PC 315.02: Loon- & arbeidsvoorwaarden

Op deze pagina:

  Loon- en arbeidsvoorwaarden

  Hieronder vindt u de belangrijkste loon- en arbeidsvoorwaarden voor de werknemers van het paritair comité 315.02 - Luchtvaartmaatschappijen.

  Uw paritair comité is een belangrijk orgaan, want het is op dit niveau dat de minimale loon- en arbeidsvoorwaarden die van toepassing zijn in uw sector worden vastgelegd. Dit gebeurt door middel van collectieve arbeidsovereenkomsten.

  Op onze website willen wij u een overzicht geven van een deel van de regels die van toepassing zijn in uw sector. Meer informatie nodig? Raadpleeg dan de sectorale brochure of neem contact op met uw afgevaardigde of bestendig secretaris van de ACLVB.

  Opgelet! Bedrijfs-cao’s kunnen betere voorwaarden bevatten. In dat geval zijn natuurlijk de gunstigste voorwaarden van toepassing.

  Wat is het minimumloon en wat zijn de premies waar ik recht op heb?

  Loon

  Gewaarborgd minimum gemiddeld maandinkomen: € 2.090,64 op 01/09/2022.

  Opgelet! Als er binnen uw bedrijf andere lonen gelden, dan moeten die hoger zijn dan de sectorale uurlonen.

  Premies, vergoedingen en vakantie

  Jaarpremies

  Aan elke voltijds tewerkgestelde werknemer met volledige arbeidsprestaties tijdens de referteperiode wordt jaarlijks een recurrente premie toegekend van 203,17 EUR bruto (wordt geïndexeerd). (Bedrag geïndexeerd, up to date op 01/09/2022). Deze premie wordt uitbetaald in januari.
  Tevens wordt voor elke voltijds tewerkgestelde werknemer met volledige arbeidsprestaties tijdens de referteperiode voorzien in een jaarlijkse toekenning van ecocheques (of gelijkwaardig) ter waarde van 100 EUR netto.. 

  Met de instemming van de vakbondsafvaardiging kan de werkgever, van de hogervermelde jaarlijkse brutopremie en nettopremie anders invullen voor zover het toegekende voordeel minstens gelijk is aan de bedragen voorzien door onderhavige overeenkomst. 

  Ploegenpremie voor arbeid in variabele uurroosters in opeenvolgende ploegen

  De werknemers die arbeid verrichten in "dagploegen" of "nachtploegen" genieten de volgende loontoeslagen :

  • 10 % voor de dagploegen (6u00 en 22u00);
  • 20 % voor de nachtploegen (22u00 en 6u00). 

  NB: Iedere arbeidstijdregeling deel uitmakend van de arbeid in variabele uurroosters in opeenvolgende ploegen, en die ten vroegste aanvangt om 7u30 of die eindigt voor 19u30, wordt als een "normale" arbeidstijdregeling beschouwd.

  Syndicale premie

  De syndicale premie bedraagt €145,00 per jaar.

  Het sociaal fonds bezorgt u een attest in de maand van april, gelieve dit binnen te brengen ten laatste eind juni bij uw ACLVB- secretariaat.
  De attesten moeten voorzien zijn van een lidnummer & een correct bankrekeningnummer.

  Aanvullende uitkering bij tijdelijke werkloosheid wegens weerverlet of technische stoornis

  De arbeider onderworpen aan een regeling van schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst in toepassing van de voorvermelde bepalingen van de wet van 3 juli 1978, zal ten laste van de werkgever een aanvulling van 9,40 EUR per werkloosheidsdag ontvangen.

  Bovendien krijgt de arbeider 0,94 EUR ten laste van de werkgevers :

  • per dag schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst in toepassing van de voorvermelde bepalingen uit de wet van 3 juli 1978;
  • voor elke volledige schijf van 50 EUR boven het geplafonneerd maandloon bepaald in het kader van de werkloosheidsreglementering.

  Andere premies 

  Geboortepremie/adoptiepremie, de huwelijkspremie.wettelijke samenwoonst, ziekte, de vergoeding bij sterfgeval

  Om recht te hebben op deze vergoeding dient de werknemer op de dag van de gebeurtenis minstens 1 jaar (binnen een periode van twee jaar) anciënniteit te hebben en dit in één of meerdere bedrijven die vallen onder PC 315.02 (sector luchtvaart). De werknemer die vrijwillig verlof zonder wedde heeft, kan geen aanspraak maken op een vergoeding. 
  Vanaf 01/01/2015 worden er fiscale fiches opgemaakt voor alle vergoedingen behalve de geboortepremies en de huwelijkspremie – premie wettelijke samenwoonst.

  formulier voor het fonds voor bestaanszekerheid

  Tussenkomst aanvraagt outplacement 

  Om ontvankelijk te zijn moet deze aanvraag bij het Sociaal Fonds toekomen binnen de zes maanden te rekenen vanaf de datum van opzeg of verbreking van het contract van de werknemer vermeld in vak B. 
  OPGELET: u zal de tussenkomst maar ontvangen 24 maanden na de datum van opzeg of verbreking van het contract.

  formulier voor het fonds voor risicogroepen

  Heb ik recht op een tussenkomst voor vervoerskosten?


  Voor de tussenkomst in de vervoerskosten geldt een maximum van 53.845,34 euro (geïndexeerd bedrag - bijgewerkt tot 01/09/22).


  De invoering van het derdebetalerssysteem voor het woon-werkverkeer van werknemers


  Openbaar vervoer


  Werknemers moeten hun werkgever een ondertekende verklaring overleggen waarin zij bevestigen dat zij regelmatig gebruik maken van het stedelijk en voorstedelijk openbaar vervoer om van hun woning naar hun werkplek en omgekeerd te reizen;

  De werkgever kan te allen tijde nagaan of deze verklaring op waarheid berust:
  - wanneer de prijs van het vervoer evenredig is met de afstand, is de werkgeversbijdrage gelijk aan 80% van de prijs van het sociaal abonnement van de S.N.C.B. in 2e klas voor een overeenkomstige afstand;
  - wanneer de prijs dezelfde is, ongeacht de afstand, wordt de werkgeversbijdrage vastgesteld op 80% van de prijs van het abonnement of de meervoudige-rittenkaart.
   

  Eigen vervoer


  De tegemoetkoming in de kosten van particulier vervoer is beperkt tot een traject van 1 km en minder dan of gelijk aan 50 km (enkele reis).
  Deze bijdrage wordt berekend alsof de afstand per spoor wordt afgelegd, en is gelijk aan gemiddeld 70% van de prijs van het S.N.C.B.-treinkaartje 2019 in 2e klas, voor een overeenkomstig aantal kilometers.


  Vanaf 1 februari 2023 zal de tussenkomst gemiddeld 70% van de prijs van het treinkaartje bedragen.


  De tegemoetkoming in de vervoerskosten kan worden gecumuleerd met de tegemoetkoming voor het openbaar vervoer. Deze bijdrage in de kosten van privévervoer wordt toegekend aan werknemers met een brutojaarloon van ten hoogste 52.789,55 euro, gekoppeld aan de index van de consumptieprijzen.


  Fietsvergoeding


  Er wordt een fietsvergoeding van 0,254 euro per afgelegde fietskilometer ingevoerd. De details van deze fietsvergoeding moeten door de werkgever op bedrijfsniveau worden uitgewerkt.

  Heb ik recht op opleidingen?

  Tijdens de laatste sectorale onderhandelingen hebben de sociale partners overeenstemming bereikt over een opleidingsinspanning met een minimum van gemiddeld 5 dagen opleiding per jaar, per voltijdequivalent, met inbegrip van een individueel recht op opleiding van 1 dag per jaar voor elke werknemer. 

  Welke voordelen kunnen werknemers van een oudere leeftijd krijgen?

  Anciënniteitsverlof

  Anciënniteit

  Bijkomende verlofdagen

  Op voorwaarde dat er op bedrijfsniveau geen conventionele verloftoewijzing is van ten minste

  5 jaar

  1

  1 dag

  10 jaar

  2

  2 dagen

  15 jaar

  3

  3 dagen

  20 jaar

  4

  4 dagen

   

  Tijdskrediet

  Sinds 1 januari 2015 is het systeem van tijdskrediet grondig gewijzigd. Voor meer informatie in verband met tijdskrediet, verwijzen wij u door naar de algemene ACLVB-publicaties over dit thema.

  Wij kunnen op deze website niet altijd een kant-en-klaar antwoord bieden op alle individuele vragen. Veel hangt af van uw persoonlijke situatie. Voor specifieke vragen over tijdskrediet kunt u steeds terecht bij een van onze ACLVB-kantoren of bij onze medewerkers.

  PC 315.02 

   

   

   

   

  LEEFTIJD

  LOOPBAAN

  TREEDT IN WERKING

  EINDE

  TK - LANDINGSBANEN (NACHTARBEID, BOUW, ZWARE BEROEPEN, LANGE LOOPBAAN (35j)

  55(4/5)
  55(1/2)

  35

  01-01-21

  30-06-23

  Eindeloopbaan - SWT

  De laatste jaren is het systeem van werkloosheid met bedrijfstoeslag, vroeger bekend als vervroegde uittreding, grondig herzien.


  Indien u meer informatie wenst over dit onderwerp, kunt u onze website raadplegen.


  Op de website kunnen wij niet altijd een antwoord "op maat" op uw vraag geven. Uw persoonlijke situatie zal bepalen in welke mate u van de CCR kunt profiteren. Als u specifieke vragen hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen met een van onze CGSLB-kantoren of met een van onze medewerkers.

  PC 315.02 

   

   

   

   

   

   

  LEEFTIJD

  LOOPBAAN

  TREEDT IN WERKING

  EINDE

   

   

  ALGEMEEN STELSEL

  62

  M / H : 40

  01-01-15

  -

   

   

  V / F: 38 (2022), 39 (2023) et 40 (2024)

   

   

  SWT ZWARE BEROEPEN

  60

  35

  01-07-21

  31-12-22

   

   

  SWT NACHT, BOUW EN ZWARE BEROEPEN

  60

  33

  01-01-23

  30-06-23

   

   

  SWT LANGE LOOPBAAN

  60

  40

  01-01-23

  30-06-23

   

   

  SWT MEDISCH

  58

  35

  01-01-21

  30-06-23

   

   
     

   

  Opzegtermijnen

  Sinds 1 januari 2014 zijn de opzegtermijnen voor arbeiders en bedienden geharmoniseerd.  Hierdoor is de berekening van de opzegtermijnen complex geworden. Indien u vragen hebt over uw persoonlijke situatie, gelieve dan contact op te nemen met uw afgevaardigde of uw ACLVB-secretariaat. Zij beschikken over de nodige tools om u verder te helpen.

  OPGELET! U hebt pas recht op werkloosheidsuitkeringen wanneer u zelf geen schuld hebt aan uw ontslag. Laat u nooit onder druk zetten door uw werkgever om zelf een einde te maken aan uw contract of om dit te beëindigen in onderlinge overeenkomst indien u daar eigenlijk niet mee akkoord kan gaan. U riskeert uw recht op werkloosheidsuitkeringen te verliezen. Als u wordt ontslagen of als u zelf ontslag wil nemen, neem dan eerst contact op met uw ACLVB-bedrijfscoördinator, uw vakbondsafgevaardigde of uw plaatselijke ACLVB-secretariaat.

   

   
   
   
  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart