Overzicht maatregelen regering-Michel

Op deze pagina:

  In wat volgt, wordt een zeer summier overzicht gegeven van de tot nu toe genomen beslissingen van de regering Michel. Enkele belangrijke voorafgaande opmerkingen:

  • De maatregelen zijn gerangschikt op datum van inwerkingtreding.
  • Dit overzicht is niet exhaustief: enkel de maatregelen die een grote impact hebben, worden besproken.
  • Dit overzicht houdt rekening met de maatregelen tot datum afsluiting. Dienaangaande wordt geen rekening gehouden met verscheidene elementen die in de nabije toekomst op het voorplan zullen treden. Er kan onder andere verwezen worden naar het Plan Peeters (impact vanaf 1.1.2017), de begrotingsopmaak 2017, de evaluatie van de afschaffing van de proefperiode (advies verwacht op 30.09.2016), de omvorming van het contingent studentenarbeid van 50 dagen naar (eventueel) 550 uren (december 2016).

  Oktober 2014

  Bekendmaking regeerakkoord Michel: (aankondiging) strenge overgangsmaatregelen rond eindeloopbaan (tijdskrediet, SWT).
   

  Januari 2015

  Fiscaliteit

  • Personenbelasting: retroactieve aanpassing van de grensbedragen voor de meeste belastingverminderingen (bv. 950 euro gestort voor pensioensparen in 2014, maar retroactief werd beslist dat fiscale aftrekbaarheid van het pensioensparen werd bevroren op 940 euro.)
  • Verhoging accijnzen op diesel, alcohol en tabak
  • Verhoging forfaitaire beroepskosten in hoofde van de werknemer(inkomsten 2015-aanslagjaar 2016
    

  Werkloosheid

  • Verstrenging toekenning inschakelingsuitkering: niet meer voor jongeren die afstuderen na 24 jaar.
  • Afschaffing anciënniteitstoeslag voor (nieuwe) oudere werklozen.
  • Vermindering van de uitkeringen tijdelijke werkloosheid (70% naar 65%).
  • Verlaagde berekening van de inkomensgarantie-uitkering voor onvrijwillig deeltijdse werknemers.
  • Aangepaste beschikbaarheid tot 65 jaar (mits uitzonderingen).
  • Versterking van administratieve sancties.
  • Afschaffing vrijstelling beschikbaarheid om sociale en familiale redenen, behalve mantelzorg.
  • Recht op uitkeringen tijdelijke werkloosheid na 65 jaar behalve wegens medische overmacht.
    

  SWT

  • Strengere toegangsvoorwaarden (+2 jaar, en meer)
   • Cao 17: 60 → 62
   • 56/33 bouw → 58/33 bouw + zware beroepen (cf. kader-cao’s, evt. tot 60/33)
   • 58/35 zware beroepen → 58/35 zware beroepen (cf. kader-cao’s, evt. tot 60/35)
   • 56/40 lange loopbaan → 58/40 lange loopbaan (cf. kader-cao’s, evt. tot 60/40)
   • SWT bij herstructurering → minimum 55 voor periode 2015-2016 (cf. kader-cao’s)
  • Aangepaste beschikbaarheid tot 65 jaar (mits uitzonderingen)
  • Afschaffing mogelijkheid om nevenactiviteit te beginnen of activiteit met betrekking tot het eigen bezit uit te oefenen

  Tijdskrediet

  • Afschaffing uitkering tijdskrediet zonder motief.
  • Verlenging uitkering tijdskrediet met motief.
  • Verhoging leeftijdsvoorwaarde voor landingsbanen van 55 naar 60 jaar (behalve bij zware beroepen, lange loopbaan of onderneming in moeilijkheden of herstructurering).
    

  Pensioenen

  • Afschaffing pensioenbonus.
  • Gepensioneerde 65–plusser mag onbeperkt bijverdienen.

  April 2015

  Koopkracht: indexsprong voor alle lonen, wedden en alle sociale uitkeringen van 2%.
   

  Juli 2015

  Pensioenen

  • Strengere toegangsvoorwaarden vervroegd pensioen: minstens 63 jaar en loopbaan van 42 jaar (vanaf 2019) (uitzondering lange loopbanen (60/44 en 61/43)
  • Optrekken wettelijke pensioenleeftijd tot 66 jaar (in 2025) en tot 67 jaar (in 2030)
  • Optrekken leeftijd voor toegang tot overlevingspensioen van 50 naar 55 jaar (graduele optrekking tussen 2025 tot 2030)

  Gewaarborgd loon

  Maatregel 2de maand gewaarborgd loon bij arbeidsongeschiktheid (regeerakkoord) wordt definitief afgevoerd.
   

  Augustus 2015

  Koopkracht

  • Versterking werkbonus (laagste lonen houden netto meer over).
  • Verhoging loonplafonds voor berekening van sommige werkloosheidsuitkeringen.

  September 2015

  Koopkracht

  Verhoging btw op elektriciteit van 6% naar 21%.

  Werkloosheid

  • Verstrenging toekenning inschakelingsuitkering: niet meer voor jonge schoolverlaters vóór hun 21ste en zonder voldoende kwalificatie.
  • Verruiming van de mogelijkheid van controle in de woonplaats van de werkloze.
  • Verhoging van de minimale werkloosheidsuitkeringen (+2%).

  December 2015

  Flexibiliteit

  • Introductie flexi-jobs in horeca.
  • Verhoging in Horeca van overuren gepresteerd bij buitengewone vermeerdering van werk / onvoorziene noodzakelijkheid: 143 naar 300 (360 in zaken met witte kassa).
    

  Januari 2016

  Sociale zekerheid

  • Volledige vrijstelling werkgeversbijdrage SZ voor 1e aanwerving tussen 2016-2020.
  • Versterkte vermindering werkgeversbijdrage SZ voor 2de – 6de aanwerving.
  • Verhoging werkgeversbijdragen Decava (aanvullende vergoedingen TK + SWT).
  • Schorsing ziekte-uitkering tijdens periode van hechtenis of gevangenzetting.
    

  Koopkracht

  Beperkte loononderhandelingen mogelijk (0.5% bruto + 0.3% netto).
   

  Aanvullende pensioenen

  Aanvullende pensioenen: herziening rendementsgarantie van een vast minimumpercentage (3.25% werkgeversbijdragen – 3.75% werknemersbijdragen) naar een jaarlijks herzienbaar variabel minimumpercentage (tussen 1.75% en 3.75%).
   

  Fiscaliteit

  • Verhoging forfaitaire beroepskosten voor werknemers.
  • De 30%-schijf personenbelasting wordt verbreed, maar effect pas in aanslagjaar 2017.
  • Verhoging accijnzen (Alcohol, suiker, tabak, …).
    

  Werkloosheid

  Versoepeling voor werkgever om gebruik te maken van systeem tijdelijke werkloosheid bedienden.


  Flexibiliteit

  Mogelijkheid om onderhandelingen te voeren over e-commerce (versoepeling nachtarbeid).
   

  April 2016

  Sociale Zekerheid

  Gefaseerde vermindering basispercentage werkgeversbijdragen (33% naar 25%)


  Maatregelen regering-Michel

  Lees onze analyses van de regeringsmaatregelen in ons dossier.

  Lees het dossier 


  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart