Sector Textiel : sectoraal akkoord 2021-2022

12/10/2021 - 10u

Sectoraal akkoord 2021-2022

In de nacht van maandag op dinsdag werden de krachtlijnen getekend voor een sectoraal akkoord 2021-2022. Vakbonden en werkgevers zullen nu hun achterban consulteren.

Hoofdlijnen

De hoofdlijnen van dit akkoord zijn de volgende :

 • Verhoging met 0,4 % van de effectieve en baremieke lonen vanaf 1/1/2022
 • Toekenning voor 15/12/2021 van een coronapremie tbv. 300 €, met volgende modaliteiten :
  • Referteperiode 1/11/2020 tot 31/10/2021;
  • Pro rata indien in dienst getreden tijdens de referteperiode; ook voor deeltijdsen;
  • schorsingen gelijkgesteld aan prestaties behalve voltijds TK en thematisch verlof;
  • arbeidsongeschiktheid gelijkgesteld tot max 3 maanden te rekenen vanaf de 1e dag gewaarborgd loon
  • ook voor de uitzendkrachten
 • verlenging van de tewerkstellingsverbintenissen
 • Mobiliteit : fietsvergoeding tbv. 0,24 € vanaf 1/1/2022 voor onbepaalde duur
 • Verhoging van het sectoraal complement voor tijdelijke economische werkloosheid met 0,40 €; dus naar 3 € (in het 5d stelsel); vanaf 1/7/2021
 • Betaling van 2,6 € per dag tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona in 2021 gedurende maximaal 70 dagen
 • Verlenging van de regeling voorzien in de cao van 2/7/2019 mbt. de 3 buitenwettelijke vakantietoelagen; voor arbeiders die in SWT gaan in 2021 of 2022
 • Verbetering van de voorwaarde voor de 1e anciënniteitsdag : ondernemingsanciënniteit van 18 naar 15 jaar, vanaf 1/1/2022
 • Landingsbanen : 1/5 en 1/2 vanaf 55 jaar tot 30/6/2023, ihkv. cao 156 en cao 157
 • SWT : verlenging van de verschillende stelsels tot 30/06/2023 :
  • Algemeen stelsel 62 jaar
  • Stelsel 58 jaar voor mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen
  • Zware beroepen – geharmoniseerd stelsel – 33 jaar loopbaan, 60 jaar
  • Zware beroepen – residuair stelsel – 35 jaar beroepsloopbaan, 60 jaar
  • Lange loopbaan – 40 jaar, vanaf 60 jaar
 • Zachte landingsbanen : verlenging van de overeenkomst van 2/7/2019 en verbetering van de voorwaarden:
  • 1e t/m 4e maand na overschakeling : tussenkomst van 100 €
  • 5e t/m 8e maand na overschakeling : tussenkomst van 75 €
  • 9e t/m 12e maand na overschakeling : tussenkomst van 50 €
 • In een werkgroep worden de verschillen tussen arbeiders en bedienden geïventariseerd
 • Uitwerking van een project, via cobot, ter motivering van de instroom en opleiding van nieuwe medewerkers
 • In de cao van 26/1/2021 was er reeds een akkoord over :
  • Verderzetten van de opleidingsinspanningen ihkv. het voorziene groeipad (Wet 5/3/2017) inclusief voor de risicogroepen
  • Werkplekleren ihkv. het BEV en VOV : verlenging tot 31/8/2023
  • Verderzetting van de projectwerking rond werkbaar werk
  • Vrijstelling voor verlenging van de startbanen voor 2022-2023
  • Verlenging cao tijdskrediet
  • Verlenging vlaamse aanmoedigingspremie
  • Verlenging van de afwijkingen rond tijdelijke economische werkloosheid
Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart