PC 200: loon- en arbeidsvoorwaarden

Op deze pagina:

  Sectorale brochure

  Via deze link hebben jullie toegang tot de sectorale brochure editie 2024 van het PC 200.

  Arbeidsduur

  De gemiddelde wekelijkse arbeidsduur is 38 uur.
   

  Lonen

  Download hier de barema's van 01/01/2024 

  Functieclassificatie

  Het APCB kent een sectorale functieclassificatie bestaande uit 69 categorieën, elk verdeeld in 4 klassen. Het is op basis van deze classificaties dat ook de sectorale barema’s vastgelegd werden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw ACLVB-afgevaardigde, bestendig secretaris of het dichtstbijzijnde ACLVB-kantoor.

  Premiestelsels

  Eindejaarspremie

  Er wordt aan alle werknemers van de sector een eindejaarspremie uitbetaals die gelijk is aan het brutoloon van de maand december (of de helft van het loon indien bijvoorbeeld de werknemer slechts de helft van dat jaar heeft gewerkt) en wel ten laatste op 31 december. Om deze premie te genieten moet je ten minste 6 maand hebben gewerkt. Voor de berekening van de vereiste anciënniteit van tenminste zes maanden, komt de periode van tewerkstelling als uitzendkracht in aanmerking. Sinds het akkoord 2023-2024 is het “profylactisch verlof” toegevoegd in de opsomming van de afwezigheden die voor de berekening van de eindejaarspremie worden gelijkgesteld met prestaties.

  Jaarpremie

  Vanaf januari 2023 wordt er aan alle werknemers van de sector een brutopremie van 307,94€ uitbetaald (indien de werknemer 12 maanden voltijds heeft gewerkt). Opgelet! Op ondernemingsniveau kan de premie omgezet zijn in andere gelijkwaardige voordelen. Aarzel niet om uw afgevaardigde en/of personeelsdienst te contacteren als u de premie niet ontvangt met uw salaris van juni.

  Deze premie kan worden omgezet in een gelijkwaardig voordeel (indien de premie in maaltijdcheques wordt omgezet, dient het volledig bedrag toegepast te worden (incl. werkgeversbijdragen). Dit betekent dus brutoloon + werkgeversbijdragen. 

  Ecocheques

  In juni worden er aan alle werknemers van de sector naargelang hun bezigheid ecocheques uitbetaald:

  Wekelijkse arbeidsduur

  Sinds 2010

  Vanaf 4/5 van een voltijdse betrekking

  EUR 250

  Vanaf 3/5 van een voltijdse betrekking

  EUR 200

  Vanaf 1/2 van een voltijdse betrekking

  EUR 150

  Minder dan 1/2 van een voltijdse betrekking

  EUR 100

  De bedragen hierboven zijn de toegekende bedragen voor een volledige referentieperiode van 12 maanden die loopt van juni van het vorige kalenderjaar tot en met de maand mei van het desbetreffende kalenderjaar.

  Verplaatsingskosten

  • Vervoer met de trein: De werkgever betaalt 80% terug van de treinkaart 2de klas.
  • Vervoer met tram, metro of bus: Voor de andere vormen van openbaar vervoer zoals tram, metro of bus betaalt de werkgever 75% van de kosten terug wanneer de prijs in verhouding staat tot de afstand en 71,8% wanneer de prijs forfaitair is.
  • Vervoer met privémiddelen Op :1 januari 2024 bedraagt de terugbetaling 50% van de kosten voor de lonen onder de 34.654 €.​
  • Vervoer met fiets : Vanaf 1 juli 2022, zal aan een regelmatige gebruiker van de fiets voor woon-werkverkeer een fietsvergoeding van 20 eurocent / effectief afgelegde km (vanaf 01/07/2024: 0.27€/km), met een max. van 10,8 EUR [max. 40 km heen en terug] per arbeidsdag, toegekend worden.

  Verlofstelsels

  Elke werknemer die in de privésector is tewerkgesteld heeft recht op 20 dagen vakantie. Voor die niet-gepresteerde dagen ontvangt de werknemer zijn bezoldiging en een dubbel vakantiegeld (raadpleeg onze brochure jaarlijkse vakantie).

  Vorming

    Aantal werknemers in het bedrijf Totaal aantal dagen per FTE Collectief recht Individueel recht
  2024-2025

  < 10 wns.

  4 2 1/jaar
  2022-2023

  ≥ 20 wns.

  6   2 (in 2023)
  2024

  ≥ 20 wns.

      3
  2025

  ≥ 20 wns.

      3
  2026

  ≥ 20 wns.

      4
  2027

  ≥ 20 wns.

      4
  2028

  ≥ 20 wns.

      5
  2029

  ≥ 20 wns.

      5

  Indien de werkgever aan de bediende uiterlijk op het einde van een 5-jaarlijkse periode onvoldoende opleidingsdagen heeft aangeboden, dan kan de bediende de niet-toegekende dagen opnemen onder de vorm van opleidingsdagen binnen het opleidingsaanbod georganiseerd door CEVORA en dit uiterlijk binnen 12 maanden na het einde van de betrokken periode.  De bediende zal hiervan kunnen gebruik maken via een aanvraagformulier bij CEVORA.  De bediende informeert vooraf de werkgever over de dag(en) waarop hij afwezig zal zijn en bezorgt de werkgever een attest waaruit zijn aanwezigheid op de opleiding blijkt.

   

  Klein verlet

  De bediende heeft het recht, met behoud van zijn normaal loon, ter gelegenheid van familiegebeurtenissen en voor de vervulling van de staatsburgerlijke verplichtingen of van de burgerlijke opdrachten welke hierna zijn opgesomd, van het werk afwezig te blijven voor een als volgt bepaalde duur :

  Reden afwezigheid

  Duur afwezigheid

  Geboorte van een kind van de bediende zo de

  afstamming langs vaderszijde vaststaat

  Tien dagen, door de werknemer te kiezen binnen

  de 4 maanden na de geboorte (3 van de 10 dagen worden betaald door de werkgever, de overige 7 zijn ten laste van het ziekenfonds)

  Huwelijk van de bediende

  Drie dagen door de bediende te kiezen tijdens de week waarin de gebeurtenis plaatsgrijpt of tijdens de daarop volgende week

  Bijwonen van een bijeenkomst van een

  familieraad, bijeengeroepen door de vrederechter

  De nodige tijd, met een maximum van één dag

  Adoptie van een kind

  Maximum 4 weken (6 weken indien het kind bij

  het begin van het adoptieverlof jonger is dan drie jaar)

  Het verlof moet worden opgenomen binnen de 2 maanden na inschrijving van het kind in het be- volkingsregister (3 dagen worden betaald door de werkgever, de rest door het ziekenfonds)

  Huwelijk van een kind van de bediende of van zijn echtgeno(o)t(e), van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de vader, moeder, schoonvader, stiefvader, schoonmoeder, stiefmoeder van een kleinkind van de bediende.

  de dag van het huwelijk

  Priesterwijding of intrede in klooster van kind werknemer of echtgeno(o)t(e), broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster werknemer

  de dag van de plechtigheid

  Overlijden van de echtgen(o)t(e), van een kind van de bediende of van zijn echtgeno(o)t(e), van de vader, moeder, schoonvader, stiefvader, schoonmoeder of stiefmoeder van de bediende.

  Drie dagen door de bediende te kiezen binnen een periode van 12 dagen welke begint met de dag van het overlijden.

  Overlijden van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de grootvader, de grootmoeder, van een kleinkind, schoonzoon of schoondochter die bij de bediende inwoont.

  Twee dagen door de bediende te kiezen binnen een periode van 12 dagen welke begint met de dag van het overlijden.

  Overlijden van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de grootvader, de grootmoeder, van een kleinkind, schoonzoon of schoondochter die niet bij de bediende inwoont.

  de dag van de begrafenis

  Plechtige communie van een kind van de bediende of van zijn echtgeno(o)t(e) of Deelneming van een kind van de bediende of van zijn echtgeno(o)t(e) aan het feest van de "vrijzinnige jeugd" daar waar dit feest plaats heeft.

  De dag van de plechtigheid/het feest of de gewone activiteitsdag die de gebeurtenis onmiddellijk voorafgaat of volgt wanneer deze samenvalt met een zondag, een feestdag of een gewone inactiviteitsdag.

  Deelneming aan een jury, oproeping als getuige voor de rechtbank of persoonlijke verschijning op aanmaning van de arbeidsrechtbank.

  de nodige tijd doch maximum 5 dagen

  Uitoefening van het ambt van bijzitter in een hoofdstembureau of enig stembureau bij de parlements-, provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen

  de nodige tijd

  Uitoefening ambt bijzitter hoofdbureau bij verkiezing Europees Parlement

  de nodige tijd doch maximum 5 dagen

  Uitoefenen ambt bijzitter hoofdbureau voor stemopneming bij parlements-, provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen

  de nodige tijd doch maximum 5 dagen

  Het onthaal van een kind in het gezin van de bediende in het kader van een adoptie.

  Drie dagen naar keuze van de werknemer in de maand volgend op de inschrijving in het bevolkingsregister van de gemeente waar de werknemer zijn verblijfplaats heeft, als deel uitmakend van zijn gezin.

  Tijdskrediet

  Dankzij het tijdskrediet kan een werknemer de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst volledig of gedeeltelijk schorsen.
  De laatste jaren is het systeem van tijdskrediet en de desbetreffende vergoeding  grondig gewijzigd. Zo gaat het recht op  tijdskrediet  niet langer automatisch samen met het ontvangen van een RVA-vergoeding.


  Indien je bijkomende informatie wenst in verband met tijdskrediet, kan je een kijkje nemen in de brochure van onze studiedienst of terecht bij één van onze ACLVB-kantoren.

  Hieronder kan je een samenvatting vinden van je rechten in het PC 200 (tot 31/12/2025):

  Motief

  Halftijds of voltijds tijdkrediet

  1/5de tijdkrediet

  Minder dan 5 jaar anciënniteit 

  5 jaar anciënniteit of meer

  /

  Zorg voor een kind tot 8 jaar

  24 maanden

  51 maanden

  51 maanden

  Palliatieve zorgen

  24 maanden

  51 maanden

  51 maanden

  Bijstand of hulpverlening aan een zwaar ziek familielid tot in de 2de graad

  24 maanden

  51 maanden

  51 maanden

  Een erkende opleiding volgen

  24 maanden

  36 maanden

  36 maanden

  Zorgen voor zijn gehandicapt kind tot de leeftijd van 21 jaar

  51 maanden

  51 maanden

  51 maanden

  Zorgen verlenen aan een zwaar ziek kind (< 18 jaar) indien het gaat om zijn eigen kind of een kind dat deel uitmaakt van het gezin

  51 maanden

  51 maanden

  51 maanden

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Landingsbanen

  Tot 30 juni 2025, kunt u, in het kader van eindeloopbaan, uw arbeidsprestaties verminderen met 1/5de  halftijds als u een loopbaan van 35 jaar heeft of een zwaar beroep hebt uitgeoefend en :

  -ofwel gedurende minstens 5 jaar in de voorafgaande 10 jaar 
  -ofwel gedurende minstens 7 jaar in de voorafgaande 15 jaar 
  -ofwel 20 jaar in een regeling van nachtarbeid hebt gewerkt.

  Voldoet u aan minstens één van deze voorwaarden, dan  kunt u tijdskrediet eindeloopbaan 1/5e en halftijds nemen vanaf 55 jaar.

  Mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan kunnen werknemers die in een landingsbaanstelsel genieten van een premie van het sociaal fonds van PC 200 ter aanvulling van hun 4/5de loon. Deze premie bedraagt 87,32  EUR sinds 1 januari 2024. (Formulier sociaal Fonds)

  Werkloosheid met bedrijfstoeslag – SWT (het vroegere brugpensioen)

  Het systeem van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) is de laatste jaren grondig gewijzigd.

  Voor meer algemene informatie in verband met SWT kan u elders op onze website terecht. Wij kunnen op deze website niet altijd een “kant en klaar” antwoord bieden op alle individuele vragen. Veel hangt af van uw persoonlijke situatie. Voor specifieke vragen kan u steeds terecht bij één van onze ACLVB-kantoren of bij onze medewerkers. (link toevoegen met adressen)

  Hieronder geven wij een schematisch overzicht van de specifieke stelsels die actueel van toepassing zijn voor uw sector:

  REGIME SWT PC 200

   Leeftijd  Loopbaan Geldigheidsduur
       Man   Vrouw Begin Einde
  Algemeen stelsel 62 40  39 (2023)  01/01/2015  
   40 (2024) 
  *SWT Zware beroepen 60 35  01/07/2023  30/06/2025
  *SWT Nacbtarbeid, zware beroepen en bouw 60 33  01/07/2023 30/06/2025
  *SWT Lange loopbaan 60 40  01/07/2023 30/06/2025
  *Medisch SWT 58 35  01/07/2023 30/06/2025

  * Om deze redenen is 10 jaar anciënniteit vereist bij de laatste werkgever.

  Syndicale rechten

  Syndicale afvaardiging

  Een syndicale afvaardiging is mogelijk vanaf 25 werknemers. Indien u een syndicale afvaardiging binnen uw onderneming verlangt in te stellen, aarzel dan niet contact op te nemen met de bestendige afgevaardigden van uw plaatselijk ACLVB-kantoor

  Syndicale premie

  Er bestaat geen enkele syndicale premie binnen de sector maar de ondernemingen kunnen een bedrijfs-CAO afsluiten om er een toe te kennen.

   
   
   
   
  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart