PC 315.01: Loon- & arbeidsvoorwaarden

Op deze pagina:

  Loon- en arbeidsvoorwaarden

  Hieronder vindt u de belangrijkste loon- en arbeidsvoorwaarden voor de werknemers van het paritair comité 315.01 - Luchthavens technisch onderhoud.

  Uw paritair comité is een belangrijk orgaan, want het is op dit niveau dat de minimale loon- en arbeidsvoorwaarden die van toepassing zijn in uw sector worden vastgelegd. Dit gebeurt door middel van collectieve arbeidsovereenkomsten.

  Op onze website willen wij u een overzicht geven van een deel van de regels die van toepassing zijn in uw sector. Meer informatie nodig? Neem contact op met uw afgevaardigde of bestendig secretaris van de ACLVB.

  Opgelet! Bedrijfs-cao’s kunnen betere voorwaarden bevatten. In dat geval zijn natuurlijk de gunstigste voorwaarden van toepassing.

  Lonen en premies

  Deze bruto minimumlonen zullen worden bepaald als het basisloon waarop werknemers recht hebben op basis van de normale prestaties, met uitsluiting van eventuele premies en aanvullingen waarop werknemers binnen het bedrijf recht hebben, zoals onder andere teampremies, nachtpremies, ...

  1 augutus 2022

  Maandloon

  Uurloon

  38 uren/week

  2.287,22

  13,89

  37,5 uren/week

  2.317,72

  14,08

  40 uren/week

  2.172,86

  13,20

  Opgelet! Als er binnen uw bedrijf andere lonen gelden, dan moeten die hoger zijn dan de sectorale uurlonen.

  Vergoedingen

  • Plafond voor tussenkomst in vervoerkosten: 54.254,55 EUR.
  • Bestaanszekerheid ten laste van de werkgever: 10,00 EUR.
  • Jaarlijkse premie in juni: niet van toepassing op managers, leidinggevenden en vertrouwenspersonen : 171,71 EUR.

  Vakbondspremie

  € 110 per werknemer en per werkloze die in een werkloosheidsregeling met bedrijfstoeslag zit.

  Vakbondsafvaardiging: een syndicale delegatie kan worden opgericht in bedrijven met meer dan 20 werknemers.

  • In vestigingen met meer dan 40 werknemers wordt er een syndicale delegatie opgericht.
  • In vestigingen met tussen de 21 en 40 werknemers zal een syndicale delegatie worden opgericht als de meerderheid van de werknemers daarom verzoekt.

  Maaltijdcheques

  De nominale waarde van maaltijdcheques bedraagt 6,00 EUR. De werkgeversbijdrage bedraagt ​​5,38 EUR per maaltijdcheque en die van de werknemer 0,62 EUR. "Niet van toepassing op managers, kaderleden en vertrouwenspersonen.

  Overwerk zonder recuperatie

  Het quotum voor vrijwillig overwerk bedraagt ​​200 uur per jaar, te bevestigen door onderneming CAO. De normale wekelijkse arbeidstijd moet over een periode van gemiddeld een jaar in acht worden genomen.

  Syndicale premie 

  De syndicale premie bedraagt €145,- per jaar.

  Heb ik recht op een tussenkomst in de vervoerskosten?

  Deze tussenkomst is niet van toepassing op arbeiders wiens brutosalaris meer is dan €54.171,13 (01/05/2022). Dit plafond is geïndexeerd.

  1. Openbaar vervoer: De werkgeversbijdrage bedraagt ​​in dit geval 71,8% van de werkelijk betaalde prijs, maar met als maximale werkgeversbijdrage in de prijs van de treinkaart voor een afstand van 7 kilometer.
  2. Privévervoer: 60% van de bedragen in de tabel voor werkgeversinterventie in privévervoer (gemiddeld 60% van de treinkaartprijzen) voor 2009.De tussenkomst geldt voor elke daadwerkelijke werkdag.Geen tussenkomst voor werknemers met een bruto jaarloon hoger dan 45.327,98 EUR (1/2/2012).
  3. Fietsvergoeding: 0,24 € / afgelegde kmDeze tussenkomst is niet van toepassing op werknemers die een bedrijfswagen ter beschikking hebben gesteld door hun werkgever. Deze tussenkomst is niet van toepassing op werknemers met een bruto jaarloon hoger dan € 46.234,54 (1/1/2016). Dit plafond is geïndexeerd. Zie actuele bedragen. Deze regeling is niet van toepassing op de werkgever die op bedrijfsniveau een interventiesysteem toepast voor het gebruik van de fiets bij woon-werkverplaatsingen voor de datum van 1 januari 2016.

  Welke voordelen kunnen werknemers van een hogere leeftijd genieten?

  Anciënniteitsverlof

  Er bestaan bijkomende vakantiedagen voor werknemers die anciënniteitsjaren opsparen  bij dezelfde werkgever.

  Anciënniteit

  Aantal verlofdagen per jaar

  Vanaf 5 jaar en minder dan 10 jaar

  1 dag

  Vanaf 10 jaar en minder dan 15 jaar

  2 dagen

  Vanaf 15 jaar en minder dan 20 jaar

  3 dagen

  Vanaf 20 jaar en minder dan 25 jaar

  4 dagen

  Vanaf 25 jaar

  5 dagen

  Sinds 2022 wordt vanaf 30 jaar anciënniteit aan werknemers een dag van 7,6 uur toegekend op pro-ratabasis voor deeltijdwerkers. 

  Tijdskrediet

  Sinds 1 januari 2015 is het systeem van tijdskrediet grondig gewijzigd. Voor meer informatie in verband met tijdskrediet, verwijzen wij u door naar de algemene ACLVB-publicaties over dit thema.

  Wij kunnen op deze website niet altijd een kant-en-klaar antwoord bieden op alle individuele vragen. Veel hangt af van uw persoonlijke situatie. Voor specifieke vragen over tijdskrediet kunt u steeds terecht bij een van onze ACLVB-kantoren of bij onze medewerkers.

   

   LEEFTIJD

  LOOPBAAN

  GELDIGHEIDSDUUR

   
   

  CP315.01

  TOEGANGSLEEFTIJD

  DUUR LOOPBAAN

  TREEDT IN WERKING

  EINDE

   

  ALGEMEEN STELSEL

  55 (4/5)

  55 (1/2)

  35

  01-01-21

   31-12-22

   

  Eindeloopbaan - SWT

  Het systeem van werkloosheid met bedrijfstoeslag (het vroegere brugpensioen) is de laatste jaren grondig gewijzigd.

  Voor meer informatie in verband met SWT kunt u elders op onze website terecht. 

  Wij kunnen op deze website niet altijd een kant-en-klaar antwoord bieden op alle individuele vragen. Het hangt af van uw persoonlijke situatie of u recht hebt op SWT. Voor specifieke vragen kunt u steeds terecht bij een van onze ACLVB-kantoren of bij onze medewerkers.

   
   

  CP 315.01

  Leeftijd

  Loopbaan

  Begin

  Einde

  Algemeen stelsel

  62

  M  : 40
  V   : 38 (2022), 39 (2023), 40 (2024)

  01/01/2015

   

  SWT Nachtarbeid, bouw en zware beroepen

  60

  33

  01/07/2021

  30/06/2023

  SWT Lange loopbaan

  60

  40

  01/07/2021

  30/06/2023

  Medsichs SWT

  58

  35

         01/01/2021

  30/06/2023

  Kan ik van een opleiding genieten?

  Deze formele en informele opleidingsmogelijkheden houden rechtstreeks verband met het werk. Zij kunnen zowel intern, op de werkplek (met inbegrip van on-the-job training) als buiten het bedrijf worden georganiseerd.
  De opleidingsdoelstelling komt overeen met gemiddeld 5 opleidingsdagen per VTE per jaar, inclusief een individueel opleidingsrecht van 1 dag van 7,6 uur.  

  Wat zijn de andere syndicale en sociale voordelen?

  Vakbondsdelegatie 


  Er zijn veel regels en voorwaarden voor de oprichting van een vakbondsdelegatie.  U kunt het best contact opnemen met een van onze CGSLB-secretariaten.
  In ondernemingen met meer dan 20 werknemers kan een vakbondsdelegatie worden opgericht.
  - Op werkplekken met meer dan 40 werknemers zal een vakbondsdelegatie worden opgericht.
  - In vestigingen met tussen 21 en 40 werknemers zal een vakbondsdelegatie worden opgericht indien de meerderheid van de werknemers daarom verzoekt.


  Syndicale premie


  Alle werknemers van CP 315.01 hebben recht op een jaarlijkse syndicale premie van 145 euro als zij tijdens de referentieperiode (1 januari tot en met 31 december) voltijds hebben gewerkt.


  Volgens de volgende voorwaarden: 
  - in dienst of vervroegd gepensioneerd op 31.10.2002119 in een onderneming die deel uitmaakt van het Paritair Subcomité 315.01;
  - uiterlijk op 01/01/202119 aangesloten te zijn bij de CGSLB en voor het referentiejaar (202119) een minimumbijdrage van 195 € te hebben betaald;
  - Geen lid zijn van het leidinggevend personeel.


  Gelieve het attest dat u van uw werkgever ontvangt terug te sturen naar het secretariaat van uw CGSLB vóór 27/02/2022 (voor het referentiejaar 2021) en 27/02/2023 (voor het referentiejaar 2022).

  Wat gebeurt er als mijn contract wordt opgeschort of beëindigd?


  Kennisgevingstermijnen


  Sinds 1 januari 2014 zijn de opzegtermijnen voor handarbeiders en hoofdarbeiders geharmoniseerd. Als gevolg daarvan is de berekening van opzeggingstermijnen ingewikkeld geworden. Indien u vragen hebt over uw persoonlijke situatie, neem dan contact op met uw CGSLB-afgevaardigde of het secretariaat: zij beschikken over de nodige instrumenten om u te helpen.
  OPGELET: U hebt alleen recht op een werkloosheidsuitkering als u niet verantwoordelijk bent voor uw ontslag. Laat u nooit door uw werkgever beïnvloeden om uw contract uit eigen beweging of met wederzijds goedvinden te beëindigen als dit niet het geval is. U riskeert uw recht op een werkloosheidsuitkering te verliezen. Indien u ontslagen wordt of ontslag wilt nemen, neem dan eerst contact op met uw CGSLB-bedrijfscoördinator, uw vakbondsafgevaardigde of uw plaatselijk CGSLB-secretariaat.

  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart