PC 215 : Loon- & arbeidsvoorwaarden

Op deze pagina:

  Arbeidsduur

  De gemiddelde wekelijkse arbeidsduur op jaarbasis bedraagt 37u30’ sinds 1/1/95. (cao 09/09/91)

  De werkelijke wekelijkse arbeidsduur is vastgesteld op 40u / week. De vermindering van de arbeidsduur van 40 naar 37u30’ wordt bekomen door het nemen van  inhaalrustdagen.

   

  Lonen en functieclassificatie

  Op 21/05/2008 werd een vernieuwde genderneutrale functieclassificatie van toepassing waarin functies met de daaraan gekoppelde barema’s worden ingedeeld volgens de uitgevoerde activiteit, scholing en de ervaring. (dienstgraad)

  Klik hier voor een overzicht van de barema's.

  ! ! Deze sectorale barema’s zijn basisbarema’s, dwz. ze houden geen rekening met onderstaande mogelijkheden:

  • Conform het sectoraal akkoord 2021-2022 konden ondernemingen de 0,4% brutoloonsverhoging op alternatieve wijze invullen.

  Indexering van de lonen

  De lonen zijn gekoppeld aan de consumptieprijzen, dwz. dat deze worden aangepast (min of plus) telkens op 1/4 en 1/10 van elk jaar, indien de spilindex wordt overschreden. Een mogelijke daling van de lonen wordt 1 X geneutraliseerd.

  Maaltijdcheques

  Een sectorale cao voorziet het recht op  maaltijdcheques, voor alle werknemers werkzaam in PC 215.

  Het aantal maaltijdcheques is afhankelijk van het aantal effectief gewerkte dagen of desgevallend gepresteerde uren. (alternatieve telling)

  Deze worden normaal op elektronische wijze toegekend aan de werknemers.

  De totale waarde per maaltijdcheque bedraagt op sectorvlak minimaal € 4,30 per MC sinds 1/9/2019.

  Raadpleeg uw ACLVB-afgevaardigde in het bedrijf of de bestendig secretaris voor meer info.

   

  Premies

  Eindejaarspremie

  = aanvulling van het dubbel vakantiegeld

  De eindejaarspremie is gelijk aan 90% van het maandloon van december. Indien er een onderbreking was in de voorafgaande tewerkstelling van > 30 kalenderdagen, bedraagt  deze 7,5% van het verdiende loon van dat jaar.

  Voor bedienden met een commissie berekend op de omzet, bedraagt de EP 7,5% op 12*baremaloon van december. Bij een onderbreking van >30 kalenderdagen, wordt deze prorata aan de effectieve prestaties toegekend.

   

  Verplaatsingsvergoeding

  Openbaar vervoer

  • trein : gemiddeld 75% van de prijs van een treinkaart
  • tram, bus, metro : 
   • indien de prijs afhankelijk is van de afstand, 75% van de prijs van een treinkaart
   • eenheidsprijs : 71,8% van de effectieve prijs (met een maximum van de vergoeding voor 7 km)

  Eigen vervoer

  De werkgever geeft een vergoeding gelijk aan 50% van de prijs van het treinabonnement overeenkomstig met de afstand (minimum 5 km) woon-werk. (voor bedienden wiens brutojaarloon < 36.300 €)

  Naast de hiervoor vermelde vergoedingen, betaalt de werkgever aan ALLE bedienden, ongeacht het vervoermiddel, een forfaitair bedrag van 0,2479 €.

  Fiets

  Vanaf 1 januari 2022 wordt een fietsvergoeding van 0,10 euro per kilometer voor de afstand woon-werkverkeer ingevoerd. Voor de dagen waarop de werknemer zich met de fiets naar het werk verplaatst, is de sectorale tussenkomst van 0,2479 euro per dag niet meer verschuldigd.

  Vakantie

  Wettelijke vakantie

  Elke werknemer tewerkgesteld in de privé-sector, heeft recht op 20 dagen vakantie. Voor deze niet-gepresteerde dagen, ontvangt de werknemer zijn normaal loon en het dubbel vakantiegeld. (raadpleeg onze brochure "jaarlijkse vakantie") Ook heeft elke werknemer recht op "klein verlet" ter gelegenheid van bepaalde familiale gebeurtenissen of omwille van bepaalde burgerlijke verplichtingen.

  Anciënniteitsverlof

          a) Ondernemingsanciënniteit

  Werknemers krijgen een extra dag verlof na een ononderbroken dienstverband van ten minste 20 jaar bij het bedrijf. De anciënniteit die is opgebouwd in een onderneming die tot hetzelfde concern behoort als de onderneming waar de werknemer is tewerkgesteld, wordt volledig in aanmerking genomen. 

          b) Sectoranciënniteit

  Vanaf 2020 wordt jaarlijks aan de arbeider of bedienden met een anciënniteit van 15 jaar of meer in de sector 1 dag betaald anciënniteitsverlof toegekend. Eventuele anciënniteit verworven als arbeider in PC 109 of als bediende in PC 215 telt mee. Vanaf 2022 worden ook periodes van uitzendarbeid aansluitend en onmiddellijk voorafgaand aan een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur meegeteld voor het bepalen van de sectoranciënniteit. In ondernemingen met een gunstiger systeem van anciënniteitsverlof op 31 december 2019 blijft het ondernemingssysteem in principe ongewijzigd van toepassing.

   

  Tijdskrediet en landingsbanen

  Tijdskrediet

  Er bestaan verschillende vormen van tijdskrediet  die de werknemer kan opnemen, deze zijn onderworpen aan verschillende voorwaarden en al of niet krijgt de werknemer hiervoor een onderbrekingsuitkering of andere premies. (tewerkstelling in het Vlaams Gewest : aanmoedigingspremie).

  De drempel is op sectorvlak vastgesteld op maximaal 10 % van het personeelsbestand van de onderneming of de dienst dat tegelijk een tijdskrediet kan opnemen. In de ondernemingen kan men overeenkomen deze drempel te verhogen.

  Landingsbanen

  Het is sinds 1/1/2015 mogelijk uw loopbaan te verminderen met de helft of voor 1/5. U dient volgens de algemene regel minstens 60 jaar te zijn. Er zijn echter enkele uitzonderingen op deze regel, die het onder bepaalde voorwaarden mogelijk maken om eerder aan het eind van de loopbaan te stoppen met werken.

  Banen aan het eind van de loopbaan vanaf de leeftijd van 55 jaar:
  Voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2023 hebben werknemers van 55 jaar en ouder, zoals bepaald in de sectorale CAO, recht op een loopbaanvermindering van 1/5 of halftijds tot de pensioengerechtigde leeftijd met toelagen en gelijkstellingen van pensioenen, mits zij aan een van de volgende voorwaarden voldoen:

  • Ofwel kunnen ze 35 jaar arbeidsverleden als werknemer bewijzen.
  • Of ten minste 5 jaar, gerekend van datum tot datum, in een zwaar beroep werkzaam zijn geweest. Deze periode van 5 jaar moet in de laatste 10 jaar direct voorafgaand aan de aanvraag liggen.
  • Of gedurende ten minste 7 jaar, gerekend van datum tot datum, in een zwaar beroep hebben gewerkt. Deze periode van 7 jaar moet vallen binnen de laatste 15 kalenderjaren die onmiddellijk voorafgaand aan de aanvraag.
  • Of minstens 20 jaar nachtwerk kunnen bewijzen.

  Eindeloopbaan vanaf de leeftijd van 50:

  Het is nog steeds mogelijk de uitkeringen met 1/5 te verlagen in het geval van werk aan het eind van de loopbaan zonder uitkering of gelijkstelling.
  zonder uitkeringen of pensioen gelijkstellingen, op voorwaarde dat zij 28 jaar carrière hebben en de
  en met instemming van de werkgever.

  SWT

  Het systeem van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) is de laatste jaren grondig gewijzigd. Voor meer algemene informatie in verband met SWT kan u elders op onze website terecht.

  Wij kunnen op deze website niet altijd een “kant en klaar” antwoord bieden op alle individuele vragen. Veel hangt af van uw persoonlijke situatie. Voor specifieke vragen kan u steeds terecht bij één van onze ACLVB-kantoren of bij onze medewerkers.

  Hieronder geven wij een schematisch overzicht van de specifieke stelsels die actueel van toepassing zijn voor uw sector:
   

  REGIME SWT PC 215

  Leeftijd Loopbaan Geldigheidsduur
      Man Vrouw Begin Einde
  Algemeen stelsel 62 40 38 (2022) 01/01/2015 -
  39 (2023)
  SWT Zware beroepen 60 35 01/07/2021 30/06/2023
  SWT Nachtarbeid, zware beroepen en bouw 60 33 01/07/2021 30/06/2023
  SWT Lange loopbaan 59 40 01/07/2021 30/06/2023
  Medisch SWT 58 35 01/01/2019 30/06/2021

   

  Syndicale rechten

  Syndicale afvaardiging

  Het is mogelijk een syndicale delegatie op te richten van zodra er minstens 25 bedienden werkzaam zijn in de onderneming.  Het aantal mandaten is afhankelijk van het aantal werknemers in het bedrijf :

  2 wanneer er 25 tot 49 bedienden tewerkgesteld zijn;*

  3 wanneer er 50 tot 74 bedienden tewerkgesteld zijn;

  4 wanneer er 75 of meer bedienden tewerkgesteld zijn;

  * 3 indien er een derde werknemersorganisatie een afgevaardigde aanduidt.

  Indien u een syndicale afvaardiging wenst op te richten, neem dan contact op met een ACLVB-secretaris.

  Syndicale vorming, syndicaal verlof

  ACLVB organiseert op regionaal niveau opleidingen, desgevallend onder het systeem van BEV of onder syndicaal verlof http://www.comé.be/ / http://www.cgslb.be/fr/formations-cgslb#bien-tre-des-salaris

  Voor afgevaardigden in PC 215  worden ook op sectoraal vlak (op maat-) opleidingen georganiseerd.

  De effectieve en plaatsvervangende mandatarissen in OR, CPBW en SA, hebben per onderneming recht op 8 arbeidsdagen per effectief mandaat per jaar om syndicale vorming te volgen. Het totaal aantal dagen dient aldus onder de vakbonden te worden verdeeld naar rata van het per vakbond bekomen mandaten in de 3 organen.

  In ondernemingen waar geen overlegorganen bestaan en waar minstens 20 bedienden werken, mogen 3 militanten (voor het geheel van de vakbonden vertegenwoordigd in het PC) eveneens beroep doen op syndicaal verlof cfr. de bovenvermelde regeling.

  De werkgever dient het normale loon te betalen cfr. de reglementering op de feestdagen.

  Syndicale premie

  Elke gesyndiceerde werknemer die op 31/3 tewerkgesteld is, heeft recht op een syndicale premie van 145 €.

  Werklozen en bruggepensioneerden hebben nog 3 jaar recht op een syndicale premie indien ze ononderbroken werkloos blijven na een tewerkstelling in de sector;

  Gepensioneerden hebben enkel recht op een eerste jaar.

  In juni stuurt het Sociaal Fonds kleding u hiervoor een attest dat u binnenbrengt bij een ACLVB-secretariaat. Wij betalen u dan de premie.

   

  Tewerkstellingsverbintenissen

  Naast de wettelijke verplichting om het ontslag te motiveren, ingevoerd met cao 109 van februari 2014, is de werkgever in PC 215 verplicht om in geval van herstructurering en reorganisatie, en in ondernemingen in moeilijkheden, voorafgaandelijk overleg te plegen met de werknemersafgevaardigden of de vakbondssecretarissen, teneinde ontslagen zoveel mogelijk te vermijden.

  Ook bij een individueel ontslag dient de werkgever een procedure te volgen, met verplichting tot informatie, voorafgaandelijke kennisgeving en overleg.

  Indien deze verplichtingen niet door de werkgever wordt nageleefd, kan een dossier aangebracht worden in het PC (verzoeningsbureau) ter bespreking, via de NSV.

   

  Tijdelijk gebrek aan werk wegens economische oorzaken

  Vooraleer tot ontslag over te gaan, is de werkgever verplicht alle mogelijkheden tot invoering van een regeling van gedeeltelijke arbeid aan te wenden. De invoering van tijdelijke werkloosheid dient evenredig over alle werknemers te worden verdeeld. Uiteraard mogen op deze momenten geen overuren worden gepresteerd !

   

  Invoering van nieuwe technologieën

  Wanneer de werkgever de intentie heeft te investeren in nieuwe technologieën, en deze mogelijk belangrijke sociale gevolgen heeft, is de werkgever verplicht voorafgaandelijk info te verstrekken aan de OR of SA.

  Elke werknemer kan, indien de werkgever niet voldaan heeft aan deze informatieplicht, deze zaak aanhangig maken bij het PC, via zijn vakbond. Mogelijks dient de werkgever dan de werknemer een schadevergoeding te betalen tbv. 500 € of 1000 € indien het een herhaling betreft van deze inbreuk.

   

  Opleiding

  IVOC / IREC  (opleidingscentrum kleding&confectie) geeft werknemers van de sector de mogelijkheid om diverse opleidingen te volgen, individueel of collectief via de onderneming. Hiervoor worden premies betaald aan de cursist en/of de werkgever.

  De CAO voor opleiding en werkgelegenheid wordt uitgebreid met een verhoging van de sectorale opleidingsinspanning binnen het groeipad tot 2,5 dagen.

  Sectorale hospitalisatieverzekering

  Elke bediende in PC 215 is automatisch aangesloten via zijn werkgever op de sectorale hospitalisatieverzekering, tenzij er in overleg werd besloten de voorkeur te geven aan de bestaande hospitalisatieverzekering van de onderneming. Meer info vindt u in de brochure : link naar brochure, of  raadpleeg de website van het sociaal fonds : www.swfkleding.be of contacteer uw afgevaardigde of ACLVB-secretariaat.

   

   

   
   
   
   
  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart