PC 200: loon- en arbeidsvoorwaarden

Op deze pagina:

  Door te klikken op het beeld hieronder kan u onze brochure downloaden

  ! Bijlage 2017

   

  Arbeidsduur

  De gemiddelde wekelijkse arbeidsduur is 38 uur.
   

  Lonen

  Download de barema's

  Functieclassificatie

  Het APCB kent een sectorale functieclassificatie bestaande uit 69 categorieën, elk verdeeld in 4 klassen. Het is op basis van deze classificaties dat ook de sectorale barema’s vastgelegd werden. Meer informatie hierover is beschikbaar via de nationaal sectoraal verantwoordelijke, Jan Moens.
   

  Premiestelsels

  Eindejaarspremie

  Er wordt aan alle werknemers van de sector een eindejaarspremie uitbetaals die gelijk is aan het brutoloon van de maand december (of de helft van het loon indien bijvoorbeeld de werknemer slechts de helft van dat jaar heeft gewerkt) en wel ten laatste op 31 december. Om deze premie te genieten moet je ten minste 6 maand hebben gewerkt.

  Jaarpremie

  Vanaf juni 2017 wordt er aan alle werknemers van de sector een brutopremie van 252,83 uitbetaald (indien de werknemer 12 maanden voltijds heeft gewerkt).

  Deze premie kan worden omgezet in een gelijkwaardig voordeel (indien zij in maaltijdcheques wordt omgezet dient het bedrag met 33% te worden vermeerderd, namelijk het bedrag van de werkgeverslasten).

  Ecocheques

  In juni worden er aan alle werknemers van de sector naargelang hun bezigheid ecocheques uitbetaald:

  Wekelijkse arbeidsduur

  Vanaf 2010

  Vanaf 4/5 van een voltijdse betrekking

  EUR 250

  Vanaf 3/5 van een voltijdse betrekking

  EUR 200

  Vanaf 1/2 van een voltijdse betrekking

  EUR 150

  Minder dan 1/2 van een voltijdse betrekking

  EUR 100

   

  Verplaatsingskosten

  • Vervoer met de trein: De werkgever betaalt 80% terug van de treinkaart 2de klas.
  • Vervoer met tram, metro of bus: Voor de andere vormen van openbaar vervoer zoals tram, metro of bus betaalt de werkgever 75% van de kosten terug wanneer de prijs in verhouding staat tot de afstand en 71,8% wanneer de prijs forfaitair is.
  • Vervoer met privémiddelen: De terugbetaling bedraagt 50% van de kosten voor de lonen onder de 26.250€.

  Verlofstelsels

  Elke werknemer die in de privésector is tewerkgesteld heeft recht op 20 dagen vakantie. Voor die niet-gepresteerde dagen ontvangt de werknemer zijn bezoldiging en een dubbel vakantiegeld (raadpleeg onze brochure jaarlijkse vakantie).

  Hij heeft tevens recht op dagen “klein verlet” ter gelegenheid van bepaalde familiale gebeurtenissen of om bepaalde burgerlijke verplichtingen of opdrachten te vervullen.
   

  Tijdskrediet

  Het is belangrijk, bij het aanvragen van tijdskrediet, te beseffen dat door toedoen van de huidige werknemersonvriendelijke regering er een groot onderscheid is ontstaan tussen enerzijds het recht op verlof (tijdskrediet) en anderzijds het recht op uitkeringen.

  Het recht op uitkeringen bij tijdskrediet is sinds 1 januari 2015 grondig gewijzigd. Voortaan heeft een werknemer slechts recht op uitkeringen bij:

  • maximaal 48 maanden volledig tijdskrediet,
  • 1/2de tijdskrediet of 1/5de loopbaanvermindering met motief;
  • loopbaanvermindering vanaf 60 jaar tot aan het pensioen (= stelsel eindeloopbaan), tenzij hij/zij onder een uitzonderingsregeling valt waardoor hij/zij reeds vanaf 55 jaar uitkeringen kan genieten.

  Wel zijn er nog een paar overgangsregelingen voorzien. Het recht op verlof op basis van de nationale cao nr. 103 is nog niet gewijzigd en zolang hebben de wijzigingen nog geen impact op de sectorale regelingen.

  Wel zal het voortaan meer en meer voorkomen dat een werknemer wel recht heeft op tijdskrediet, maar hierbij geen uitkeringen meer zal krijgen.

  Bij toepassing van de regels in de nationale CAO nr. 103 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, van loopbaanvermindering en van landingsbanen, worden eerst en vooral de volgende afwijkingsmogelijkheden vastgelegd:

  • De niet uitvoerende bedienden en de bedienden die een functie uitoefenen die niet door een andere bediende in het bedrijf wordt uitgeoefend, hebben het akkoord van hun werkgever nodig om tijdskrediet op te kunnen nemen.
   Geschillen hieromtrent, indien overleg in de onderneming tot een resultaat leidt, kunnen voorgelegd worden ter verzoening aan het Paritair Comité 200
  • Ook op basis van CAO nr. 103:
   • wordt een recht op 24 maanden voltijds of halftijds tijdskrediet met motief toegekend, aan de bedienden die minstens 5 jaar anciënniteit in hun bedrijf hebben,
   • en wordt een recht op 36 maanden voltijds of halftijds tijdskrediet met motief toegekend aan bedienden die hun arbeidsprestaties volledig schorsen, halftijds of met 1/5 verminderen, om voor hun kind te zorgen tot de leeftijd van acht jaar; in geval van adoptie kan de schorsing van de arbeidsprestaties aanvangen vanaf de inschrijving in het bevolkings- of het vreemdelingenregister van de gemeente waar de werknemer zijn woonplaats heeft. Voor de bedienden die minstens 5 jaar anciënniteit in hun bedrijf hebben, wordt het recht op voltijds of halftijds tijdskrediet met motief op 48 maanden gebracht, zodra de CAO nr. 103 in die zin wordt aangepast.

  Landingsbanen

  De leeftijd voor het recht van oudere werknemers op 1/5e landingsbanen wordt gebracht op 55 jaar voor hen die 35 jaar beroepsverleden als loontrekkende kunnen bewijzen, in aanmerking komen als zwaar beroep; of minimaal 20 jaar nachtarbeid kunnen bewijzen.

  Mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan kunnen werknemers die in een landingsbaanstelsel genieten van een premie van het sociaal fonds van PC 200 ter aanvulling van hun 4/5de loon. Deze premie bedraagt 69,57 EUR en wordt jaarlijks geïndexeerd met ingang van 1 januari 2016.
   

  Werkloosheid met bedrijfstoeslag – SWT (het vroegere brugpensioen)

  Het systeem van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) is de laatste jaren grondig gewijzigd.

  Voor meer algemene informatie in verband met SWT kan u elders op onze website terecht. Wij kunnen op deze website niet altijd een “kant en klaar” antwoord bieden op alle individuele vragen. Veel hangt af van uw persoonlijke situatie. Voor specifieke vragen kan u steeds terecht bij één van onze ACLVB-kantoren of bij onze medewerkers. (link toevoegen met adressen)

  Hieronder geven wij een schematisch overzicht van de specifieke stelsels die actueel van toepassing zijn voor uw sector:

  REGIME SWT PC 200

  Leeftijd

  Loopbaan

  Geldigheidsduur

   

  Man

  Vrouw

  Begin

  Einde

  Algemeen stelsel

  60

  40

  31 (2015)

  1/01/2015

  31/12/2017

  32 (2016)

  33 (2017)

  SWT Zware beroepen

  58

  35

  1/01/2015

  31/12/2016

  SWT Nacbtarbeid, zware beroepen en bouw

  58

  33

  1/01/2015

  31/12/2016

  SWT Lange loopbaan

  58

  40

  1/01/2015

  31/12/2016

  Medisch SWT

  58

  35

  1/01/2015

  31/12/2016

   

  Syndicale rechten

  Syndicale afvaardiging

  Een syndicale afvaardiging is mogelijk vanaf 25 werknemers. Indien u een syndicale afvaardiging binnen uw onderneming verlangt in te stellen, aarzel dan niet contact op te nemen met de bestendige afgevaardigden van uw plaatselijk ACLVB-kantoor

  Syndicale premie

  Er bestaat geen enkele syndicale premie binnen de sector maar de ondernemingen kunnen een bedrijfs-CAO afsluiten om er een toe te kennen.

  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart