PC 226: Loon- en arbeidsvoorwaarden

Op deze pagina:

  Indexering van de lonen

  Vanaf 2018 werd overgestapt op een jaarlijkse indexering. (cao 8/5/2017)

  Deze bedroeg 1,4% in januari 2018.

  Vanaf januari 2019 wordt rekening gehouden met de indexevolutie van het laatste jaar om op die manier het indexeringscijfer uit te rekenen. Per 1/1/2019 bedraagt de indexering 1,26%.

  Ook de werkelijk toegepaste wedden die hoger liggen dan de minima van de weddenschaal moeten worden geïndexeerd met 1,26 %, desgevallend begrensd tot het eindbedrag van klasse 8, namelijk 4.610,98 EUR.

  Een negatieve indexering wordt niet toegepast maar verrekend op de eerstvolgende positieve indexering.

  Een verhoging ingevolge een indexering krijgt voorrang op een conventionele verhoging. M.a.w., eerst wordt de verhoging op basis van de indexering toegepast en daarop de verhoging ingevolge een loonsverhoging die werd afgesproken in een cao.

  Ecocheques

  Elke bedienden heeft recht op ecocheques. Dit werd in het sectorakkoord van 2009 verkregen. Het totale bedrag van de ecocheques bedraagt per jaar 250 EUR en wordt uitbetaald telkens in december.

  Binnen uw onderneming kunnen andere afspraken worden gemaakt om dit bedrag op een andere wijze toe te kennen. Dit kan verschillen van bedrijf tot bedrijf, doch moet deze het bedrag van 250 evenaren. Er kan bijvoorbeeld afgesproken worden om de maaltijdcheques te verhogen.

  Indien er geen bedrijfsafspraken zijn gemaakt is het bedrijf verplicht om ecocheques aan elke bediende uit te betalen.

  Opgelet ! Om recht te hebben op het volledige bedrag moet u tewerkgesteld zijn geweest gedurende het hele refertejaar. Het refertejaar is het kalenderjaar van uitbetaling van de cheques.

  De gelijkgestelde periodes zijn diegene zoals vermeld in cao 98 van de NAR. Indien dus geen volledig jaar gewerkt (of gelijkgestelde periodes) is de toekenning pro rata.

  Wat uitzendarbeid betreft, daar geldt het principe dat zij dezelfde voorwaarden krijgen als de vaste werknemers.

  Arbeidstijd

  Als bediende in het PC226 werkt u in het stelsel van de 37 urenweek. Dit wil zeggen indien je meer dan 37 uren per week presteert je daarvoor een compensatie mag ontvangen.

  Indien je meer dan 38 uren per week werkt krijg je vanaf het 39e uur overuren uitbetaald. Dit is een compensatie van 50% toeslag op de gepresteerde overuren.

  Overuren gepresteerd op zondag geven recht op 100% toeslag voor de gepresteerde overuren !
   

  Tijdskrediet

  Binnen het PC226 heeft men recht op tijdskrediet. Dit kan zowel  halftijds als 1/5.

  De duurtijd binnen de sector is vastgesteld op 5 jaar gedurende de hele loopbaan. Dit zowel voor halftijds tijdskrediet al voor 1/5.

  Er bestaat binnen de sector een opgelegde quota van 7%. Dit wil zeggen dat 7% van alle bedienden binnen één bedrijf recht heeft om tijdskrediet op te nemen.

  Je ontvangt bovenop eventuele uitkeringen van de RVA van de werkgever nog een premie :

  • Bij 1/5 tijdskrediet voor 55-plussers wordt er maandelijks een premie uitbetaald van 80EUR
  • Bij 1/2 tijdskrediet voor 55-plussers wordt er maandelijks een premie uitbetaad van 100EUR en dit gedurende 3 jaar.


  Anciënniteitsverlof

  Als je reeds enkele jaren trouw bent aan de sector wordt je hiervoor beloond met enkele dagen extra-vakantie.

  • 1 vrije dag voor bedienden met 5 tot 10 jaar anciënniteit
  • 2 vrije dagen: bedienden met 10 jaar tot minder dan 15 jaar anciënniteit
  • 3 vrije dagen: 15 jaar tot minder dan 20 jaar
  • 4 vrije dagen: 20 jaar tot 25 jaar
  • 5 vrije dagen: 25 jaar tot 30 jaar
  • 6 vrije dagen: 30 tot 35 jaar
  • 7 vrije dagen: voor meer dan 35 jaar anciënniteit.

  Indien je niet zeker bent of alle jaren meetellen voor de berekening van het ancienniteitsverlof neemt u best contact op met uw ACLVB-kantoor.


  Opzegtermijnen

  Sinds 1 januari 2014 zijn de opzegtermijnen voor arbeiders en bedienden geharmoniseerd. Hierdoor is de berekening van de opzegtermijnen complex geworden. Indien u vragen hebt over uw persoonlijke situatie, gelieve dan contact op te nemen met uw afgevaardigde of uw ACLVB-secretariaat. Zij beschikken over de nodige tools om u verder te helpen.

  OPGELET! U hebt pas recht op werkloosheidsuitkeringen wanneer u geen schuld treft aan uw ontslag. Laat u nooit onder druk zetten door uw werkgever om zelf een einde te stellen aan uw contract of om dit te beëindigen in onderlinge overeenkomst indien u daar eigenlijk niet mee akkoord kan gaan. U riskeert uw recht op werkloosheidsuitkeringen te verliezen. Als u wordt ontslagen of als u zelf ontslag wil nemen, neem dan best eerst contact op met uw ACLVB-bedrijfscoördinator, uw vakbondsafgevaardigde of uw plaatselijke ACLVB-secretariaat.


  Werkloosheid met bedrijfstoeslag – SWT (het vroegere brugpensioen)

  Het systeem van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) is de laatste jaren grondig gewijzigd.

  Voor meer algemene informatie in verband met SWT kan u elders op onze website terecht.

  Wij kunnen op deze website niet altijd een “kant en klaar” antwoord bieden op alle individuele vragen. Veel hangt af van uw persoonlijke situatie. Voor specifieke vragen kan u steeds terecht bij één van onze ACLVB-kantoren of bij onze medewerkers.

  Hieronder geven wij een schematisch overzicht van de specifieke stelsels die actueel van toepassing zijn voor uw sector:

  SWT

   Leeftijd

   Loopbaan

  Geldigheidsduur

  PC 226

  Toegangsleeftijd

  Toegangsloopbaan

  Inwerkingtreding

  Einde

  Algemeen stelsel

  62

  Man : 40
  Vrouw:  31 (2015),
  32 (2016), 33 (2017)

  1/01/2015

  31/12/2017

  SWT Nachtarbeid, bouw en zware beroepen

  58

  33

  1/01/2015

  31/12/2016

  SWT Lange loopbaan

  58

  40

  1/01/2015

  31/12/2016

  Medische SWT

  58

  35

  1/01/2015

  31/12/2016


  Aanvullend pensioen

  Indien u binnen uw bedrijf geen aanvullend pensioenstelsen heeft, dan ben je automatisch aangesloten bij het sectorale pensioenplan.

  Voor meer info kan je steeds terecht op volgende website : http://www.infopensioenpc226.be/


  Syndicale premie

  Je bent aangesloten bij de ACLVB ? Proficiat ! Je ontvangt daarvoor elk jaar een premie van 145 EUR ! Uw werkgever betaalt elk jaar een bijdrage in het Sociaal Fonds van de sector om uw vakbondsbijdrage te compenseren. Dank zij deze syndicale premie kost uw lidmaatschap bij de ACLVB je maar enkele euro’s per jaar !

  Je hebt recht op deze premie indien je minstens 1 dag in het kalenderjaar hebt gewerkt in de sector. Ook bruggepensioneerden hebben recht op deze premie als ze in het kalenderjaar met pensioen of brugpensioen gaan. Uiteraard moet je aangesloten zijn bij de ACLVB en in orde zijn met uw bijdrage.

  In februari ontvang je een attest waarmee je terecht kunt bij uw ACLVB-kantoor.
   

  Vorming

  Als bediende in het PC226 heeft u recht op vorming ! Elke bediende heeft recht op 6 vormingsdagen per jaar. Dit is in de sector niet individueel geregeld maar collectief waar elke bediende vormingsdagen kan uit putten. De sector heeft een vormingsfonds die gratis opleidingen organiseren voor elke bediende tewerksgesteld in PC226.

  Voor meer informatie kan u terecht op de website van Logos:  www.logosinform.be

  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart