PC 315.01: Loon- & arbeidsvoorwaarden

Op deze pagina:

  Sectorakkoord 2019-2020

  Dit akkoord (2 juli 2019) is van toepassing op alle werknemers, met uitzondering van het leidinggevend personeel en het kaderpersoneel zoals gedefinieerd door de wetgeving op de sociale verkiezingen en het KB vertrouwenspersoneel van 1965. 
  Evenwel, in geval van volgende nieuwe sectoronderhandelingen, zullen op dat moment actieve besprekingen gevoerd worden om na te gaan in welke mate koopkrachtverhoging ook voor het kaderpersoneel zoals gedefinieerd door de wetgeving op de sociale verkiezingen kan toegepast worden. 

  Sectorakkoord 2019-2020

  Loon- en arbeidsvoorwaarden

  Hieronder vindt u de belangrijkste loon- en arbeidsvoorwaarden voor de werknemers van het paritair comité 315.01 - Luchthavens technisch onderhoud.

  Uw paritair comité is een belangrijk orgaan, want het is op dit niveau dat de minimale loon- en arbeidsvoorwaarden die van toepassing zijn in uw sector worden vastgelegd. Dit gebeurt door middel van collectieve arbeidsovereenkomsten.

  Op onze website willen wij u een overzicht geven van een deel van de regels die van toepassing zijn in uw sector. Meer informatie nodig? Neem contact op met uw afgevaardigde of bestendig secretaris van de ACLVB.

  Opgelet! Bedrijfs-cao’s kunnen betere voorwaarden bevatten. In dat geval zijn natuurlijk de gunstigste voorwaarden van toepassing.

  Lonen en premies

  Deze bruto minimumlonen zullen worden bepaald als het basisloon waarop werknemers recht hebben op basis van de normale prestaties, met uitsluiting van eventuele premies en aanvullingen waarop werknemers binnen het bedrijf recht hebben, zoals onder andere teampremies, nachtpremies, ...

  1 maart 2022

  Maandloon

  Uurloon

  38 uren/week

  2.198,30

  13,35

  37,5 uren/week

  2.227,61

  13,53

  40 uren/week

  2.088,39

  12,68

  Opgelet! Als er binnen uw bedrijf andere lonen gelden, dan moeten die hoger zijn dan de sectorale uurlonen.

  Vergoedingen

  • Plafond voor tussenkomst in vervoerkosten: 53.108,95 EUR.
  • Bestaanszekerheid ten laste van de werkgever: 10,00 EUR.
  • Jaarlijkse premie in juni: niet van toepassing op managers, leidinggevenden en vertrouwenspersonen : 158 EUR (bedrag juni 2022).

  Vakbondspremie

  € 110 per werknemer en per werkloze die in een werkloosheidsregeling met bedrijfstoeslag zit.

  Vakbondsafvaardiging: een syndicale delegatie kan worden opgericht in bedrijven met meer dan 20 werknemers.

  • In vestigingen met meer dan 40 werknemers wordt er een syndicale delegatie opgericht.
  • In vestigingen met tussen de 21 en 40 werknemers zal een syndicale delegatie worden opgericht als de meerderheid van de werknemers daarom verzoekt.

  Maaltijdcheques

  De nominale waarde van maaltijdcheques bedraagt 6,00 EUR. De werkgeversbijdrage bedraagt ​​5,38 EUR per maaltijdcheque en die van de werknemer 0,62 EUR. "Niet van toepassing op managers, kaderleden en vertrouwenspersonen.

  Overwerk zonder recuperatie

  Het quotum voor vrijwillig overwerk bedraagt ​​200 uur per jaar, te bevestigen door onderneming CAO. De normale wekelijkse arbeidstijd moet over een periode van gemiddeld een jaar in acht worden genomen.

  Transportkosten

  1. Openbaar vervoer: De werkgeversbijdrage bedraagt ​​in dit geval 71,8% van de werkelijk betaalde prijs, maar met als maximale werkgeversbijdrage in de prijs van de treinkaart voor een afstand van 7 kilometer.
  2. Privévervoer: 60% van de bedragen in de tabel voor werkgeversinterventie in privévervoer (gemiddeld 60% van de treinkaartprijzen) voor 2009.De tussenkomst geldt voor elke daadwerkelijke werkdag.Geen tussenkomst voor werknemers met een bruto jaarloon hoger dan 45.327,98 EUR (1/2/2012).
  3. Fietsvergoeding: 0,24 € / afgelegde kmDeze tussenkomst is niet van toepassing op werknemers die een bedrijfswagen ter beschikking hebben gesteld door hun werkgever. Deze tussenkomst is niet van toepassing op werknemers met een bruto jaarloon hoger dan € 46.234,54 (1/1/2016). Dit plafond is geïndexeerd. Zie actuele bedragen. Deze regeling is niet van toepassing op de werkgever die op bedrijfsniveau een interventiesysteem toepast voor het gebruik van de fiets bij woon-werkverplaatsingen voor de datum van 1 januari 2016.

  Anciënniteitsverlof

  Vanaf 2020 heeft de werknemer recht op twee dagen loopbaanverlof onder de volgende voorwaarden:

  • Vanaf 55 jaar
  • 1 dag = 7,6 uur
  • Pro rata in geval van deeltijds werk

  Opleiding

  Deze formele en informele opleidingsmogelijkheden houden rechtstreeks verband met het werk. Ze kunnen zowel intern, op de werkvloer (inclusief on-the-job training) als buiten het bedrijf worden georganiseerd.

  Het opleidingsdoel is gelijk aan gemiddeld 4 dagen per VTE in 2020. In 2021 stijgt het gemiddelde naar 5 dagen training per VTE per jaar. De jaarlijkse inspanning wordt beoordeeld op basis van gemiddeld twee jaar.

  Tijdskrediet

  Sinds 1 januari 2015 is het systeem van tijdskrediet grondig gewijzigd. Voor meer informatie in verband met tijdskrediet, verwijzen wij u door naar de algemene ACLVB-publicaties over dit thema.

  Wij kunnen op deze website niet altijd een kant-en-klaar antwoord bieden op alle individuele vragen. Veel hangt af van uw persoonlijke situatie. Voor specifieke vragen over tijdskrediet kunt u steeds terecht bij een van onze ACLVB-kantoren of bij onze medewerkers.

  Opzegtermijnen

  Sinds 1 januari 2014 zijn de opzegtermijnen voor arbeiders en bedienden geharmoniseerd.  Hierdoor is de berekening van de opzegtermijnen complex geworden. Indien u vragen hebt over uw persoonlijke situatie, gelieve dan contact op te nemen met uw afgevaardigde of uw ACLVB-secretariaat. Zij beschikken over de nodige tools om u verder te helpen.

  OPGELET! U hebt pas recht op werkloosheidsuitkeringen wanneer u zelf geen schuld hebt aan uw ontslag. Laat u nooit onder druk zetten door uw werkgever om zelf een einde te maken aan uw contract of om dit te beëindigen in onderlinge overeenkomst indien u daar eigenlijk niet mee akkoord kan gaan. U riskeert uw recht op werkloosheidsuitkeringen te verliezen. Als u wordt ontslagen of als u zelf ontslag wil nemen, neem dan eerst contact op met uw ACLVB-bedrijfscoördinator, uw vakbondsafgevaardigde of uw plaatselijke ACLVB-secretariaat.

  Eindeloopbaan - SWT

  Het systeem van werkloosheid met bedrijfstoeslag (het vroegere brugpensioen) is de laatste jaren grondig gewijzigd.

  Voor meer informatie in verband met SWT kunt u elders op onze website terecht. 

  Wij kunnen op deze website niet altijd een kant-en-klaar antwoord bieden op alle individuele vragen. Het hangt af van uw persoonlijke situatie of u recht hebt op SWT. Voor specifieke vragen kunt u steeds terecht bij een van onze ACLVB-kantoren of bij onze medewerkers.

   
   

  CP 315.01

  Leeftijd

  Loopbaan

  Begin

  Einde

  Algemeen stelsel

  62

  M  : 40
  V   : 35 (2019), 36 (2020)

  01/01/2015

   

  SWT Nachtarbeid, bouw en zware beroepen

  59

  33

  01/01/2019

  30/06/2021

  SWT Lange loopbaan

  59

  40

  01/01/2019

  30/06/2021

  Medsichs SWT

  58

  35

         01/01/2019

  30/06/2021

  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart