PC 315.02: Loon- & arbeidsvoorwaarden

Op deze pagina:

  Loon- en arbeidsvoorwaarden

  Hieronder vindt u de belangrijkste loon- en arbeidsvoorwaarden voor de werknemers van het paritair comité 315.02 - Luchtvaartmaatschappijen.

  Uw paritair comité is een belangrijk orgaan, want het is op dit niveau dat de minimale loon- en arbeidsvoorwaarden die van toepassing zijn in uw sector worden vastgelegd. Dit gebeurt door middel van collectieve arbeidsovereenkomsten.

  Op onze website willen wij u een overzicht geven van een deel van de regels die van toepassing zijn in uw sector. Meer informatie nodig? Raadpleeg dan de sectorale brochure of neem contact op met uw afgevaardigde of bestendig secretaris van de ACLVB.

  Opgelet! Bedrijfs-cao’s kunnen betere voorwaarden bevatten. In dat geval zijn natuurlijk de gunstigste voorwaarden van toepassing.

   

  Loon

  PC 315.02 - Schaallonen op 01/07/2017

  Opgelet! Als er binnen uw bedrijf andere lonen gelden, dan moeten die hoger zijn dan de sectorale uurlonen.

   

  Tijdsskrediet

  Sinds 1 januari 2015 is het systeem van tijdskrediet grondig gewijzigd. Voor meer informatie in verband met tijdskrediet, verwijzen wij u door naar de algemene ACLVB-publicaties over dit thema.

  Wij kunnen op deze website niet altijd een kant-en-klaar antwoord bieden op alle individuele vragen. Veel hangt af van uw persoonlijke situatie. Voor specifieke vragen over tijdskrediet kunt u steeds terecht bij een van onze ACLVB-kantoren of bij onze medewerkers.

   

  Opzegtermijnen

  Sinds 1 januari 2014 zijn de opzegtermijnen voor arbeiders en bedienden geharmoniseerd.  Hierdoor is de berekening van de opzegtermijnen complex geworden. Indien u vragen hebt over uw persoonlijke situatie, gelieve dan contact op te nemen met uw afgevaardigde of uw ACLVB-secretariaat. Zij beschikken over de nodige tools om u verder te helpen.

  OPGELET! U hebt pas recht op werkloosheidsuitkeringen wanneer u zelf geen schuld hebt aan uw ontslag. Laat u nooit onder druk zetten door uw werkgever om zelf een einde te maken aan uw contract of om dit te beëindigen in onderlinge overeenkomst indien u daar eigenlijk niet mee akkoord kan gaan. U riskeert uw recht op werkloosheidsuitkeringen te verliezen. Als u wordt ontslagen of als u zelf ontslag wil nemen, neem dan eerst contact op met uw ACLVB-bedrijfscoördinator, uw vakbondsafgevaardigde of uw plaatselijke ACLVB-secretariaat.

  Premies en vergoedingen 

  1. Jaarpremies
  Aan elke voltijds tewerkgestelde werknemer met volledige arbeidsprestaties tijdens de referteperiode wordt jaarlijks een recurrente premie toegekend van 170 EUR bruto (wordt geïndexeerd). 
  Tevens wordt voor elke voltijds tewerkgestelde werknemer met volledige arbeidsprestaties tijdens de referteperiode voorzien in een jaarlijkse toekenning van ecocheques (of gelijkwaardig) ter waarde van 100 EUR netto.. 

  Met de instemming van de vakbondsafvaardiging kan de werkgever, van de hogervermelde jaarlijkse brutopremie en nettopremie anders invullen voor zover het toegekende voordeel minstens gelijk is aan de bedragen voorzien door onderhavige overeenkomst. 

  2. Ploegenpremie voor arbeid in variabele uurroosters in opeenvolgende ploegen
  De werknemers die arbeid verrichten in "dagploegen" of "nachtploegen", zoals beoogd in Hoofdstuk II, genieten de volgende loontoeslagen :
  10 % voor de dagploegen (6u00 en 22u00);
  20 % voor de nachtploegen (22u00 en 6u00). 
  NB: Iedere arbeidstijdregeling deel uitmakend van de arbeid in variabele uurroosters in opeenvolgende ploegen, en die ten vroegste aanvangt om 7u30 of die eindigt voor 19u30, wordt als een "normale" arbeidstijdregeling beschouwd.

  3. Syndicale premie
  De syndicale premie bedraagt €145,00 per jaar. Het sociaal fonds bezorgt u een attest in de maand van april, gelieve dit binnen te brengen ten laatste eind juni bij uw ACLVB- secretariaat.
  De attesten moeten voorzien zijn van een lidnummer & een correct bankrekeningnummer.

  4.  Aanvullende uitkering bij tijdelijke werkloosheid wegens weerverlet of technische stoornis
  De arbeider onderworpen aan een regeling van schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst in toepassing van de voorvermelde bepalingen van de wet van 3 juli 1978, zal ten laste van de werkgever een aanvulling van 9,40 EUR per werkloosheidsdag ontvangen 
  Bovendien krijgt de arbeider 0,94 EUR ten laste van de werkgevers :
  - per dag schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst in toepassing van de voorvermelde bepalingen uit de wet van 3 juli 1978;
  - voor elke volledige schijf van 50 EUR boven het geplafonneerd maandloon bepaald in het kader van de werkloosheidsreglementering.

  5. Andere premies: 

   -  Geboortepremie/adoptiepremie, de huwelijkspremie.wettelijke samenwoonst, ziekte, de vergoeding bij sterfgeval
  Om recht te hebben op deze vergoeding dient de werknemer op de dag van de gebeurtenis minstens 1 jaar (binnen een periode van twee jaar) anciënniteit te hebben en dit in één of meerdere bedrijven die vallen onder PC 315.02 (sector luchtvaart). De werknemer die vrijwillig verlof zonder wedde heeft, kan geen aanspraak maken op een vergoeding. 
  Vanaf 01/01/2015 worden er fiscale fiches opgemaakt voor alle vergoedingen behalve de geboortepremies en de huwelijkspremie – premie wettelijke samenwoonst.

  formulier voor het fonds voor bestaanszekerheid

  - Tussenkomst aanvraagt outplacement : 
  Om ontvankelijk te zijn moet deze aanvraag bij het Sociaal Fonds toekomen binnen de zes maanden te rekenen vanaf de datum van opzeg of verbreking van het contract van de werknemer vermeld in vak B. hierna. 
  OPGELET: u zal de tussenkomst maar ontvangen 24 maanden na de datum van opzeg of verbreking van het contract.

  formulier voor het fonds voor risicogroepen

   

  Eindeloopbaan - SWT

  Het systeem van werkloosheid met bedrijfstoeslag (het vroegere brugpensioen) is de laatste jaren grondig gewijzigd.

  Voor meer informatie in verband met SWT kunt u elders op onze website terecht. 

  Wij kunnen op deze website niet altijd een kant-en-klaar antwoord bieden op alle individuele vragen. Het hangt af van uw persoonlijke situatie of u recht hebt op SWT. Voor specifieke vragen kunt u steeds terecht bij een van onze ACLVB-kantoren of bij onze medewerkers.

  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart