PC 226: Loon- en arbeidsvoorwaarden

Op deze pagina:

  Indexering van de lonen

  Vanaf 2018 werd overgestapt op een jaarlijkse indexering. (cao 8/5/2017)

  Deze bedroeg 1,4% in januari 2018.

  Vanaf januari 2019 wordt rekening gehouden met de indexevolutie van het laatste jaar om op die manier het indexeringscijfer uit te rekenen. Per 1/1/2019 bedraagt de indexering 1,26%.

  Een negatieve indexering wordt niet toegepast maar verrekend op de eerstvolgende positieve indexering.

  Een verhoging ingevolge een indexering krijgt voorrang op een conventionele verhoging. M.a.w., eerst wordt de verhoging op basis van de indexering toegepast en daarop de verhoging ingevolge een loonsverhoging die werd afgesproken in een cao.

   

  Ecocheques

  Elke bedienden heeft recht op ecocheques. Dit werd in het sectorakkoord van 2009 verkregen. Het totale bedrag van de ecocheques bedraagt per jaar 250 EUR en wordt uitbetaald telkens in december.

  Binnen uw onderneming kunnen andere afspraken worden gemaakt om dit bedrag op een andere wijze toe te kennen. Dit kan verschillen van bedrijf tot bedrijf, doch moet deze het bedrag van 250 evenaren. Er kan bijvoorbeeld afgesproken worden om de maaltijdcheques te verhogen.

  Indien er geen bedrijfsafspraken zijn gemaakt is het bedrijf verplicht om ecocheques aan elke bediende uit te betalen.

  Opgelet ! Om recht te hebben op het volledige bedrag moet u tewerkgesteld zijn geweest gedurende het hele refertejaar. Het refertejaar is het kalenderjaar van uitbetaling van de cheques.

  De gelijkgestelde periodes zijn diegene zoals vermeld in cao 98 van de NAR. Indien dus geen volledig jaar gewerkt (of gelijkgestelde periodes) is de toekenning pro rata.

  Wat uitzendarbeid betreft, daar geldt het principe dat zij dezelfde voorwaarden krijgen als de vaste werknemers.

  Arbeidstijd

  Als bediende in het PC226 werkt u in het stelsel van de 37 urenweek. Dit wil zeggen indien je meer dan 37 uren per week presteert je daarvoor een compensatie mag ontvangen.

  Indien je meer dan 38 uren per week werkt krijg je vanaf het 39e uur overuren uitbetaald. Dit is een compensatie van 50% toeslag op de gepresteerde overuren.

  Overuren gepresteerd op zondag geven recht op 100% toeslag voor de gepresteerde overuren !
   

  Mobiliteit

  Met ingang van 1/12/2021 wordt de werkgeverstussenkomst in het gemeenschappelijk openbaar vervoer verhoogd tot 90% van de prijs van het vervoersbewijs, tenzij er een financiële derdebetalersregeling van toepassing is in welk geval de tussenkomst van 80% behouden blijft. De fietsvergoeding  bedraagt 0,24 € / km.

   

  Jeugdvakantie

  Een sectorale aanvulling op de RVA-uitkering van 30 €:

  Jongeren die zijn beginnen werken in de loop van het jaar (na hun studies), hebben in het jaar nadien recht op een aanvullende uitkering van RVA, de zogenaamde “jeugdvakantie”. Hiervoor ontvangen zij 65% van hun eerste brutoloon, met een plafond van 2297,90 € per dag. Omgerekend is dit een dagvergoeding van min. 40,66 € en max. 57,45 €.

  Hoe komt men aan 30 € ?

  Het geplafonneerd loon staat voor 65%, de dagvergoeding omgerekend naar 100 % bedraagt 88 €.

  88 - 57,45 = afgerond 30 €

  Noot : de vakbonden hadden gevraagd voor een aanvulling tot aan 100% van het loon.

  Gezien het loon van loonklasse 1 onder het plafond zit, is dit in concreto geen 100% aanvulling.

   

  Sectorale verlofdagen

  Mogelijkheid tot omzetting (via ondernemingscao en mits akkoord tussen werknemer en werkgever) in een evenwaardig loonelement, met een bijkomende vergoeding ter waarde van 1 dag.

  Noot : De “5e dag” zoals eerder gesteld zal dus nooit als verlofdag erbij komen, maar enkel als “omgerekende” financiële incentive (patronale bijdragen inbegrepen) bij volledige omzetting van het aantal bestaande sectorale verlofdagen.

   

  Anciënniteitsverlof

  Als je reeds enkele jaren trouw bent aan de sector wordt je hiervoor beloond met enkele dagen extra-vakantie.

  1 vrije dag voor bedienden met 5 tot 10 jaar anciënniteit
  2 vrije dagen: bedienden met 10 jaar tot minder dan 15 jaar anciënniteit
  3 vrije dagen: 15 jaar tot minder dan 20 jaar
  4 vrije dagen: 20 jaar tot 25 jaar
  5 vrije dagen: 25 jaar tot 30 jaar
  6 vrije dagen: 30 tot 35 jaar
  7 vrije dagen: voor meer dan 35 jaar anciënniteit.

  Indien je niet zeker bent of alle jaren meetellen voor de berekening van het ancienniteitsverlof neemt u best contact op met uw ACLVB-kantoor.

   

  Uitzendarbeid

  Gelijkstelling vanaf 1 juli 2019 voor barema-anciënniteit en anciënniteitsvakantie:

  - 24 maanden tewerkstelling (niet noodzakelijk aaneensluitend) bij dezelfde werkgever (gevolgd door een vast contract)

  - Anciënniteit te tellen in gewerkte dagen

  Noot : De periode waarvoor de gelijkstelling geldt, kan in werkelijkheid minder dan 24 maanden zijn, wanneer het aantal max. gewerkte of gelijkgestelde dagen in de 24 maanden voorafgaand niet behaald is. Dan zal de datum vanaf wanneer de gelijkstelling geldt dus korter bij de datum van de vaste indiensttreding ligggen.

   

  Opzegtermijnen

  Sinds 1 januari 2014 zijn de opzegtermijnen voor arbeiders en bedienden geharmoniseerd. Hierdoor is de berekening van de opzegtermijnen complex geworden. Indien u vragen hebt over uw persoonlijke situatie, gelieve dan contact op te nemen met uw afgevaardigde of uw ACLVB-secretariaat. Zij beschikken over de nodige tools om u verder te helpen.

  OPGELET! U hebt pas recht op werkloosheidsuitkeringen wanneer u geen schuld treft aan uw ontslag. Laat u nooit onder druk zetten door uw werkgever om zelf een einde te stellen aan uw contract of om dit te beëindigen in onderlinge overeenkomst indien u daar eigenlijk niet mee akkoord kan gaan. U riskeert uw recht op werkloosheidsuitkeringen te verliezen. Als u wordt ontslagen of als u zelf ontslag wil nemen, neem dan best eerst contact op met uw ACLVB-bedrijfscoördinator, uw vakbondsafgevaardigde of uw plaatselijke ACLVB-secretariaat.

   

  Tijdskrediet

  Wettelijk bestaande systemen (halftijds/voltijds) voor de periode 2019-2020:

  a) maximum 51 maanden voor het verlenen van zorgen:

  - zorgen voor kind(eren) jonger dan 8 jaar

  - palliatieve zorgen

  - zorgen voor een zwaar ziek gezins- of familielid

  b) maximum 36 maanden voor het volgen van een opleiding

   

  Landingsbanen

  a) Halftijds vanaf 57 jaar : 36 maanden à tot aan pensioen

  b) 4/5 vanaf  55 jaar :

  -> Verhoging aanvullende vergoeding vanaf 1/1/2020 :

  •  van 80 -> 90 € voor systeem 4/5, 55 jaar
  • van 100 -> 110 € voor het systeem HT 57

  Noot : voor de werknemers die al in deze systemen zitten en een vergoeding hadden van 80 of 100 €, zal dit ook worden opgetrokken.

  c) verlenging cao landingsbaan vf 50 jaar (4/5 - zonder uitkering)

  De leeftijd voor landingsbanen (met uitkeringen) is wettelijk opgetrokken naar 60 jaar. De afwijking zoals hierboven op 55 of 57 jaar geldt voor : zwaar beroep, 35 jaar loopbaan, medisch ongeschikt, 20 jaar nacht, onderneming in moeilijkheden/herstructurering.

  => https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t162#h2_3

  De voorwaarden om op 50 jaar een landingsbaan (zonder uitkering) te nemen zijn : een loopbaan hebben van 28 jaar of in een zwaar beroep* hebben gewerkt gedurende 5 jaar in de laatste 10 jaar of 7 jaar in de laatste 15 jaar voorafgaand aan de onderbreking. (er bestaan nog andere stelsels en voorwaarden naast dit systeem : HT 50 jaar in een zwaar beroep annex knelpuntberoep en ½ en 4/5 in een onderneming in herstructurering of in moeilijkheden)

  *zwaar beroep : https://www.rva.be/nl/wat-een-zwaar-beroep

   

  Werkloosheid met bedrijfstoeslag – SWT (het vroegere brugpensioen)

  Het systeem van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) is de laatste jaren grondig gewijzigd.

  Voor meer algemene informatie in verband met SWT kan u elders op onze website terecht.

  Wij kunnen op deze website niet altijd een “kant en klaar” antwoord bieden op alle individuele vragen. Veel hangt af van uw persoonlijke situatie. Voor specifieke vragen kan u steeds terecht bij één van onze ACLVB-kantoren of bij onze medewerkers.

  Hieronder geven wij een schematisch overzicht van de specifieke stelsels die actueel van toepassing zijn voor uw sector:


   

  Type
   
  2019 2020 2021

  SWT met 33 jaar beroepsverleden

  (in zware beroep, of medisch attest PC 124, of 20 jaar nacht) 

  59 59 60 jaar vanaf 1/7/2021

  SWT met 35 jaar beroepsverleden

  (in zwaar beroep)

  59 33 60 jaar vanaf 1/7/2021

  SWT met 40 jaar beroepsverleden

  59 59 60 jaar vanaf 1/7/2021

  MEDISCH SWT

   58/35

  58 58 /

   

  Aanvullend pensioen

  Indien u binnen uw bedrijf geen aanvullend pensioenstelsen heeft, dan ben je automatisch aangesloten bij het sectorale pensioenplan.

  Voor meer info kan je steeds terecht op volgende website : http://www.infopensioenpc226.be/


  Syndicale premie

  Je bent aangesloten bij de ACLVB ? Proficiat ! Je ontvangt daarvoor elk jaar een premie van 145 EUR ! Uw werkgever betaalt elk jaar een bijdrage in het Sociaal Fonds van de sector om uw vakbondsbijdrage te compenseren. Dank zij deze syndicale premie kost uw lidmaatschap bij de ACLVB je maar enkele euro’s per jaar !

  Je hebt recht op deze premie indien je minstens 1 dag gewerkt hebt in de referteperiode die loopt van 1/1 tot 30/6 van het jaar waarop de premie betrekking heeft. Ook bruggepensioneerden hebben recht op deze premie als ze met pensioen of brugpensioen gaan op 1/1 van het jaar waarop de premie betrekking heeft.". Uiteraard moet je aangesloten zijn bij de ACLVB en in orde zijn met uw bijdrage.

  In februari ontvang je een attest waarmee je terecht kunt bij uw ACLVB-kantoor.

  Syndicale premie 2023

  Vorming

  Als bediende in het PC226 heeft u recht op vorming ! Elke bediende heeft recht op 6 vormingsdagen per jaar. Dit is in de sector niet individueel geregeld maar collectief waar elke bediende vormingsdagen kan uit putten. De sector heeft een vormingsfonds die gratis opleidingen organiseren voor elke bediende tewerksgesteld in PC226.

  Voor meer informatie kan u terecht op de website van Logos:  www.logosinform.be

   

  Besprekingen sectorale corona-maatregelen

  Sectorale aanbeveling

  Hier vinden jullie een sectorale aanbeveling waarin de sociale partners van de sector o.a. benadrukken dat er in de ondernemingen waarin verder gewerkt wordt, (of waar er bv. een toename is van werk) dit gebeurt mits nauwgezette naleving van de regels inzake gezondheid en hygiëne, zoals bv. de social distancing en waarvoor een risicoanalyse moet gemaakt worden. Bovendien wordt gewezen op de naleving van de verplichte rusttijden tussen prestaties.

  Dit alles dient te worden besproken binnen de overlegorganen van de onderneming die uiteraard dienen worden verdergezet, rekening houdend met de regels van “social distancing” of door gebruik te maken van skype, videoconferenties, …

  -> https://werk.belgie.be/nl/themas/sociaal-overleg/sociale-verkiezingen-2020/invloed-van-de-corona-crisis-op-de-sociale

  Als ACLVB hebben we benadrukt dat dezelfde regels moeten blijven gelden in geval van een komende "herstart" na de periode van lockdown.

  In de aanbeveling wordt verder verwezen naar de federale maatregelen waar ondernemingen kunnen op beroep doen inzake de versoepeling van overurenregeling, studentenarbeid, terbeschikkingstelling, ... Op de website van ACLVB vindt u hierover onze communicatie : https://www.aclvb.be/nl/artikels/paasdeal-regering-wilmes-allerminst-een-zaligmakend-akkoord


  Taskforce logistiek

  Vanuit de Vlaamse Overheid werd een "taskforce" opgericht die de logistieke sector, die wordt aangemerkt als cruciaal, zal monitoren en desgevallend adviezen zal uitwerken om de continuïteit te bevorderen. Een belangrijk element hierin is de samenwerking met andere sectoren : de voeding, de zorgsector en de retail en uiteraard de transportsector.

  https://vil.be/logisticsresiliencetaskforce/

   

  CAO maatregelen corona

  Maatregelen corona : gelijkstelling voor eindejaarspremie, ecocheques, regionale verlofdagen

  Protocoltekst maatregelen tot 30/6 en engagement voor de periode na 30/6/2020

  In het PC werd er onlangs een cao afgesloten over de gelijkstelling van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht in de periode van 13/3 t/m 30/6/2020 voor de eindejaarspremie, ecocheques en de regionale verlofdagen. Het is namelijk zo dat dit niet voorzien was in de cao van 1/7/2019 mbt. de bezoldigingsvoorwaarden. Deze cao wordt nu dus aangevuld met een artikel waarin deze gelijkstelling wordt voorzien. Voor de sectorale verlofdagen, ook voorzien in deze cao van 1/7/2019, wordt bepaald dat indien deze vallen tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, ze worden overgedragen naar een later te bepalen datum, volgens het gebruik in de onderneming of, indien er geen overlegorganen zijn in het bedrijf waarbinnen dit kan voorzien worden, in onderling akkoord tussen werkgever en werknemer. 

  Er werd door het PC ook een protocoltekst opgemaakt over dit akkoord en eventuele verdere maatregelen in de periode nadien. De werkgevers hebben hierbij het engagement gegeven om te evalueren of er nog maatregelen moeten genomen worden voor de periode na 30/6/2020. 

   

  Generieke gids Corona : Veilig aan het werk 

  Door de Hoge Veiligheidsraad werd een gids opgesteld met daarin opgesomde preventiemaatregelen, ter voorkoming van de verdere verspreiding van het virus, bij hervatting van het werk. Gezien de sector PC 226 wordt beschouwd als noodzakelijk voor de economie, zijn in vele bedrijven (sommige-) werknemers blijven werken, uiteraard waar dit mogelijk was. De gids werd in hoofdzaak opgesteld in het kader van de heropstart van sectoren waar men niet is blijven werken maar de preventiemaatregelen opgesomd in deze gids kunnen uiteraard ook een leidraad en een controleinstrument zijn voor bedrijven waar het werk gedeeltelijk of volledig is voortgegaan. 

  Een belangrijke boodschap, ook terug te vinden in deze Generieke Gids zelf, is dat de overlegorganen in de onderneming, zoals het comité voor preventie en bescherming op het werk, de vakbondsafvaardiging of bij gebreke de werknemers zelf, nauw betrokken moeten worden bij de keuze en het uitrollen van deze maatregelen. Ook de interne en/of externe preventiedienst worden hier best bij betrokken. (zeker in situaties waar deze preventiemaatregelen eventueel niet zouden kunnen toegepast worden) 

  In het PC werd een begeleidende verklaring opgesteld waarin de aandacht wordt gevestigd op de preventiemaatregelen beschreven in de gids en de aanbeveling om deze in alle bedrijven nauwgezet op te volgen. 

  In bijlage vindt u deze gids. 

  Alsook een begeleidende verklaring van de sociale partners van de sector 

  Indien u hierover vragen heeft, aarzel niet uw ACLVB-afgevaardigde of bestendig secretaris te raadplegen of neem contact op met uw ACLVB-secretariaat.

  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart