PC 125 : loon- en arbeidsvoorwaarden

Op deze pagina:

  Arbeidsduur: hoe lang moet/mag ik werken?

  Als je 5 dagen per week voltijds werkt, dan hangt het aantal uren dat je werkt af van het paritair subcomité waaronder je valt. Hierna vind je per subcomité je voltijds aantal uren per week. Soms is het zo dat je meer of minder mag werken dan je voltijds aantal uren.-, maar dan moet je gemiddeld op jaarbasis aan je voltijds aantal uren komen. Ook in de ander subcomités kan je elke week 1 uur of elke week 2 uren meer werken per week (en nooit minder). Dan heb je per bijkomend uur dat je werkt per week recht op 6 inhaalrustdagen (=bijkomende verlofdagen) per jaar.

  Ik werk in het paritair subcomité…

  Ik werk voltijds … uren per week

  Ik mag soms meer of minder uren werken maar op een periode van 1 jaar moet ik gemiddeld aan mijn voltijds aantal uren komen.

  PSC 125.01

  38 uren

  Ja, als ik wegvervoerder ben.

  PSC 125.02

  38 uren

  Ja, maar ik moet over een periode van 6 maanden gemiddeld aan mijn voltijds aantal uren komen.

  PSC 125.03

  38 uren

  Nee

  Je kan ook deeltijds werken, maar nooit minder dan 12 uren per week, of minder dan 3 uren per gewerkte dag. Je werkgever kan je niet zomaar de dag zelf of de dag voordien oproepen om te werken. Hij moet je voldoende op voorhand zeggen wanneer je moet werken. Hij kan je ook niet om het even wanneer aan het werk zetten. Normaal gezien moet hij je tussen 6u 's morgens en 20u 's avonds aan het werk zetten, van maandag tot zaterdag. Uitzonderingen op de voorvermelde regels zijn mogelijk, maar dan moet je werkgever hiervoor toestemming vragen. Contacteer je ACLVB-kantoor als je hierover vragen hebt.
   

  Lonen: hoeveel moet ik verdienen?

  Hoeveel je moet verdienen hangt eerst en vooral af van het paritair subcomité waaronder jij valt. Elk subcomité heeft zijn eigen minimumlonen. Per paritair subcomité word je betaald op basis van je functie. Elke functie valt onder een categorie, niveau of klasse. Om er zeker van te zijn dat je genoeg verdient, kan je twee zaken nagaan:

  Word ik betaald in de juiste categorie, niveau of klasse? Dit kan je nagaan in de cao functieclassificatie van jouw subsector.
  Krijg ik het minimumloon van mijn categorie, niveau of klasse? Dit kan je nagaan door naar de minimumlonen in jouw sector te kijken.

  Het tweede is makkelijker na te gaan dan het eerste. Om je minimumloon te controleren, zoek je jouw klassen, niveau of categorie op je loonbrief. Als je die gevonden hebt, dan zoek je deze in de lijst met minimumlonen van jouw subcomité. Als jouw loon minstens gelijk is aan het minimumloon, dan verdien je genoeg.

  Indien je eraan twijfelt of je in de juiste categorie, niveau of klasse wordt betaald, kan je kijken in de functieclassificatie  of jouw functie echt wel tot de categorie, niveau of klasse op jouw loonbrief behoort.

  Indien je hierover nog vragen hebt, dan ben je steeds welkom in je ACLVB-kantoor voor meer uitleg.

  Hierna vind je per subcomité een doorverwijzing naar jouw functieclassificatie, en naar de minimumlonen:

  • PSC 125.01: Jouw functieclassificatie vind je hier. Jouw minimumloon vind je hier.
  • PSC 125.02: Jouw functieclassificatie vind je hier. Jouw minimumloon vind je hier.
  • PSC 125.03: Jouw functieclassificatie vind je hier. Jouw minimumloon vind je hier.
    

  Premiestelsels

  Eindejaarspremie: Hoeveel bedraagt mijn dertiende maand of eindejaarspremie?

  Ook je eindejaarspremie is afhankelijk van het paritair subcomité waar je onder valt. Hierna vind je telkens een doorverwijzing naar de tekst met meer uitleg over jouw eindejaarspremie. Indien je hierover nog vragen hebt, neem gerust contact op met je ACLVB-kantoor:

  • PSC 125.01: In jouw subsector is er geen eindejaarspremie voorzien.
  • PSC 125.02: De tekst over jouw eindejaarspremie vind je hier. (artikel 3 tot 5)
  • PSC 106.03: De tekst over jouw eindejaarspremie vind je hier. (artikel 3 tot 5)

  Ploegenpremie: Hoeveel bedragen mijn ploegenpremies?

  Ook je ploegenpremie is afhankelijk van het paritair subcomité waar je onder valt. Hierna vind je telkens een doorverwijzing naar de tekst met meer uitleg over jouw ploegenpremie. Indien je hierover nog vragen hebt, neem gerust contact op met je ACLVB-kantoor.

  • PSC 125.01: In jouw subsector is er geen ploegenpremie voorzien.
  • PSC 125.02: De tekst over jouw ploegenpremie vind je hier. (artikel 6)
  • PSC 125.03: De tekst over jouw ploegenpremie vind je hier. (artikel 2)

  Premies bestaanszekerheid: Welke andere premies zijn er nog in mijn sector?

  Ook je andere premies zijn afhankelijk van het paritair subcomité waar je onder valt. Hierna vind je een tabel met een overzicht van een aantal premies die in meerdere subcomités voorkomen:

  Ik werk in het paritair subcomité…

  PSC 125.01

  PSC 125.02

  PSC 125.03

  …Dus ik krijg een eenmalige anciënniteitsvergoeding ter waarde van minimum … euro in het jaar waarin ik 25 jaar bij mijn werkgever werk.

  300 euro

  300 euro

  300 euro

  …En ik krijg jaarlijks ecocheques ter waarde van minimum … euro …

  0 euro

  0 euro

  250 euro

  …En ik krijg een toeslag van 0,17 eur per uur besteed aan het drenken van hout.

  Nee

  Ja

  Ja

  Daarnaast zijn er nog premies eigen aan elke subsector. Wil je hierover meer informatie, neem gerust contact op met je ACLVB-kantoor.
   

  Vervoerskosten: hoeveel krijg ik terugbetaald voor mijn woon- werkverkeer?

  Ook je vergoeding voor vervoerskosten is afhankelijk van het paritair subcomité waar je onder valt. Hierna vind je telkens een doorverwijzing naar de tekst met meer uitleg over jouw vergoeding voor vervoerskosten. Indien je hierover nog vragen hebt, neem gerust contact op met je ACLVB-kantoor.

  • PSC 125.01: De tekst over jouw vergoeding voor vervoerskosten vind je hier.
  • PSC 125.02: De tekst over jouw vergoeding voor vervoerskosten vind je hier.
  • PSC 125.03: De tekst over jouw vergoeding voor vervoerskosten vind je hier.
    

  Verlofstelsels: hoeveel extra verlof krijg ik in mijn sector?

  Ook je extra verlofdagen zijn afhankelijk van het paritair subcomité waar je onder valt. Hierna vind je een overzicht van de anciënniteitsverlofdagen in jouw subcomité. Een anciënniteitsverlofdag is een dag verlof die je ontvangt nadat je een aantal jaren in jouw onderneming hebt gewerkt. Vanaf dag werkjaar ontvang je elk jaar deze verlofdag(en).

  Ik werk in het paritair subcomité…

  PSC 125.01

  PSC 125.02

  PSC 125.03

  Ik krijg 1 anciënniteitsverlofdag per jaar vanaf … jaar werken in mijn onderneming / de sector (PSC 125.01, 125.02 of 125.03)

  10 jaar in mijn onderneming of 15 jaar in de sector.

  15 jaar in de sector

  10 jaar in mijn onderneming of 15 jaar in de sector.

  Ik krijg 2 anciënniteitsverlofdagen per jaar vanaf … jaar werken in mijn onderneming/ de sector (PSC 125.01, 125.02 of 125.03)

  10 jaar in mijn onderneming en 15 jaar in de sector.

     

   

  Tijdskrediet: heb ik recht om minder te werken?

  Je kan aan je werkgever vragen om in tijdskrediet te gaan. Dat betekent dat je tijdelijk minder gaat werken en dus ook minder loon verdient.

  Er zijn drie mogelijkheden:

  1. Je kan ofwel 4 op de 5 dagen gaan werken. Dit kan enkel als je voltijds werkt.
  2. Je kan ofwel halftijds gaan werken. Dit kan enkel als je minstens 3/4 werkt. (Meestal is dit minstens 28,5 uren per week)
  3. Je kan ook tijdelijk stoppen met werken.

  Als je werkgever niet akkoord is, kan je dit toch afdwingen, tenzij je in een onderneming werkt met 10 werknemers of minder. Soms kan je werkgever dit voor een periode van maximum 6 maanden uitstellen als er te veel werknemers gelijktijdig in tijdskrediet gaan. Ook is het mogelijk dat personen in jouw functie permanent uitgesloten worden, maar je werkgever moet hierover een akkoord sluiten met een vakbond. Neem gerust contact op met je ACLVB-kantoor indien je hiermee geconfronteerd wordt.

  Om je loonverlies wat te compenseren, krijg je een vergoeding, maar enkel als je tijdskrediet met motief neemt, of eindeloopbaantijdskrediet vanaf 60 jaar (zie verder). Deze vergoeding kan je aanvragen in je ACLVB-kantoor.

  Er bestaan verschillende soorten tijdskrediet:

  1. Tijdskrediet zonder motief. Dit kan je nemen zonder dat je hiervoor een welbepaalde reden moet geven en aantonen. In dit geval krijg je geen vergoeding om je loonverlies te compenseren. Je moet op de dag van je aanvraag minstens een loopbaan van 5 jaar hebben, waarvan 2 jaar bij je huidige werkgever. Je kan dit tijdskrediet maximum gedurende 1 jaar voltijds nemen, 2 jaar halftijds of 5 jaar 1/5.
  2. Tijdskrediet met motief. Hierbij moet je wel een reden geven en aantonen vb. zorg voor je (ernstig ziek) kind, opleiding of palliatieve zorg. Je moet minstens 2 jaar in dienst zijn bij je werkgever op de dag van je aanvraag. Je kan dit tijdskrediet gedurende maximum 1,5  of 2 jaar nemen, afhankelijk van het motief.
  3. Tijdskrediet voor werknemers van 55 jaar en ouder. Dit wordt ook wel eens ‘eindeloopbaantijdskrediet’ of ‘landingsbaan’ genoemd. Hiervoor moet je op de dag van je aanvraag minstens 55 jaar oud zijn en minstens een loopbaan van 25 jaar hebben, waarvan 2 jaar bij je huidige werkgever. Dit tijdskrediet kan je nemen tot je in pensioen gaat.

  Als je in tijdskrediet wil gaan, ga dan langs in je ACLVB-kantoor.

  Naast deze mogelijkheden bestaan er ook nog thematische verloven: Ouderschapsverlof, bijstand van een zwaar ziek familielid of palliatief verlof.

  Zie hiervoor onze brochure over thematische verloven.
   

  Eindeloopbaan

  SWT: Kan ik nog in SWT (brugpensioen) gaan?

  Een volledig overzicht van je recht op SWT vind je per subcomité op de volgende plaats:

  • PSC 125.01: De tekst over jouw recht op SWT (brugpensioen) vind je hier.
  • PSC 125.02: De tekst over jouw recht op SWT (brugpensioen) vind je hier.
  • PSC 125.03: De tekst over jouw recht op SWT (brugpensioen) vind je hier.

  2e pensioenpijler": Zal ik bovenop mijn wettelijk pensioen nog een aanvullend pensioen krijgen?

  Ook het aanvullend pensioen verschilt per subcomité.

  • PSC 125.01: er is geen aanvullend pensioen in jouw sector.
  • PSC 125.02:De tekst over jouw aanvullend pensioen vind je hier. (artikel 11)
  • PSC 125.03: De tekst over jouw aanvullend pensioen vind je hier. (artikel 11)
    

  Syndicale rechten

  Syndicale afvaardiging: Zijn er afgevaardigden of delegees op mijn werk?

  Of er afgevaardigden kunnen zijn in jouw onderneming, hangt af van het subcomité waarin jij werkt. Per subcomité kunnen er afgevaardigden zijn vanaf een minimum aantal arbeiders of werknemers (=arbeiders + bedienden).

  Ik werk in het paritair subcomité…

  Er kunnen afgevaardigden zijn in mijn onderneming vanaf … arbeiders of werknemers (= arbeiders + bedienden)

  PSC 125.01

  50 werknemers

  PSC 125.02

  30 arbeiders

  PSC 125.03

  50 werknemers

  De namen van jouw afgevaardigden vind je terug in je arbeidsreglement. Een afgevaardigde kan namens het personeel vragen stellen aan de werkgever, en voorstellen doen om de werkomstandigheden te verbeteren. Ook kan hij jou en je collega's op de hoogte houden van de actualiteit rond loon en werk. Daarnaast kan hij jou bijstaan in jouw gesprekken met de werkgever. Wil je meer informatie hierover, neem dan contact op met de syndicale werking van jouw zone. De gegevens vind je hier voor Vlaanderen, en hier voor Brussel.

  Syndicale premie: Krijg ik een stuk van mijn lidgeld terugbetaald?

  Een syndicale premie is een gedeeltelijke terugbetaling van je lidgeld van de vakbond. Op die manier kost het weinig om lid te zijn van de ACLVB.

  In de hele sector van de houtnijverheid krijg je jaarlijks een syndicale premie van 135 euro als je een volledig jaar voltijds hebt gewerkt. Zo betaal je eigenlijk maar 4,5 euro per maand om lid te zijn van de ACLVB (((15,7 eurox12)-135)/12)

  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart