PC 149.02 : Loon en arbeidsvoorwaarden

Op deze pagina:

  Loon- en arbeidsvoorwaarden

  Hieronder vindt u de belangrijkste loon- en arbeidsvoorwaarden voor de arbeiders die actief zijn in de sector van het koetswerk PC 149.02. Dit overlegorgaan bepaalt de minimale loon- en arbeidsvoorwaarden d.m.v. collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s).

  De onderstaande bepalingen geven u een overzicht van de minima die van toepassing zijn in uw sector.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw ACLVB-afgevaardigde, bestendig secretaris of het dichtstbijzijnde ACLVB-kantoor.

  Opgelet! Als er in uw bedrijf cao’s werden afgesloten met loon- en arbeidsvoorwaarden die gunstiger zijn dan de sectorale minima, dan zijn die betere voorwaarden van toepassing.

  Loon

  De sectorale minimumlonen en de effectieve lonen van de werknemers van de koetswerkondernemingen worden jaarlijks op 1 februari geïndexeerd.

  Indien er in uw bedrijf andere uurlonen van toepassing zijn, moeten deze altijd hoger liggen dan de sectorale. De sectorale uurlonen kunt u bij ons opvragen, via uw afgevaardigde, uw bestendig secretaris of in een van onze kantoren.

  Hier vindt u de laatste minimumuurlonen (op 01/02/2024)

  Premies

  Eindejaarspremie

  De werkgever betaalt de eindejaarspremie samen met het loon van december aan alle arbeiders die meer dan 3 maanden anciënniteit hebben in de onderneming.

  Bedrag:

  Het brutobedrag van de premie is gelijk aan 8,33% van de lonen die werden betaald gedurende de referteperiode (01/01 tot 31 december van het lopende jaar).

  Syndicale premie:

  De volledige premie wordt ieder jaar gestort vanaf 1 november en het maximumbedrag is 120 euro.

  Ecocheques : € 250/jaar

  Arbeiders die voltijds werken hebben recht op ecocheques voor een bedrag van € 125 per semester.

  De betaling van het eerste semester gebeurt ten laatste op 15/06.

  De betaling van de tweede schijf gebeurt ten laatste op 15/12.

  Een proportioneel bedrag is voorzien in geval van onvolledige prestaties gedurende het semester voorafgaand aan de betaling van de ecocheques.

  Een alternatief voor ecocheques is mogelijk voor bedrijven die een bedrijfs-cao hebben afgesloten.

  Voordelen te verkrijgen via het Sociaal Fonds voor het koetswerksector
   

  • Opvang kinderen tot 3 jaar

  Kosten kinderopvang 2019 en 2020 worden terugbetaald voor werknemers die deze periode in de sector tewerkgesteld werden. 3 euro per dag/per kind, met een maximum van 300 euro per jaar per kind. (Kinderopvang erkend door Kind & Gezin) Terugbetaling op basis fiscaal attest van het betrokken jaar. Hier kunt u het formulier "Aanvraag tot terugbetaling van kosten voor kinderopvang" downloaden.

  • Tijdelijke werkloosheid :

  Dagvergoeding van 11,82 euro voor een hele uitkering en 5,91 euro voor een halve uitkering. Hier kunt u het aanvraagformulier downloaden.

  • Werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen) :

  Tussenkomst van het fonds in deel bedrijfstoeslag. De werkgever dient de nodige formaliteiten te vervullen, bij problemen kan jouw ACLVB-secretariaat je begeleiden (is ingewikkelde vergoeding door complexe wetgeving). Hier kunt u het aanvraagformulier downloaden.

  • Ziekte :

  2,48 euro per dag ziekte (1,24 euro per halve dag) na de eerste 30 kalenderdagen gewaarborgd maandloon. (Max. 36 maanden.) De aanvraag gebeurt via formulier ingevuld door de werkgever en dan de mutualiteit, door te sturen haar het sociaal fonds koetswerk. Hier vindt u het aanvraagformulier.

  • Oudere zieken :

  8,46 euro per dag. Voorwaarden : 55 jaar of ouder op de eerste dag van arbeidsongeschiktheid, minstens 20 jaar aan het werk waarvan 5 jaar in de sector metaalhandel, recht op een uitkering binnen de wettelijke ziekte- en invaliditeitsverzekering, carenstijd van 30 kalenderdagen doorlopen vanaf de eerste dag van de ongeschiktheid.
  Hier vindt u het aanvraagformulier.

  • Halftijdse loopbaanonderbreking en ouder dan 53 jaar

  80,37 euro per maand (gedurende 60 maanden)
  Hier kunt u het aanvraagformulier downloaden

  • Tijdskrediet eindeloopbaan :

  55 jaar of 57 jaar ouder wn lange loopbaan, zwaar beroep of onderneming in moeilijkheden of herstructurering
  80,37 euro per maand bij ½ vermindering arbeidsprestaties (vanaf 57 jaar)
  32,14 euro per maand bij 1/5 vermindering arbeidsprestaties (vanaf 55 jaar)
  link naar het formulier
   

  60 jaar
  80,37 euro per maand bij ½ vermindering arbeidsprestaties
  32,14 euro per maand bij 1/5 vermindering arbeidsprestaties
  Link naar het formulier

  • Werkbaar werk en loopbaanwijziging :

  Alternatieve functie met loonsvermindering vanaf 58 jaar.

  Overgang van ploegen- of nachtarbeid naar dag regime vanaf 58 jaar.
  Overgang van voltijdse naar 4/5e tewerkstelling vanaf 60 jaar.
  Telkens premie tussen 79,63 euro en 159,26 euro per maand. De aanvraag gebeurt via formulier F3, normaal aangeboden via de werkgever.

  • Loopbaanbegeleiding

  Terugbetaling van maximum 40 euro per cheque of maximum 80 euro per jaar

  • Sluiting onderneming en ouder dan 45 jaar

  Sluitingspremie van 316,66 euro vermeerderd met 15,97 euro per jaar anciënniteit, maximum 1044,49 euro.
  Voorwaarden : 45 jaar of ouder, minstens 5 jaar anc in de onderneming, geen nieuwe job binnen de 30 kalenderdagen. De aanvraag gebeurt via de formulier F3

  Voor meer informatie kan je altijd terecht in jouw ACLVB-secretariaat.

  Arbeidstijd

  De maximale arbeidsduur bedraagt 38 uur per week. In veel bedrijven wordt er echter vaak meer dan 39 of 40 uur per week gewerkt. In dat geval wordt de wettelijke arbeidsduur van 38 uur gerespecteerd door de toekenning van compensatiedagen.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw ACLVB-afgevaardigde, bestendig secretaris of het dichtstbijzijnde ACLVB-kantoor.

   

  Verplaatsingskosten

  Er wordt een onderscheid gemaakt tussen het openbaar vervoer en privévervoer.

  Openbaar vervoer: 75% van de totale kostprijs van het vervoerbewijs.

  Privévervoermiddel: een dagvergoeding die gelijk is aan de werkgeverbijdrage in het weekabonnement van de NMBS gedeeld door 5. Via deze link vindt u de sectoraal tabel met de werkgeverstussenkomsten in het privé-vervoer voor het PC 149.02 geldig vanaf 01/02/2024.

  De verplaatsingskosten worden minstens een keer per maand betaald.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw ACLVB-afgevaardigde, bestendig secretaris of het dichtstbijzijnde ACLVB-kantoor.

   

  Klein verlet

  Bij bepaalde gelegenheden hebt u het recht om verlof te nemen. Om correct van dit recht gebruik te maken moet uw werkgever indien mogelijk vooraf verwittigd worden. Uiteraard moet men dit verlof gebruiken voor een geldige reden:

  Reden afwezigheid

  Duur afwezigheid

  Geboorte van een kind van de werknemer zo de

  afstamming langs vaderszijde vaststaat

  Tien dagen, door de werknemer te kiezen binnen

  de 4 maanden na de geboorte (3 van de 10 dagen worden betaald door de werkgever, de overige 7 zijn ten laste van het ziekenfonds)

  Huwelijk van de werknemer of samenlevingsovereenkomst

  drie dagen vrij te kiezen bij huwelijk, bij samenlevingsovereenkomst binnen de 14 dagen na ondertekening.

  Bijwonen van een bijeenkomst van een

  familieraad, bijeengeroepen door de vrederechter

  De nodige tijd, met een maximum van één dag

  Adoptie van een kind

  Maximum 4 weken (6 weken indien het kind bij

  het begin van het adoptieverlof jonger is dan drie jaar)

  Het verlof moet worden opgenomen binnen de 2 maanden na inschrijving van het kind in het bevolkingsregister (3 dagen worden betaald door de werkgever, de rest door het ziekenfonds)

  Huwelijk kind werknemer of echtgeno(o)t(e), broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, vader, moeder, schoonvader, schoonmoeder, stiefvader, stiefmoeder, kleinkind werknemer

  de dag van het huwelijk

  Priesterwijding of intrede in klooster van kind werknemer of echtgeno(o)t(e), broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster werknemer

  de dag van de plechtigheid

  Overlijden echtgeno(o)t(e), kind werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e),vader, moeder, schoonvader, schoonmoeder, stiefvader of stiefmoeder van de werknemer

  3 dagen te kiezen in de periode van de dag voor het overlijden tot en met de  5e dag volgend op de begrafenis. Wonen deze personen bij jouw in, dan recht op 4 dagen

  Overlijden broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, grootvader, grootmoeder, overgrootvader, overgrootmoeder, kleinkind, achterkleinkind, schoonzoon of schoondochter die inwoont bij de werknemer

  2 dagen te kiezen in de periode tussen de dag van het overlijden en de 5e dag volgend op de begrafenis.

  Overlijden broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, grootvader, grootmoeder, overgrootvader, overgrootmoeder, kleinkind, achterkleinkind, schoonzoon of schoondochter die niet inwoont bij de werknemer

  Overlijden van eender welke bloedverwant die inwoont bij de werknemer.

  de dag van de begrafenis

  Plechtige communie of deelname feest vrijzinnige jeugd van een kind van de werknemer of zijn echtgeno(o)t(e) of van een kind regelmatig door de werknemer opgevoed.

  1 vrije dag, zelf te kiezen

  Deelname jury Hof van Assisen, oproeping als getuige voor de rechtbank of persoonlijke verschijning op aanmaning van de arbeidsrechtbank

  de nodige tijd doch maximum 5 dagen

  Uitoefenen ambt bijzitter hoofdstembureau of enig stembureau bij parlements-, provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen

  de nodige tijd

  Uitoefening ambt bijzitter hoofdbureau bij verkiezing Europees Parlement

  de nodige tijd doch maximum 5 dagen

  Uitoefenen ambt bijzitter hoofdbureau voor stemopneming bij parlements-, provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen

  de nodige tijd doch maximum 5 dagen

  Verlof om dwingende redenen

  U hebt een beperkt recht op onbetaald verlof voor een dringende en noodzakelijke tussenkomst bij een sociaal of familiaal probleem. Die gebeurtenis mag niet te voorzien zijn en moet los staan van het werk. Op vraag van uw werkgever dient u de dwingende reden te bewijzen. De duur van uw afwezigheid mag in elk geval niet meer dan 10 kalenderdagen per jaar bedragen. Voor deeltijdse arbeiders is deze maximumduur in verhouding met hun deeltijdse prestaties.

   

  Jaarlijkse vakantie

  De duur van uw vakantie wordt bepaald door het aantal dagen dat u effectief hebt gewerkt in het vorige kalenderjaar. Als u het hele voorafgaande jaar hebt gewerkt, dan hebt u recht op vier volle weken vakantie, 20 dagen in geval van een vijfdagenweek. Als u geen volledig kalenderjaar hebt gewerkt, zal u recht hebben op minder vakantiedagen.

  U hebt recht op 10 betaalde feestdagen: 1 januari, paasmaandag, 1 mei, Hemelvaartsdag, pinkstermaandag, 21 juli, Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart, Allerheiligen, 11 november, Kerstmis. Als een feestdag op een zondag of een gewone inactiviteitsdag valt, wordt deze vervangen door een gewone activiteitsdag. De vervangingsdag krijgt dan het karakter van een feestdag.

   

  Anciënniteitsverlof         

  • 1 dag na 10 jaar anciënniteit in de onderneming
  • 2 dagen, na 15 jaar
  • 3 dagen na 20 jaar
  • 4 dagen na 25 jaar anciënniteit

   

  Tijdskrediet

  Sinds 1 januari 2015 is het systeem van tijdskrediet grondig gewijzigd. Voor meer algemene informatie in verband met tijdskrediet, verwijzen wij u door naar de algemene ACLVB-publicaties over dit thema.

  Wij kunnen op deze website niet altijd een kant-en-klaar antwoord bieden op alle individuele vragen. Veel hangt af van uw persoonlijke situatie. Voor specifieke vragen over tijdskrediet kunt u steeds terecht bij een van onze ACLVB-kantoren of bij onze medewerkers.

   

  Opzegtermijnen

  Sinds 1 januari 2014 zijn de opzegtermijnen voor arbeiders en bedienden geharmoniseerd.  Hierdoor is de berekening van de opzegtermijnen complex geworden. Indien u vragen hebt over uw persoonlijke situatie, gelieve dan contact op te nemen met uw afgevaardigde of uw ACLVB-secretariaat. Zij beschikken over de nodige tools om u verder te helpen.

  OPGELET! U hebt enkel recht op werkloosheidsuitkeringen wanneer u zelf geen schuld hebt aan uw ontslag. Laat u nooit onder druk zetten door uw werkgever om zelf een einde te maken aan uw contract of om dit te beëindigen in onderlinge overeenstemming indien u daar eigenlijk niet mee akkoord gaat. U riskeert uw recht op werkloosheidsuitkeringen te verliezen. Als u wordt ontslagen of als u zelf ontslag wilt nemen, neem dan eerst contact op met uw ACLVB-bedrijfscoördinator, uw vakbondsafgevaardigde of uw plaatselijke ACLVB-secretariaat.

   

  Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag - SWT (het vroegere brugpensioen)

  Het systeem van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) is de laatste jaren grondig gewijzigd.

  Voor meer informatie in verband met SWT kunt u elders op onze website terecht.

  Wij kunnen op deze website niet altijd een kant-en-klaar antwoord bieden op alle individuele vragen. Veel hangt af van uw persoonlijke situatie. Voor specifieke vragen kunt u steeds terecht bij een van onze ACLVB-kantoren of bij onze medewerkers.

  Hieronder geven wij een schematisch overzicht van de specifieke stelsels die momenteel van toepassing zijn voor uw sector:

   

  REGIME SWT

  PC 149.02

   LEEFIJD

   LOOPBAAN

  GELDIGHEIDSDUUR

   

   

   

   

  Man 

  Vrouw      

  BEGIN

  EINDE

   

  ALGEMEEN STELSEL

  62

  40

  39 (2023)

  40 (2024)

  01/01/2015    

  -

   

  SWT ZWARE BEROEPEN

  60

  35

  01/07/23

  31/12/23

   

   

  SWT NACHTARBEID, BOUW EN ZWARE BEROEPEN

  60

  33

  1/07/23

  31/12/23

   

   

  SWT LANGE LOOPBAAN

  60

  40

  1/07/23

  31/12/23

   

   

  MEDISCHE SWT

  58

  35

  1/07/23

  30/06/25

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Coronagids

  Veilig op de werkplek in tijden van Corona

  De generieke gids (gemaakt door de sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk, de experten van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en de Beleidscel van de minister van Werk) dient als basis voor het implementeren van een geheel aan maatregelen op de werkplek, zodat de werknemers van bedrijven zo goed mogelijk tegen het coronavirus beschermd worden.

  Hier vindt u de coronagids voor het PC 149.02

   

  Nuttige links

  Sociaal fonds voor koetswerkondernemingen

   

   

  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart