon verder lopen.

 • Ga na wat je werkgever allemaal in je startbarema heeft opgenomen. Hij is verplicht om je dit duidelijk mee te delen. Je loonschaal zou minstens je sectorale barema of je huisbarema moeten zijn. Dit laatste is altijd hoger dan het sectorbarema.
 • Indien andere premies dan de haard-of standplaatstoelage, het functiecomplement en/of toeslag voor diensthoofden en/of de premie voor BBT-BBK opgeteld worden bij je loonschaal, moet je nagaan of hierover wel een akkoord werd gemaakt met de vakbondsafgevaardigden. Ben je onzeker, vraag dan een bewijs. Dit bewijs kan een CAO zijn of een verslag van de overlegorganen waaruit een uitdrukkelijk akkoord blijkt om één of meerdere huisgebonden premie(s) mee op te nemen in je startbarema.
 • Als dit allemaal klopt, kan je met de IF-IC loonsimulator nagaan of de loonberekening, die je werkgever je heeft gegeven, klopt.
 • Heb jij als verpleegkundige recht op een premie BBT of BBK en is dit recht ontstaan vóór 01/05/2018? In dat geval zal de loonsimulator de boodschap geven dat je geen keuze krijgt om over te stappen naar het IFIC barema in fase 1. Je behoudt je oude loonschaal, met inbegrip van het recht op de premie. Dit is zo afgesproken door de sociale partners.
 • Let op wanneer je werkgever je via e-mail informeert. Je aanvaardt de informatie voor ontvangst. Maar klik niet zomaar op “voor akkoord” zonder eerst kennis te nemen van de gevolgen.
 • Het is niet nodig om bijlagen aan je arbeidsovereenkomst te ondertekenen. Vraag om raad als je werkgever toch een wijziging aan je arbeidsovereenkomst voorstelt.
 • Je vakbondsafgevaardigde of je vakbond kan je helpen als je twijfelt. De afgevaardigde heeft opleiding gevolgd om te werken met de IF-IC simulatietool.

Je moet nu een tweede belangrijke keuze maken. Stap ik over naar het IF-IC barema fase 1 of niet ? Je hebt tijd tot 30 juni om deze beslissing te nemen.

Als je ervoor kiest om over te stappen naar het IF-IC barema, dan wordt je loon ten laatste met de betaling van je loon van juli 2018 aangepast. Voor de periode van 1 januari tot 30 juni 2018 moet je werkgever  bovendien in één keer een correctie doen van het verschil tussen je startbarema en het IF-IC barema fase 1 waarvoor je hebt gekozen. Deze correctie zal ten laatste eind september 2018 worden betaald.

Je bent niet akkoord met de functie die je werkgever je heeft meegedeeld ?

Indien je niet akkoord bent met de functie die je werkgever je heeft toegekend, dan is het aan jou om verdere stappen te zetten. Je moet daarvoor een procedure volgen met een strikte timing. Deze procedure is individueel en kan niet collectief worden ingediend (bv. door een groep werknemers met dezelfde functie).

 • Wanneer je in beroep gaat, wordt de keuze voor het IF-IC barema fase 1 uitgesteld. Denk dus goed na vooraleer je dit doet en aarzel niet om hulp te vragen aan je vakbondsafgevaardigde of je vakbond.

Waarom kan ik in beroep gaan ?

 1. Je bent niet akkoord met de functiebeschrijving die je werd toegewezen.
 2. Er werd een ontbrekende functie toegewezen, maar je bent niet akkoord met de categorie waarin je werkgever deze ontbrekende functie plaatst, of je vindt wél een functie in de IF-IC functiewijzer die perfect bij je jobinhoud past.
 3. Je werkgever wijst je niet één maar verschillende functies toe, maar je bent niet akkoord met één of meerdere van de toegewezen functies of met de arbeidstijd die je werkgever aan de functies heeft toegekend.

Het is dus NIET mogelijk om beroep aan te tekenen tegen de functie omdat je bijvoorbeeld vindt dat ze in een verkeerde categorie zit, omdat ze niet overeenkomt met je diploma of omdat je de titel van je functie niet goed vindt.

Hoe kan ik in beroep gaan ?

 1. Je bent verplicht het formulier voor ‘intern beroep’ te gebruiken. Dit werd je overhandigd door je werkgever, gelijktijdig met de mededeling van je functie. Je vindt het ook op de website van IFIC waar je het digitaal kan invullen.

 2. Je bent verplicht je bezwaarschrift te ondertekenen met je handtekening.

 3. Je moet je bewaarschrift overhandigen aan je werkgever tegen ontvangstbewijs. De persoon aan wie je je bezwaarschrift moet bezorgen is de procesverantwoordelijke. De naam en contactgegeven van deze persoon worden je meegedeeld door je werkgever.

 4. De uiterste datum om je werkgever in kennis te stellen van je beroep is 30 juni 2018. Alle beroepsformulieren die na 30 juni 2018 binnenkomen zijn onontvankelijk.

 • Formulier voor intern beroep in pdf en word

Wie spreekt zich uit over mijn beroep ?

In elke onderneming met een overlegorgaan waar vakbonden zijn vertegenwoordigd, zal een ‘interne beroepscommissie’ worden samengesteld met vertegenwoordigers van je werkgever en van de vakbonden. Als de ACLVB verkozenen heeft, zal in deze interne beroepscommissie dus ook een ACLVB vertegenwoordiger mee beslissen over je beroep.

De interne beroepscommissie beslist of het beroep ontvankelijk is. Zo ja, dan beoordeelt ze de argumenten die je hebt aangehaald op je bezwaarschrift. Deze commissie beslist in unanimiteit om eventueel een nieuwe functie toe te wijzen of de verdeling van hybride functies te herzien. Indien je een ontbrekende functie betwist, kan de commissie unaniem beslissen om je alsnog een functie of een andere categorie toe te kennen. Maar zonder unanimiteit, blijft de oorspronkelijke toewijzing door je werkgever van toepassing.

Werk je in een onderneming zonder overlegorgaan, dan wordt je bezwaarschrift behandeld door je werkgever zelf. Voor de werknemers van de wijkgezondheidscentra werden regionale beroepscommissies opgericht die het beroep behandelen voor een groep van wijkgezondheidscentra.

 • Een goede voorbereiding is veel waard. Lees daarom nog eens aandachtig onze tips over de IF-IC functiebeschrijving hierboven. Een beroep is best zo goed mogelijk onderbouwd. Dit kan je bv. doen door de functiebeschrijving die je werkgever heeft gemaakt te vergelijken met de sectorale functiebeschrijving en de verschillen of ontbrekende elementen aan te duiden.
 • Je bent verplicht de interne beroepsprocedure te voltooien vooraleer je in hoger beroep kan gaan. Wanneer je beroep niet ontvankelijk wordt bevonden kan je, indien het voor 30 juni gebeurt, opnieuw een beroeps aantekenen. Gebruik dan uiteraard wel de juiste argumenten.
 • Vraag hulp aan je vakbondsafgevaardigde of je vakbond wanneer je twijfels hebt over het invullen van het bewaarschrift én je argumenten om in beroep te gaan.
 • Kijk na welke vakbondsafgevaardigde in de interne beroepscommissie zetelt. Je bezorgt deze vertrouwenspersoon best vooraf een kopie van je bezwaarschrift. Hij zal je argumenten immers moeten beoordelen en verdedigen.

Wanneer ken je het resultaat van je intern beroep ?

De interne beroepscommissie heeft drie maanden tijd, en maximum tot 30 september 2018, om een uitspraak te doen over je beroep. De commissie zal echter niet wachten eind september om elk individueel beroep te behandelen. Beroepen die snel worden ingediend kunnen immers sneller worden behandeld. En het resultaat zal je worden schriftelijk worden meegedeeld zodra het kan. De beroepscommissie moet zijn beslissing ook beargumenteren.

LET OP : In ondernemingen zonder vakbondsvertegenwoordiging, is de werkgever verplicht je binnen een termijn van 15 dagen een beslissing mee te delen.

Zodra je de beslissing over het beroep ontvangt, ben jij opnieuw aan zet. Je moet immers opnieuw een belangrijke keuze maken. En voor deze keuze heb je niet veel tijd.

Je aanvaardt de beslissing over je beroep ?

Je hebt nu 7 dagen vanaf de bekendmaking van de beslissing over je beroep om je barema keuze te maken. Lees hiervoor opnieuw onze tips over de barema-keuze hogerop in deze tekst.

Kies je voor het IF-IC barema fase 1, dan zal je loon worden aangepast in de maand volgend op de bekendmaking van je keuze. Ook hier zal je werkgever je een looncorrectie betalen voor de periode van 1 januari 2018 tot de maand vóór je nieuwe loon wordt betaald. De betaling van deze eenmalige correctie moet gebeuren binnen de 3 maanden.

 • Je moet je jaarlijks verlof niet uitstellen omdat je aan het wachten bent op je beslissing in beroep. De procedure geeft je 7 dagen om je barema te kiezen of 15 dagen om in hoger beroep te gaan (zie verder). We hebben echter afgesproken dat de jaarlijkse vakantie de termijn verlengt. Werd je beslissing tijdens je vakantie bekendgemaakt, dan beginnen de 7 (of 15 dagen) te lopen vanaf de eerste werkdag na je vakantie.

Je bent niet akkoord met de beslissing over je beroep ?

Wanneer je de beslissing in beroep niet aanvaard, dan heb je nog één mogelijkheid om in hoger beroep te gaan. Dit hoger beroep kan je indienen bij de zgn. externe beroepscommissie. Deze externe beroepscommissie is samengesteld uit experts in functieclassificatie en wordt geacht onafhankelijk en met kennis van zaken te oordelen en te beslissen volgens de IF-IC functieclassificatie methode.

Je bent verplicht je hoger beroep in te dienen met het “formulier extern beroep”, en je moet dit doen binnen de 15 dagen nadat je in kennis bent gesteld door je werkgever over het besluit van je intern beroep.

Het adres waar je je formulier extern beroep moet bezorgen is “IFIC - Externe beroepen , Sainctelettesquare 13-15 te 1000 Brussel. Je verzendt je brief best aangetekend om  zeker te zijn dat je beroep wordt ontvangen.

 • Formulier voor extern beroep in pdf en word

Het resultaat van het extern beroep is bindend.

Het besluit van de externe beroepscommissie wordt schriftelijk meegedeeld aan jou en je werkgever. Dit zal gebeuren binnen de twee maanden na het indienen van het beroep en ten laatste op 15 november 2018. Het besluit van de externe beroepscommissie wordt gemotiveerd en is bindend voor alle partijen.

Zodra de beslissing over je extern beroep is bekend gemaakt, beschik je over 7 dagen om je keuze te maken voor het IF-IC barema of voor het behoud van je bestaande loonvoorwaarden. Lees hiervoor opnieuw onze tips over de barema-keuze hogerop in deze tekst.

Kies je voor het IF-IC barema dan zal je loon worden aangepast in de maand volgend op de bekendmaking van je keuze. Ook hier zal je werkgever je een looncorrectie betalen voor de periode van 1 januari 2018 tot de maand vóór je nieuwe loon wordt betaald. De betaling van deze eenmalige correctie moet gebeuren binnen de 3 maanden.

Heb je nog vragen?

 • Op de website van if-IC kan je terecht voor veel gestelde vragen en antwoorden FAQ
 • Je kan altijd terecht bij de vakbondsafgevaardigde die je hebt verkozen in je onderneming.
 • Wanneer je dat wil, kan je ook terecht bij één van onze secretarissen die je professioneel zullen begeleiden met al je vragen. Je kan de ACLVB secretarissen contacteren via onderstaande gegevens.
Zone Voornaam Naam Tel  E-mail
Brussel Stijn Pauli 0473/74.93.90 stijn.pauli@aclvb.be 
Halle-Vilvoorde Sophie Crombain 0472/20.39.56 sophie.crombain@aclvb.be
Antwerpen-Metropool Tim Lycke 0475/41.09.30 tim.lycke@aclvb.be
Mechelen-Rupel-Kempen Katleen Verhaegen 0499/41.78.39 katleen.verhaegen@aclvb.be
Limburg Sandra Donders 0472/62.13.76 sandra.donders@aclvb.be
West-Vlaanderen Els Depoorter 0478/58.95.62 els.depoorter@aclvb.be
Regio Gent Elke Goeminne 0497/53.15.80 elke.goeminne@aclvb.be
Waas en Dender André De Keyser 0475/39.89.69 andre.de.keyser@aclvb.be
Zuid-Oost-Vlaanderen Joachim Van Impe 0472/19.51.33 joachim.van.impe@aclvb.be
Vlaams Brabant Sandra Donders 0472/62.13.76 sandra.donders@aclvb.be
 • Het staat je natuurlijk vrij ook contact op te nemen met een medewerker van je ACLVB-secretariaat.

[1] (*) Het gaat om de werkgever behorend tot de volgende sectoren : de privé ziekenhuizen, de thuisverpleging, enkele federaal gebleven revalidatiecentra, de forensisch psychiatrische centra, de wijkgezondheidscentra en de diensten voor het bloed van het Belgische Rode Kruis.

Nog vragen ?

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Download

Download

Download de flash

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart