PC 140.03: Loon- en arbeidsvoorwaarden

Op deze pagina:

  Sectorakkoord 2021-2022

  Dit akkoord is van toepassing op de werkgevers en de arbeiders van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair comité voor de arbeiders uit het goederenvervoer en de logistiek voor rekening van derden.

  Sectorakkoord 2021-2022
   

  Loon

  Hieronder vindt u de minimumuurlonen van de verschillende werknemerscategorieën in het PC 140.03.

  Opgelet! Als er binnen uw bedrijf andere lonen gelden, dan moeten die hoger zijn dan de sectorale uurlonen.

  Minimumuurlonen op 01/01/2022:

  1. Rijdend personeel

  ⇒ Beschikbaarheidstijd = 99 % van het uurloon

  ⇒ Overuren = 150 %. Wordt beschouwd als een overuur: ieder uur bovenop de maximale arbeidsduur van 12 uur per dag. Een overuur wordt vergoed aan 150 % (50 % in loon en 100 % van de uren mag later worden opgenomen).

  ⇒ Loon voor zondagswerk: 100 % per betaling van het loon + opnemen van de uren

  ⇒ Loon voor werk tijdens een feestdag: 200 % per betaling + opnemen van de uren

  2. Niet-rijdend personeel

  3. Garagepersoneel

  Vergoedingen, premies en voordelen

  Alle bedragen van deze premies zijn inbegrepen in de bovenstaande barema's

  Algemeen: alle werknemers

  Eindejaarspremie:

  Bedrag: De bruto-eindejaarspremie bedraagt 5 % van het volledige brutoloon dat door de werkgever werd aangegeven bij de RSZ gedurende de referteperiode (periode van 1 juli van het voorgaande jaar tot 30 juni van het premiejaar).

  Voorwaarden: Om recht te hebben op een eindejaarspremie moet de werknemer tijdens de referteperiode minimum een aangegeven brutoloon van 2500 euro hebben verdiend.

  Betaling: Het sociaal fonds zal de eindejaarspremie storten vanaf 20 december van het premiejaar.

  Bestaanszekerheidsvergoedingen:

  • Bijkomende uitkering in geval van een langdurige ziekte of ongeval

  • Bagageverzekering in geval van verlies van persoonlijke bezittingen tijdens beroepsverplaatsingen

  • Vergoeding in geval van definitieve intrekking van het getuigschrift van geneeskundige schifting (chauffeurs)

  • Overlijdensvergoeding

  • Vertrekpremie in geval van pensioen of brugpensioen

  • Terugbetaling van de kosten voor het behalen van het rijbewijs (oogonderzoek, medisch onderzoek en kosten voor het rijbewijs/de rijbewijzen)

  • Contract voor bijstand van Europ Assistance

  • Psychologische begeleiding in geval van trauma’s

  • Hospitalisatieverzekering vanaf 6 maanden ononderbroken tewerkstelling in de sector

  • Terugbetaling van de kosten van de ADR-opleiding

  • Terugbetaling van de bestuurderskaart voor de digitale tachograaf

  Cadeaucheques worden in 2021 omgezet naar consumptiecheques. Opgelet! De voorwaarde dat men op 31/12/2021 6 maanden ononderbroken loon moet hebben ontvangen, blijft uiteraard gehandhaafd.

  Rijdend personeel

  • Een ARAB-vergoeding 

  • Nachtvergoeding: voor iedere prestatie of beschikbaarheid van meer dan 5 uur tussen 20 uur en 6 uur wordt er een nachtvergoeding toegekend
    

  • Verblijfsvergoeding: de verblijfsvergoedingen (nettovergoedingen wanneer de chauffeur verplicht is om zijn dagelijkse en/of wekelijkse rust te nemen buiten zijn woonplaats en/of werkplaats). 

  • Anciënniteitstoeslag per arbeidsuur en per beschikbaarheidsuur:

  Niet rijdend personneel

  • Ploegenpremie: Er wordt een ploegenpremie gelijk aan 7,5 % van het barema-uurloon toegekend aan het niet-rijdend personeel. Deze premie is niet cumuleerbaar met de nachtvergoeding.
  • Nachtvergoeding: De financiële premie voor nachtarbeid bedraagt 12,5% van het barema-uurloon
  • Anciënniteitstoeslag per arbeidsuur en per wachtuur

  Garagepersoneel:

  • Nachtpremie (20 u.-6 u.): 12,5 % van het barema-uurloon
  • Uren voortgezette opleiding binnen en buiten de werkuren : 100 %
  • Anciënniteitstoeslag na 1 jaar ononderbroken bedrijfsanciënniteit: 0,0580 €
  • Stand-by-vergoeding : per uur stand-by moet er een tussenkomst voorzien worden door de werkgever van 1,5785 € / uur (bedrag 01/02/2022)

  Arbeidsduur

  Rijdend personeel:

  In een klassiek arbeidsstelsel bedraagt de arbeidsduur 38 uur per week of 39 uur met betaalde compensatiedagen.

  In geval van flexibele werktijden bedraagt de gemiddelde wekelijkse arbeidsuur 38 uur of 39 uur met compensatie per week gespreid over een periode van 6 maanden.

  De wachturen (maximum 2 uur per dag en 10 uur per week) worden niet beschouwd als arbeidsuren.

  Niet-rijdend personeel:

  In een klassiek arbeidsstelsel bedraagt de arbeidsduur 38 uur per week of 39 uur met 6 betaalde compensatiedagen.

  In geval van flexibele werktijden bedraagt de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur 38 uur gedurende een periode van 6 maanden of 39 uur (met compensatie).

  De wachturen (maximum 2 uur per dag en 10 uur per week) worden niet beschouwd als arbeidsuren.
   

  Verplaatsingskosten

  Openbaar vervoer : Vanaf de afstand van 1 km tussen de werk- en woonplaats, is de werkgever verplicht om tussen te komen in de vervoerkosten: de tegemoetkoming van de werkgever is gelijk aan 80% van de prijs van de treinkaart 2de klasse NMBS heen en terug.

  Privé-vervoer: de werkgever moet tegemoetkomen vanaf de 1ste km.

  Tussenkomst van de werkgever in de verplaatsingskosten voor het woon-werkverkeer
   

  Verlof en vakantie

  Verlof om dwingende redenen

  U hebt een beperkt recht op onbetaald verlof voor een dringende en noodzakelijke tussenkomst bij een sociaal of familiaal probleem. Die gebeurtenis mag niet voorzien zijn en moet los staan van het werk. Op vraag van uw werkgever dient u de dwingende reden te bewijzen. De duur van uw afwezigheid mag in elk geval niet meer dan 10 kalenderdagen per jaar bedragen. Voor deeltijdse arbeiders is deze maximumduur in verhouding met hun deeltijdse prestaties.
   

  Jaarlijkse vakantie

  De duur van uw vakantie wordt bepaald door het aantal dagen dat u effectief hebt gewerkt tijdens het voorbije kalenderjaar. Als u het hele voorafgaande jaar gewerkt hebt, dan hebt u recht op vier volle weken vakantie, 20 dagen in een vijfdagenstelsel. Als u geen volledig kalenderjaar hebt gewerkt, dan zult u minder vakantiedagen hebben.

  U hebt recht op 10 betaalde feestdagen: 1 januari, paasmaandag, 1 mei, Hemelvaartsdag, pinkstermaandag, 21 juli, Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart, Allerheiligen, 11 november, Kerstmis. Als een feestdag op een zondag of een gewone inactiviteitsdag valt, wordt deze door een gewone activiteitsdag vervangen. De vervangingsdag krijgt dan het karakter van een feestdag.
   

  Klein verlet

  Reden afwezigheid

  Duur afwezigheid

  Huwelijk werknemer

  3 dagen te kiezen in de week van de gebeurtenis of de daaropvolgende week

  Huwelijk kind werknemer of echtgeno(o)t(e), broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, vader, moeder, schoonvader, schoonmoeder, stiefvader, stiefmoeder, kleinkind werknemer

  de dag van het huwelijk

  Priesterwijding of intrede in klooster van kind werknemer of echtgeno(o)t(e), broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster werknemer

  de dag van de plechtigheid

  Overlijden echtgeno(o)t(e), kind werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e),vader, moeder, schoonvader, schoonmoeder, stiefvader of stiefmoeder van de werknemer

  3 dagen, te kiezen tijdens de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis

  Overlijden broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, grootvader, grootmoeder, overgrootvader, overgrootmoeder, kleinkind, achterkleinkind, schoonzoon of schoondochter die inwoont bij de werknemer

  2 dagen, te kiezen tijdens de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis

  Overlijden broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, grootvader, grootmoeder, overgrootvader, overgrootmoeder, kleinkind, achterkleinkind, schoonzoon of schoondochter die niet inwoont bij de werknemer

  de dag van de begrafenis

  Plechtige communie of deelname feest vrijzinnige jeugd van een kind van de werknemer of zijn echtgeno(o)t(e)

  de dag van de plechtigheid of de daaraan voorafgaande of daaropvolgende activiteitsdag als de plechtigheid op een zon-, feestdag of inactiviteitsdag valt

  Deelname jury Hof van Assisen, oproeping als getuige voor de rechtbank of persoonlijke verschijning op aanmaning van de arbeidsrechtbank

  de nodige tijd doch maximum 5 dagen

  Uitoefenen ambt bijzitter hoofdstembureau of enig stembureau bij parlements-, provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen

  de nodige tijd

  Uitoefening ambt bijzitter hoofdbureau bij verkiezing Europees Parlement

  de nodige tijd doch maximum 5 dagen

  Uitoefenen ambt bijzitter hoofdbureau voor stemopneming bij parlements-, provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen

  de nodige tijd doch maximum 5 dagen

   

  Tijdskrediet

  Sinds 1 januari 2015 is het systeem van tijdskrediet grondig gewijzigd. Voor meer informatie in verband met tijdskrediet, verwijzen wij u door naar de algemene ACLVB-publicaties over dit thema.

  Wij kunnen op deze website niet altijd een kant-en-klaar antwoord bieden op alle individuele vragen. Veel hangt af van uw persoonlijke situatie. Voor specifieke vragen over tijdskrediet kunt u steeds terecht bij een van onze ACLVB-kantoren of bij onze medewerkers.
   

  Ziekte

  Aanvullende uitkering wegens ziekte

  De werknemers, bedoeld in artikel 1 hebben, na ten minste zestig dagen ononderbroken arbeidsongeschiktheid ingevolge ziekte of ongeval, met uitsluiting van de arbeidsongeschiktheid wegens beroepsziekte of arbeidsongeval, recht op een aanvullende uitkering wegens ziekte, voor zover zij voldoen aan de volgende voorwaarden :

  erkend zijn als gerechtigden op de primaire arbeidsongeschiktheidsuitkering van de ziekte- en invaliditeitsverzekering in toepassing van de wetgeving ter zake;

  op het ogenblik waarop de ongeschiktheid zich voordoet, in dienst zijn van een in artikel 1 bedoelde werkgever, en dit ononderbroken sedert minstens één jaar, ofwel in dienst zijn en geweest zijn van verschillende in artikel 1 bedoelde werkgevers gedurende dezelfde periode.

  Opzegtermijnen

  Sinds 1 januari 2014 zijn de opzegtermijnen voor arbeiders en bedienden geharmoniseerd.  Hierdoor is de berekening van de opzegtermijnen complex geworden. Indien u vragen hebt over uw persoonlijke situatie, gelieve dan contact op te nemen met uw afgevaardigde of uw ACLVB-secretariaat. Zij beschikken over de nodige tools om u verder te helpen.

  OPGELET! U hebt pas recht op werkloosheidsuitkeringen wanneer u zelf geen schuld hebt aan uw ontslag. Laat u nooit onder druk zetten door uw werkgever om zelf een einde te maken aan uw contract of om dit te beëindigen in onderlinge overeenkomst indien u daar eigenlijk niet mee akkoord kan gaan. U riskeert uw recht op werkloosheidsuitkeringen te verliezen. Als u wordt ontslagen of als u zelf ontslag wil nemen, neem dan eerst contact op met uw ACLVB-bedrijfscoördinator, uw vakbondsafgevaardigde of uw plaatselijke ACLVB-secretariaat.
   

  Eindeloopbaan

  Tweede pijler: aanvullende pensioen

  Het pensioenfonds Pensio TL garandeert dat alle werknemers van het PC 140.03 voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden kunnen genieten van een aanvullend pensioen bovenop het wettelijk pensioen.

  SWT

  Het systeem van werkloosheid met bedrijfstoeslag (het vroegere brugpensioen) is de laatste jaren grondig gewijzigd.

  Voor meer informatie in verband met SWT kunt u elders op onze website terecht.  (Link toevoegen)

  Wij kunnen op deze website niet altijd een kant-en-klaar antwoord bieden op alle individuele vragen. Het hangt af van uw persoonlijke situatie of u recht hebt op SWT. Voor specifieke vragen kunt u steeds terecht bij een van onze ACLVB-kantoren of bij onze medewerkers (+ link met adressen).

  Hieronder vindt u een schematisch overzicht van de specifieke stelsels die momenteel van toepassing zijn voor uw sector:

  CP140.03

  Leeftijd

  Loopbaan

  Begin

  Einde

  Algemeen stelsel

  62

  M  : 40
  V   : 35 (2019), 36 (2020)

  01/01/2015

   

  SWT zware beroepen

  59

  35

  01/01/2019

  30/06/2021

  SWT Nachtarbeid, bouw en zware beroepen

  59

  33

  01/01/2019

  30/06/2021

  SWT Lange loopbaan

  59

  40

  01/01/2019

  30/06/2021

  Medisch SWT

  58

  35

         01/01/2019

  30/06/2021

   

  Afscheidspremie

  Bij pensioen of SWT wordt het belastbaar bedrag van de afscheidspremie vastgesteld op 100 euro.

  Om de afscheidspremie bedoeld in deze overeenkomst te kunnen ontvangen, moet de werknemer aan de volgende voorwaarden beantwoorden:

  • De laatste werkgever die hem tewerkstelde voor de aanvang van het ouderdomspensioenof van het SWT, is een werkgever bedoeld in artikel 1 van deze overeenkomst;
  • Tijdens de 10 jaar voorafgaand aan de aanvang van het ouderdomspensioen of van het SWT, werd de werknemer tewerkgesteld tijdens minstens 5 jaren bij één of meerdere werkgevers bedoeld in artikel 1 van deze overeenkomst.

   

  Syndicale rechten

  Syndicale premie

  In de loop van december ontvangen leden van de ACLVB die werken in de sector voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden ieder jaar een syndicale premie van 145 euro (vanaf 2020).

  Leden die ons hun e-mailadres hebben bezorgd worden op de hoogte gebracht van de betaling van de syndicale premie via onze Info Flash.

  Wilt u uw collega’s helpen en verdedigen? De rol van de vakbondsafvaardiging ....

   

  Vrijwillig of onvrijwillig vertrek

  Schadevergoeding in geval van ontslag wegens het definitief verlies van de medische schifting ( rijdend personeel)

  De schadevergoeding van maximaal 5 000 EUR bruto zal enkel uitbetaald worden aan de werknemers bedoeld in artikel 1, § 4 die hun medische schifting definitief verliezen en als gevolg daarvan ontslagen worden en dus geen gelijkwaardig werk binnen hun bedrijf aangeboden kregen.

  De schadevergoeding zal enkel uitbetaald worden aan de werknemers die gedurende de laatste 15 jaar een anciënniteit hebben opgebouwd van 10 jaar in de sector.

  Indien de werknemer na het definitief verlies van de medische schifting in een andere functie binnen het bedrijf kan tewerkgesteld blijven en de schadevergoeding dus niet gekregen heeft, behoudt hij het recht op de schadevergoeding mocht hij binnen een periode van 5 jaar na het verlies van de medische schifting toch nog ontslagen worden.

  Deze schadevergoeding zal ook degressief afgebouwd worden, en dit vanaf 56 jaar, naarmate de werknemer dichter bij zijn wettelijke pensioenleeftijd komt (500 EUR per jaar), zodanig dat ze volledig vervalt op 65-jarige leeftijd.

  Dit betekent concreet dat in functie van het aantal jaren dat de werknemer verwijderd is van zijn wettelijke pensioenleeftijd, de volgende bruto bedragen gelden voor de voltijdse werknemers :

  • tot en met 55 jaar : 5 000 EUR;
  • vanaf 56 jaar : 4 500 EUR;
  • vanaf 57 jaar : 4 000 EUR;
  • vanaf 58 jaar : 3 500 EUR;
  • vanaf 59 jaar : 3 000 EUR;
  • vanaf 60 jaar : 2 500 EUR;
  • vanaf 61 jaar : 2 000 EUR;
  • vanaf 62 jaar : 1 500 EUR;
  • vanaf 63 jaar : 1 000 EUR;
  • vanaf 64 jaar : 500 EUR;
  • boven 65 jaar : 0 EUR.
   
   
   
   
  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart