PC 210 : loon- en arbeidsvoorwaarden

Op deze pagina:

  Loon- en arbeidsvoorwaarden

  Hieronder vindt u de belangrijkste loon- en arbeidsvoorwaarden voor de bedienden tewerkgesteld in het paritair comité 210, voor de ijzernijverheid. Het is binnen dit Paritair Comité dat de minimale loon- en arbeidsvoorwaarden, per collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO), worden vastgelegd.

  De bepalingen hieronder zijn een overzicht van de minima die van toepassing zijn in de sector.

  Voor meer inlichtingen kan u contact opnemen met uw ACLVB-afgevaardigde, bestendig secretaris of het dichtstbijzijnde ACLVB-kantoor.

  Opgelet! Er kunnen bedrijfscao’s afgesloten worden die gunstigere loon- en arbeidsvoorwaarden voorzien dan de sectorale minima. In dat geval zijn de meest gunstige voorwaarden dan ook van toepassing.

  Lonen

  Voor de ijzernijverheid bestaan er geen minimumbarema's op sectorvlak.

  De effectieve lonen worden verhoogd met 2 % als de gezondheidsindex het referte-indexcijfer bereikt of overschrijdt. De aanpassing gebeurt op de eerste dag van de maand volgend op de overschrijding.

  Datum laatste indexering : 01/05/2022.

  Premies

  Premie

  Premies zijn eventueel voorzien op bedrijfsniveau.

  Eindejaarspremie

  Een eindejaarspremie is eventueel voorzien op bedrijfsvlak.

  Syndicale premie   

  Ieder jaar in de loop van de maand november krijgen de leden van ACLVB die op 1/5 uiterlijk aangesloten zijn, en tewerkgesteld zijn in een bedrijf vallend onder de ijzernijverheid (PC 210) op 1/9, een syndicale premie van 145 euro. Onze leden die hun e-mail adres hebben doorgegeven worden geïnformeerd over de betaling van hun syndicale premie via een infoflash.

  Arbeidsduur

  In de sector van de ijzernijverheid is de wekelijkse arbeidsduur vastgelegd op gemiddeld 38 uren per week. Op ondernemingsvlak kan dit op eigen wijze georganiseerd worden, bvb. meer uren per week, maar dan met een systeem van dagen extra verlof ter recuperatie (dagen arbeidsduurvermindering).

  Verplaatsingskosten

  Volledige terugbetaling aan 100% van het abonnement op het openbaar vervoer voor woon-werkverplaatsingen. Andere terugbetalingen inzake vervoerskosten worden op ondernemingsvlak vastgelegd.

  Klein verlet

  Bij bepaalde gelegenheden hebt u recht verlof te nemen. Om correct van dit recht gebruik te maken moet uw werkgever indien mogelijk vooraf verwittigd worden. Uiteraard moet men dit verlof gebruiken voor een geldige reden:

  Reden afwezigheid

  Duur afwezigheid

  Geboorte van een kind van de werknemer zo de

  afstamming langs vaderszijde vaststaat

  Tien dagen, door de werknemer te kiezen binnen

  de 4 maanden na de geboorte (3 van de 10 dagen worden betaald door de werkgever, de overige 7 zijn ten laste van het ziekenfonds)

  Huwelijk van de werknemer

  Drie dagen door de werknemer te kiezen tijdens de week waarin de gebeurtenis plaatsgrijpt of tijdens de daaropvolgende week

  Bijwonen   van   een   bijeenkomst   van   een

  familieraad, bijeengeroepen door de vrederechter

  De nodige tijd, met een maximum van één dag

  Adoptie van een kind

  Maximum 4 weken (6 weken indien het kind bij

  het begin van het adoptieverlof jonger is dan drie jaar)

  Het verlof moet worden opgenomen binnen de 2 maanden na inschrijving van het kind in het be- volkingsregister (3 dagen worden betaald door de werkgever, de rest door het ziekenfonds)

  Huwelijk kind werknemer of echtgeno(o)t(e), broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, vader, moeder, schoonvader, schoonmoeder, stiefvader, stiefmoeder, kleinkind werknemer

  de dag van het huwelijk

  Priesterwijding of intrede in klooster van kind werknemer of echtgeno(o)t(e), broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster werknemer

  de dag van de plechtigheid

  Overlijden echtgeno(o)t(e), kind werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e),vader, moeder, schoonvader of schoonmoeder van de werknemer

  5 dagen te kiezen in de periode van de dag van het overlijden tot en met de vierde dag volgend op de dag van de begrafenis

  Overlijden van de stiefvader of stiefmoeder van de werknemer 3 dagen, te kiezen in de periode van de dag van het overlijden tot en met de dag volgend op de dag van de begrafenis

  Overlijden broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, grootvader, grootmoeder, overgrootvader, overgrootmoeder, kleinkind, achterkleinkind, schoonzoon of schoondochter die inwoont bij de werknemer

  2 dagen te kiezen in de periode tussen de dag van het overlijden en de dag der begrafenis inbegrepen

  Overlijden broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, grootvader, grootmoeder, overgrootvader, overgrootmoeder, kleinkind, achterkleinkind, schoonzoon of schoondochter die niet inwoont bij de werknemer

  de dag van de begrafenis

  Plechtige communie of deelname feest vrijzinnige jeugd van een kind van de werknemer of zijn echtgeno(o)t(e)

  de dag van de plechtigheid of de daaraan voorafgaande of daaropvolgende activiteitsdag als de plechtigheid op een zon-, feestdag of inactiviteitsdag valt

  Deelname jury Hof van Assisen, oproeping als getuige voor de rechtbank of persoonlijke verschijning op aanmaning van de arbeidsrechtbank

  de nodige tijd doch maximum 5 dagen

  Uitoefenen ambt bijzitter hoofdstembureau of enig stembureau bij parlements-, provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen

  de nodige tijd

  Uitoefening ambt bijzitter hoofdbureau bij verkiezing Europees Parlement

  de nodige tijd doch maximum 5 dagen

  Uitoefenen ambt bijzitter hoofdbureau voor stemopneming bij parlements-, provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen

  de nodige tijd doch maximum 5 dagen

  Verlof om dwingende redenen

  U hebt een beperkt recht op onbetaald verlof om een dringende en noodzakelijke tussenkomst bij een sociaal of familiaal probleem. Die gebeurtenis mag niet voorzien zijn en moet los staan van het werk. Op vraag van uw werkgever dient u de dwingende reden te bewijzen. De duur van uw afwezigheid mag in elk geval niet meer dan 10 kalenderdagen per jaar zijn. Voor deeltijdse arbeiders is deze maximumduur in verhouding met hun deeltijdse prestaties.

  Jaarlijkse vakantie

  De duur van uw vakantie wordt bepaald door het aantal dagen dat u effectief werkte in het voorbije kalenderjaar. Als u het hele voorafgaande jaar gewerkt hebt heeft u recht op vier volle weken vakantie, 20 dagen in een vijfdagenweekstelsel. Als u geen volledig kalenderjaar hebt gewerkt, zal uw recht op een aantal vakantiedagen in verhouding minder zijn.

  U hebt recht op 10 betaalde feestdagen: 1 januari, Paasmaandag, 1 mei, Hemelvaartdag, Pinkstermaandag, 21 juli, OLV Hemelvaart, Allerheiligen, 11 november, Kerstmis. Als een feestdag op een zondag of een gewone inactiviteitdag valt, wordt deze door een gewone activiteitsdag vervangen. De vervangingsdag krijgt dan het karakter van een feestdag.

  Tijdskrediet

  Sinds 1 januari 2015 is het systeem van tijdskrediet grondig gewijzigd. Voor meer algemene informatie in verband met tijdskrediet, verwijzen wij u door naar de algemene ACLVB-publicaties over dit thema.

  Wij kunnen op deze website niet altijd een “kant en klaar” antwoord bieden op alle individuele vragen. Veel hangt af van uw persoonlijke situatie. Voor specifieke vragen over tijdskrediet kan u steeds terecht bij één van onze ACLVB-kantoren of bij onze medewerkers.

  Opzegtermijnen

  Sinds 1 januari 2014 zijn de opzegtermijnen voor arbeiders en bedienden geharmoniseerd.  Hierdoor is de berekening van de opzegtermijnen complex geworden. Indien u vragen hebt over uw persoonlijke situatie, gelieve dan contact op te nemen met uw afgevaardigde of uw ACLVB-secretariaat. Zij beschikken over de nodige tools om u verder te helpen.

  OPGELET! U hebt pas recht op werkloosheidsuitkeringen wanneer u geen schuld treft aan uw ontslag. Laat u nooit onder druk zetten door uw werkgever om zelf een einde te stellen aan uw contract of om dit te beëindigen in onderlinge overeenkomst indien u daar eigenlijk niet mee akkoord kan gaan. U riskeert uw recht op werkloosheidsuitkeringen te verliezen. Als u wordt ontslagen of als u zelf ontslag wil nemen, neem dan best eerst contact op met uw ACLVB-bedrijfscoördinator, uw vakbondsafgevaardigde of uw plaatselijke ACLVB-secretariaat.

  Werkloosheid met bedrijfstoeslag – SWT (het vroegere brugpensioen)

  Het systeem van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) is de laatste jaren grondig gewijzigd.

  Voor meer algemene informatie in verband met SWT kan u elders op onze website terecht.

  Wij kunnen op deze website niet altijd een “kant en klaar” antwoord bieden op alle individuele vragen. Veel hangt af van uw persoonlijke situatie. Voor specifieke vragen kan u steeds terecht bij één van onze ACLVB-kantoren of bij onze medewerkers.

  Hieronder geven wij een schematisch overzicht van de specifieke stelsels die actueel van toepassing zijn voor uw sector:

  SWT

  CAO nodige voor de toepassing van deze stelsel

  LEEFTIJD

  LOOPBAAN

  GELDIGHEIDSDUUR

  PC 210

  TOEGANGS-LEEFTIJD

  TOEGANGSLOOPBAAN

  INWERKINGTREDING

  EINDE

  ALGEMEEN STELSEL

  SECTORALE CAO OF ONDERNEMING CAO

  62

  M : 40
  V : 39 (2023), 40 (2024)

  1/01/2015

  -

  SWT ZWARE BEROEPEN

  SECTORALE CAO OF ONDERNEMINGCAO

  60

  35

  1/07/2023

  30/06/2025 

  SWT NACHTARBEID, BOUW EN ZWARE BEROEPEN

  SECTORALE CAO

  60

  33

  1/07/2023

  30/06/2025

  SWT LANGE LOOPBAAN

  CAO VAN DE NAR

  60

  40

  1/07/2023

  30/06/2025

  MEDISCHE SWT

  CAO VAN DE NAR

  58

  35

  1/07/2023

  30/06/2025 

   

  Nuttige links

  Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart