PC 304 : loon- en arbeidsvoorwaarden

Op deze pagina:

  Inleiding

  In de sector zijn er twee cao’s die de minimumloonbarema’s regelen, namelijk de cao muziek en de cao podiumkusten.

  De cao muziek is van toepassing op werkgevers die musici en/of zangers tewerkstellen.

  De cao podiumkunsten is van toepassing op de werkgevers die worden gesubsidieerd door de Vlaamse gemeenschap en zo onder het kunstendecreet vallen, zonder dat zij deel uitmaken van de cao muziek.

  Lonen

  Op 01/12/2023 zijn de lonen geïndexeerd. Je vindt de schaallonen hier

  Vanaf 1 januari 2024 wordt het specifiek minimum flexi-loon afgeschaft. Een flexi-jobwerknemer heeft voortaan minstens recht op het sectoraal baremaloon.

  Opgelet! Vanaf 01/04/2024 wordt het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen verhoogd met € 35,70.

  Muziek

  In de cao muziek vinden we 5 loongroepen terug op basis van de functie die je uitoefent.

  De functieclassificatie voor de sector muziek kan u hier vinden.

  Podiumkunsten

  In de cao podiumkunsten wordt er een onderscheid gemaakt tussen contracten korter dan 4 maanden en contracten langer dan 4 maanden.

  De functieclassificatie voor de sector podiumkunsten kan u hier vinden.

  Het sociaal fonds voor de podiumkunsten heeft een uitgebreide brochure gemaakt over de functieclassificatie. Deze brochure kan je hier vinden.

  Eindejaarspremie of ecocheques

  Eindejaarspremie

  Indien je werkgever onder het toepassingsgebied valt van de CAO en je een contract hebt van meer dan 4 maanden (bepaalde of onbepaalde duur), dan heb je recht op een eindejaarspremie. Voor werknemers die gedurende een heel jaar in dienst waren van de werkgever bedraagt de premie 425 euro bruto. Indien je geen volledig jaar in dienst was, dan zal de premie pro rata berekend worden. 

  Ecocheques

  Indien je bij één of meerdere werkgevers werkt die onder het toepassingsgebied van de CAO vallen, en je een contract van bepaalde duur, vervangingscontract of contract van duidelijk omschreven werk hebt en zowel gewerkt hebt in het referentie- als uitbetalingsjaar, dan heb je recht op ecocheques. Per gewerkte of daarmee gelijkgestelde dag ontvang je een ecocheque van 10 euro, met een maximum dat bepaald wordt afhankelijk van het budget en het fiscale maximum van 250 euro.

  SWT

  SWT is het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (het vroegere brugpensioen). Het is een manier waarbij werknemers van een zekere leeftijd, die worden ontslagen, recht hebben op een werkloosheidsuitkering en aanvullende vergoeding (bedrijfstoeslag).

  Het systeem is de laatste jaren grondig gewijzigd. Voor meer algemene informatie in verband met SWT kan je op onze website terecht: https://www.aclvb.be/nl/swt.

  Wij kunnen nooit een “kant en klaar” antwoord bieden op individuele vragen. Veel hangt af van jouw persoonlijke situatie. Voor specifieke vragen kan je steeds terecht in één van onze ACLVB-kantoren.

  Overzicht specifieke stelsels PC 304

  Hieronder geven wij een schematisch overzicht van de specifieke stelsels die dankzij nieuwe CAO’s van toepassing zijn voor alle werknemers van het PC 304 :

  REGIME SWT PC 304

  LEEFTIJD

  LOOPBAAN

  GELDIGHEIDSDUUR VOORWAARDEN (**)

     

  MAN

  VROUW

  BEGIN

  EINDE

  ALGEMEEN STELSEL

  62

  40

  40

  40

  40

  37

  38

  39

  40

  01/01/2021

  01/01/2022

  01/01/2023

  01/01/2024

  31/12/2021

  31/12/2022

  31/12/2023

  31/12/2024

  SWT LANGE LOOPBAAN

  (***)

  60 (*)

  40

  1/07/2023

  30/06/2025

  LANDINGSBAAN 1/2 | 1/5 - lange loopbaan, zwaar beroep

  55

  35

  OF

  5/7 jaar in de loop van de laatste 10/15 jaar in zwaar beroep

  OF

  20 jaar in regime nachtprestaties

  01/01/2023

  30/06/2025

  (*) De toegangsleeftijd voor de bijzondere stelsels SWT bedraagt sinds 1 juli 2021 60 jaar. De toegangsleeftijd voor het stelsel 'medische SWT' is vastgelegd op 58 jaar voor de periode vanaf 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2025.

  (**) De voorwaarden zijn onderwerp van het Interprofessioneel Akkoord 2025.

  (***) De werknemers die in de bijzondere stelsels SWT stappen, zijn vrijgesteld van beschikbaarheid op de arbeidsmarkt.

  Opgelet! De specifieke regeling van 5 jaar bedrijfsanciënniteit voor SWT is nog steeds van toepassing!

  Syndicale premie

  Indien je aangesloten bent bij ACLVB heb je sinds 2012 recht op een syndicale premie in de sector. Het bedrag is afhankelijk van het budget en het aantal leden. De premie die in 2023 werd betaald op basis van het lidmaatschap in 2022 bedroeg 60 euro. Voor werknemers die deeltijdse syndicale bijdragen betalen, bedraagt de premie 30 euro.

  Aanvullend pensioen en aanvullende premie kunstenaars

  In de sector is er een groepsverzekering afgesloten waarvoor de werkgever een bijdrage van 1,5% van het brutoloon van de werknemer betaalt. Daarnaast is er sinds 2008 een aanvullende premie voor kunstenaars ingevoerd. Deze premie varieert naargelang je brutoloon en je leeftijd. Hoe hoger je leeftijd, hoe hoger de premie zal zijn.

  Je kan hier de CAO aanvullend pensioen vinden.

  Je kan hier de CAO aanvullende premie voor kunstenaar vinden.

  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart