PC 130: loon- en arbeidsvoorwaarden

Op deze pagina:

  Wat zijn de regels op gebied van mijn arbeidstijd en flexibiliteit?

  Deconnexie 

  In de sector geldt een collectieve arbeidsovereenkomst voor het recht op deconnexie voor bedrijven met twintig of meer werknemers.

  Drukkerij- & grafische kunstbedrijven

  De wekelijkse arbeidsduur bedraagt 37 uren per week :

  • ofwel effectief per week;
  • ofwel als gemiddelde wekelijkse arbeidsduur te realiseren door een effectieve wekelijkse arbeidsduur van maximaal 40 uur op een periode van 14 dagen of met toekenning van compensatiedagen op jaarbasis.

  De normale wekelijkse arbeidsduur is gespreid over vijf dagen, gewoonlijk van maandag tot vrijdag.

  Rustdag

  De wekelijkse arbeidsduur is - zoals eerder gezegd - gespreid over vijf dagen, gewoonlijk van maandag tot vrijdag.

  De dag waarop gewoonlijk niet gewerkt wordt is de zaterdag of de maandag, zodat de werknemers twee op elkaar volgende rustdagen hebben (zondag inbegrepen).
  Bij voorkeur wordt de rustdag toegekend op zaterdag. Slechts in ondernemingen waar het door de aard van de uit te voeren werken (tijdschriften, programma's.., enz...) noodzakelijk is om op zaterdag te werken, wordt de maandag als rustdag genomen.

  Rusttijd

  De normale voltijdse dagprestatie moet onderbroken worden door een onbetaalde rusttijd van minimum 30 minuten (etenstijd).

  Indien de arbeidsdag een ononderbroken prestatie omvat van meer dan 4,5 uren, dan heeft de werknemer recht op een rusttijd van 15 minuten. Deze rusttijd mag de arbeidsdag niet verlengen en mag niet leiden tot vermindering van loon.

  Deze regeling is niet van toepassing indien bijzondere omstandigheden (bv. verkeersmoeilijkheden) de verdeling van de normale arbeidsdag in ongelijke delen rechtvaardigt. Voorwaarde wat dit betreft is dat de ononderbroken prestatie niet meer dan 5 uren bedraagt.

  Voor wat de ploegenarbeid betreft : de arbeidsorganisatie in ploegen moet voor iedere ploeg een vast wekelijks uurrooster bevatten. Als werknemer heb je recht op een betaalde rusttijd die overeenstemt met de duur die plaatselijk in gebruik is. Deze rusttijd moet niet gelijktijdig aan alle collega's van een ploeg toegekend worden.

  Dagbladbedrijven

  De wekelijkse arbeidsduur bedraagt 35 uren. De arbeid wordt geregeld in dagdienst, gemengde dienst (avonddienst) en nachtdienst :

  • ofwel effectief per week;
  • ofwel als gemiddelde wekelijkse arbeidsduur, weliswaar te realiseren door een effectieve wekelijkse arbeidsduur van 36 uren met toekenning van 6 compensatiedagen op jaarbasis.

  Hierna de invulling van deze diensten :

  • Dagdienst : dit zijn prestaties tussen 6 en 20 uur.
  • Gemengde dienst (avonddienst) : dit zijn prestaties tot 22 uur.
  • Nachtdienst : dit zijn prestaties gedeeltelijk uitgevoerd na 22 uur.

  De arbeidsuren (met inbegrip van de rusttijden) kunnen ongelijk gespreid worden in de week over maximum 5 dagen, waarbij :

  • de dagelijkse arbeidsduur niet meer dan 9 uren mag bedragen;
  • de conventionele wekelijkse arbeidsduur moet nageleefd worden;
  • de zondagprestatie gelijk moet zijn aan de gemiddelde dagelijkse abeidsduur.

  Rusttijden

  • Arbeid in opeenvolgende ploegen : de normale arbeidspresaties bevatten een dagelijkse rusttijd van 30 minuten. Deze rusttijd moet niet gelijktijdig aan al de werknemers van een ploeg worden toegekend.
  • "Enkelploegsysteem" met arbeid binnen de grenzen van een regelmatig uurrooster (bv. van 8u30 tot 12 uur en van 13 tot 16u30 of 16u42) : de werknemer heeft recht op een betaalde rusttijd van :
   • 15 minuten wanneer één van de prestaties 4,5 uren overschrijdt;
   • 30 minuten wanneer de prestatie 5,5 uren overschrijdt.

  De uren van de maaltijden worden vastgesteld op ondernemingsniveau in akkoord met de ondernemingsraad en de syndicale afvaardiging.

  Hoe kan ik het loon waar ik recht op heb weten?

  Aandacht! Indien er andere lonen in werking zijn binnen uw onderneming, dienen die hoger te liggen dan de sectoriele uurlonen.

  Drukkerij- & grafische kunstbedrijven

  Klik hier voor de sectorale barema’s op 1 februari 2023 (index 2%).

  Dagbladbedrijven

  Klik hier voor de sectorale barema's op 1 februari 2023 (index 2%).

  Wat zijn de sectoriele premies en voordelen?

  Eindejaarspremie

  Een eindejaarspremie wordt betaald aan alle werknemers van de sector op 15 december (of de dichtstbijzijnde werkdag). Het bedrag van de premie wordt berekend op basis van de volgende formule (geldig voor een arbeider die 40 uur / week werkt): (weekloon X 173) / 40.

  Modaliteiten

  • Alle effectieve en gelijkgestelde prestaties (feestdagen, arbeidsongeval of beroepsziekte (12 maand), ziekte (50 dagen), … worden mee in rekening genomen.
  • Onder bepaalde voorwaarden wordt een een gedeeltelijke eindejaarspremie toegekend aan wie geen volledig jaar in dienst is of onvolledige prestaties leverde.

  Maaltijdvergoeding i.g.v. onvoorziene overuren

  Drukkerijen

  De werknemer heeft recht op een vergoeding voor een eetmaal bij elke onvoorziene bijkomende prestatie van ten minste 2 uren. Deze maaltijdvergoeding wordt niet toegekend als de werknemer de dag voordien verwittigd werd.

  Actueel bedrag : 4,62 EUR. 

  Dagbladen

  De werknemer heeft recht op een lichte maaltijd of vergoeding om een lichte maaltijd aan te schaffen wanneer hij een onvoorziene bijkomende prestatie van ten minste twee uren levert. Deze maaltijd of maaltijdvergoeding is niet verschuldigd als de werknemer ten laatste de dag voordien werd verwittigd.

  Actueel bedrag : 4,84 EUR. 

  Toeslagen (drukkerijen)

  Toeslag voor arbeid in één enkele ploeg tussen 20 u en 6 u

  • 25% voor arbeid tussen 20 u en 22 u;
  • 50% voor arbeid tussen 22 u en 06 u.

  De samenvoeging van de toeslagen mag nooit hoger liggen dan 100% van het uurloon.

  Toeslag voor arbeid in opeenvolgende ploegen

  Onder ploegenarbeid verstaat men de voltijdse prestaties die op eenzelfde arbeidsplaats zodanig worden georganiseerd dat een ploeg werknemers bij het beëindigen van haar prestaties opgevolgd wordt door een andere ploeg die hetzelfde werk verderzet. Er kan een zekere overlapping bestaan, waarbij de volgende ploeg reeds aanvangt terwijl de vorige het werk nog niet heeft beëindigd.

  • Toeslag voor werk in twee ploegen :
   Voor arbeid, uitgevoerd onder het weekregime in twee ploegen, wordt het werkelijke wekelijkse individuele loon verhoogd met 15%. De werknemers die opgeroepen worden om, in geval van overmacht, toevallige prestaties onder het regime van twee ploegen uit te voeren - (bijv. voor de vervanging van een afwezige werknemer die in een dubbele ploeg werkt, machinebreuk, ....) - ontvangen een toeslag van 15% voor de in het tweeploegenstelsel gepresteerde dagen. In de ondernemingen waar het werk in twee ploegen wordt georganiseerd, wordt de arbeidsdag bepaald tussen 6 u en 22 u. Voor elke prestatie uitgevoerd buiten deze uren, heeft de werknemer - naast de toeslag van 15% - recht op een toeslag van 100% op het individueel uurloon. Deze toeslag omvat de verhogingen voor eventuele overuren.
  • Toeslag voor werk in een nachtploeg (3e ploeg) : nachtarbeid is arbeid verricht tussen 22 u en 6 u. De toeslag voor prestaties in de nachtploeg is geïntegreerd in het barema :
   • van 20u tot 22u : +25%
   • van 22u tot 24u : +30%
   • vanaf 24u tot het einde van de werkdag : +30%

  Toeslag voor arbeid op zon- en feestdagen

  In principe is het verboden te werken op zon- en feestdagen, tenzij de werkgever zich kan beroepen op een wettelijke afwijking en de daaraan gekoppelde voorwaarden naleeft. Het op een zon- en feestdag uitgevoerde werk wordt dubbel betaald. Prestaties op een feestdag geven recht op een betaalde vervangingsverlofdag.

  Er worden 2 bijkomende feestdagen toegekend:

  • één dag te bepalen in akkoord tussen de werkgever en de werknemers (bijvoorbeeld de kermis van de plaats waar de onderneming gevestigd is, het gildefeest, het plaatselijke of regionale feest);
  • één dag die de werkgever mag vaststellen.

  Deze bijkomende feestdagen moeten met volledige effectieve werkdagen overeenstemmen. Ze worden toegekend volgens de modaliteiten voorzien in de feestdagenreglementering. Als een van deze extra vakantiedagen samenvalt met een zondag, een andere feestdag of een andere rustdag, wordt hij in overleg vervangen door een andere betaalde rustdag. Opgelet: deze bijkomende feestdagen zijn geen 'wettelijke' feestdagen in de zin van de feestdagenwetgeving.

  Toeslagen (dagbladen)

  Toeslag voor arbeid op zon- en feestdagen

  Voor dagbladondernemingen is het wettelijk toegelaten om op wettelijke feestdagen te werken. Het werk op een wettelijke feestdag geeft recht op een toeslag van 100% van het werkelijke loon voor de werkelijk gepresteerde uren. De som van de toeslagen - met uitzondering van de overurentoeslag - mag niet meer dan 130% bedragen. Gunstigere regelingen in de ondernemingen blijven uiteraard behouden. Het gaat hier om een forfaitaire vergoeding die niet mee in aanmerking komt voor de berekening van de vergoeding overuren.

  Het werk op een zondag geeft ook recht op een toeslag van 100% van het werkelijke loon voor de werkelijk gepresteerde uren. De som van de toeslagen - met uitzondering van de overurentoeslag - mag niet meer dan 130% bedragen. Gunstigere regelingen op ondernemingsniveau blijven ook hier behouden. Het gaat hier om een forfaitaire vergoeding die niet mee in aanmerking komt voor de berekening van de vergoeding overuren.

  Toeslag voor nachtarbeid

  Voor nachtwerk wordt een toeslag op het uurloon toegekend van:

  • 25% voor prestaties van 20 u tot 22 u;
  • 30% voor prestaties van 22 u tot 24 u;
  • 30% voor prestaties van 24 u tot het einde van de dienst.

  Het uurloon wordt bekomen door het werkelijke weekloon (baremaloon + overloon) te delen door de werkelijke arbeidsduur. De duur van de prestatie wordt afgerond tot het hogerliggende half uur, waarbij elke prestatie van minder dan een half uur wordt gerekend als een half uur.

  Toeslag voor overuren

  Voor de overuren wordt een toeslag op het uurloon toegekend van:

  • 50% voor de eerste 2 overuren per dag;
  • 75% voor de volgende overuren;
  • 100% voor overuren op een zon-, feest- of rustdagen.

  Het uurloon wordt bekomen door het weekloon, met inbegrip van de overlonen (werkelijk loon), te delen door de werkelijke arbeidsduur. De toeslagen voor werk op zon- en feestdagen en voor nachtwerk worden niet in rekening gebracht voor de vaststelling van de toeslag voor overuren.

  Toeslag voor arbeid op een rustdag

  • Toeslag voor werk op een rustdag : voor werk op een rustdag ontvangt de werknemer, naast zijn gewoon loon, de volgende toeslag: 1/5 van het werkelijke weekloon.
  • Toeslag voor dringend herstellingswerk op een rustdag : als het onderhoudspersoneel een dringend herstellingswerk moet uitvoeren op een rustdag wordt een toeslag toegekend van 100% op de werkelijk gepresteerde uren.

  Handelsdrukwerk (labeur)

  Het uitvoeren van handelsdrukwerk is niet toegelaten :

  • vóór 6 uur en na 22 uur;
  • op een rustdag;
  • op een zondag;
  • op een feestdag.

  Indien op die momenten toch handelsdrukwerk moet worden uitgevoerd, zijn de volgende toeslagen verschuldigd :

  • voor handelsdrukwerk - uitgevoerd op werkdagen na 20 u - wordt een toeslag toegekend van 20%
  • voor handelsdrukwerk - uitgevoerd op een rust-, zon- of feestdag - wordt een toeslag toegekend van 30%

  De toeslag voor handelsdrukwerk wordt berekend op het werkelijke basisloon (baremaloon + overloon), naast de toeslagen voor nachtwerk, werk op zon- en feestdagen en de toeslagen voor overuren, op basis van de uren die de werknemer werkelijk aan handelsdrukwerk heeft besteed.

  Opgelet : de directie kan met de syndicale afvaardiging overeenkomen om de toeslagen voor handelsdrukwerk te vervangen door compensatiedagen. Een definitie van handelsdrukwerk, de wijze van uitbetaling van de toeslagen en de toepassingsvoorwaarden worden overeengekomen tussen de directie en de syndicale afvaardiging. Bestaande voorwaarden en afspraken op ondernemingsvlak blijven uiteraard geldig voor de duur van de lopende werken.

  Wat is de tussenkomst voor de vervoerskosten op het niveau van de sector?

  Hieronder vindt u een overzichtstabel van de sectorale vergoedingen voor reiskosten binnen drukkerijen en dagbladen. 

  Verlofregeling

  Iedere werknemer in de privé sector heeft recht op 20 dagen wettelijk verlof. Voor deze niet-gewerkte dagen, krijgt de werknemer zijn loon en een dubbel vakantiegeld (zie onze brochure ‘Jaarlijkse vakantie’). Hij heeft ook recht op zogeheten dagen "klein verlet" ter gelegenheid van bepaalde familiale gebeurtenissen of om bepaalde burgerplichten en –opdrachten te vervullen.

  Niet gebruikte sectorale vakantiedagen (anciënniteitsdagen en extra-legaal verlof) worden bij uitdiensttreding als volgt behandeld:
  - In geval van ontslag door de werkgever: uitbetaling van de niet-opgenomen dagen
  - In geval van ontslag van de werknemer: het recht om de sectorale vakantiedagen op te gebruiken vóór het einde van de opzeggingstermijn.

  Anciënniteitsverlofdag

  De werknemers hebben recht op één dag verlof na 10 jaar dienst in de sector, twee dagen na 20 jaar en drie dagen na 25 jaar.

  - In geval van ontslag door de werkgever: de dagen van het anciënniteitsverlof worden uitbetaald
  - In geval van ontslag door de werknemer: de werknemer heeft het recht zijn of haar anciënniteitsverlof op te gebruiken vóór het einde van de opzeggingstermijn.

  Werknemers van 55 jaar en met ten minste twee jaar anciënniteit in de onderneming hebben ook recht op één dag, maar die kan niet worden gecombineerd met het bovenstaande systeem!

  Kranten: werknemers hebben recht op :
  - 1 dag anciënniteitverlof na 20 jaar dienst in de onderneming 
  - 1 dag extra anciënniteitsverlof voor werknemers van 55 jaar en ouder die 20 ononderbroken jaren in het bedrijf hebben gewerkt.

  Zijn er sectoriele vormingen en opleidingen?

  Voor bedrijven met twintig of meer werknemers moet jaarlijks vóór 31 maart een opleidingsplan worden opgesteld. Dit wordt ten minste vijftien dagen voor de vergadering ingediend bij de OR of anders bij de DS.

  Drukkerij & grafische sector

  1. Voor bedrijven met minder dan tien werknemers: collectief recht

  Elke werknemer heeft op ondernemingsniveau recht op drie opleidingsdagen per jaar.

  Dit recht kan alleen worden samengevoegd als de onderneming een opleidingsplan heeft voorgelegd aan de ondernemingsraad of, bij gebrek daaraan, aan de vakbondsafvaardiging voor advies. Als er geen vakbondsafvaardiging is, legt de werkgever zijn ontwerpopleidingsplan voor advies voor aan zijn werknemers. Zij moeten hun opmerkingen en eventuele suggesties binnen 15 dagen aan de werkgever doorgeven.

  Het individuele recht op scholing geldt voor bedrijven met tien of meer voltijdse werknemers en is een recht voor de werknemer, geen verplichting.

  2. Bedrijven met minstens tien en minder dan twintig werknemers: individueel recht

  Elke voltijdse werknemer die een volledig jaar in dienst is, heeft recht op 3 individuele opleidingsdagen per jaar, waarvan er 2 mogen worden samengeteld.

  Het aantal opleidingsdagen per werknemer wordt jaarlijks vóór 30 september vastgesteld.

  3. Bedrijven met minstens twintig werknemers: individueel recht

  Elke voltijdse werknemer heeft een individueel recht op opleiding van :

  • Ten minste 4 dagen individuele opleiding per jaar in 2023, waarvan 2 mogen worden samengevoegd.
  • Ten minste 5 individuele opleidingsdagen per jaar vanaf 2024, waarvan er 2 mogen worden samengevoegd. 

  De werkgever zal het opleidingskrediet jaarlijks schriftelijk of elektronisch met elke werknemer delen.

  Dagbladbedrijven

  1. Voor bedrijven met minder dan tien werknemers: collectief recht

  Elke werknemer heeft op bedrijfsniveau recht op twee opleidingsdagen gespreid over een periode van twee jaar.

  Dit recht kan alleen worden samengevoegd als het bedrijf een opleidingsplan heeft voorgelegd aan de ondernemingsraad of, bij gebrek daaraan, aan de vakbondsafvaardiging voor advies.

  2. Bedrijven met minstens tien en minder dan twintig werknemers: individueel recht

  Elke voltijdse werknemer die een volledig jaar heeft gewerkt, heeft recht op 1 individuele en/of collectieve opleidingsdag per jaar.

  Het aantal opleidingsdagen per werknemer wordt jaarlijks vóór 30 september vastgesteld.

  3. Bedrijven met minstens twintig werknemers: individueel recht

  Elke voltijdse werknemer heeft individueel recht op een opleiding van :

  Minstens 4 individuele opleidingsdagen per jaar in 2023, waarvan er 2 mogen worden samengevoegd.
  Ten minste 5 individuele opleidingsdagen per jaar vanaf 2024, waarvan er 2 mogen worden samengevoegd. 
  De werkgever deelt het opleidingskrediet jaarlijks met elke werknemer, schriftelijk of elektronisch.

  Ongebruikte opleidingsdagen worden overgedragen naar het volgende jaar zonder dat dit saldo in mindering wordt gebracht op het opleidingskrediet voor dat volgende jaar. Aan het einde van de periode van vijf jaar, waarvan de eerste begint op 1 januari 2024, wordt het saldo van het beschikbare scholingskrediet op nul gezet.

  Wat zijn de voordelen voor de oudere werknemers?

  Tijdskrediet

  De invulling van de stelsels van tijdskrediet dienen op bedrijfsniveau te worden bekeken. Wie hiervan gebruik wil maken valt ofwel terug op de algemeen wettelijk bestaande regelingen of op bedrijfsCAO’s.

  PC 130 

   

   

   

   

  TOEGANGSLEEFTIJD

  VOORWAARDE VOOR DE LOOPBAAN

  TREEDT IN WERKING

  EINDE

  TK - LANDINGSBANEN (NACHTARBEID, BOUW, ZWARE BEROEPEN, LANGE LOOPBAAN (35j)

  55(4/5)
  55(1/2)

  35

  01-01-21

  30-06-23

  Eindeloopbaan

  Het systeem van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) is de laatste jaren grondig gewijzigd.

  Voor meer algemene informatie in verband met SWT kan u elders op onze website terecht.

  Wij kunnen op deze website niet altijd een “kant en klaar” antwoord bieden op alle individuele vragen. Veel hangt af van uw persoonlijke situatie. Voor specifieke vragen kan u steeds terecht bij één van onze ACLVB-kantoren of bij onze medewerkers.

  Hieronder geven wij een schematisch overzicht van de specifieke stelsels die actueel van toepassing zijn in het PC 130 :

  PC 130 

   

   

   

   

   

  TOEGANGSLEEFTIJD

  VOORWAARDE VOOR DE LOOPBAAN

  TREEDT IN WERKING

  EINDE

   

  ALGEMEEN STELSEL

  62

  M / H : 40

  01-01-15

  -

   

  V / F: 38 (2022), 39 (2023) et 40 (2024)

   

  SWT ZWARE BEROEPEN

  60

  35

  01-07-21

  31-12-22

   

  SWT NACHT, BOUW EN ZWARE BEROEPEN

  60

  33

  01-01-23

  30-06-23

   

  SWT LANGE LOOPBAAN

  60

  40

  01-01-23

  30-06-23

   

  SWT MEDISCH

  58

  35

  01-01-21

  30-06-23

   
   

   

  Aanvullende pensioenskas

  1. Hier kan u het aanvraagformulier vinden om beroep te doen op het pensioen uit de aanvullende pensioenskas.

  Aanvullend pensioen 
  Wie heeft er recht op? Werknemers in de sector hebben recht op een aanvullende pensioenuitkering als :

  • Ze vóór 1 januari 2007 aangeworven zijn op basis van een arbeidsovereenkomst met één of meer ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de Grafische de drukkerij-, grafische en krantenindustrie, en
  • kunnen bewijzen dat ze al minstens 10 jaar een arbeidsovereenkomst hebben metbij een of meer van de bedrijven die vallen onder het paritair comité voor de drukkerijsector de drukkerij-, grafische en krantenindustrie, en
  • die bijdragen hebben betaald aan Grafica;
  • die als werknemer een wettelijk pensioen ontvangen.

  Wanneer wordt de vergoeding betaald? De toelage wordt eenmaal per jaar betaald in de tweede helft van december.
   

  Fonds voor Bestaanszekerheid 2de pijler

  2. Hieronder kan u het aanvraagformulieren vinden voor de verschillende pensioenen uit het Fonds voor Bestaanszekerheid 2de pijler.

                In geval van een wettelijk pensioen.

                In geval van een vervroegd pensioen.

                In geval van een brugpensioen.

                In geval van een overlijden.

   

  Wat zijn de syndicale en sociale rechten waar ik recht op heb?

  Tussenkomst in geval van het sluiten van de onderneming?

  De uitkering bij bedrijfssluiting, die wordt betaald aan het CP 130.00-fonds, wordt uitgekeerd aan alle werknemers die het slachtoffer zijn van een bedrijfssluiting waarbij minder dan 20 werknemers werkzaam zijn (minder dan 5 in geval van faillissement) op het moment dat het bedrijf zijn activiteiten staakt.


  Het bedrag voor bedrijfssluitingen die plaatsvinden tussen 01.01.2023 en 31.12.2023 is als volgt samengesteld

  • een vergoeding van 86,78 euro per jaar dienst bij de onderneming, met een maximum van 20 jaar;
  • een toelage van 86,78 euro per leeftijdsjaar boven de 45 jaar, met een maximum van 20 jaar;
  • een toelage van 140,43 euro per jaar vakbondslidmaatschap, met een maximum van 14 jaar. Deze vergoeding wordt berekend op basis van het lidmaatschap van de vakbond van de werknemer gedurende de periode waarin hij of zij door een arbeidsovereenkomst aan de onderneming gebonden was.

  Deze bedragen worden jaarlijks aangepast door het Paritair Comité.

  Werkbaar werk


  Elke drukkerij met meer dan 20 werknemers is verplicht een werkgelegenheidsplan op te stellen om het aantal werknemers van 45 jaar te verhogen of te handhaven.

  De syndicale afvaardiging

  De installatie van een syndicale delegatie is aan nogal wat regels en voorwaarden onderworpen. Best is contact op te nemen met een van onze ACLVB secretariaten.

  Syndicale premie

  Alle werknemers van het PC 130 hebben recht op een syndicale premie.

  Vanaf 2023 (premie 2022) zal de syndicale premie verhoogd worden met €10,- en zal de premie €145,- bedragen.

  Voorwaarden

  • lid zijn van één van de vakorganisaties, vertegenwoordigd in het PC voor het grafische kunst- en dagbladbedrijf (en de bijdragen gestort hebben)
  • zonder onderbreking gebonden door een arbeidsovereenkomst in één of meerdere ondernemingen, behorend tot het PC voor het grafische kunst- en dagbladbedrijf gedurende :
   • ofwel minstens één jaar;
   • ofwel minstens één maand tussen 1 oktober van het jaar dat voorafgaat aan dat waarvoor de toelage wordt toegekend en 30 september van het lopende jaar.

  Ook recht

  De werknemers die met pensioen zijn gegaan in de loop van het dienstjaar of die in dienst zijn getreden in een grafisch bedrijf binnen de 4 maanden na de beëindiging van hun studies, en die het bewijs leveren een werkelijke of gelijkgestelde dienstbetrekking met volledige dagtaak te hebben gehad in één of meerdere ondernemingen, behorend tot het PC voor het grafische kunst- en dagbladbedrijf, tijdens het betrokken dienstjaar gedurende ten minste een maand.

  De werknemers die tijdelijk werkloos zijn om economische redenen kunnen eveneens tijdens de betrokken periode de jaarlijkse syndicale toelage genieten.

  Bedrag

  Het bedrag van de jaarlijkse basistoelage (12/12) is als volgt bepaald voor het dienstjaar dat op 30/09/2022 eindigt :

  • 145 EUR (12,08 EUR par mois);
  • 95,2 EUR (7,93 EUR par mois) pour les chômeurs avec complément d'entreprise et les chômeurs âgés de 50 ans ou plus le 30 septembre de l'année pour laquelle l'indemnité est accordée;
  • 76,00 EUR (6,33 EUR par mois) pour les chômeurs âgés de moins de 50 ans (le 30 septembre de l'année pour laquelle l'indemnité est accordée) pendant les deux exercices suivant celui au cours duquel le chômage a commencé. 

  De toekenning van de syndicale premie wordt op 1 december van elk jaar vastgelegd. De uitbetaling gebeurt tussen die datum en 1 september van het volgende jaar.

   
   
   
   
  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart