PC 149.01 : loon- en arbeidsvoorwaarden

Op deze pagina:

  Loon- en arbeidsvoorwaarden

  Hieronder vindt u de belangrijkste loon- en arbeidsvoorwaarden voor de arbeiders tewerkgesteld in het paritair subcomité 149.01, voor de elektriciens (installatie & distributie). Het is binnen dit Paritair Comité dat de minimale loon- en arbeidsvoorwaarden, per collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO), worden vastgelegd.

  De bepalingen hieronder zijn een overzicht van de minima die van toepassing zijn in de sector.

  Voor meer inlichtingen kan u contact opnemen met uw ACLVB-afgevaardigde, bestendig secretaris of het dichtstbijzijnde ACLVB-kantoor.

  Opgelet! Er kunnen bedrijfscao’s afgesloten worden die gunstigere loon- en arbeidsvoorwaarden voorzien dan de sectorale minima. In dat geval zijn de meest gunstige voorwaarden dan ook van toepassing.

  Lonen

  De sectorale minimumuurlonen en de effectieve lonen van de elektriciens uit de voedingshandel worden jaarlijks op 1 januari geïndexeerd. Indien er in uw bedrijf andere uurlonen van toepassing zijn, moeten deze altijd hoger liggen dan de sectorale. De sectorale uurlonen kan u bij ons opvragen, via uw afgevaardigde, uw bestendig secretaris of aan één van onze kantoren.

  -> Minimumuurlonen van toepassing op 1 januari 2024

  Premies

  Dienstjarenpremie

  Een werknemer die meer dan 1 jaar in dienst is, komt in aanmerking voor een dienstjarenpremie. Deze premie wordt berekend op het werkelijk uitbetaalde loon.

  • > 1 jaar dienst = een dienstjarenpremie van +1%.
  • > 2 jaar dienst = een dienstjarenpremie van +0,5%
  • > 3 jaar dienst = een dienstjarenpremie van +0,5%.

  Ploegenpremie

  Het basisloon van de werklieden die ploegenarbeid verrichten (vroege en late shift) wordt verhoogd met 10 pct.

  Het basisloon van de werklieden die nachtarbeid verrichten (tussen 20 uur en 6 uur) wordt verhoogd met 20 pct.

  Wat is ploegenarbeid ?

  • Vroege shift: van 6u tot 14u;
  • Late schift: van 14h tot 22u;
  • Nacht shift : 20u tot 6u.

  Premie voor ongezond of gevaarlijk werk, werk op hoogte

  De premie bedraagt 15% van het loon voor het ongezond of gevaarlijk werk en voor de werken op grootte hoogte van op een onstabiel niveau.

  Ecocheque

  Betaling van 1 jaarlijkse ecocheque ter waarde van €250 aan elke voltijdse werknemer.

  De betaling gebeurt elk jaar op 15 november.

  Een alternatieve toekenning van ecocheques is mogelijk op bedrijfsniveau, op voorwaarde dat het jaarlijkse bedrag van €250 gegarandeerd is.

  Eindejaarspremie

  Het bedrag van het eindejaarspremie wordt door het Fonds voor bestaanszekerheid uitbetaald.

  Bedrag

  Het bedrag van de premie is gelijk aan 8,33% van de bezoldigde salarissen tijdens de referteperiode (van 01/07 van het vorig jaar tot 30 juni van het lopende jaar).

  Betaling

  De volledige premie wordt uitbetaald vóór 31 december van het lopende jaar.

  Syndicale premie

  De volledige premie wordt uitbetaald vanaf 1ste november van elk jaar en bedraagt maximaal  120 euro.

  Bestaanszekerheidsvergoedingen

  Terugbetaling van de kosten voor kinderopvang
  Deze vergoeding bedraagt maximaal 4 euro per dag/per kind, met een maximum van 400 euro per jaar/per kind.
  Deze terugbetaling gebeurt op basis van het fiscaal attest volgens de voorwaarden die van toepassing zijn tijdens het kalenderjaar waarin de kinderopvang plaatsvindt.
  Deze terugbetaling is geldig voor de opvang van kinderen tot 3 jaar in een kinderopvang die erkend is door het Office de la Naissance et de l'Enfance of Kind & Gezin en voor kinderen die jonger zijn dan 14 jaar op de dag van de opvangactiviteit (of jonger dan 21 jaar in het geval van een kind met een ernstige handicap), in het kader van voor- en naschoolse opvang en in het kader van opvang door een kinderopvang- of kinderdagverblijf dat erkend, gesubsidieerd of rechtstreeks gecontroleerd is door een overheidsadministratie.

  • Bij tijdelijke werkloosheid om economische redenen: 13,66 euro per volledige dag, 6,83 euro/halve dag– maximaal 150 dagen ( eerste 60 dagen door het Fonds uitbetaald)
  • Bij tijdelijke werkloosheid (overmacht, technische storingen, enz.): 13,66 euro per volledige dag, 6,83 euro/halve dag – onbeperkt in duur en worden voor de ganse periode betaald door het Fonds voor Bestaanszekerheid
  • Bij langdurige ziekte: dagelijke vergoeding tot pensioenleeftijd
  • Bij sluiting van de onderneming (arbeiders vanaf 45 jaar): premie+bedrag/jaar ancienniteit – beperkt premie.

  Aanvullende vergoedingen | Volta (volta-org.be)

  Arbeidsduur

  De daggrens voor de arbeidsduur is maximaal 9 uur en de weekgrens bedraagt  38 uur. Toch wordt in veel bedrijven nog 39 of  40 uur en zelfs 45 uur per week gewerkt.

  De wettelijke arbeidsduur van 37 of 38 per week wordt in dit geval toch bereikt door het toekennen van compensatiedagen.

  Elke uur die de 45 uur overschrijdt wordt als overvuur uitbetaald.

  Indien je hier verdere vragen over zou hebben. Aarzel dan niet om een ACLVB-afgevaardigden of een bestendig secretaris te contacteren. Je kan ook steeds terecht bij het dichtstbijzijnde ACLVB-kantoor.

  Loopbaanverlof

  Vanaf het kalenderjaar waarin de werknemer de leeftijd van 58 jaar bereikt, heeft hij recht op 2 dagen loopbaanverlof per jaar.  
  Vanaf het kalenderjaar waarin de werknemer de leeftijd van 60 jaar bereikt, heeft hij recht op 1 extra dag loopbaanverlof bovenop het loopbaanverlof dat vanaf de leeftijd van 58 jaar wordt toegekend.

  Verplaatsingskosten

  Bij vervoermiddel maakt men het onderscheid tussen openbaar vervoer, privé-vervoermiddel.

  Het openbaar vervoer: 80% van het volledige prijs van het ticket.

  Privé-vervoermiddel: Afhankelijk van het aantal afgelegde kilometers. Zie bedragen in het sectoraal tabel - 01-02-2024.

  De tussenkomst in verplaatsingskosten wordt minstens één maal per maand betaald. Bij indiensttreding van een werknemer moet de werkgever op de hoogte worden gesteld van de afstand woon-werkplaats en de gebruikte vervoermiddel.

  Indien je hier verdere vragen over zou hebben. Aarzel dan niet om een ACLVB-afgevaardigden of een bestendig secretaris te contacteren. Je kan ook steeds terecht bij het dichtstbijzijnde ACLVB-kantoor.

  Fietsvergoeding:

  Vanaf 1 november 2023: 0,27€/km

  Mobiliteitsvergoedingen

  Vanaf 1 februari 2024 werden de tarieven van de NMBS verhoogd. Bijgevolg werd vanaf die datum ook de patronale tussenkomst in de mobiliteitsvergoedingen verhoogd.

  Type 1 Openbaar vervoer   

  volledige terugbetaling

  Type 2 Eigen voertuig:

  0,3328€

  Type 3 Voertuig werkgever (passagier) :

  0,1579€

  Vergoeding voor de chauffeurs zonder passagiers :

  0,1579€

  Vergoeding voor de chauffeur met passagiers :

  0,1579 EUR (maximumbedrag dat vrijgesteld is van RSZ)

  Klein verlet

  Bij bepaalde gelegenheden hebt u recht verlof te nemen. Om correct van dit recht gebruik te maken moet uw werkgever indien mogelijk vooraf verwittigd worden. Uiteraard moet men dit verlof gebruiken voor een geldige reden:

  Reden afwezigheid

  Duur afwezigheid

  Geboorte van een kind van de werknemer zo de

  afstamming langs vaderszijde vaststaat

  Tien dagen, door de werknemer te kiezen binnen

  de 4 maanden na de geboorte (3 van de 10 dagen worden betaald door de werkgever, de overige 7 zijn ten laste van het ziekenfonds)

  Huwelijk van de werknemer

  Drie dagen door de werknemer te kiezen tijdens de week waarin de gebeurtenis plaatsgrijpt of tijdens de daaropvolgende week

  Bijwonen   van   een   bijeenkomst   van   een

  familieraad, bijeengeroepen door de vrederechter

  De nodige tijd, met een maximum van één dag

  Adoptie van een kind

  Maximum 4 weken (6 weken indien het kind bij

  het begin van het adoptieverlof jonger is dan drie jaar)

  Het verlof moet worden opgenomen binnen de 2 maanden na inschrijving van het kind in het be- volkingsregister (3 dagen worden betaald door de werkgever, de rest door het ziekenfonds)

  Huwelijk kind werknemer of echtgeno(o)t(e), broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, vader, moeder, schoonvader, schoonmoeder, stiefvader, stiefmoeder, kleinkind werknemer

  de dag van het huwelijk

  Priesterwijding of intrede in klooster van kind werknemer of echtgeno(o)t(e), broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster werknemer

  de dag van de plechtigheid

  Overlijden echtgeno(o)t(e), kind werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e),vader, moeder, schoonvader, schoonmoeder, stiefvader of stiefmoeder van de werknemer

  3 dagen te kiezen in de periode van de dag voor het overlijden tot en met de dag volgend op de begrafenis

  Overlijden broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, grootvader, grootmoeder, overgrootvader, overgrootmoeder, kleinkind, achterkleinkind, schoonzoon of schoondochter die inwoont bij de werknemer

  2 dagen te kiezen in de periode tussen de dag van het overlijden en de dag der begrafenis inbegrepen

  Overlijden broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, grootvader, grootmoeder, overgrootvader, overgrootmoeder, kleinkind, achterkleinkind, schoonzoon of schoondochter die niet inwoont bij de werknemer

  de dag van de begrafenis

  Plechtige communie of deelname feest vrijzinnige jeugd van een kind van de werknemer of zijn echtgeno(o)t(e)

  de dag van de plechtigheid of de daaraan voorafgaande of daaropvolgende activiteitsdag als de plechtigheid op een zon-, feestdag of inactiviteitsdag valt

  Deelname jury Hof van Assisen, oproeping als getuige voor de rechtbank of persoonlijke verschijning op aanmaning van de arbeidsrechtbank

  de nodige tijd doch maximum 5 dagen

  Uitoefenen ambt bijzitter hoofdstembureau of enig stembureau bij parlements-, provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen

  de nodige tijd

  Uitoefening ambt bijzitter hoofdbureau bij verkiezing Europees Parlement

  de nodige tijd doch maximum 5 dagen

  Uitoefenen ambt bijzitter hoofdbureau voor stemopneming bij parlements-, provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen

  de nodige tijd doch maximum 5 dagen

  Verlof om dwingende redenen

  U hebt een beperkt recht op onbetaald verlof om een dringende en noodzakelijke tussenkomst bij een sociaal of familiaal probleem. Die gebeurtenis mag niet voorzien zijn en moet los staan van het werk. Op vraag van uw werkgever dient u de dwingende reden te bewijzen. De duur van uw afwezigheid mag in elk geval niet meer dan 10 kalenderdagen per jaar zijn. Voor deeltijdse arbeiders is deze maximumduur in verhouding met hun deeltijdse prestaties.

  Jaarlijkse vakantie

  De duur van uw vakantie wordt bepaald door het aantal dagen dat u effectief werkte in het voorbije kalenderjaar. Als u het hele voorafgaande jaar gewerkt hebt heeft u recht op vier volle weken vakantie, 20 dagen in een vijfdagenweekstelsel. Als u geen volledig kalenderjaar hebt gewerkt, zal uw recht op een aantal vakantiedagen in verhouding minder zijn.

  U hebt recht op 10 betaalde feestdagen: 1 januari, Paasmaandag, 1 mei, Hemelvaartdag, Pinkstermaandag, 21 juli, OLV Hemelvaart, Allerheiligen, 11 november, Kerstmis. Als een feestdag op een zondag of een gewone inactiviteitdag valt, wordt deze door een gewone activiteitsdag vervangen. De vervangingsdag krijgt dan het karakter van een feestdag.

  Tijdskrediet

  Sinds 1 januari 2015 is het systeem van tijdskrediet grondig gewijzigd. Voor meer algemene informatie in verband met tijdskrediet, verwijzen wij u door naar de algemene ACLVB-publicaties over dit thema.

  Wij kunnen op deze website niet altijd een “kant en klaar” antwoord bieden op alle individuele vragen. Veel hangt af van uw persoonlijke situatie. Voor specifieke vragen over tijdskrediet kan u steeds terecht bij één van onze ACLVB-kantoren of bij onze medewerkers.

  Opzegtermijnen

  Sinds 1 januari 2014 zijn de opzegtermijnen voor arbeiders en bedienden geharmoniseerd.  Hierdoor is de berekening van de opzegtermijnen complex geworden. Indien u vragen hebt over uw persoonlijke situatie, gelieve dan contact op te nemen met uw afgevaardigde of uw ACLVB-secretariaat. Zij beschikken over de nodige tools om u verder te helpen.

  OPGELET! U hebt pas recht op werkloosheidsuitkeringen wanneer u geen schuld treft aan uw ontslag. Laat u nooit onder druk zetten door uw werkgever om zelf een einde te stellen aan uw contract of om dit te beëindigen in onderlinge overeenkomst indien u daar eigenlijk niet mee akkoord kan gaan. U riskeert uw recht op werkloosheidsuitkeringen te verliezen. Als u wordt ontslagen of als u zelf ontslag wil nemen, neem dan best eerst contact op met uw ACLVB-bedrijfscoördinator, uw vakbondsafgevaardigde of uw plaatselijke ACLVB-secretariaat.

  Werkloosheid met bedrijfstoeslag – SWT (het vroegere brugpensioen)

  Het systeem van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) is de laatste jaren grondig gewijzigd.

  Voor meer algemene informatie in verband met SWT kan u elders op onze website terecht.

  Wij kunnen op deze website niet altijd een “kant en klaar” antwoord bieden op alle individuele vragen. Veel hangt af van uw persoonlijke situatie. Voor specifieke vragen kan u steeds terecht bij één van onze ACLVB-kantoren of bij onze medewerkers.

  Hieronder geven wij een schematisch overzicht van de specifieke stelsels die actueel van toepassing zijn voor uw sector:

  SWT REGIME

  PC 149.01

  TOEGANGSLEEFTIJD

  MAN

     VROUW  

  BEGIN

  EINDE

  ALGEMEEN STELSEL

  62

  40

  39 (2023)

  40 (2024)

  1/01/2015

  -

  SWT LANGE LOOPBAAN

  60

  40

  01/07/23

  30/06/25

  MEDISCHE SWT

  58

  35

  01/07/23

  30/06/25

  SWT ZWARE BEROEPEN

  60

  35  01/07/23 30/06/25
  SWT NACHTARBEID BOUW EN ZWARE BEROEPEN

  60

  33 01/07/23

  30/06/25

  Nuttige links

  Fonds voor bestaanszekerheid voor de sector van de Elektriciens

  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart