PC 309 : loon- en arbeidsvoorwaarden

Op deze pagina:

  Hieronder vindt u de belangrijkste loon- en arbeidsvoorwaarden voor de arbeiders tewerkgesteld in het Paritair comité 309, de beursvennootschappen.Het is binnen dit Paritair Comité dat de minimale loon- en arbeidsvoorwaarden - onder de vorm van collectieve arbeidsovereenkomsten - worden vastgelegd.

  Onze website heeft tot doel om u te informeren met betrekking tot een deel van de regels die toepasbaar zijn in uw sector. Voor meer inlichtingen, aarzel dan niet om een kijkje in onze brochure te nemen of om contact op te nemen met uw bestendig secretaris.

  Opgelet! Er kunnen bedrijfscao’s afgesloten worden die gunstigere loon- en arbeidsvoorwaarden voorzien dan de sectorale minima. In dat geval zijn de meest gunstige voorwaarden dan ook van toepassing.
   

  Arbeidsduur

  De weekgrens voor de arbeidsduur in de sector voor de beursvennootschappen bedraagt gemiddeld maximaal 38 uur op jaarbasis.
   

  Loon

  Het barema wordt vastgelegd door de sector van de beursvennootschappen. Het is het minimumbarema dat wordt vastgelegd in uw sector. Elk bedrijf is vrij om meer te betalen. Het loon is ook afhankelijk van in welke categorie uw functie deel uit maakt en hoeveel ervaring je al hebt in uw functie ( zie functieclassificatie CAO-bundel).

  Om de 2 jaar, kunnen verhogingen onderhandeld worden tijdens de sectorale onderhandelingen nadat er een IPA-akkoord is afgesloten die de grote lijnen vastlegd.

  Het sectoraal akkoord 2017-2018 voorziet een verhoging van 0,5% van de sectorale barema’s op 01/01/2018.

  Als er een barema bestaat in je bedrijf dan mag het nooit lager zijn dan de sectorale barema’s.

  Voor meer inlichtingen neem contact op met uw ACLVB-afgevaardigde of met uw bestendig secretaris.
   

  Premies

  Eindejaarspremie

  Werknemers die, in december van het lopende jaar, tenminste 6 maand anciënniteit in de onderneming hebben en met een contract van onbepaalde duur, recht hebben op een eindejaarspremie gelijkwaardig aan het maandloon.

  De premie wordt geproratiseerd voor de werknemers die in dienst of uit dienst het lopende jaar zijn mits een anciënniteitvoorwaarde van tenminste 6 maanden in de onderneming. Het bedrag van de premie mag ook verminderd worden wegens afwezigheden tijdens het jaar.
   

  Ecocheques

  Elke voltijdse tewerkgestelde werknemer met een volledige referteperiode (12 voorafgaande maanden  in de maand waarin de eco-cheques worden toegekend) heeft recht, ten loop van juni, op eco-cheques ter waarde van 200 euro. Werknemers met een onvolledige referteperiode krijgen een premie naar rata van hun prestaties.

  Het sectorale akkoord 2017-2018 voorziet dat de waarde van de eco-cheques 250€ zal zijn in 2017 en 2018.

  Voor deeltijdse werknemers wordt het bedrag berekend volgens de verhouding tussen de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van de betrokken werknemer en de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van een voltijds werknemer.

  Opgelet ! Uwe werkgever heeft de mogelijkheid om in je onderneming een gelijkwaardig voordeel door bedrijfscao toe te kennen. Bijvoorbeeld: een verhoging van de maaltijdcheques, verhoging of verbetering van de collectieve hospitalisatie-verzekering … telkens ter waarde van maximaal 200 euros.

  Voor specifieke vragen kan u ook steeds terecht bij onze medewerkers.
   

  Vorming

  Vormingsrecht in het kader Wet Peeters: groeipad verspreid op 5 jaar naar een recht van 5 vormingsdagen per VTE per jaar.

  • 2017 : 1 dag gemiddeld/VTE/Jaar
  • 2018 : 2 dagen gemiddeld/VTE/Jaar
  • 2019 : 3 dagen gemiddeld/VTE/Jaar
  • 2020 : 4 dagen gemiddeld/VTE/Jaar
  • 2021 : 5 dagen gemiddeld/VTE/Jaar

  Meer informatie over de vormingen beschikbaar in het sector? http://www.startfin.be/home

  Verplaatsingskosten

   Vanaf een afstand van minimum 5 km tussen en woon- en werkplaats   kunnen d ewerknemers die gebruik maken van het openbaar vervoer ( sociaal abonnement) een vergoeding ontvangen. (trein tweede klasse, bus, metro of tram).
  Vanaf het sectoraal akkoord 2017-2018, hebben jullie ook recht op een fietsvergoeding (woon- en werkplaats).

  Verlof en vakantie

  Elke werknemer van de privé sector heeft recht op 20 vakantiedagen. Voor deze niet-gepresteerde dagen krijgt hij zijn salaris en een dubbel vakantiegeld (zie onze sectorale brochure).

  Hij mag ook het systeem “het klein verlet” genieten ter gelegenheid van familiegebeurtenissen of voor de vervulling van staatsburgerlijke verplichtingen of van burgerlijke opdrachten.

  Bovenop de traditionele verlofdagen en 10 wettelijke feestdagen, kent de sector aan de vennootschappen volgende anciënniteitsdagen toe.

  1. 5 jaar anciënniteit : 1 dag
  2. 10 jaar anciënniteit : 2 dagen
  3. 15 jaar anciënniteit : 3 dagen
  4. 20 jaar anciënniteit : 4 dagen
  5. 25 jaar anciënniteit : 5 dagen

  Tijdskrediet

  Dankzij het tijdskrediet kan de werknemer volledig of gedeeltelijk de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst schorsen. De laatste jaren is het systeem van tijdskrediet en de desbetreffende vergoeding grondig gewijzigd. Zo is het recht op tijdskrediet en het recht op vergoeding geen automatisme meer.

  Indien u bijkomende informatie wenst in verband met tijdskrediet, kan u een kijkje nemen in de brochure van onze studiedienst of terecht bij één van onze ACLVB-kantoren.

  Hieronder geven wij een schematisch overzicht van de specifieke stelsels die actueel van toepassing zijn voor de sector van de vennootschappen:

  Tijdskredietstelsels

  Stelsels

  Recht

  Vergoeding

  Tijdskrediet met motief (voltijds)

  Ja

  Ja

  Tijdskrediet met motief (halfijds)

  Ja

  Ja

  Tijdskrediet met motief (1/5de )

  Ja

  Ja

  Landingsbanen vanaf 55 jaar (halftijds) met 35 jaar beroepsverleden (CAO 2017-2018).

  Ja

  Ja

  Landingsbanen vanaf 55 jaar (1/5de ) met 35 jaar beroepsverleden (CAO 2017-2018).

  Ja

  Ja

  Landingsbanen vanaf 50 jaar met 28 jaar beroepsverleden (1/5de ).

  Ja

  Nee

   

  Landingsbanen

   

  Om van het SWT te kunnen genieten moet u sinds 1.1.2015 62 jaar oud zijn. Sectoren en ondernemingen konden een CAO SWT 60 j afsluiten waardoor de toegangsleeftijd tijdelijk op 60 jaar wordt behouden. In de PC 309 hebben de sociale partners op 24 juni 2015 een CAO ondertekend voor de jaren 2015,2016 en 2017.

  In de sector van de beursvennootschappen wordt het bedrag van de aanvullende vergoeding vastgelegd  op 65% van het verschil tussen het netto-refertloon en de werkloosheiduitkering (Zie artikel 5 CAO 17).

  SWT CAO nodige voor de toepassing van deze stelsel
   
   LEEFIJD  LOOPBAAN GELDIGHEIDSDUUR
  PC 309 TOEGANGSLEEFTIJD
   
  TOEGANGSLOOPBAAN
   
  INWERKINGTREDING
   
  EINDE
   
  ALGEMEEN STELSEL
   
  CAO VAN DE NAR
   
  62 H - M : 40
  F - V   : 33 (2017), 34 (2018)
  1/01/2015 -
  SWT ZWARE BEROEPEN
   
  SECTORALE CAO OF ONDERNEMINGCAO
   
  58 (2017) - 59 (2018) 35 1/01/2017 31/12/2018
  SWT NACHTARBEID, BOUW EN ZWARE BEROEPEN
   
   SECTORALE CAO


   
  58 (2017) - 59 (2018) 33 1/01/2017 31/12/2018
  SWT LANGE LOOPBAAN
   
  SECTORALE CAO
   
  58 (2017) - 59 (2018) 40 1/01/2017 31/12/2018
  MEDISCHE SWT
   
  CAO VAN DE NAR
   
  58 35 1/01/2017 31/12/2018
  TK - LANDINGSBANEN (NACHTARBEID, BOUW, ZWARE BEROEPEN, LANGE LOOPBAAN (35j)

   
  SECTORALE CAO
   
  55 25/35 1/01/2017 31/12/2018

   

  Syndicale rechten

  Syndicale vertegenwoordiging

  De syndicale vertegenwoordiging zorgt voor de arbeidsverhoudingen, onderhandelt akkoorden op bedrijfsniveau en laat de sociale wetgeving, de CAO’s, het arbeidsreglement en individuele arbeidsovereenkomsten uitvoeren.

  In de vennootschappen kan een vakbondsafvaardiging worden opgericht in ondernemingen die minstens 50 werknemers tewerkstellen.

  Indien u interesse hebt om de belangen van de arbeiders in uw onderneming te behartigen, neemt u contact op met de bestendig secretaris van uw zone.
  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart