PC 140.03: Loon- en arbeidsvoorwaarden

Op deze pagina:

  loon- en arbeidsvoorwaarden

  Hieronder vindt u de belangrijkste loon- en arbeidsvoorwaarden voor de werknemers van het paritair comité 140.03 voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden.

  Uw paritair comité is een belangrijk orgaan, want het is op dit niveau dat de minimale loon- en arbeidsvoorwaarden die van toepassing zijn in uw sector worden vastgelegd. Dit gebeurt door middel van collectieve arbeidsovereenkomsten.

  Op onze website willen wij u een overzicht geven van een deel van de regels die van toepassing zijn in uw sector. Meer informatie nodig? Raadpleeg dan de sectorale brochure of neem contact op met uw afgevaardigde of bestendig secretaris van de ACLVB.

  Opgelet! Bedrijfs-cao’s kunnen betere voorwaarden bevatten. In dat geval zijn natuurlijk de gunstigste voorwaarden van toepassing.

  Loon

  Hieronder vindt u de minimumuurlonen van de verschillende werknemerscategorieën in het PC 140.03.

  Opgelet! Als er binnen uw bedrijf andere lonen gelden, dan moeten die hoger zijn dan de sectorale uurlonen.

  Minimumuurlonen op 01/01/2019:

  1. Rijdend personeel

  ⇒ Beschikbaarheidstijd = 99 % van het uurloon

  ⇒ Overuren = 150 %. Wordt beschouwd als een overuur: ieder uur bovenop de maximale arbeidsduur van 12 uur per dag. Een overuur wordt vergoed aan 150 % (50 % in loon en 100 % van de uren mag later worden opgenomen).

  ⇒ Loon voor zondagswerk: 100 % per betaling van het loon + opnemen van de uren

  ⇒ Loon voor werk tijdens een feestdag: 200 % per betaling + opnemen van de uren

  2. Niet-rijdend personeel

  3. Garagepersoneel

   

  Vergoedingen, premies en voordelen:

  Algemeen: alle werknemers

  Eindejaarspremie:

  Bedrag: De bruto-eindejaarspremie bedraagt 5 % van het volledige brutoloon dat door de werkgever werd aangegeven bij de RSZ gedurende de referteperiode (periode van 1 juli van het voorgaande jaar tot 30 juni van het premiejaar).

  Voorwaarden: Om recht te hebben op een eindejaarspremie moet de werknemer tijdens de referteperiode minimum een aangegeven brutoloon van 3.718,40 euro hebben verdiend.

  Betaling: Het sociaal fonds zal de eindejaarspremie storten vanaf 20 december van het premiejaar.

  b. Bestaanszekerheidsvergoedingen:

  • Bijkomende uitkering in geval van een langdurige ziekte of ongeval

  • Bagageverzekering in geval van verlies van persoonlijke bezittingen tijdens beroepsverplaatsingen

  • Vergoeding in geval van definitieve intrekking van het getuigschrift van geneeskundige schifting (chauffeurs)

  • Overlijdensvergoeding

  • Vertrekpremie in geval van pensioen of brugpensioen

  • Terugbetaling van de kosten voor het behalen van het rijbewijs (oogonderzoek, medisch onderzoek en kosten voor het rijbewijs/de rijbewijzen)

  • Contract voor bijstand van Europ Assistance

  • Psychologische begeleiding in geval van trauma’s

  • Hospitalisatieverzekering vanaf 6 maanden ononderbroken tewerkstelling in de sector

  • Terugbetaling van de kosten van de ADR-opleiding

  • Terugbetaling van de bestuurderskaart voor de digitale tachograaf

   

  Rijdend personeel

  • Een ARAB-vergoeding die € 1,3920 (netto) bedraagt per begonnen uur wordt toegevoegd aan het loon van het rijdend personeel.

  • Nachtvergoeding: voor iedere prestatie of beschikbaarheid van meer dan 5 uur tussen 20 uur en 6 uur wordt er een nachtvergoeding toegekend op basis van de leeftijd van de werknemer:

   € 1,1565 per uur voor rijdend personeel jonger dan 50;
   € 1,4450 per uur voor rijdend personeel ouder van 50.

  • Verblijfsvergoeding: de verblijfsvergoedingen (nettovergoedingen wanneer de chauffeur verplicht is om zijn dagelijkse en/of wekelijkse rust te nemen buiten zijn woonplaats en/of werkplaats). Vanaf 01/01/2015 bedraagt het bedrag van de grote verblijfsvergoeding € 36,6810 per begonnen schijf van 24 uur (kleine vergoeding = € 14,8685).

  • Anciënniteitstoeslag per arbeidsuur en per beschikbaarheidsuur:

  Na 1 jaar anciënniteit in het bedrijf:                  0,0525  EUR
  Na 3 jaar anciënniteit in het bedrijf:                  0,1075  EUR
  Na 5 jaar anciënniteit in het bedrijf:                  0,1625  EUR
  Na 8 jaar anciënniteit in het bedrijf:                   0,2175  EUR
  Na 10 jaar anciënniteit in het bedrijf:                 0,2725  EUR
  Na 15 jaar anciënniteit in het bedrijf:                 0,3275  EUR
  Na 20 jaar anciënniteit in het bedrijf:                 0,3825  EUR

  Niet rijdend personneel

  • Ploegenpremie: Er wordt een ploegenpremie gelijk aan 7,5 % van het barema-uurloon toegekend aan het niet-rijdend personeel voor ieder effectief gepresteerd uur voor 7 uur en na 19 uur. Deze premie is niet cumuleerbaar met de nachtvergoeding.
  • Nachtvergoeding: Voor iedere prestatie (of beschikbaarheid) van meer dan 5 uur tussen 20 uur en 6 uur wordt er een nachtvergoeding toegekend aan het niet-rijdend personeel. Deze vergoeding komt overeen met 12,5 % van het barema-uurloon.
  • Anciënniteitstoeslag per arbeidsuur en per wachtuur

   Na 1 jaar anciënniteit in de onderneming:                  0,0525  EUR
   Na 3 jaar anciënniteit in de onderneming:                  0,1075  EUR
   Na 5 jaar anciënniteit in de onderneming:                  0,1625  EUR
   Na 8 jaar anciënniteit in de onderneming:                   0,2175  EUR
   Na 10 jaar anciënniteit in de onderneming:                 0,2725  EUR
   Na 15 jaar anciënniteit in de onderneming:                 0,3275  EUR
   Na 20 jaar anciënniteit in de onderneming:                 0,3825  EUR

  Garagepersoneel:

  • Nachtpremie (20 u.-6 u.): 12,5 % van het barema-uurloon
  • Uren voortgezette opleiding binnen en buiten de werkuren : 100 %
  • Anciënniteitstoeslag na 1 jaar ononderbroken bedrijfsanciënniteit: 0,0525 €
  • Maaltijdcheques/ecocheques: Vanaf 2012 hebben de bedrijven voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden de keuze tussen de toekenning van maaltijdcheques (minimumwaarde van € 2,09) of van jaarlijkse ecocheques (waarde van € 250) aan het garagepersoneel.

   

  Arbeidsduur

  Rijdend personeel:

  In een klassiek arbeidsstelsel bedraagt de arbeidsduur 38 uur per week of 39 uur met betaalde compensatiedagen.

  In geval van flexibele werktijden bedraagt de gemiddelde wekelijkse arbeidsuur 38 uur of 39 uur met compensatie per week gespreid over een periode van 6 maanden.

  De wachturen (maximum 2 uur per dag en 10 uur per week) worden niet beschouwd als arbeidsuren.

  Niet-rijdend personeel:

  In een klassiek arbeidsstelsel bedraagt de arbeidsduur 38 uur per week of 39 uur met 6 betaalde compensatiedagen.

  In geval van flexibele werktijden bedraagt de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur 38 uur gedurende een periode van 6 maanden of 39 uur (met compensatie).

  De wachturen (maximum 2 uur per dag en 10 uur per week) worden niet beschouwd als arbeidsuren.

   

  Verplaatsingskosten

  Tussenkomst van de werkgever in de verplaatsingskosten voor het woon-werkverkeer:

  Openbaar vervoer: vanaf een afstand van 5 km tussen de woonplaats en de werkplaats moet de werkgever 75 % van de prijs van een sociaal NMBS-abonnement (tweede klasse, heen en terug) aan de werknemer terugbetalen.

  Privévervoer: de terugbetaling door de werkgever vanaf een afstand van 5 km is gelijk aan 60 % van een sociaal NMBS-abonnement heen en terug.

   

  Verlof en vakantie

  Verlof om dwingende redenen

  U hebt een beperkt recht op onbetaald verlof voor een dringende en noodzakelijke tussenkomst bij een sociaal of familiaal probleem. Die gebeurtenis mag niet voorzien zijn en moet los staan van het werk. Op vraag van uw werkgever dient u de dwingende reden te bewijzen. De duur van uw afwezigheid mag in elk geval niet meer dan 10 kalenderdagen per jaar bedragen. Voor deeltijdse arbeiders is deze maximumduur in verhouding met hun deeltijdse prestaties.

  Jaarlijkse vakantie

  De duur van uw vakantie wordt bepaald door het aantal dagen dat u effectief hebt gewerkt tijdens het voorbije kalenderjaar. Als u het hele voorafgaande jaar gewerkt hebt, dan hebt u recht op vier volle weken vakantie, 20 dagen in een vijfdagenstelsel. Als u geen volledig kalenderjaar hebt gewerkt, dan zult u minder vakantiedagen hebben.

  U hebt recht op 10 betaalde feestdagen: 1 januari, paasmaandag, 1 mei, Hemelvaartsdag, pinkstermaandag, 21 juli, Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart, Allerheiligen, 11 november, Kerstmis. Als een feestdag op een zondag of een gewone inactiviteitsdag valt, wordt deze door een gewone activiteitsdag vervangen. De vervangingsdag krijgt dan het karakter van een feestdag.

  Klein verlet

  Reden afwezigheid

  Duur afwezigheid

  Huwelijk werknemer

  3 dagen te kiezen in de week van de gebeurtenis of de daaropvolgende week

  Huwelijk kind werknemer of echtgeno(o)t(e), broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, vader, moeder, schoonvader, schoonmoeder, stiefvader, stiefmoeder, kleinkind werknemer

  de dag van het huwelijk

  Priesterwijding of intrede in klooster van kind werknemer of echtgeno(o)t(e), broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster werknemer

  de dag van de plechtigheid

  Overlijden echtgeno(o)t(e), kind werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e),vader, moeder, schoonvader, schoonmoeder, stiefvader of stiefmoeder van de werknemer

  3 dagen, te kiezen tijdens de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis

  Overlijden broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, grootvader, grootmoeder, overgrootvader, overgrootmoeder, kleinkind, achterkleinkind, schoonzoon of schoondochter die inwoont bij de werknemer

  2 dagen, te kiezen tijdens de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis

  Overlijden broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, grootvader, grootmoeder, overgrootvader, overgrootmoeder, kleinkind, achterkleinkind, schoonzoon of schoondochter die niet inwoont bij de werknemer

  de dag van de begrafenis

  Plechtige communie of deelname feest vrijzinnige jeugd van een kind van de werknemer of zijn echtgeno(o)t(e)

  de dag van de plechtigheid of de daaraan voorafgaande of daaropvolgende activiteitsdag als de plechtigheid op een zon-, feestdag of inactiviteitsdag valt

  Deelname jury Hof van Assisen, oproeping als getuige voor de rechtbank of persoonlijke verschijning op aanmaning van de arbeidsrechtbank

  de nodige tijd doch maximum 5 dagen

  Uitoefenen ambt bijzitter hoofdstembureau of enig stembureau bij parlements-, provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen

  de nodige tijd

  Uitoefening ambt bijzitter hoofdbureau bij verkiezing Europees Parlement

  de nodige tijd doch maximum 5 dagen

  Uitoefenen ambt bijzitter hoofdbureau voor stemopneming bij parlements-, provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen

  de nodige tijd doch maximum 5 dagen

   

  Tijdsskrediet

  Sinds 1 januari 2015 is het systeem van tijdskrediet grondig gewijzigd. Voor meer informatie in verband met tijdskrediet, verwijzen wij u door naar de algemene ACLVB-publicaties over dit thema.

  Wij kunnen op deze website niet altijd een kant-en-klaar antwoord bieden op alle individuele vragen. Veel hangt af van uw persoonlijke situatie. Voor specifieke vragen over tijdskrediet kunt u steeds terecht bij een van onze ACLVB-kantoren of bij onze medewerkers.

   

  Opzegtermijnen

  Sinds 1 januari 2014 zijn de opzegtermijnen voor arbeiders en bedienden geharmoniseerd.  Hierdoor is de berekening van de opzegtermijnen complex geworden. Indien u vragen hebt over uw persoonlijke situatie, gelieve dan contact op te nemen met uw afgevaardigde of uw ACLVB-secretariaat. Zij beschikken over de nodige tools om u verder te helpen.

  OPGELET! U hebt pas recht op werkloosheidsuitkeringen wanneer u zelf geen schuld hebt aan uw ontslag. Laat u nooit onder druk zetten door uw werkgever om zelf een einde te maken aan uw contract of om dit te beëindigen in onderlinge overeenkomst indien u daar eigenlijk niet mee akkoord kan gaan. U riskeert uw recht op werkloosheidsuitkeringen te verliezen. Als u wordt ontslagen of als u zelf ontslag wil nemen, neem dan eerst contact op met uw ACLVB-bedrijfscoördinator, uw vakbondsafgevaardigde of uw plaatselijke ACLVB-secretariaat.

   

  Eindeloopbaan

  Tweede pijler: aanvullende pensioen

  Het pensioenfonds Pensio TL garandeert dat alle werknemers van het PC 140.03 voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden kunnen genieten van een aanvullend pensioen bovenop het wettelijk pensioen.

  SWT:

  Het systeem van werkloosheid met bedrijfstoeslag (het vroegere brugpensioen) is de laatste jaren grondig gewijzigd.

  Voor meer informatie in verband met SWT kunt u elders op onze website terecht.  (Link toevoegen)

  Wij kunnen op deze website niet altijd een kant-en-klaar antwoord bieden op alle individuele vragen. Het hangt af van uw persoonlijke situatie of u recht hebt op SWT. Voor specifieke vragen kunt u steeds terecht bij een van onze ACLVB-kantoren of bij onze medewerkers (+ link met adressen).

  Hieronder vindt u een schematisch overzicht van de specifieke stelsels die momenteel van toepassing zijn voor uw sector:

  SWT

   LEEFIJD

   LOOPBAAN

  GELDIGHEIDSDUUR

   
   

  PC 226

  TOEGANGSLEEFTIJD

  TOEGANGSLOOPBAAN

  INWERKINGTREDING

  EINDE

   

  ALGEMEEN STELSEL

  60

  Man : 40
  Vrouw:  31 (2015),
  32 (2016), 33 (2017)

  1/01/2015

  31/12/2017

   

  SWT NACHTARBEID, BOUW EN ZWARE BEROEPEN

  58

  33

  1/01/2015

  31/12/2016

   
   

  SWT LANGE LOOPBAAN

  58

  40

  1/01/2015

  31/12/2016

   
   

  MEDISCHE SWT

  58

  35

  1/01/2015

  31/12/2016

   
   

   

  Syndicale premie

  In de loop van december ontvangen leden van de ACLVB die werken in de sector voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden ieder jaar een syndicale premie van 130 euro.

  Leden die ons hun e-mailadres hebben bezorgd worden op de hoogte gebracht van de betaling van de syndicale premie via onze Info Flash.

  Wilt u uw collega’s helpen en verdedigen? De rol van de vakbondsafvaardiging ....

   

  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart