PC 140.01 Loon- & arbeidsvoorwaarden

Op deze pagina:

  Op uw arbeidsovereenkomst of uw loonbriefje heeft u een RSZ-nummer dat begint met het voorvoegsel 085 en uw bedrijf ressorteert onder Paritaire Commissie 140.01.

  Hieronder vindt u de belangrijkste sectorale loon- en arbeidsvoorwaarden voor werknemers van de Paritaire Commissie 140.01, Commissie voor autobussen en autocars.

  Uw Paritaire Commissie is een belangrijk orgaan, want op dit niveau worden voor uw sector minimumlonen en minimale arbeidsvoorwaarden vastgelegd in de vorm van cao's.

  Onze website heeft tot doel enkele regels aan te reiken die van toepassing zijn op uw sector. Meer informatie nodig? Neem contact op met uw ACLVB-afgevaardigde of bestendig secretaris.

  Houd er rekening mee dat bedrijfsovereenkomsten gunstiger voorwaarden kunnen bieden. In dat geval zijn uiteraard deze gunstigere voorwaarden van toepassing..

   

  Wat zijn de regels inzake mijn arbeidstijd en flexibiliteit?


  Bestuurders van reguliere (uitbestede) diensten :


  Voor bestuurders die minder dan 50 kilometer afleggen. 


  1. Geregelde diensten - Vervoerder in Wallonië  
  2. Geregelde diensten - Vlaamse Vervoermaatschappij 


  Bestuurders van gespecialiseerde geregelde diensten:


                 - School pick-up : 
  De arbeidstijd van de chauffeurs begint en eindigt in het depot indien de rit vertrekt uit het depot van de werkgever of begint daar waar de begeleider wordt opgehaald of in de school indien de rit niet vertrekt uit het depot van de werkgever. Het eindigt waar de begeleider wordt afgezet of bij de school.


  Occasionele dienst chauffeurs:


  De arbeidstijd van chauffeurs omvat het schoonmaken van voertuigen door chauffeurs
  Als gevolg van de Covid-crisis hebben de chauffeurs nieuwe taken gekregen.


  Voortaan maakt de tijd die wordt besteed aan het schoonmaken van het voertuig deel uit van de arbeidstijd en moet deze door de werknemer naar behoren worden geregistreerd in de tachograaf, rekening houdend met de wettelijke bepalingen van Richtlijn 2002/15/EG en Verordening (EU) nr. 165/2014. 


  Houd er rekening mee dat u de instructies van uw werkgever strikt moet opvolgen; deze zal u het nodige schoonmaakmateriaal, de nodige uitrusting en de nodige hygiëneproducten ter beschikking stellen.
  Als u op zon- en feestdagen werkt, wordt de gegarandeerde dagvergoeding verhoogd met een vast bedrag van 30 euro bruto voor een dienst van maximaal zes uur en met een vast bedrag van 50 euro bruto voor een dienst van meer dan zes uur.


  Dagvergoeding voor zondag/feestdag: 12,59 (bedrag bijgewerkt op 01/06/2022)
                - voor een shift < 6 uur: 69,07 +30 EUR = 99,07 EUR bruto
                - voor een dienst > 6 uur ≤ 12 uur : 113,76 +50 EUR = 163,76 EUR , + 12,59 per uur vanaf 12 uur
                - voor een dienst > 12 uur 163,76 + 12,59 per extra uur


  Voor werk dat begint op zaterdag/dag voor een feestdag moet de chauffeur minstens 3 uur gewerkt hebben op zondag om de toeslag te krijgen (als hij voor 03:00 uur 's ochtends aankomt, zal er nooit een toeslag te betalen zijn.....)
  Als de dienst begint op de dag vóór een zon- of feestdag, moet de chauffeur op die zon- of feestdag ten minste 3 uur werken. In dit geval wordt de toeslag berekend op basis van de totale arbeidstijd.  Voor diensten die op een zon- of feestdag beginnen, is de toeslag gegarandeerd.


  Opgelet: Deze toeslag kan niet worden gecumuleerd met de toeslag voor compensatiedagen voor zondagsarbeid die niet binnen de 6 dagen wordt ingehaald, aangezien deze reeds tegen 100% worden uitbetaald.  

  Hieronder vindt u de minimumuurlonen van de verschillende werknemerscategorieën in het PC 140.01.

  Opgelet! Als er binnen uw bedrijf andere lonen gelden, dan moeten die hoger zijn dan de sectorale uurlonen.

   

  Hoe ken ik het loon dewelke ik recht op heb?

  1. Operator de Transport en Wallonie (O.T.W. - TEC) - Geregeld Vervoer Schaallonen op 01/06/2022
  2. Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) - Geregeld Vervoer - Schaallonen op 01/09/2022
  3. Speciale autobusdiensten - Bijzonder geregeld vervoer - Schaallonen op 01/09/2022                                            - ARAB-vergoeding op 01/07/2022
  4. Autocardiensten - Ongeregeld vervoer - Schaallonen op 01/10/2022
  5. Garagepersoneel - Schaallonen op 01/09/2022

  Wat zijn de sectorale premies en voordelen?


  Voor ongeregelde diensten: 


                 - Internationaal paspoort


  Heeft u een opdracht van uw werkgever waarvoor een internationaal paspoort nodig is? Als u om deze reden een internationaal paspoort moet kopen, moet uw werkgever u de kosten van de aankoop vergoeden.


  Alleen paspoorten die na 1 oktober 2021 zijn afgegeven, komen voor terugbetaling in aanmerking. 


  Hoe kom je eraan? U moet een bewijs van betaling overleggen en een verklaring dat u in de afgelopen zeven jaar geen terugbetaling hebt ontvangen voor de aankoop van een internationaal paspoort.


  Wanneer moet de terugbetaling plaatsvinden? De terugbetaling vindt plaats binnen een maand na indiening van het betalingsbewijs en de aangifte.


                 - Dag van inactiviteit in het buitenland voor ongeregelde diensten


  Een dag van inactiviteit in het buitenland wordt gecompenseerd door een afwezigheidsvergoeding.


  De RGPT-vergoeding is niet verschuldigd voor deze dag van inactiviteit.


  Als u tot 6 uur dienst hebt, geheel in het buitenland, in het kader van een meerdaagse reis, ontvangt u een toeslag + RGPT-vergoeding, berekend op basis van de duur van uw diensttijd.


  Deze bedragen worden geïndexeerd.


  Zie de schalen hierboven
   

  Eindejaarspremie :

  Sinds 1991 kent het sociaal fonds een voorschot op de eindejaarspremie toe aan de werknemers die er recht op hebben. Het dossier moet worden ingevuld en het is de werkgever die het Sociaal Fonds van de betrokken arbeiders informeert. De netto eindejaarspremie hangt af van uw gezinssituatie.

  Sectoren Brutobedragen
  Reguliere diensten (VVM - DE LIJN) 2.859,17 EUR
  Reguliere diensten (OTW - TEC 2.636,58 EUR
  Gespecialiseerde reguliere diensten 2.124,59 EUR
  Occasionele diensten 2.124,59 EUR
  Garagepersoneel Uurloon van december  2019 x 38 x 52 : 12

  Medio december betaalt het sociaal fonds een netto voorschot. Het bedrag wordt rechtstreeks op uw bankrekening gestort als het correct is. De eindejaarspremie wordt in december of januari uitbetaald.

  Het feit van opzegging brengt het verlies van het recht op de eindejaarspremie met zich mee, als u op 31-12-2019 niet meer in dienst bent.

  Bij ontslag wegens ernstige reden verliest de werknemer het recht op de eindejaarspremie.

  Vertrekpremie

  Als je de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, heb je recht op een vertrekpremie van 74,37 euro. Deze wordt tegelijk met de laatste opgave van de loonpremie uitbetaald.

  Vanaf de leeftijd van 50 jaar zullen werknemers die worden ontslagen omdat hun medisch selectieattest is geweigerd, een premie van 49,58 EUR ontvangen.

  IVergoeding voor nachtwerk

  Nachtarbeid voor rollend materieel op geregelde diensten - VVM: (tussen 20.00 uur 's avonds en 6.00 uur 's ochtends) en bijzondere geregelde diensten (tussen 22.00 uur 's avonds en 6.00 uur 's ochtends) is toegestaan voor het verrichten van vervoer-, laad- en loswerkzaamheden wanneer de aard van het werk of de activiteit zulks rechtvaardigt.

  Zie barem'as boven

  Vergoeding voor werken op zaterdagen, zondagen en feestdagen

  De openbare dienst voor de chauffeurs van VVM - DE LIJN is ononderbroken. Zij mogen elke dag werken, ook op zaterdagen, zondagen en feestdagen. Zoals de OTW staf.
  Het activiteitenrooster moet zodanig worden vastgesteld dat het rollend materieel 10 wettelijke vakantiedagen per jaar kan genieten.
  Gespecialiseerde chauffeurs in de geregelde dienst die op zon- en feestdagen werken, hebben recht op een toeslag van 100%.

  Zie barem'as boven

  Economische werkloosheid, Ziekte, Arbeidsongeval, Educatief verlof, Permanente vorming

  Zie barem'as boven

  Anciënniteitspremie

  Zie barem'as boven

  ARAB Vergoedingen

  De ARAB-premie dekt de kosten die de bestuurder buiten het hoofdkantoor van de onderneming maakt, zoals waslokalen, eetzalen, toiletten, drankjes, enz.

  Zie barem'as boven

  Gescheiden diensten

  Zie barem'as boven

  Overschrijding van de diensttijd 

  Zie barem'as boven

  Onderbroken diensten

  Maandelijkse toelage

  Zie barem'as boven

  Onvoorziene prestaties

  Zie barem'as boven

  Kledijvergoeding

  De kledingvergoeding voor rijdend personeel in de uitbestede sector van het reguliere vervoer (Openbare busdiensten VVM en OTW - TEC) wordt verhoogd tot 26,88 EUR / jaar indien zij door de werkgever ter beschikking worden gesteld. De vergoeding wordt in juli betaald. De kledingmassa wordt uitgebreid met de volgende kleding: sjaal, muts, thermisch ondergoed (2 stuks) en fleece.

  Reguliere diensten (Openbare busdiensten OTW - TEC): De maandelijkse kledingvergoeding wordt verhoogd tot 8,05 EUR / maand indien de werkgever geen werkkleding ter beschikking stelt.


  Ecocheques

  Geregelde diensten . OTW-TEC
                         - Eenmalige ecocheque: 150 EUR in januari 2022
  De ecocheques zullen uiterlijk op 31.01.2022 worden uitgereikt. De referentieperiode loopt van 01.01.2021 tot en met 31.10.2021. Het bedrag wordt niet naar evenredigheid van het arbeidsregime verdeeld.
                         - Eenmalige ecocheque: 100 EUR in augustus 2022
  Ecocheques worden uiterlijk op 31.08.2022 uitgereikt. De referentieperiode loopt van 01.01.2022 tot 30.06.2022. Het bedrag wordt niet naar evenredigheid van het arbeidsregime verdeeld.
  Gespecialiseerde geregelde diensten :
                          - Terugkerende Ecocheques: 125 EUR in juni van het jaar van toekenning
  Bestuurders die in de maand januari van het jaar van toekenning een dienstverband van ten minste vijf jaar bij dezelfde onderneming hebben. De referentieperiode is het kalenderjaar (12 maanden) voorafgaand aan het jaar van toekenning.
  De betaling van de ecocheques vindt plaats uiterlijk op 30 juni van het jaar van toekenning.
  Geproviseerd volgens het werkregime.
                            - Eenmalige ecocheque: 125 EUR in januari 2022
  Ecocheques worden uiterlijk op 31.01.2022 uitgereikt. De referentieperiode loopt van 01.01.2021 tot en met 31.10.2021. Het bedrag wordt niet naar evenredigheid van het arbeidsregime verdeeld.
  Gespecialiseerde geregelde diensten :
                          - Terugkerende Ecocheques: 125 EUR in juni van het jaar van toekenning
  Bestuurders die in de maand januari van het jaar van toekenning een dienstverband van ten minste vijf jaar bij dezelfde onderneming hebben. De referentieperiode is het kalenderjaar (12 maanden) voorafgaand aan het jaar van toekenning.
  De betaling van de ecocheques vindt plaats uiterlijk op 30 juni van het jaar van toekenning.
  Geproviseerd volgens het werkregime.
                         - Eenmalige ecocheque: 125 EUR in januari 2022
  Ecocheques worden uiterlijk op 31.01.2022 uitgereikt. De referentieperiode loopt van 01.01.2021 tot en met 31.10.2021. Het bedrag wordt niet naar evenredigheid van het arbeidsregime verdeeld.

   

  Cadeaucheque

   

  Sectoren Herhaaldelijk
  Reguliere diensten (VVM) - Rijdend personeel 35 EUR (in januari)
  Reguliere diensten (OTW - TEC) - Rijdend personeel 27 EUR (in december)
   

  Maaltijdchèque:

  Sectoren Herhaaldelijk
  Reguliere diensten (VVM) 4,72 EUR (Werkgeversbijdrage: 3,63 EUR)

  Autogrill Bus Club Card: 

  Occasionele diensten: chauffeurs hebben recht op een gratis maaltijd (ontbijt, middag, avond of koffie / gebak) en extra voordelen op vertoon van deze kaart wanneer een bestelling van minstens twintig passagiers wordt gedaan in het AC-restaurant, Carestel of Autogrill.

  Wat bedraagt de tussenkomst voor de vervoerskosten op niveau van de sector?

  Fietsvergoeding

  Sectoren Herhaaldelijk
  Reguliere diensten (VVM) 0.21 EUR/KM < 1 km met de fiets enkel traject (woonplaats-werkplaats) 

  Parkeerpremie

  Sectoren

  Bedragen

  Reguliere diensten (VVM)

   

  Reguliere diensten (OTW - TEC)

  de parkeerpremie wordt berekend op basis van het uurloon plus de 100% toeslag voor werk op zon- en feestdagen

  Gespecialiseerde reguliere diensten  

  De parkeerpremie is gelijk aan het voor een periode van 15' toegekende loon, vermeerderd met een aantal minuten gelijk aan de helft van de totale parkeertijd.

  Bijv. Parkeren: 3u00'- bezoldigde tijd: 15' + (3u00 ': 2) = 2u05

  Verplaatsing met een ander voertuig

  Occasionele diensten

  Loon per dag

  Verplaatsing van meer dan 6 uur

  90,63 EUR

  Verplaatsing van minder dan 6 uur

  66,83 EUR

  Wat gebeurt er in geval van ziekte of overlijden?

   

  Arbeidsongeschiktheidrente

  Reguliere OTW-diensten: in het geval van economische invaliditeit als gevolg van een ziekte of een ongeval in het privéleven.

  Vergoeding bij definitieve intrekking van het medisch selectieattest

  Het sociaal fonds kent de arbeiders van PC 140.01 een verzekering toe: het omvat een enkele vergoeding van 8.000 EUR (bruto). Let op, vanaf 56 jaar wordt een afname van 20% per jaar verwacht.

  Ditzelfde voordeel wordt toegekend aan de families van slachtoffers van een dodelijk ongeval in het raam van hun privéleven.

  Hospitalisatieverzekering AG Insurance

  Je hebt recht op een hospitalisatieverzekering, geldig overal ter wereld met een derdebetalingssysteem, dankzij het Sociaal Bus & Car Fonds als je aan de volgende drie voorwaarden voldoet:

  • alle arbeiders die onder Paritaire Commissie 140.01 vallen;
  • alle arbeiders met een anciënniteit van minimaal 6 maanden in de sector en die gedurende deze 6 maanden 50 dagen dienst of gelijkgestelde dagen hebben verricht;
  • alle arbeiders die in het voorgaande kalenderjaar ten minste 100 dagen of gelijkgestelde dagen hebben gewerkt, tenzij dit kalenderjaar het aansluitingsjaar is.

  De verzekering biedt:

  • onbeperkte vergoeding van medische kosten zonder eigen risico bij ziekenhuisopname in een kamer voor 2 of meer personen. Houd er rekening mee dat de kosten voor een eenpersoonskamer niet worden vergoed.
  • onbeperkte vergoeding van ambulante kosten voor een periode van maximaal 2 maanden voor de ziekenhuisopnameduur en 6 maanden na de ziekenhuisopnameduur. Dankzij de extra waarborg 'ernstige ziekten' worden ook de ambulante medische kosten voor de behandeling van de 31 ernstige ziekten vergoed. Deze waarborg "ernstige ziekten" legt echter een franchise op van € 75 per lid per jaar evenals een jaarlijks vergoedingsplafond van € 2.500.
  • een preferentieel tarief voor gezinsleden van de arbeider onder dezelfde verzekeringsvoorwaarden. De premie voor een volwassen partner bedraagt ​​€ 152,56 per jaar en voor kinderen die recht hebben op kinderbijslag € 61,02 per kind / jaar. Aansluiting van het gezin is uiteraard optioneel.

  Het verzekeringsbeheer wordt toevertrouwd aan de verzekeringsmaatschappij AG Insurance nv.

  Psychologische hulp

  Als je een trauma hebt opgelopen na een verkeersongeval, agressie, aanval, stress, ... er is sinds 2020 hulp, trauma-info, die je kunt bellen: 0800.11.0.11 of www.onze-zero-onze.be

  Wat zijn de sectoriele verloven?

  Klein verlet

  Het geadopteerde kind of het erkende natuurlijke kind wordt gelijkgesteld met het legitieme of legitieme kind.

   

  Reguliere diensten

  Occasionele diensten

  Gespecialiseerde reguliere diensten

  Huwelijk van de werknemer

  3 werkdagen in de week waarin het evenement plaatsvindt of in de volgende week

  3 werkdagen in de week waarin het evenement plaatsvindt of in de volgende week

  3 werkdagen in de week waarin het evenement plaatsvindt of in de volgende week

  Huwelijk van een kind van de werknemer of zijn echtgenote, een broer, een zus, een schoonbroer, een schoonzus, de tweede vrouw van de vader, een kleinkind van de werknemer .

  De dag van de bruiloft.

  De werknemer kan kiezen tussen de dag van het burgerlijk huwelijk of die van het religieus huwelijk.

  De dag van de bruiloft.

  De werknemer kan kiezen tussen de dag van het burgerlijk huwelijk of die van het religieus huwelijk.

  De dag van de bruiloft.

  De werknemer kan kiezen tussen de dag van het burgerlijk huwelijk of die van het religieus huwelijk.

  Wijding of toegtreding tot het klooster van een kind van de werknemer of zijn echtgeno(o)t(e), een broer, een zuster, een schoonbroer of een schoonzus van de werknemer.

  De dag van de plechtigheid.

  De dag van de plechtigheid.

  De dag van de plechtigheid.

  De geboorte van een kind van de werknemer wiens afkomst naar hem is gericht - vaderschapsverlof.

  10 dagen te kiezen door de werknemer in een periode van 4 maanden vanaf de dag van bevalling.

  10 dagen te kiezen door de werknemer in een periode van 4 maanden vanaf de dag van bevalling.

  10 dagen te kiezen door de werknemer in een periode van 4 maanden vanaf de dag van bevalling.

  Overlijden van de echtgenoot of echtgenote, een kind van de werker of haar echtgenoot, de vader, de moeder, de stiefvader, de tweede echtgenoot van de moeder, de stiefmoeder, de tweede vrouw van de vader van de werknemer.

  3 dagen te kiezen door de werknemer in de periode die begint op de dag van overlijden en eindigt op de dag van de begrafenis.

  3 dagen te kiezen door de werknemer in de periode die begint op de dag van overlijden en eindigt op de dag van de begrafenis.

  3 dagen te kiezen door de werknemer in de periode die begint op de dag van overlijden en eindigt op de dag van de begrafenis.

  Overlijden broer, zus, schoonbroer, schoonzus, grootvader, grootmoeder, kleinkind, overgrootmoeder , een overgrootvader, een achterkleinkind, een schoonzoon of een schoondochter die bij de wernemer woont. De schoonbroer, de schoonzus, de grootvader en de grootmoeder van de echtgenoot van de werknemer worden gelijkgesteld met de schoonbroer, de schoonzus, de grootvader en de grootvader -moeder van de werknemer

  2 dagen te kiezen door de werknemer in de periode die begint op de dag van overlijden en eindigt op de dag van begrafenis.

  2 dagen te kiezen door de werknemer in de periode die begint op de dag van overlijden en eindigt op de dag van begrafenis.

  2 dagen te kiezen door de werknemer in de periode die begint op de dag van overlijden en eindigt op de dag van begrafenis.

  Overlijden broer, zus, schoonbroer, schoonzus, grootvader, grootmoeder, kleinkind, overgrootvader , een overgrootmoeder, een achterkleinkind, een schoonzoon of een schoondochter die niet bij de werknemer woont. De schoonbroer, de schoonzus, de grootvader en de grootmoeder van de echtgenoot van de werknemer worden gelijkgesteld met de schoonbroer, de schoonzus, de grootvader en de grootvader -moeder van de werknemer.

  De dag van de begrafenis

  De dag van de begrafenis

  De dag van de begrafenis

  Plechtige communie van een kind van de werknemer of zijn echtgenoot/echtgenote

  1 effectieve dag te kiezen door de werknemer de dag voor of de dag na de plechtigheid, als deze plaatsvindt op een normale dag van inactiviteit, op een zondag of op een feestdag

  1 effectieve dag te kiezen door de werknemer de dag voor of de dag na de plechtigheid, als deze plaatsvindt op een normale dag van inactiviteit, op een zondag of op een feestdag

  1 effectieve dag te kiezen door de werknemer de dag voor of de dag na de plechtigheid, als deze plaatsvindt op een normale dag van inactiviteit, op een zondag of op een feestdag

  Deelname aan de vergadering van een familieraad bijeengeroepen door de vrederechter.

  De benodigde tijd met een maximum van één dag.

  De benodigde tijd met een maximum van één dag.

  De benodigde tijd met een maximum van één dag.

  Deelname van een kind van de werknemer of zijn echtgeno (o) t (e) aan de viering van "lekenjongeren" waar die wordt georganiseerd.

  1 effectieve dag te kiezen door de werknemer de dag voor of de dag na de plechtigheid, als deze plaatsvindt op een normale dag van inactiviteit, op een zondag of op een feestdag

  1 effectieve dag te kiezen door de werknemer de dag voor of de dag na de plechtigheid, als deze plaatsvindt op een normale dag van inactiviteit, op een zondag of op een feestdag

  1 effectieve dag te kiezen door de werknemer de dag voor of de dag na de plechtigheid, als deze plaatsvindt op een normale dag van inactiviteit, op een zondag of op een feestdag

  Deelname aan een jury, dagvaarding als getuige voor de rechtbank of persoonlijk optreden opgedragen door de arbeidsrechtbank

  De benodigde tijd met een maximum van vijf dagen.

  De benodigde tijd met een maximum van vijf dagen.

  De benodigde tijd met een maximum van vijf dagen.

  Uitoefening van de functie van bijzitter van een hoofdkantoor of een enkel stembureau tijdens parlements-, provinciale en gemeenteraadsverkiezingen

  De benodigde tijd.

  De benodigde tijd.

  De benodigde tijd

  Uitoefening van de functie van bijzitter van een van de belangrijkste stembureaus tijdens de verkiezing van het Europees Parlement

  de benodigde tijd met een maximum van vijf dagen

  de benodigde tijd met een maximum van vijf dagen

  de benodigde tijd met een maximum van vijf dagen

  Uitoefening van de functie van assessor van een hoofdtelbureau bij parlements-, provinciale of gemeenteraadsverkiezingen

  de benodigde tijd met een maximum van vijf dagen

  de benodigde tijd met een maximum van vijf dagen

  de benodigde tijd met een maximum van vijf dagen

  Verplaatsing van de werknemer op voorwaarde dat er sprake is van een effectieve verandering van woonplaats en dit eenmaal per jaar

  1 werkdag

  1 werkdag

  1 werkdag

  Wettelijke adoptie van een kind

  1 werkdag

   / 

  Opname van een kind in het gezin van de werknemer in het kader van een adoptie - Adoptieverlof

  Ononderbroken periode van maximaal 6 weken wanneer het kind nog geen 3 jaar oud is. De periode is beperkt tot 4 weken wanneer het kind bij aanvang van het verlof echter 3 jaar oud is. De maximale duur wordt verdubbeld als het kind gehandicapt is.

  Ononderbroken periode van maximaal 6 weken wanneer het kind nog geen 3 jaar oud is. De periode is beperkt tot 4 weken wanneer het kind bij aanvang van het verlof echter 3 jaar oud is. De maximale duur wordt verdubbeld als het kind gehandicapt is.

  Ononderbroken periode van maximaal 6 weken wanneer het kind nog geen 3 jaar oud is. De periode is beperkt tot 4 weken wanneer het kind bij aanvang van het verlof echter 3 jaar oud is. De maximale duur wordt verdubbeld als het kind gehandicapt is.

  Extra verlofdag

  Reguliere diensten (VVM): Toekenning van een feestdag voor de Vlaamse gemeenschap (11 juli)

  Anciënniteitsverlof

  Toegekend op basis van anciënniteit verworven op 1 juli van het jaar van toekenning.

  Reguliere diensten (OTW - TEC): 2 dagen / jaar, na 5 jaar dienst in het bedrijf

  Services réguliers (VVM) : 1 jours / an, après 4 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

  Waar heb ik recht op als mijn contract beëindigd wordt?

  Opzegtermijn

  Sinds 1 januari 2014 zijn de opzegtermijnen voor arbeiders en bedienden geharmoniseerd. Hierdoor is de berekening van opzegtermijnen complex geworden. Als u vragen heeft over uw persoonlijke situatie, neem dan contact op met uw ACLVB-afgevaardigdeof secretariaat: zij hebben de nodige tools om u te helpen.

  WEES VOORZICHTIG! U heeft recht op een werkloosheidsuitkering als u niet alleen verantwoordelijk bent voor uw ontslag. Sta nooit toe dat uw werkgever u beïnvloedt om uw contract alleen of in onderling overleg te beëindigen als dit niet daadwerkelijk het geval is. U loopt het risico uw recht op werkloosheidsuitkeringen te verliezen. Als u ontslagen wordt of ontslag wilt nemen, neem dan eerst contact op met uw ACLVB-bedrijfscoördinator, uw vakbondsafgevaardigde of uw lokale ACLVB-secretaris.

  Outplacement

  Sinds 1 juli 2019 neemt het sociaal fonds als onderdeel van de bijzondere regeling de kosten voor beroepsherplaatsingsdiensten door een erkende dienst (Ascento) voor zijn rekening.

  Om toegang te krijgen tot deze begeleiding, moet u op het moment van ontslag aan de onderstaande voorwaarden voldoen (behalve in geval van ernstige fout).

  • Minimaal 45 jaar oud zijn;
  • Minstens 1 jaar ononderbroken anciënniteit hebben bij de werkgever;
  • Een opzegtermijn of vergoeding ontvangen in plaats van een opzegtermijn van minder dan 30 weken

  Gratis tickets

  Voor arbeiders met 10 jaar anciënniteit in de sector en die in de periode van 01/01/1978 tot 31/12/1992 vervroegd pensioen of pensioen hebben genoten, dekt het sociaal fonds de kosten voor de gratis vervoertickets.

  Dit voordeel is gratis voor ex-personeelsleden die actief zijn bij een privébedrijf dat optreedt voor TEC's, maar ook voor leden van zijn familie die onder hetzelfde dak wonen.

  Voor gepensioneerden en prepensioenen na 31-12-1992 is de werkgever verantwoordelijk voor de kosten van gratis reizen.

  Heb ik recht op een aanvullend pensioen?

  Pensioensplan 

  Via het sociaal fonds geeft uw werkgever het lid toegang tot een aanvullend pensioen bij leven op de pensioendatum of, bij overlijden van de begunstigde (n).

  Kan ik genieten van tijdskrediet of werkloosheid met bedrijfstoeslag?

  Tijdskrediet


  Sinds 1 januari 2015 is het systeem van tijdskrediet grondig herzien. Indien u meer informatie wenst over dit onderwerp, raden wij u aan onze algemene informatiepublicaties over dit onderwerp te raadplegen.
  Op de website kunnen wij niet altijd een antwoord "op maat" op uw vraag geven. Uw persoonlijke situatie is mede bepalend voor de opzegtermijn. Als u specifieke vragen hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen met een van onze CGSLB-kantoren of met een van onze medewerkers.

   

   LEEFTIJD

  LOOPBAAN

  GELDIGHEIDSDUUR

   
   

  PC140.01

  TOEGANGSLEEFTIJD

  VOORWAARDE VAN DE LOOPBAAN

  TREEDT IN WERKING

  EINDE

   

  ALGEMEEN STELSEL

  55 (4/5)

  55 (1/2)

  35

  01-01-21

  30-06-2023

   

  Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)

  De afgelopen jaren is het werkloosheidsstelsel met bedrijfstoeslag, voorheen prepensioen, grondig herzien.

  Sinds 2018 zijn er twee werkloosheden met bedrijfstoeslag (vervroegd pensioen) in de sector.

  Het systeem van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) is de laatste jaren grondig gewijzigd.

  Voor meer algemene informatie in verband met SWT kan u elders op onze website terecht.

  Wij kunnen op deze website niet altijd een “kant en klaar” antwoord bieden op alle individuele vragen. Veel hangt af van uw persoonlijke situatie. Voor specifieke vragen kan u steeds terecht bij één van onze ACLVB-kantoren of bij onze medewerkers.

  Hieronder geven wij een schematisch overzicht van de specifieke stelsels die actueel van toepassing zijn in het PC140.01:

   

   LEEFTIJD

  LOOPBAAN

  GELDIGHEIDSDUUR

   
   

  PC 140.01

  LEEFTIJD

  VOORWAARDE VOOR DE LOOPBAAN

  TREEDT IN WERKING

  EINDE

   

  ALGEMEEN STELSEL

  62

  Mannen: 40
  Vrouwen: 38 (2022), 39 (2023), 40 (2024)

  01/01/15

     

   

   

   

   

   

   

  SWT LANGE LOOPBAAN

  60

  40

  01-07-2021

  31/12/2023

   
   

  SWT MEDISCH

  58

  35

          01/01/2021

  30/06/2023

   
   

  Stelsel lange loopbaan

  De voorwaarden zijn als volgt:

  • uiterlijk op 30/06/2021 en aan het einde van de arbeidsovereenkomst de leeftijd van 59 jaar hebben bereikt;
  • een professionele loopbaan van 40 jaar kunnen aantonen (mannen en vrouwen)

  Het lange loopbaanstelsel is van toepassing van 01/01/20 tot 30/06/2021.

  Voor deze twee stelsels betaalt het Sociaal Bus & Car Fonds de aanvullende vergoeding, op voorwaarde dat de arbeider of arbeidster een anciënniteit van ten minste 10 jaar in de sector kan aantonen.

  Werknemersprocedure die gevolgd dient te worden

  Om werkloos te worden met een bedrijfstoeslag, moet u uw werkgever om ontslag vragen;

  Vervolgens brengt u het C4-SWT-attest, formulieren C17, C17 Beroepsverleden bij de ACLVB in, die het verzoek om goedkeuring naar de RVA zal sturen;

  De vakbond geeft ook het bedrag aan van uw werkloosheidsuitkering, de gezinslast in het kader van de werkloosheidsregelgeving en de datum waarop u recht hebt op een werkloosheidsuitkering met bedrijfstoeslag. Dit document, dat jaarlijks wordt uitgereikt, wordt altijd naar het Sociaal Fonds gestuurd.

  Wilt u meer informatie over dit onderwerp, aarzel dan niet om onze website te raadplegen.

  Op de site kunnen we niet altijd een "maatwerk" antwoord geven op uw vraag. Het is immers uw persoonlijke situatie die bepaalt in hoeverre u kunt SWT genieten kunt. Als u specifieke vragen heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met een van onze ACLVB-kantoren of een van onze medewerkers.

  Wat zijn de andere syndicale en sociale voordelen?

  Vakbondspremie :

  De vakbondspremie bedraagt € 145 als je voltijds werkt en € 72,50 als je deeltijds werkt.

  Om dit te doen, moet u gedurende het premiejaar de laatste 6 maanden in dienst zijn en minimaal één jaar vakbondslidmaatschap hebben.

  Je ontvangt een attest via het sociaal fonds. U moet dit vervolgens naar uw lokaal secretariaat sturen (met uw lidnummer en rekeningnummer). We betalen de premie zodra we uw attest hebben ontvangen, dat wil zeggen vanaf de maand maart.

  Syndicaal verlof:

  Sectorale voorschriften met betrekking tot vakbondsverlof worden opgesteld volgens de volgende principes en modaliteiten:

  • 2 dagen per jaar per effectieve verkozene bij de OR en het CPBW;
  • 1 dag per jaar per plaatsvervanger gekozen in de OR en het CPBW;
  • vakbondsverlof wordt verleend zonder rekening te houden met eventuele mandaten in de OR en het CPBW;
  • vakbondsverlof wordt niet van het ene jaar op het andere of tussen houders van rechten omgezet;
  • vakbondsverlof wordt minimaal 14 kalenderdagen van tevoren aangevraagd;
  • bij het plannen van verlof wordt in overleg tussen de werkgever en de betrokken vakbondsorganisatie rekening gehouden met de werkorganisatie;
  • vakbondsverlof wordt per hele dag opgenomen.
   
   
   
   
   
  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart