PC 304 | VIA II

04/10/2018 - 12u

VIA II kunstensector ondertekend!

Het is zover: na het vijfde Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Non-Profit in juni werd deze week ook het tweede VIA voor de kunsten ondertekend door de sociale partners en de Vlaamse Regering.

Hoewel de kunstensector nauw aansluit bij de socio-culturele sector, wordt er door de specificiteit van de kunstensector gekozen om een apart akkoord af te sluiten dat naast het ‘grotere’ VIA staat. De bedoeling is echter om op termijn ook deze sector volledig te integreren in de intersectorale akkoorden, dit door zowel de evolutie die het sociaal overleg gemaakt heeft waardoor er meer ruimte is om sectorspecifieke maatregelen uit te werken, als door de groeiende professionalisering van het sociaal overleg in de sector.

Deze toenadering heeft zich ook doorgetrokken naar enkele maatregelen voor de sector. Zo komt er een verhoging van de eindejaarspremie. Deze verhoging wordt bereikt door een stuk van het koopkrachtbudget hiervoor in te zetten, gecombineerd met het bedrag dat tot nu besteed werd aan ecocheques. Deze zullen in de toekomst dus verdwijnen.

Ook de syndicale premie wordt verhoogd naar een premie van €80 (voor wie voltijdse bijdragen betaalt)!

Naast deze koopkrachtmaatregelen werden ook afspraken gemaakt die de jobkwaliteit van alle werknemers in de sector ten goede moeten komen. De sociale partners kwamen onder meer overeen om afspraken te maken rond stages, zodat deze met de nodige kwaliteit aangeboden kunnen worden aan studenten. Ook het loopbaanbeleid op zich zal besproken en aangepast worden. Hierbij wordt gekeken naar zowel startende als oudere werknemers van de sector.

Omdat niemand in de sector uit de boot mag vallen, hebben de sociale partners ook afgesproken om regelingen te treffen rond taakloon, anciënniteitsopbouw voor ultrakorte contracten en minimumvergoedingen en -verloning voor zelfstandigen in de sector. Voor het dossier rond taakloon, waar al enkele maanden gesprekken rond gevoerd worden, zal in 2018 nog een cao afgesloten worden.

De sociale partners zullen ook het actieplan rond grensoverschrijdend gedrag verder uitwerken, dit project staat nog los van het actieplan van de regering, maar bij het uitvoeren ervan zullen de twee plannen aansluiting zoeken.

Tot slot werden ook afspraken gemaakt rond sociaal overleg in de verschillende ondernemingen. In ondernemingen waar geen Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk of Ondernemingsraad is, zal een evaluatie van het plaatselijk overleg plaatsvinden. Dit ofwel door een bevraging aan werkgevers en –nemers of door directe deelname van de sociale partners aan een personeelsvergadering. Na een evaluatieperiode zullen gesprekken opgestart worden met als doel een cao rond sociaal overleg/syndicale afvaardiging voor de sector.

Het uitbreidingsbeleid, dat uitkomt van de regering, werd reeds deels geïnvesteerd in projecten en infrastructuurwerken waarmee de regering extra tewerkstelling wenst te creëren.

Wil je alle details van het nieuwe akkoord doorlezen? Dat kan via deze link.

Nog vragen ?

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Download

Download

Download de flash

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart