PC 302 : loon- en arbeidsvoorwaarden

Op deze pagina:

  Sectorale gids van de Horeca

  De sociale gids van de horeca is een publicatie van het Sociaal Fonds Horeca. Het bevat de sectorale wetgeving en tracht duidelijkheid te verschaffen over sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten als leidraad voor het dagelijks gebruik. U beschikt over een praktisch instrument voor sociaal overleg en de correcte toepassing van arbeidsvoorwaarden.

  Je vindt deze gids online, maar je kan evengoed een papieren exemplaar vragen aan uw ACLVB vertegenwoordiger.

  Op de sectorpagina’s van het ACLVB worden enkel de belangrijkste elementen die een overzicht geven herhaald. Aarzel dus niet om de sectorgids te raadplegen.

  Download hier de sectorale gids van de Horeca

   

  Lonen

  De sectorale minimumlonen van de werknemers uit de horecasector worden afgesproken op het niveau van de sector. 

  Het sectorakkoord voorziet een verhoging van de minimumlonen en de effectieve lonen met 0,4% vanaf 01 oktober 2022. Hier vindt u de minimumlonen vanaf 1 januari 2023. (indexering + 10,964%)

  De sectorale uurlonen kan u bij ons bekomen. U kan deze ook bij ons opvragen, via uw afgevaardigde, uw bestendig secretaris of één van onze kantoren.

  Opgelet! Indien er in uw bedrijf andere uurlonen van toepassing zijn, moeten deze altijd hoger liggen dan de sectorale.

  Zowel de minimumlonen als de effectieve lonen worden jaarlijks geïndexeerd op 1 januari.

  Premies


  Nachtpremie

  De nachtpremie bedraagt 1,3554 euro/uur, voor arbeid verricht tussen 12 uur 's nachts en 5 uur 's ochtends. Deze premie wordt jaarlijks geïndexeerd op 1 januari.

  Premie voor prestaties op zon- en feestdagen

  De premie bedraagt 2 euro/uur, met een maximum van 12 euro/dag.
   

  Kledijvergoedingen

  1,84 euro/dag voor het aankopen van de uniformen
  1,84 euro/dag voor het onderhouden en wassen van de uniformen

  Deze vergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd op 1 januari.
   

  Flexibiliteitspremie (enkel voor cateringbedrijven)

  De hoogte van deze premie is afhankelijk van:

  de functie
  de anciënniteit van de persoon in kwestie.

  De bedragen variëren van 0,1496 euro/uur tot 0,4764 euro/uur en worden jaarlijks geïndexeerd op 1 januari. Voor de exacte bedragen kan u terecht bij uw afgevaardigde, bestendig secretaris of het dichtstbijzijnde ACLVB-kantoor.
   

  Eindejaarspremie - algemene regel 

  De berekening van het bedrag van de eindejaarspremie gebeurt op basis van het loon. De premie verschilt dus naargelang uw persoonlijke situatie. De premie wordt ten laatste door het sociaal fonds betaald op 31 januari van het jaar dat volgt op het refertejaar.

  Indien u merkt dat uw eindejaarspremie niet of niet correct wordt uitbetaald, neem dan gerust contact op met één van onze medewerkers of ga even langs bij het dichtstbijzijnde ACLVB-kantoor.
   

  Syndicale premie   

  De premie bedraagt maximaal 145 euro. U dient het attest van het sociaal fonds te bezorgen aan het dichtstbijzijnde ACLVB-kantoor, waarna de syndicale premie zal uitbetaald worden.

  Ook met andere vragen kan u terecht bij met één van onze medewerkers of ga even langs bij het dichtstbijzijnde ACLVB-kantoor.
   

  Bestaanszekerheidsvergoedingen

  Bij tijdelijke werkloosheid: 0,5187 euro/uur, met een minimum van 2 euro per dag.
   

  Arbeidsduur

  De daggrens voor de arbeidsduur in de horecasector is 8 uren. De weekgrens bedraagt 38 uren. Toch wordt in veel horecazakan afgeweken van deze wekelijkse en dagelijkse arbeidsduur. Vaak wordt gebruik gemaakt van wat men noemt “de kleine flexibiliteit” of “grote flexibiliteit”.

  Indien je hier verdere vragen over zou hebben. Aarzel dan niet om een ACLVB-afgevaardigden of een bestendig secretaris te contacteren. Je kan ook steeds terecht bij het dichtstbijzijnde ACLVB-kantoor.
   

  Verplaatsingskosten

  Bij het bepalen van de terug te betalen verplaatsingskosten wordt rekening gehouden met het aantal afgelegde kilometers en het gebruikte vervoermiddel. Bij vervoermiddel maakt men het onderscheid tussen openbaar vervoer, privé-vervoermiddel en de fiets.

  De tussenkomst in verplaatsingskosten wordt minstens één maal per maand betaald. Bij indiensttreding van een werknemer moet de werkgever op de hoogte worden gesteld van de afstand woon-werkplaats en de gebruikte vervoermiddel.

  Indien je hier verdere vragen over zou hebben. Aarzel dan niet om een ACLVB-afgevaardigden of een bestendig secretaris te contacteren. Je kan ook steeds terecht bij het dichtstbijzijnde ACLVB-kantoor.
   

  Schorsing arbeidsovereenkomst

  In sommige omstandigheden kunt u, of beslist u zelf om, tijdelijk niet meer te werken. Bijvoorbeeld in geval van ziekte, tijdelijke werkloosheid, klein verlet, verlof om dwingende redenen, jaarlijkse vakantie, feestdagen of tijdskrediet.
   

  Ziekte

  Als u ziek wordt, verwittigt u zo vlug mogelijk uw werkgever en bezorgt u hem een doktersbriefje binnen de termijn die in het arbeidsreglement van uw onderneming is bepaald. Verwittig ook uw mutualiteit om van hun diensten te kunnen genieten en eventueel uw recht op gewaarborgd loon niet te verliezen.
   

  Klein verlet

  Bij bepaalde gelegenheden hebt u recht verlof te nemen. Om correct van dit recht gebruik te maken moet uw werkgever indien mogelijk vooraf verwittigd worden. Uiteraard moet men dit verlof gebruiken voor een geldige reden.

  Reden afwezigheid Duur afwezigheid

  Geboorte van een kind van de werknemer zo de

  afstamming langs vaderszijde vaststaat

  Tien dagen, door de werknemer te kiezen binnen

  de 4 maanden na de geboorte (3 van de 10 dagen worden betaald door de werkgever, de overige 7 zijn ten laste van het ziekenfonds)

  Huwelijk werknemer Twee dagen door de werknemer te kiezen tijdens de week waarin de gebeurtenis plaatsgrijpt of tijdens de daaropvolgende week

  Bijwonen   van   een   bijeenkomst   van een

  familieraad, bijeengeroepen door de vrederechter

  De nodige tijd, met een maximum van één dag
  Adoptie van een kind

  Maximum 4 weken (6 weken indien het kind bij

  het begin van het adoptieverlof jonger is dan drie jaar)

  Het verlof moet worden opgenomen binnen de 2 maanden na inschrijving van het kind in het be- volkingsregister (3 dagen worden betaald door de werkgever, de rest door het ziekenfonds)

  Huwelijk kind werknemer of echtgeno(o)t(e), broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, vader, moeder, schoonvader, schoonmoeder, stiefvader, stiefmoeder, kleinkind werknemer de dag van het huwelijk
  Priesterwijding of intrede in klooster van kind werknemer of echtgeno(o)t(e), broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster werknemer de dag van de plechtigheid
  Overlijden echtgeno(o)t(e), kind werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e),vader, moeder, schoonvader, schoonmoeder, stiefvader of stiefmoeder van de werknemer 4 dagen, te kiezen tijdens de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis
  Overlijden broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, grootvader, grootmoeder, overgrootvader, overgrootmoeder, kleinkind, achterkleinkind, schoonzoon of schoondochter die inwoont bij de werknemer 2 dagen te kiezen in de periode tussen de dag van het overlijden en de dag der begrafenis inbegrepen
  Overlijden broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, grootvader, grootmoeder, overgrootvader, overgrootmoeder, kleinkind, achterkleinkind, schoonzoon of schoondochter die niet inwoont bij de werknemer de dag van de begrafenis
  Plechtige communie of deelname feest vrijzinnige jeugd van een kind van de werknemer of zijn echtgeno(o)t(e) de dag van de plechtigheid of de daaraan voorafgaande of daaropvolgende activiteitsdag als de plechtigheid op een zon-, feestdag of inactiviteitsdag valt
  Deelname jury Hof van Assisen, oproeping als getuige voor de rechtbank of persoonlijke verschijning op aanmaning van de arbeidsrechtbank de nodige tijd doch maximum 5 dagen
  Deelname van een kind van de werknemer of van zijn echtgenote ann het feest van de « vrijzinnige jeugd » De dag van het feest
  Uitoefening ambt bijzitter hoofdbureau bij verkiezing Europees Parlement de nodige tijd doch maximum 5 dagen
  Uitoefenen ambt bijzitter hoofdbureau bij parlements-, provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen de nodige tijd doch maximum 5 dagen


  Verlof om dwingende redenen

  U hebt een beperkt recht op onbetaald verlof om een dringende en noodzakelijke tussenkomst bij een sociaal of familiaal probleem. Die gebeurtenis mag niet voorzien zijn en moet los staan van het werk. Op vraag van uw werkgever dient u de dwingende reden te bewijzen. De duur van uw afwezigheid mag in elk geval niet meer dan 10 kalenderdagen per jaar zijn. Voor deeltijdse arbeiders is deze maximumduur in verhouding met hun deeltijdse prestaties.
   

  Jaarlijkse vakantie

  De duur van uw vakantie wordt bepaald door het aantal dagen dat u effectief werkte in het voorbije kalenderjaar. Als u het hele voorafgaande jaar gewerkt hebt heeft u recht op 20 dagen in een vijfdagenweekstelsel, 24 dagen in een zesdagenweek. Als u geen volledig kalenderjaar hebt gewerkt, zal uw recht op een aantal vakantiedagen in verhouding minder zijn.

  U hebt recht op 10 betaalde feestdagen: 1 januari, Paasmaandag, 1 mei, Hemelvaartdag, Pinkstermaandag, 21 juli, OLV Hemelvaart, Allerheiligen, 11 november, Kerstmis. Als een feestdag op een zondag of een gewone inactiviteitdag valt, wordt deze door een gewone activiteitsdag vervangen. De vervangingsdag krijgt dan het karakter van een feestdag.
   

  Tijdskrediet

  Sinds 1 januari 2015 is het systeem van tijdskrediet grondig gewijzigd. Voor meer algemene informatie in verband met tijdskrediet, verwijzen wij u door naar de algemene ACLVB-publicaties over dit thema.

  Wij kunnen op deze website niet altijd een “kant en klaar” antwoord bieden op alle individuele vragen. Veel hangt af van uw persoonlijke situatie. Voor specifieke vragen over tijdskrediet kan u steeds terecht bij één van onze ACLVB-kantoren of bij onze medewerkers.
   

  Opzegtermijnen

  Sinds 1 januari 2014 zijn de opzegtermijnen voor arbeiders en bedienden geharmoniseerd.  Hierdoor is de berekening van de opzegtermijnen complex geworden. Indien u vragen hebt over uw persoonlijke situatie, gelieve dan contact op te nemen met uw afgevaardigde of uw ACLVB-secretariaat. Zij beschikken over de nodige tools om u verder te helpen.

  OPGELET! U hebt pas recht op werkloosheidsuitkeringen wanneer u geen schuld treft aan uw ontslag. Laat u nooit onder druk zetten door uw werkgever om zelf een einde te stellen aan uw contract of om dit te beëindigen in onderlinge overeenkomst indien u daar eigenlijk niet mee akkoord kan gaan. U riskeert uw recht op werkloosheidsuitkeringen te verliezen. Als u wordt ontslagen of als u zelf ontslag wil nemen, neem dan best eerst contact op met uw vakbondsafgevaardigde, bestendig secretaris of uw plaatselijk ACLVB-secretariaat.
   

  Werkloosheid met bedrijfstoeslag – SWT (het vroegere brugpensioen)

  Het systeem van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) is de laatste jaren grondig gewijzigd.

  Voor meer algemene informatie in verband met SWT kan u elders op onze website terecht.

  Wij kunnen op deze website niet altijd een “kant en klaar” antwoord bieden op alle individuele vragen. Veel hangt af van uw persoonlijke situatie. Voor specifieke vragen kan u steeds terecht bij één van onze ACLVB-kantoren of bij onze medewerkers.


  Sectoraal pensioenplan

  Sinds 2013 bestaat er voor de werknemers van de horecasector een sectoraal aanvullend pensioenplan.  De opstart en uitbouw van dit aanvullend pensioenstelsel werd mede onderhandeld en ondertekend door ACLVB.

  Dit betekent dat de werknemer een aanvullend pensioen genieten, ofwel op basis van het sectoraal sociaal pensioenplan, ofwel op basis van een bedrijfseigen systeem.

  Voor verder informatie verwijzen we naar de website van het Sectoraal pensioenfonds horeca PC 302.


  Vakbondsafvaardiging

  Om effectief aan vakbondswerk te doen is de oprichting van een vakbondsafvaardiging een van de meest efficiënte instrumenten. In de horeca kan, mits enkele modaliteiten vervuld zijn, een vakbondsafvaardiging worden opgericht in ondernemingen die minstens 50 werknemers tewerkstellen.

  Indien u interesse hebt om de belangen van de bedienden in uw onderneming te behartigen, neemt u contact op met de bestendig secretaris van uw zone.

  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart