PC 214: loon- en arbeidsvoorwaarden

Op deze pagina:

  Arbeidsduur

  De gemiddelde wekelijkse arbeidsduur bedraagt 37u20’ sinds 1/1/84. (cao 22/04/83). De vermindering van de arbeidsduur van 40 naar 37u20’ wordt bekomen dmv verlofdagen arbeidsduurvermindering.
   

  Lonen en classificatie

  Sinds 1/1/2004 is er een functieclassificatie van toepassing waarin de op dat moment bestaande functies worden beschreven en ingedeeld in 6 categorieën met de daaraan gekoppelde barema’s die bovendien op leeftijd zijn gebaseerd.

  Sinds 10 april 2013 is er een herziene en geactualiseerde  functieclassificatie in voege. De actuele functies worden ingedeeld in 6 categorieën volgens functienamen, niet meer gekoppeld aan leeftijd. De functiebeschrijvingen in de cao van 25/04/2003 zijn behouden.

  Maaltijdcheques

  Een sectorale cao voorziet het recht op  maaltijdcheques, voor alle werknemers werkzaam in PC 214. Het aantal maaltijdcheques is afhankelijk van het aantal effectief gewerkte dagen of desgevallend gepresteerde uren. (alternatieve telling). Deze worden normaal op elektronische wijze toegekend aan de werknemers. De totale waarde per maaltijdcheque bedraagt € 3,15.

  Vanaf 1/1/2016 wordt de waarde van de MC verhoogd met maximaal € 1,30, of tot aan € 8 maximum, in bedrijven waar men reeds maaltijdcheques kreeg van 7€.

  Raadpleeg uw ACLVB-afgevaardigde in het bedrijf of de bestendig secretaris voor meer info.

  Indexering van de lonen

  De lonen zijn gekoppeld aan de consumptieprijzen, dwz. dat deze worden aangepast (min of plus) telkens de 1e van het kwartaal volgend, indien de spilindex wordt overschreden met > 2% gerekend op een gemiddelde van 3 maanden.

  Indien we de prijsstijgingen bekijken sinds 2001, betekent dit grofweg 1 indexaanpassing per jaar, maar het kan ook langer of korter zijn. (afhankelijk van de inflatie EN indien er geen indexstop wordt opgelegd door de regering, zoals momenteel het geval is).
   

  Premiestelsels

  Aan alle bedienden van het PC 214, wordt een eindejaarspremie toegekend. Het bedrag van deze premie, berekend op basis van de jaarlijkse bezoldiging, schommelt in funktie van de ancienniteit in de onderneming :

  • 7,3 % voor een ancienniteit van 6 maanden tot minder dan 12 maanden.
  • 8,33 % van de jaarbezoldiging voor de bedienden waarvan de bezoldiging veranderlijk is en voorzover ze een ancienniteit van 12 maanden en meer hebben.

  Vervoerskosten

  (Gecombineerd) gemeenschappelijk openbaar vervoer: de werkgevers zijn verplicht 80% van de prijs van het treinabonnement terug te betalen in een derdebetalerssysteem. Als de prijs forfaitair is en dus niet afhangt van de afstand, vergoedt de werkgever 80% van de prijs die de werknemer werkelijk heeft betaald. 

  (De tussenkomst is beperkt tot de werkgeversbijdrage in de prijs van de treinkaart voor een afstand van 7 kilometer. Dit komt overeen met een tussenkomst van maximum 34,00 euro per maand (niet geïndexeerd bedrag 2019-2020).  
  Voor elk ander vervoermiddel vergoedt de werkgever, vanaf 5 km, een bedrag dat gebaseerd is op maximaal 64,9% van de prijs van het treinabonnement. Een tabel met deze bedragen wordt elk jaar door de NMBS bijgewerkt.
  Voor overbruggingsploegen bedraagt de vergoeding 100% van de prijs van de treinkaart, ongeacht het vervoermiddel.

  Een fietsvergoeding is voorzien voor de werknemers die zich met de fiets verplaatsen en bedraagt 0,24 euro per kilometer (indien over een periode van minstens 3 maand de werknemer meer dan 50% van de dagen de woon-werkverplaatsing deed met de fiets en hiervoor aan de werkgever een verklaring bezorgt) - Niet cumuleerbaar met andere vergoedingen tgv woon-werkverkeer.)
   

  Verlofstelsels

  Elke werknemer in de privésector heeft recht op 20 vakantiedagen. Voor deze dagen zonder prestaties wordt de werknemer uitbetaald en krijgt hij/zij dubbel vakantiegeld (raadpleeg onze brochure ‘Jaarlijkse vakantie’). Er is ook een recht op dagen « klein verlet » ter gelegenheid van familiegelegenheden of om bepaalde burgerplichten te vervullen.

  Klein verlet

  Uitbreiding PC 214 :  Bij overlijden van de partner of een kind van de bediende of van een kind van de partner van de bediende worden de wettelijk voorziene 3 dagen klein verlet op 4 dagen gebracht.

  Anciënniteitsverlof

  Een extra dag verlof wordt aan elke werknemer toegekend die 15 jaar ononderbroken anciënniteit in dezelfde onderneming bewijzen. Een 2e dag wordt toegekend na 25 jaar dienst.
   

  Tijdskrediet en eindeloopbaan

  Tijdskrediet

  Er bestaan verschillende vormen van tijdskrediet  die de werknemer kan opnemen, deze zijn onderworpen aan verschillende voorwaarden en al of niet krijgt de werknemer hiervoor een onderbrekingsuitkering of andere premies. (tewerkstelling in het Vlaams Gewest : aanmoedigingspremie).

  De drempel is vastgesteld op maximaal 5% van het personeelsbestand van de onderneming of de dienst dat tegelijk een tijdskrediet kan opnemen. In de ondernemingen kan men overeenkomen deze drempel te verhogen.

  Bijkomende modaliteiten zijn er voor de overbruggingsploegen en voor ploegenarbeiders die 1/5 TK willen nemen.

  Raadpleeg onze brochure voor alle info rond de voorwaarden en de vergoedingen of neem contact op met uw ACLVB-secretariaat. Zie ook verder op onze website onder “Tijdskrediet en thematische verloven”.

  Eindeloopbaan

  Het is sinds 1/1/2015 mogelijk uw loopbaan te verminderen met de helft of voor 1/5. U dient volgens de algemene regel minstens 60 jaar te zijn. Er zijn echter enkele uitzonderingen op deze regel, die het onder bepaalde voorwaarden mogelijk maken om aan het eind van de loopbaan eerder te stoppen.

  In de sector textiel werd bovendien een cao afgesloten die de mogelijkheid voorziet vanaf 55 jaar voor de uitzonderingstelsels voor de periode 2017-2018. Nadien wordt de leeftijd eveneens progressief opgetrokken. Het is voor dezelfde periode ook nog steeds mogelijk vanaf 50 jaar de loopbaan te onderbreken maar dan zonder uitkeringen, tot aan de leeftijd van 55 jaar.

  Landingsbanen vanaf 55 jaar:

  Voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2023, vastgelegd in de sectorale CAO, hebben werknemers vanaf 55 jaar recht op 1/5de loopbaanvermindering of een halftijdse loopbaanvermindering tot aan de pensioenleeftijd met uitkeringen en pensioengelijkstellingen, mits voldaan wordt aan één van de volgende voorwaarden:

  • ofwel 35 jaar beroepsverleden als loontrekkende hebben
  • ofwel minstens 5 jaar, gerekend van datum tot datum, tewerkgesteld zijn in een zwaar beroep. Deze periode van 5 jaar moet gelegen zijn in de loop  van de voorafgaande 10 kalenderjaren onmiddellijk voorafgaand aan de aanvraag
  • ofwel minstens 7 jaar, gerekend van datum tot datum, tewerkgesteld zijn in een zwaar beroep. Deze periode van 7 jaar moet gelegen zijn in de loop van de laatste 15 kalenderjaren onmiddellijk voorafgaand aan de aanvraag
  • ofwel minimaal 20 jaar nachtarbeid verricht hebben.

   Landingsbanen vanaf 50 jaar:

  De 1/5de landingsbaan zonder uitkeringen noch pensioengelijkstellingen blijft mogelijk vanaf 50 jaar, mits 28 jaar loopbaan en mits akkoord van de werkgever.

  SWT

  Het systeem van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) is de laatste jaren grondig gewijzigd. Voor meer algemene informatie in verband met SWT kan u elders op onze website terecht.

  Wij kunnen op deze website niet altijd een “kant en klaar” antwoord bieden op alle individuele vragen. Veel hangt af van uw persoonlijke situatie. Voor specifieke vragen kan u steeds terecht bij één van onze ACLVB-kantoren of bij onze medewerkers.

  Hieronder geven wij een schematisch overzicht van de specifieke stelsels die actueel van toepassing zijn voor uw sector:
   

  Regime SWT PC 214

  Leeftijd

  Loopbaan

  Geldigheidsduur

   

  Man

  Vrouw

  Begin

  Einde

  Algemeen stelsel

  62

  40

  37 (2021)

  01/01/2015

  -

  38 (2022)

  39 (2023)

  Algemeen stelsel 60 40 33 01/01/2015 31/12/2017

  SWT Zware beroepen

  58 (2017)

  59 (2018)

  35

  01/07/2021

  30/06/2023

  SWT Nachtarbeid, bouw en zware beroepen

  60

  33

  01/07/2021

  30/06/2023

  SWT Lange loopbaan

  60

  40

  1/07/2021

  30/06/2023

  Medisch SWT

  58

  35

  01/01/2021

  30/06/2023

   

  Syndicale rechten

  Syndicale delegatie

  Een vakbondsafvaardiging kan worden opgericht in ondernemingen waar gewoonlijk tenminste 35 bedienden worden tewerkgesteld waarvan minstens 17 leden een schriftelijk verzoek richten hetzij rechtstreeks aan de werkgever, hetzij aan de vakorganisaties. Het aantal mandaten is afhankelijk van het aantal werknemers in de onderneming. Indien u een syndicale delegatie in uwe onderneming wil oprichten, neem dan contact op met de bestendig secretaris van uw ACLVB-secretariaat

  Syndicale premie

  Alle werknemers tewerkgesteld in de sector PC 214 hebben jaarlijks recht op een syndicale premie van 145€ indien men voltijds tewerkgesteld was tijdens de refertperiode. De betaling gebeurt door het Sociaal Fonds vanaf februari. Voor 2017 bedraagt de syndicale premie 145€ .

  De werknemer behoudt het recht op de premie als hij/zij minstens één maand in de sector werkte en daarna werkloos werd, in voltijds tijdkrediet ging of met (brug-)pensioen vertrok. Langdurig zieken hebben ook recht op de premie. 

  Syndicale vorming

  Voor alle ACLVB-afgevaardigden bestaat er een uitgebreid pakket aan  opleidingen. Voor afgevaardigden in PC 214  worden ook op sectoraal vlak (op maat-) opleidingen georganiseerd.

  Militanten die deel uitmaken van de overleginstanties in het bedrijf, OR, CPBW en SA, hebben recht op 5 arbeidsdagen per jaar om syndicale vorming te volgen. Per orgaan kan max. 1 bediende gebruik maken van het syndicaal verlof.

  De werkgever dient het normale loon te betalen cfr. de reglementering op de feestdagen.
   

  Bestaanszekerheid

  Per dag tijdelijke werkloosheid betaalt de werkgever € 9,59. Deze betaling gebeurt maandelijks, samen met het loon.
   

  Tewerkstellingsverbintenissen

  Naast de wettelijke verplichting om het ontslag te motiveren, ingevoerd met cao 109 van februari 2014, is de werkgever in PC 214 verplicht om in geval van herstructurering en reorganisatie, en in ondernemingen in moeilijkheden, voorafgaandelijk overleg te plegen met de werknemersafgevaardigden of de vakbondssecretarissen, teneinde ontslagen zoveel mogelijk te vermijden.

  Bij individuele ontslagen om een andere reden bestaat er een vervangingsplicht. Dit is ook van toepassing voor ontslag voor SWT.

  Indien deze verplichting niet door de werkgever wordt nageleefd, kan een dossier aangebracht worden in het PC (verzoeningsbureau) ter bespreking, door de NSV.
   

  Opleiding

  Cobot (opleidingscentrum textiel) geeft werknemers van de sector de mogelijkheid om diverse opleidingen te volgen, individueel of collectief via de onderneming. Hiervoor worden premies betaald aan de cursist en/of de werkgever.

  Recht op deconnectie 

  De collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) over het recht op deconnectie werd afgesloten op 2 maart 2023 in je sector.

  Deze CAO is van toepassing op alle textielondernemingen die tenminste 20 werknemers tewerkstellen en geeft het recht aan werknemers om buiten de werkuren niet bereikbaar te zijn voor hun werkgever. Dit om het mentaal en fysiek welzijn en op het evenwicht tussen het beroeps- en het privéleven van de werknemers te respecteren.

  Buiten de op hen van toepassing zijnde uurroosters zijn de werknemers niet verplicht bereikbaar te zijn voor de werkgever (leidinggevenden, collega’s, ondergeschikten). Dit houdt o.a. in dat de werknemers niet verplicht zijn werkgerelateerde e-mails, berichten, telefoongesprekken of andere vormen van communicatie te beantwoorden buiten de werkuren of werk te verrichten of op te volgen. Deze CAO werd afgesloten voor onbepaalde duur.   

  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart